Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 5/2023

Σύσταση, Συγκρότηση, Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2023 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

17 Ιαν 2023

Taxheaven.gr
Αρ. Πρωτ.: 23056
Ημ/νία: 17/01/23ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:5

Θέμα: «Σύσταση, Συγκρότηση, Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το έτος 2023 για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης».


1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την 127065/28-12-2022 (ΦΕΚ: 7120/31-12-2022 τ. Β') Υπουργική Απόφαση μετά την με αρ. πρωτ. 735/47/22-12-2022 απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 6Ε5Κ46ΜΑΠΣ- 3Ξ0), αποφασίστηκε για το έτος 2023 η Σύσταση, Συγκρότηση και Λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, ως εξής:
1) Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας Διοίκησης για το συντονισμό και την υποστήριξη των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας.
2) Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας Προετοιμασίας - Ωρίμανσης Φακέλου, Απονομής Συντάξεων, Παροχών, Εκκαθάρισης Συντάξεων και Γραμματείας Συντάξεων.

2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας στελεχώνονται
i. από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στα Κλιμάκια Ι. Α), Β), Γ), Δ), Ε) και
ii. από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στο Κλιμάκιο Ι. ΣΤ)
υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που περιγράφονται στο ii. γνωρίζουν και επιτελούν τα εξής αντικείμενα: ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχο καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, απονομή συντάξεων, συνταξιοδοτικές παροχές, εκκαθάριση συντάξεων και γραμματείας συντάξεων. 
Τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στα Κλιμάκια που περιγράφονται στο i. και ii. δύνανται το αργότερο έως 31/01/2023 να δηλώσουν πρώτη συμμετοχή στα Κλιμάκια Ι. Α),Β),Γ),Δ),Ε),ΣΤ) και να τα στελεχώσουν κατόπιν απόφασης Διοικητή e-Ε.Φ.Κ.Α. H Δήλωση συμμετοχής στα κλιμάκια βρίσκεται σε σχετική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://intranet.efka.gov.gr/klimakia με προθεσμία υποβολής της μέχρι 31.1.2023. Η εφαρμογή αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και υπηρεσία), όπως αυτά τηρούνται στο μητρώο υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και τα εμφανίζει στην οθόνη. Ο χρήστης επιλέγει το τμήμα στο οποίο υπηρετεί και τον ρόλο που θα έχει στο κλιμάκιο στο οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει. Εξακολουθούν να ισχύουν τα ΦΕΚ που εκδόθηκαν το 2021 και το 2022 για τα μέλη που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή στα Κλιμάκια των ετών αυτών (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 90/09-02-2021, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 122/22-02-2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 1145/12¬12-2022, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 594/26-07-2021, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 284/13-04-2021, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 306/17¬04-2021, ΦΕΚ τ. Β 6243/27-12-2021, ΦΕΚ τ. Β 671-15/02/2022, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 430/26-05¬2022, ΦΕΚ τ. Β 5036/27-09-2022, ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 1098/28-11-2022). Σε κάθε περίπτωση τα μέλη των Κλιμακίων δύνανται να επιλέγουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικό Κλιμάκιο κάθε μήνα, όχι όμως σε περισσότερα του ενός Κλιμάκια για το ίδιο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να δηλώνουν τη συμμετοχή τους οποτεδήποτε και θα εκδίδεται σχετική Απόφαση Διοικητή ανά τρίμηνο.

3. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι. Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας συγκροτούνται ως εξής:

Α) Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, αποτελούμενο από:

• Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ως επικεφαλής του Κλιμακίου
• Τον Υποδιοικητή A' του e-ΕΦΚΑ, ως αναπληρωτή του επικεφαλής του Κλιμακίου
• Τον Υποδιοικητή B' του e-ΕΦΚΑ
• Τον Υποδιοικητή Γ' του e-ΕΦΚΑ
• Τον Υποδιοικητή Δ' του e-ΕΦΚΑ
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας
• Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων
• Τον Συντονιστή του ΚΕΑΟ
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης

Το έργο του Κλιμακίου Διοίκησης Έργου περιλαμβάνει τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των Κλιμακίων, την αξιολόγηση της εργασίας των υπαλλήλων- μελών, καθώς και τον προσδιορισμό και τη διαπίστωση της επίτευξης του μηνιαίου ποσοτικού στόχου που τίθεται για κάθε Κλιμάκιο-Ομάδα Εργασίας.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις προόδου για την αποτίμηση του έργου κάθε Κλιμακίου, λαμβάνοντας υπόψη της μηνιαίες αναφορές προόδου του έργου των Κλιμακίων - Ομάδων εργασίας που αποστέλλονται από τα Περιφερειακά Κλιμάκια συντονισμού, καθώς και έκθεση για τη συνολική αποτίμηση του έργου στο τέλος του 2023.

Το Κλιμάκιο Διοίκησης Έργου διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των στόχων, με βάση τις μηνιαίες εκθέσεις προόδου του έργου κάθε Κλιμακίου - Ομάδας Εργασίας.

Η επίτευξη των στόχων όλων των μελών των Κλιμακίων ΙΙ. Α, Β, Γ, Δ επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από μηχανογραφική εφαρμογή, στην οποία κάθε μέλος Κλιμακίου - Ομάδας Εργασίας κάθε μήνα θα καταχωρεί την απόδοσή του (εκτός Κλιμακίου και εντός Κλιμακίου) και η οποία θα έχει δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (πρωτόκολλο ροής εργασιών/workflow), από ειδικό σύστημα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και από το Πληροφοριακό Σύστημα Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα που διατηρούνται στον e- ΕΦΚΑ.

Β) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων - Ομάδων Απονομής Συντάξεων, αποτελούμενο από:

• Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
• Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα
• Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
• Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
• Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης
• Τους Προϊσταμένους Τμημάτων και Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
• Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.
• Τους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Τμημάτων και Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών.

Γ) Κλιμάκιο Συντονισμού των εργασιών των Κλιμακίων - Ομάδων Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, αποτελούμενο από:

Τους υπαλλήλους (κατόπιν ορισμού), Προϊσταμένους Τμημάτων και τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων.

Το έργο των ανωτέρω Ι. Β) και Γ) Κλιμακίων Συντονισμού περιλαμβάνει το συντονισμό των μελών των Περιφερειακών Κλιμακίων Συντονισμού Ι. Ε) και των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ Ι. ΣΤ) κατ' αντικείμενο, στο ανατιθέμενο σε αυτά έργο, την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών και της επίτευξης των στόχων.

Δ) Κλιμάκιο Υποστήριξης της Σύστασης και Λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας. αποτελούμενο από υπαλλήλους, κατόπιν ορισμού:

• της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων
• της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
• της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
• της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
• της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας
• της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών & Διαχείρισης Λειτουργίας
• της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Ανάπτυξης
• της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
• της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
• της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών
• της Διεύθυνσης Διοίκησης
• της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών
• της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
• του Τμήματος Μισθολογίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Δαπανών
• του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών

Το έργο του Κλιμακίου Δ) περιλαμβάνει την εξασφάλιση της τήρησης των όρων συμμετοχής των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, την εξειδίκευση του αντικειμένου τους, την υποστήριξη των συμμετεχόντων στα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας ως προς τις διαδικασίες στελέχωσης, λειτουργίας και συντονισμού όλων των Κλιμακίων, καθώς και της εκκαθάρισης της μηνιαίας απόδοσης των μελών όλων των Κλιμακίων.

Ε) Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού

Τα Περιφερειακά Κλιμάκια Συντονισμού συστήνονται στο επίπεδο κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΠΥΣΥ) και αποτελούνται από:
• Τον Προϊστάμενο της ΠΥΣΥ ως επικεφαλής
• Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των οργανικών μονάδων, στις οποίες συστήνονται Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας
• Τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της ΠΥΣΥ και τους υπαλλήλους αυτών κατόπιν ορισμού.

Κάθε Περιφερειακό Κλιμάκιο Συντονισμού συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των οργανικών μονάδων της περιφέρειάς του και φροντίζει για την παραγωγή έργου, ώστε τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας να δύνανται να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση και τους μηνιαίους στόχους, για την επίτευξη των οποίων είναι υπεύθυνο. Επίσης, συνεργάζεται με τα Κλιμάκια Ι. Β), Γ), Δ) και συντάσσει μηνιαία αναφορά προόδου του έργου των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας των εποπτευόμενων οργανικών μονάδων, τα οποία αποστέλλει στο Κλιμάκιο Διοίκησης στο τέλος κάθε μήνα. Τέλος, το εν λόγω Κλιμάκιο ελέγχει τα ποσοστά επίτευξης στόχων των μελών των Κλιμακίων των οργανικών μονάδων της περιφέρειας του, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής καταχώρισης απόδοσης και αποστέλλει τις καταστάσεις αποζημίωσης των μελών στο Τμήμα Μισθολογίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Δαπανών.

ΣΤ) Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας σε κάθε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ

Έργο των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας είναι ο προσδιορισμός και η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης, η απονομή των συντάξεων, η χορήγηση επιδομάτων και εφάπαξ παροχών, η εκκαθάριση αυτών και η γραμματειακή υποστήριξη της απονομής των συντάξεων.

4. ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΙΙ. Αναλυτικά οι ρόλοι των μελών και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για κάθε Κλιμάκιο - Ομάδα Εργασίας στις Περιφερειακές οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Κλιμάκια Προετοιμασίας/Ωρίμανσης Φακέλου

Η μηναία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την προετοιμασία και την ωρίμανση των συνταξιοδοτικών φακέλων ορίζεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν:Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα 3:Β. Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας Απονομής Συντάξεων

Η μηναία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την απονομή των κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ ορίζεται σύμφωνα με τους πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν:

Στην εκτός Κλιμακίου απόδοση, οι 40 αποφάσεις αφορούν όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στον Πίνακα 6. Η εντός Κλιμακίου απόδοση (30 αποφάσεις) αφορά είτε στα 10 θέματα απονομών συντάξεων που διακρίνονται με αστερίσκο στον Πίνακα 6, είτε σε τροποποιητικές/αναθεωρητικές αποφάσεις κύριας σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Όσον αφορά στα μέλη των Κλιμακίων που δεν απασχολούνται στα αντικείμενα των 10 θεμάτων, δεν απαιτείται η ανωτέρω προϋπόθεση.

Ειδικά για τους Προϊστάμενους Τμημάτων/Ελεγκτές του Κλιμακίου - Ομάδας Εργασίας Απονομής Συντάξεων, η απόδοση συνδέεται με την απόδοση των μελών των Κλιμακίων που απασχολούνται στα 10 θέματα και στην έκδοση τροποποιητικών/αναθεωρητικών αποφάσεων κύριας σύνταξης (επί αποφάσεων που έχουν εκδοθεί με επιφύλαξη ή σύμφωνα με τον ν. 4921/2022, είτε με την αυτοματοποιημένη διαδικασία είτε όχι) και συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές.

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε αιτήματος:* Συμπεριλαμβάνεται στα 10 θέματα

Πίνακας 6

Για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών ορίζεται επικουρικά να προσμετρώνται 140 αλληλογραφίες το μήνα. Τα σχετικά μηνιαία στοιχεία θα πρέπει να αντλούνται από το ΟΠΣ -ΕΦΚΑ σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 7:

Γ. Κλιμάκια Εκκαθάρισης Συντάξεων

Η μηνιαία ατομική απόδοση των μελών του Κλιμακίου που ασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 8 που ακολουθεί:

Επειδή οι υπάλληλοι των Κλιμακίων εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων ανήκουν στα τμήματα απονομής των συντάξεων, οι στόχοι των Προϊσταμένων/Ελεγκτών αντιστοιχούν στους στόχους του Πίνακα 5.

Στις Τοπικές Διευθύνσεις που δεν υπάρχουν Τμήματα Απονομής Συντάξεων η μηνιαία ατομική απόδοση του Ελεγκτή Εκκαθάρισης Συντάξεων ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 9 που ακολουθεί:

Για τον υπολογισμό της μηνιαίας απόδοσης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης του Πίνακα 11, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας κάθε εργασίας.


Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.

Δ. Κλιμάκια Γραμματείας Συντάξεων

Έργο των μελών των Κλιμακίων Γραμματείας Συντάξεων είναι η γενική διοικητική υποστήριξη των μελών των Κλιμακίων Απονομής Συντάξεων.

Ως ελάχιστος μηνιαίος στόχος των μελών του Κλιμακίου αυτού ορίζεται ο μέσος όρος της μηνιαίας απόδοσης εντός Κλιμακίου των μελών των Κλιμακίων Απονομής Συντάξεων της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν και συμμετέχουν στα Κλιμάκια, με την προϋπόθεση ότι αυτός ο μέσος όρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 70%.

Για τα μέλη του εν λόγω Κλιμακίου που υπηρετούν σε θέση διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου εκτός Κλιμακίου δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρωινής απόδοσης εκτός Κλιμακίου.

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1) Όλα τα μέλη των Κλιμακίων ΙΙ Α, Β, Γ, Δ θα καταχωρίζουν σε μηχανογραφική εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κάθε μήνα αναλυτικά την εκτός και εντός Κλιμακίου απόδοσή τους (με ΑΜΚΑ ασφαλισμένου και κατηγορία εργασίας). προκειμένου να υπολογίζεται αυτόματα από την εν λόγω εφαρμογή η μηνιαία απόδοση του κάθε μέλους.

2) Τα μέλη του Κλιμακίου ΙΙ Δ. (Κλιμάκια Γραμματείας Συντάξεων) θα καταχωρούν στην μηχανογραφική εφαρμογή τα στοιχεία της οργανικής μονάδας/Δομής την οποία υποστηρίζουν και δεν θα καταχωρούν αναλυτικά στοιχεία των εργασιών που διεκπεραιώνουν.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την μηχανογραφική εφαρμογή καταχώρησης απόδοσης θα δοθούν από την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ - ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΙΙ. Διάρκεια και Χρόνος λειτουργίας των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας

Τα Κλιμάκια - Ομάδες Εργασίας λειτουργούν για δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή από 1¬1-2023 μέχρι 31-12-2023.

Τα μέλη των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας απασχολούνται με το έργο του Κλιμακίου τους εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των μελών στις εργασίες των Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας, η διακύμανσή της σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση θα καθοριστούν με Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΕΛΑΝΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ


Taxheaven.gr