ΣτΕ 406/2002

Από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που το μετοχικό τους κεφάλαιο ανήκει, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, ευθέως στο Δημόσιο και όχι οι επιχειρήσεις των οποίων το κεφάλαιο ανήκει σε άλλες επιχειρήσεις, έστω κρατικές.

1 Ιαν 2002

Taxheaven.gr
 <------> ............... 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η προσβαλλόμενη απόφαση δέχτηκε τα εξής: η ήδη αναιρεσείουσα εταιρία έχει ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό της, κυρίως, την απόκτηση, αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία φυσικών αερίων υδρογονανθράκων (φυσικού αερίου), που θα προέρχονται από εγχώρια κοιτάσματα ή θα εισάγονται από το εξωτερικό και ιδρύθηκε στις 3.4.1986 από την Α.Ε. "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ" (ΔΕΠ), η οποία έχει συσταθεί με τον Ν.87/1975 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο. Η ήδη αναιρεσείουσα εταιρία προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 10.000.020.000 δρχ., σύμφωνα με την από 25.10.1998 απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης. Στη συνέχεια, υπέβαλε στη ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών την από 6.11.1996 δήλωση απόδοσης φόρου και κατέβαλε για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (Ν.1676/1986) το ποσό των 100.000.020 δρχ. Συγχρόνως, διατύπωσε στη δήλωσή της την επιφύλαξη ότι εξαιρείται από τον εν λόγω φόρο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 2, περ. αα' του Ν.1676/1986, διότι, αφενός μεν παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφελείας, από τις απαριθμούμενες στη διάταξη αυτή, αφετέρου δε το 100% των μετοχών της ανήκει στη ΔΕΠ, η οποία λειτουργεί μεν με τη μορφή Α.Ε., αλλά ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος και συνεπώς και η ίδια η ήδη αναιρεσείουσα εταιρία ανήκει, μέσω της ιδρύτριας μητρικής της εταιρίας, κατά 100% στο κράτος. Η επιφύλαξη αυτή απορρίφθηκε σιωπηρώς από τη φορολογική αρχή. Κατά της εν λόγω σιωπηρής απόρριψης η ήδη αναιρεσείουσα εταιρία άσκησε προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Το Διοικητικό Εφετείο, επιλαμβανόμενο έφεσης της ήδη αναιρεσείουσας εταιρίας, έκρινε, με την ήδη προσβαλλόμενη απόφασή του, κατ' επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης, ότι νομίμως απορρίφθηκε από τη φορολογική αρχή η πιο πάνω επιφύλαξη της εταιρίας αυτής, οι διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 του Ν.1676/1986, ως εξαιρετικού χαρακτήρα, αφορούν μόνο επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, τουλάχιστον κατά το ήμισυ, ευθέως στο Δημόσιο, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το μετοχικό κεφάλαιο της πιο πάνω εταιρίας ανήκει σε άλλη επιχείρηση και συγκεκριμένα στη ΔΕΠ. Η πιο πάνω κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης είναι, για τους λόγους που έχουν εκτεθεί στη σκέψη 4, νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. ...............
Taxheaven.gr