Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΒ3Η 855/7/οικ.429 Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΔΒ3Η 855/7/οικ.429
Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης.


Αριθμ. ΔΒ3Η 855/7/οικ.429

Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓENΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (Α' 31).

2. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α' 38).

3. Την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 241).

4. Το άρθρο 108 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 38).

5. Την περ. α) παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20182021 και λοιπές διατάξεις» (Α' 74).

6. Την περ. β) παρ. 8 του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 115).

7. Το άρθρο 87 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α' 43).

8. Την περ. 8 της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 550/765/22-4-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α' 31)» (Β' 2005).

9. Τα άρθρα 47 έως και 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 80157/31-10-2018 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β'4898), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 2918/07-03-2019 (Β'889), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 20254/04-04-2019 (Β' 1218), ΕΑΛΕ/Γ.Π. 51391/24-12-2020 (Β' 5821), ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 68808/19-01-2022 (Β' 302) και ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/ 14-12-2022 (Β' 6544) κοινές αποφάσεις.

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.320/23-02-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 55 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.06.2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)” (Β' 4898)» (Β' 1079).

11. Την υπό στοιχεία 484/462/18-4-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής».

12. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.41195/22-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Προσθήκη προϊόντων ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού προς αποζημίωση, καθορισμός τιμών αποζημίωσής τους και καθορισμός τιμών κατηγορίας» (Β' 4888) και ειδικότερα τον Πίνακα 1.

13. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.21491/06-06-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β' 2929).

14. Τις υπ' αρ. 471/657/09-04-2020 «Καθορισμός νέας τιμής αποζημίωσης προϊόντων που αποζημιώνονται στην υπό-κατηγορία του Μητρώου: Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό Υλικό -> ταινίες μέτρησης κετόνης στο αίμα» και 470/657/09-04-2020 «Καθορισμός ανώτατης τιμής αποζημίωσης ταινιών μέτρησης σακχάρου στο αίμα, μετά από αλλαγή του συντελεστή Φ.Π.Α. και καθορισμός νέας τιμής αποζημίωσης προϊόντων που αποζημιώνονται στην υποκατηγορία του Μητρώου: Υγειονομικό Υλικό -> Διαβητολογικό Υλικό -> ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα» αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Β' 1944).

15. Την υπό στοιχεία ΔΒ3H/513/750/οικ.19993/ 02-08-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Προσθήκη νέων προϊόντων υγειονομικού υλικού στις κατηγορίες ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα με καθορισμό τιμών αποζημίωσης και τροποποίηση των αποφάσεων υπό στοιχεία οικ. 43164/20-10-2017 (Β' 3750), ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β' 532), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/07-06-2021 (Β'2439), ΔΒ3Η/οικ. 41195/22-10- 2018 (Β'4888) και υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 43985/07-11-2018 (Β' 5255)» (Β'4204).

16. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.18254/15-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Τροποποίηση της 1640/523/11-12-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 1063/Β'/2019) "Καθορισμός τιμών αποζημίωσης ενοικίου για αναπνευστικές συσκευές, σύμφωνα με την υπ' αρ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/ 3-11-2011) «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αντικαταστάθηκε με την ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/1-11-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4898/Β'/01-11-2018)”» (Β' 1859).

17. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/96/126/οικ.4517/21-02-2022 απόφαση «Καθορισμός τιμής αποζημίωσης ενοικίου για τους συμπυκνωτές οξυγόνου» (Β' 882).

18. Την υπ' αρ. 808/680/18-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Καθορισμός νέας ανώτατης τιμής αποζημίωσης για υποκατηγορίες της κατηγορίας "ΟΣΤΟΜΙΚΑ” του Μητρώου αποζημιούμενων προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορισμός νέας τιμής αποζημίωσης ήδη αποζημιούμενων προϊόντων σε αυτές» (Β' 3070).

19. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.10396/20-03-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για υλικά περιτοναϊ-κής κάθαρσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΕΑΛΕ/ Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/τ.Β'/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Β' 1202).

20. Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εγκεκριμένα προϊόντα, το οποίο εξήχθη από το Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εστάλη στις 16/12/2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

21. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η 854/14/05-01-2023 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

22. Οι κατηγορίες παροχών υγειονομικού υλικού και πρόσθετης περίθαλψης, εντάσσονται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με σχετική υπουργική απόφαση και η οποιαδήποτε αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη των κατηγοριών θα επιστραφεί ως clawback και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει:

Τον καθορισμό τιμών αποζημίωσης για τα προϊόντα των Πινάκων 1 έως και 12, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και την ένταξή τους στην αποζημίωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2023

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ


Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης