Αποτελέσματα live αναζήτησης

3290/16.1.2023 Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2023 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

3290/16.1.2023
Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»


Αθήνα, 16-01-2023
Αριθ. Πρωτ.: 3290 - 16-01-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος,
Ταχ. Κώδικας: 10180
Τηλέφωνο: 210-3825790
Email: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις ενωσιακές διατάξεις:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 241/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021, για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθορίζονται, με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Την υπ' αρ. 10152/21 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187/1) [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)], όπως ισχύει.

5. Τον Κανονισμό ΕΕ 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (L 193/1).

6. Τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα 2022-2027, όπως ισχύει. 

7. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01).

8. Το έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission Staff Working Document) Guidance to member states - Recovery and Resilience Plans" (SWD)2021 12 final/22-1-2021 (parts 1, 2).

Β. Τις εθνικές διατάξεις:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α'98),το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Το Ν.4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

3. Το Π.Δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α'15).

4. Το Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» και ιδίως τα άρθρα 189 έως 204 (Α' 130).

5. Το Ν.4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).

6. Το Ν.4772/2021 και ειδικότερα το άρθρο 42 «Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Α'17).

7. Τα άρθρα 270 έως και 281 του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

8. Την υπ' αριθ. πρωτ. 35259/24.03.2021 κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β' 1197).

9. Την υπ' αριθ. πρωτ.119126/2021 απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β' 4498).

10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 119138/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών (Β' 4499).

11. Την υπ' αριθ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/2021 Απόφαση του Διοικητική της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».

12. Το εγκεκριμένο εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.

13. Το με Α.Π. 42649/ΕΥΚΕ 5351/13.05.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής».

14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 128864/11.12.2019 απόφαση "Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή / ΕΥΔΕ - ΒΕΚ" (Β'/4459)

15. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5060 - 17/01/2020 απόφαση "Ορισμός εποπτεύοντος οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»" (ΑΔΑ: ΩΙ8646ΜΤΛΡ-ΛΑΦ).

16. Την υπ' αριθ. πρωτ. 62134/03-06-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Ε.Μ.Π.Α. του π.δ. 33/2011».

17. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 62136/03-062021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του π.δ. 33/2011»

18. Το έργο 16721 «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης», Investment Fiche: "Accelerating Smart Manufacturing", Unique ID: 16721 και Checklist for assessment of the Do-No- Significant Harm Criteria -"Acceleration of smart manufacturing», ID 16721, που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

19. Το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την επίτευξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ελληνικής Βιομηχανίας. Κείμενα εργασίας στο πλαίσιο του έργου "Digital Transformation of the Greek Industry", σύμβαση No SRSS/SC2019/034 Lot 1, Implementing framework contract procedure SRSS/P2017/FWC001 Lot 1.

20. Το άρθρο 127 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α' 150).

21. Την υπ' αριθ. πρωτ. 28854/17-03-2022 απόφαση «Προσδιορισμός Φορέων Υλοποίησης της Δράσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Acceleration of Smart Manufacturing - Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης" στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: 689346ΜΤΛΡ-1Ξ2).

22. Την με αρ. Πρωτ. 79788/09-08-2022 Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ των Φορέων Υλοποίησης της Δράσης.

23. Την υπ' αριθ. πρωτ. 137429/23-09-2022 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ με θέμα: «Γνωμοδότηση επί σχεδίου πρόσκλησης για τη Δράση ΤΑΑ «Έξυπνη Μεταποίηση».

24. Την υπ' αριθ. πρωτ. 40991/28-03-2022 ΑΔΑ 64ΤΤΗ-ΦΨΨ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου «Έξυπνη Μεταποίηση» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5155018) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

25. Την υπ' αρ. 33174/30-3-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΣΟ46ΜΤΛΡ-ΒΤΧ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΤΑ 019 του έργου

26. Την υπ' αριθ. πρωτ. 138901/27-09-2022 Έγκριση πρόσκλησης της Δράσης/Εργου «Επιτάχυνση της Έξυπνης Μεταποίησης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5155018) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ).

27. Την υπ' αρ. πρωτ. 92540/27-9-2022 (σε ορθή επανάληψη 28-9-2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΑΔΑ 60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ).

28. Την με αρ. πρωτ. 112345/22-11-2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα : 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΑΔΑ: 9ΞΗ846ΜΤΛΡ-Λ3Β).

29. Την υπ' αριθ. πρωτ. 116721/5-12-2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα : 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (ΑΔΑ: Ω55Χ46ΜΤΛΡ-ΖΧ8).

30. Το από 8-12-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Θεσμικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης ΕΣΠΑ. 

31. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία 92540/27-9-2022 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ 60ΕΧ46ΜΤΛΡ-ΘΙΡ), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο μόνο


Την έγκριση του συνημμένου αρχείου των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», για την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Πρόσκλησης και του Οδηγού το Προγράμματος και των Παραρτημάτων αυτής.


Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σπυρίδων - Άδωνις ΓεωργιάδηςΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Για το Πρόγραμμα Κρατικής Ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

1. Ερώτηση:
Επιχείρηση η οποία θα ιδρυθεί τώρα εντάσσεται ως νέα;

Απάντηση:
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι στις 28/09/2022. Ειδικότερα:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
• Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις
Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

2. Ερώτηση:
Επιχείρηση που πρόσθεσε επιλέξιμο ΚΑΔ στο 2022 εντάσσεται; (και πως ως υφιστάμενη ή νέα);

Απάντηση:
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), και οι οποίες έχουν ενεργοποιήσει τον επιλέξιμο ΚΑΔ, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι στις 28/09/2022.
Ο χαρακτηρισμός ως Υφιστάμενη ή Νέα αφορά γενικά την έναρξη της επιχείρησης και όχι ειδικά την επιλέξιμη δραστηριότητα.

3. Ερώτηση:
Παρακαλώ για την διευκρίνιση του κριτηρίου Α.2 Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης της παραγράφου 1.2.2 Νέες Επιχειρήσεις του Κεφαλαίου 1.2 Βαθμολογούμενα Κριτήρια του προγράμματος ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.

Απάντηση:
Αξιολογείται το ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης σε σχέση με τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Παράδειγμα:
Έστω πολύ μικρή επιχείρηση που θα υλοποιήσει επένδυση στην Κρήτη επιλέξιμου π/υ € 1.000.000,00. Με βάση τον χάρτη κρατικών ενισχύσεων, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι 70% που αντιστοιχεί σε €700.000,00. Αν αιτηθεί ποσό επιχορήγησης €400.000,00 αντί του μέγιστου δυνατού (€700.000,00), αυτό αντιστοιχεί στο 57% της μέγιστης έντασης ενίσχυσης βάση του χάρτη και η βαθμολογία του κριτηρίου Α2 είναι (100 - 57) / 10 = 4,3.

4. Ερώτηση:
Το leasing είναι επιλέξιμο;

Απάντηση:
Ο Εξοπλισμός μέσω LEASING, είναι επιλέξιμη δαπάνη και απαιτείται στην υλοποίηση, αντίγραφο της σύμβασης Leasing με πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη του LEASING.

5. Ερώτηση:
Στις επιχειρήσεις που διαθέτουν βιβλία Β' Κατηγορίας τι πρέπει να λάβουμε υπόψη αντί για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ φόρων που υπολογίζονται για τα βιβλία Γ' Κατηγορίας;

Απάντηση:
Για τις επιχειρήσεις με τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας απαιτούνται (βλ. παράρτημα 5): Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 2021, 2020, 2019, (για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται αντίστοιχα) και Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τη διαχειριστική χρήση 2021.

6. Ερώτηση:
Ποιο καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται στη Δράση;

Απάντηση:
Σύμφωνα με το έγγραφο (SWD)2021 12 final/22-1-2021, πρόκειται να εφαρμοσθεί απαρέγκλιτα το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Δράσης θα εφαρμοσθεί ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός κατά κατηγορίες/General Block Exemption Regulation-GBER (ΕΚ) 651/2014», και συγκεκριμένα κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», του άρθρου 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ», καθώς και του άρθρου 31 (τμήμα 5) «Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση».

7. Ερώτηση:
Ποια είναι η ανώτατη και ποια η ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο;

Απάντηση:
Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και ελάχιστη αποδεκτή 40 βαθμοί και προκύπτει ως εξής Σ = [(Α x 100%)] x 10

8. Ερώτηση:
Έχουμε επιχείρηση με ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι και μη επιλέξιμοι. Θα δημιουργήσει αυτό κάποιο πρόβλημα στην υλοποίηση του προγράμματος; Πρέπει να προσέξουμε κάτι σχετικά με τους ΚΑΔ που δεν είναι επιλέξιμοι και τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα;

Απάντηση:
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα 4 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ.
Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο σε τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με την πρόσκληση όσο και σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρούν διακριτούς λογαριασμούς και είναι να διακριτός ο διαχωρισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων και των δαπανών εκάστης κατηγορίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρόσκλησης.

9. Ερώτηση:
Είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης DNSH για την υποβολή της αίτησης; Την Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος 12 την υπογράφει υποχρεωτικά μηχανικός;

Απάντηση:
Σύμφωνα με το σημείο 16 του Παραρτήματος 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 12 συνοδευόμενη από την αιτιολόγηση συμμόρφωσης με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Η Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος 12 υπογράφεται υποχρεωτικά από Μηχανικό.

10. Ερώτηση:
Στην περίπτωση της υφιστάμενης δραστηριότητας, μπορεί να υποβληθεί αίτημα επιχορήγησης σε νέα εγκατάσταση (εντός της ιδίας Περιφέρειας);

Απάντηση:
Ναι, τηρώντας τον όρο για την υποβολή έως ενός επενδυτικού σχεδίου ανά Α.Φ.Μ. και ανά Περιφέρεια. Και σε κάθε περίπτωση θα επιχορηγηθεί για τις δαπάνες που σχετίζονται αποκλειστικά με τον σκοπό της δράσης.

11. Ερώτηση:
Στην περίπτωση που υφιστάμενος φορέας με επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας κάνει προσθήκη νέου κωδικού δραστηριότητας πριν την υποβολή της πρότασης, μπορεί να αιτηθεί επιχορήγηση και για τις δύο δραστηριότητες (υφιστάμενο και νέο ΚΑΔ);

Απάντηση:
Οι δαπάνες μπορούν να αφορούν περισσότερους από έναν επιλέξιμους ΚΑΔ, οι οποίοι πρέπει να είναι ενεργοί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι στις 28/09/2022.

12. Ερώτηση:

Σε τι ποσοστό επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου δύνανται να ανέλθουν οι προκαταβολές σε προμηθευτές κατά τα Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης;

Απάντηση:
Στα Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, δύνανται να περιλαμβάνονται προκαταβολές σε προμηθευτές, που αθροιστικά δε θα υπερβαίνουν το 20% του συνολικά εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

13. Ερώτηση:
Επιχείρηση με ημερομηνία σύστασης 26/10/2020 έχει κλείσει (2) διαχειριστικές χρήσεις 31/12/2020 και 31/12/2021
- Εντάσσεται ως ΝΕΑ ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ επιχείρηση σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος ;
- Ως κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις νοούνται οι πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ;

Απάντηση:
Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση εντάσσεται ως υφιστάμενη.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Ειδικότερα:
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
• Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις
Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ. 

14. Ερώτηση:
Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης τίθεται ο όρος η επιχείρηση να μην είναι προβληματική. Η παραπάνω προϋπόθεση, σε ποιο έτος θα ελεγχθεί;

Απάντηση:
Η προβληματικότητα ελέγχεται με βάση την τελευταία πλήρως κλεισμένη χρήση. Ελέγχεται από τους αξιολογητές με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στα σχετικά παραρτήματα του οδηγού.

15. Ερώτηση:
Στο Παράρτημα 7 της Πρόσκλησης και συγκεκριμένα στην 1η υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι: «Ο επιχειρηματίας/νόμιμος εκπρόσωπος δεσμεύεται ότι η επιχείρηση έχει και θα εξακολουθήσει να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 651/2014». Σε περίπτωση λοιπόν, που επιχείρηση η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα μετατραπεί κατά την διάρκεια υλοποίησης σε μεγάλη, θα είναι λόγος απένταξης από αυτό;

Απάντηση:
Όχι, δε συνιστά λόγο απένταξης η μεγέθυνση της επιχείρησης κατά την υλοποίηση.

16. Ερώτηση:
Στην Πρόσκληση του προγράμματος αναγράφεται ότι το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει σε κάποιον τομέα του Industry 4.0. Θα πρέπει να σχετίζονται με αυτόν όλες οι δαπάνες που εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο ή αρκεί να υπάρχει στόχευση του επενδυτικού σχεδίου σε τουλάχιστον ένα τέτοιο τομέα και να πλαισιώνεται και από λοιπές δαπάνες; Αν ισχύει το δεύτερο, υπάρχει κάποιο ποσοστό που θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά στο συνολικό προϋπολογισμό οι δαπάνες που σχετίζονται με τεχνολογίες του Industry 4.0;

Απάντηση:
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:
• Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data)
• Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
• Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες.
Ο συμβατικός ή και συμπληρωματικός εξοπλισμός είναι επιλέξιμος αν τεκμηριωμένα είναι απαραίτητος για την λειτουργία του συμβατού με το Industry 4 εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση η αναγκαιότητα θα κρίνεται από τον αξιολογητή. 

17. Ερώτηση:
Η Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης θα πρέπει να σφραγιστεί-υπογραφεί από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από τον μηχανικό της εταιρείας;

Απάντηση:
Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από Μηχανικό. Σημειώνεται τα σημεία Γ.1., Γ.2. και Γ.3. της σχετικής ΥΔ συμπληρώνονται σε περίπτωση επενδυτικού σχεδίου προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 10.000.000 €.

18. Ερώτηση:
Μπορεί μια επιχείρηση στο επενδυτικό της σχέδιο να περιλαμβάνει δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε δύο τόπους υλοποίησης (πχ κεντρικό και υποκατάστημα); Σημειώνεται ότι οι δύο τόποι υλοποίησης βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια και στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Απάντηση:
Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

19. Ερώτηση:
Μπορεί το επενδυτικό σχέδιο μιας επιχείρησης να αφορά τη δημιουργία υποκαταστήματος (ίδρυση νέας μονάδας) στην ίδια Περιφέρεια που βρίσκεται και η έδρα της;

Απάντηση:
Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:
• Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο
• Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.
• Να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται
• Να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

20. Ερώτηση:
Είναι επιλέξιμη η δαπάνη φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης στην κατηγορία 2.Μηχανήματα-εξοπλισμός;

Απάντηση:
Δεν είναι επιλέξιμη καθώς δεν σχετίζεται άμεσα με τον σκοπό της δράσης. Θα είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο άλλων δράσεων που θα ακολουθήσουν.

21. Ερώτηση:
Η επιχορήγηση που θα προκύψει από την δράση είναι φορολογητέα;

Απάντηση:
Όχι δεν είναι φορολογητέα.

22. Ερώτηση:
Όσον αφορά την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, πρέπει να γίνει μόνο με αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου ή δανεισμό;

Απάντηση:
Όχι. Δείτε σχετικά σημείο 15 του Παραρτήματος 5 «Δικαιολογητικά Εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου»

23. Ερώτηση:
Η δημιουργία λογισμικού custom made για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το οποίο θα κατασκευαστεί από 3η εταιρεία - προμηθευτή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής της επιχείρησης, είναι επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα;

Απάντηση:
Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τα κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS) ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, / CPU κ.τ.λ. Σημειώνεται ότι τα λογισμικά δύναται να αφορούν σε:
• αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών.
• ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων.
• διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα..
• εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
• διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών.

24. Ερώτηση:
Σε περίπτωση υποβολής σχεδίου από νέες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις, σύμφωνα με την Πρόσκληση, προσκομίζονται δικαιολογητικά του προσωπικού της επιχείρησης για όσα έτη υφίσταται και οικονομικά στοιχεία για το σύνολο των κλεισμένων διαχειριστικών της χρήσεων. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μιας επιχείρησης, η οποία χαρακτηρίζεται ως νέα, με τις συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες ωστόσο να είναι υφιστάμενες, θα πρέπει να προσκομίζεται το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις ίδιες χρήσεις που υποβάλλονται για την προς επιδότηση επιχείρηση ή θα πρέπει να υποβάλλονται και για τις τρεις τελευταίες χρήσεις όπως προβλέπεται για τις υφιστάμενες;

Απάντηση:
Θα πρέπει να προσκομίζεται το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις ίδιες χρήσεις που υποβάλλονται για την προς επιδότηση επιχείρηση.

25. Ερώτηση:
Στον Οδηγό της Δράσης αναφέρεται: στην προκήρυξη αναφέρεται ότι: «Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.»
Η συγκεκριμένη προϋπόθεση μπορεί να αφορά π.χ. τη γραμμή παραγωγής που θα αποτελέσει ενδεχομένως και το αντικείμενο της επένδυσης για τον υποψήφιο δικαιούχο ή θα πρέπει να αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του/ γραμμών παραγωγής του εργοστασίου;

Απάντηση:
Δεν τίθεται υποχρεωτική η παρέμβαση στο σύνολο των δραστηριοτήτων / γραμμών παραγωγής.

26. Ερώτηση:
Υφιστάμενη επιχείρηση καλύπτεται κατά την φάση της υποβολής της πρότασης έχοντας υποβεβλημένη αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας ή όχι, για τις υπάρχουσες δραστηριότητές της; Να σημειωθεί διευκρινιστικά ότι η νέα επιχορηγούμενη επένδυση μέσω του προγράμματος, δεν θα πραγματοποιηθεί στις υπάρχουσες δομές της εταιρίας αλλά θα λάβει χώρα σε νέο υποκατάστημα - τόπο υλοποίησης και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προς την αδειοδότηση αυτής.

Απάντηση:
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει κατά τη φάση της υποβολής να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την κύρια δραστηριότητα της και για την δραστηριότητα της επένδυσης, όταν αυτές δεν συμπίπτουν. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας, θα πρέπει να υφίσταται πριν την πρώτη καταβολή ενίσχυσης ή πριν το αίτημα προκαταβολής.

27. Ερώτηση
Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος: «Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης»
Το ερώτημα είναι αν είναι επιλέξιμη ΚΑΙ η υποβολή του φακέλου, δηλαδή η σύνταξη
των μελετών του φακέλου.

Απάντηση:
Όχι, δεν είναι επιλέξιμη ως δαπάνη.

28. Ερώτηση
Εκπροσωπώ εταιρεία με έδρα το κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα αναφέρει ότι ο Καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης γίνεται ανά Περιφέρεια και ότι το κέντρο της Αθήνας δεν ενισχύεται. Συνεπώς δεν μπορούμε να ενταχθούμε στο πρόγραμμα;
Εάν κάνουμε μια καινούργια μονάδα παραγωγής στη Στερεά Ελλάδα θα μπορούσαμε να ενταχθούμε;

Απάντηση
Πράγματι, από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα, όπως ισχύει για την περίοδο 2022-2027. Μια μονάδα παραγωγής στη Στερεά Ελλάδα δύναται να ενισχυθεί. Θα επιχορηγηθεί όμως, μόνο για τις δαπάνες που σχετίζονται με τον σκοπό της δράσης.

29. Ερώτηση:
Στα πλαίσια του νέου προγράμματος "Εξυπνη Μεταποίηση", θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν μπορεί να ενταχθεί η δραστηριότητα παραγωγής βιοκαυσίμων ή κάποια παραπλήσιά της.

Απάντηση:
Είναι επιλέξιμος ο ΚΑΔ 20.59.59.02 «Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερών, υγρών ή αερίων). Στο Παράρτημα 4 Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ, αναφέρονται οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στο πρόγραμμα.

30. Ερώτηση
Για τις ατομικές επιχειρήσεις, ζητείτε να προσκομισθεί η βεβαίωση έναρξης. Παρακαλώ ενημερώστε μας αν αντ' αυτής, μπορεί να προσκομισθεί η εκτύπωση ΚΑΔ από το TaxisNet.

Απάντηση:
Μπορεί να προσκομισθεί η εκτύπωση ΚΑΔ από το TaxisNet

31. Ερώτηση
Επιχείρηση, η οποία δεν διαθέτει κωδικοποιημένο καταστατικό, μπορεί να καταχωρήσει ως καταστατικό το αρχικό της καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις;

Απάντηση:
Ναι.

32. Ερώτηση
Με γνώμονα ότι το λογιστήριο μιας επιχείρησης, αποτελεί μέρος της παραγωγικής της διαδικασίας παρακαλώ ενημερώστε μας αν ο εξοπλισμός γραφείου (π.χ. Καρέκλες, γραφεία, Ντουλάπες, Ράφια κ.τλ.) είναι επιλέξιμα στην κατηγορία Λοιπός Εξοπλισμός.

Απάντηση:
Ο εξοπλισμός γραφείου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη

33. Ερώτηση
Επιχείρηση Νομικό πρόσωπο με τη μορφή ΑΕ έχει έδρα Καλλιθέα και υποκαταστήματα στις εξής περιοχές Γλυφάδα , Πειραιά, Παιανία , δεδομένου ότι από την ενίσχυση εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών, θα μπορούσε να υποβληθεί αίτηση με τόπο υλοποίησης υποκατάστημα ? πχ του Πειραιά;

Απάντηση:
Ναι. Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΓΑΚ 651/2014, άρθρο 14 του τμήματος 1, άρθρο 18 του τμήματος 2 και άρθρο 31 τμήματος 5) διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ.

34. Ερώτηση
Στην σελίδα 45 της πρόσκλησης στην ενότητα I.1.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ στην παράγραφο "Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότηση" αναφέρει: ο νόμιμος εκπρόσωπος επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (pdf) Υπεύθυνων Δηλώσεων με ψηφιακή υπογραφή, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (Παράρτημα 7 - «Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ένταξης».
Μπορεί αντί της ψηφιακής υπογραφής να γίνει γνήσιο υπογραφής στις ΥΔ;

Απάντηση:
Όχι, σύμφωνα με την παρ I.1.8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σημειώνεται ότι πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή, ο Δικαιούχος (ο νόμιμος εκπρόσωπος) επισυνάπτει στο ΠΣΚΕ ένα ηλεκτρονικό έντυπο (pdf) Υπεύθυνων Δηλώσεων με ψηφιακή υπογραφή, στο οποίο δηλώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (Παράρτημα 7 - «Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ένταξης»). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δύναται να εκδοθούν και μέσω του gov.gr.

35. Ερώτηση
Στο 16ο on/off κριτήριο αξιολόγησης αναφέρεται πως υποχρεωτικά το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους...(σελ. 96).
Μια επιχείρηση βάσει του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλλει, θα σχεδιάζει και θα παράγει ένα έξυπνο προϊόν (όπως αναφέρεται και στη σελίδα 34). Μπορεί να λάβει ενίσχυση; Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει με τη χρήση artificial intelligence, smt ή ρομποτική στην παραγωγή όπως περιγράφεται στο 16ο κριτήριο

Απάντηση:
Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά τη χρήση ενός τουλάχιστον τομέα τεχνολογίας από AI, SMT ή Robotics.

36. Ερώτηση
Η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει γραμμή παραγωγής ακόμα. Μπορεί να κάνει αίτηση και να λάβει ενίσχυση βάσει του προγράμματος ή έπρεπε να είχε ήδη γραμμή παραγωγής;

Απάντηση:
Ναι, μπορεί αν λάβει ενίσχυση αν δεν έχει ακόμα γραμμή παραγωγής.

37. Ερώτηση
Υπάρχει θέμα δεσμεύσεων/υποχρεώσεων του επενδυτή στη διατήρηση των ΕΜΕ για τη διάρκεια του προγράμματος ή/και πέραν αυτής για ορισμένο διάστημα;

Απάντηση:
Όχι, δεν υπάρχει δέσμευση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης