ΣτΕ 346/2003

αδιαμφισβήτητη (παράλειψη υποβολής στοιχείων), το επιβαλλόμενο όμως πρόστιμο μεγαλύτερο του μικρότερου δυνατού, η κλήση σε προηγούμενη ακρόαση είναι απαραίτητη.Σχόλια:


1 Ιαν 2003

Taxheaven.gr
 <------> ............... 6. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι η διοίκηση, πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, κάλεσε την αιτούσα, όπως όφειλε βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 - ΦΕΚ 45/Α'), να εκφράσει τις απόψεις της ως προς την αποδοθείσα σ' αυτή παράβαση, ενόψει της οποίας επιμέτρησε, κατά τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.1571/1985 κριτήρια, το επιβληθέν σ' αυτή πρόστιμο (Σημείωση: πρόστιμο 25.000.000 δρχ.). Για τον λόγο συνεπώς αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων ακύρωσης. ...............
Taxheaven.gr