ΣτΕ 884/2000

Κυρώσεις που έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα (όπως αυτές του άρθρου 42 του Ν.820/1978) επιβάλλονται μόνο σ αυτόν που δεν ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του και όχι στους κληρονόμους του.Σχόλια:


1 Ιαν 2000

Taxheaven.gr
 <------> ............... 3. Επειδή, στο άρθρο 42 του Ν.820/1978 (ΦΕΚ 174) ορίζονται τα εξής: "1. Το Διοικητικόν Εφετείον δια της αυτής αποφάσεως δια της οποίας καθορίζεται η φορολογητέα ύλη εις την φορολογίαν εισοδήματος, εις τους φόρους καταναλώσεως, ως και την εισφοράν υπέρ Ο.Γ.Α. του άρθρου 10 του Ν.4169/1961, εφ' όσον ο υπόχρεος δεν έχει υποβάλλει δήλωσιν και ο οφειλόμενος κύριος φόρος ή εισφορά βάσει της αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου υπερβαίνει το ποσόν των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ή έχει υποβάλει δήλωσιν αλλά μεταξύ του βάσει δηλώσεως οφειλομένου κυρίου φόρου ή εισφοράς και του οφειλομένου κυρίου φόρου ή εισφοράς βάσει της φορολογητέας ύλης της καθορισθείσης τελεσιδίκως, υπάρχει διαφορά μεγαλυτέρα του ποσού των δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) και η οποία αντιστοιχεί εις ποσοστόν μεγαλύτερον του είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%) επί του αναλογούντος κυρίου φόρου ή εισφοράς επί τη βάσει δηλώσεως, απαγγέλλει εις βάρος του υποχρέου: α) την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής εις δόσεις των κατά την δημοσίευσιν της αποφάσεως βεβαιωμένων φόρων τελών και εισφορών, καθισταμένων αμέσως απαιτητών, πλην των δόσεων προεισπράξεως του φόρου εισοδήματος. β) Την απώλειαν του δικαιώματος συμμετοχής εις δημοπρασίας του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών και εθνοφελών οργανισμών επί χρονικόν διάστημα από εξ μηνών έως ενός έτους. γ) Την απώλειαν του δικαιώματος λήψεως πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητος επί χρονικόν διάστημα από εξ μηνών έως ενός έτους. δ) Την στέρησιν του δικαιώματος λήψεως αδείας οδηγού αυτοκινήτου ή την στέρησιν υπαρχούσης τοιαύτης επί χρονικόν διάστημα από εξ μηνών έως ενός έτους. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται υπό τας αυτάς προϋποθέσεις και επί μη καταβολής ή ελλιπούς καταβολής τελών χαρτοσήμου. ...". 4. Επειδή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται βάσει των ανωτέρω διατάξεων έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα και συνεπώς επιβάλλονται, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζουν οι εν λόγω διατάξεις, μόνο σε βάρος εκείνου που είχε υποχρέωση να υποβάλει σχετική φορολογική δήλωση και δεν την υπέβαλε ή υπέβαλε ελλιπή δήλωση, όχι δε και στους κληρονόμους του. Συνεπώς, ορθώς, στην προκειμένη περίπτωση, το δικάσαν Εφετείο δεν επέβαλε τις εν λόγω κυρώσεις σε βάρος των αναιρεσίβλητων, ως κληρονόμων του αποβιώσαντος πατρός τους, ο οποίος είχε υποβάλει ελλιπή δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα που απέκτησε, κατά το ένδικο οικονομικό έτος, από την άσκηση της ατομικής επιχείρησής του και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης. ...............
Taxheaven.gr