Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 548/2000 Προκειμένου για φόρο επιρριπτόμενο στην κατανάλωση, όπως ο φόρος κατανάλωσης, αν από την, με θετικές ενέργειες, συμπεριφορά της διοίκησης δημιουργηθεί στο φορολογούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι δεν υπέκειτο στο φόρο αυτό ή ότι υπέκειτο σε μικρότερο ποσό και συνεπεία τούτου δεν την επέρριπτε στην κατανάλωση ή επέρριπτε μικρότερο ποσό, δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτός ο καταλογισμός φόρου αναγομένου στο παρελθόν, εφόσον η επιβάρυνση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 548/2000
Προκειμένου για φόρο επιρριπτόμενο στην κατανάλωση, όπως ο φόρος κατανάλωσης, αν από την, με θετικές ενέργειες, συμπεριφορά της διοίκησης δημιουργηθεί στο φορολογούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι δεν υπέκειτο στο φόρο αυτό ή ότι υπέκειτο σε μικρότερο ποσό και συνεπεία τούτου δεν την επέρριπτε στην κατανάλωση ή επέρριπτε μικρότερο ποσό, δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτός ο καταλογισμός φόρου αναγομένου στο παρελθόν, εφόσον η επιβάρυνση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης.


ΣτΕ 548/2000 Προκειμένου για φόρο επιρριπτόμενο στην κατανάλωση, όπως ο φόρος κατανάλωσης, αν από την, με θε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Φόρος κατανάλωσης - Μη επίρριψη στην κατανάλωση από λανθασμένες ενέργειες της διοίκησης Σ.τ.Ε.: 548/2000 (Τμήμα Β') Προκειμένου για φόρο επιρριπτόμενο στην κατανάλωση, όπως ο φόρος κατανάλωσης, αν από την, με θετικές ενέργειες, συμπεριφορά της διοίκησης δημιουργηθεί στο φορολογούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι δεν υπέκειτο στο φόρο αυτό ή ότι υπέκειτο σε μικρότερο ποσό και συνεπεία τούτου δεν την επέρριπτε στην κατανάλωση ή επέρριπτε μικρότερο ποσό, δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτός ο καταλογισμός φόρου αναγομένου στο παρελθόν, εφόσον η επιβάρυνση αυτή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης. <------> ............... 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1977 και είχε ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή και εμπορία επιβατικών αυτοκινήτων κυλινδρισμού 1.200 κ.ε. Οταν έγινε έλεγχος στα βιβλία και στοιχεία της για τα έτη 1978 και 1979, ο εφοριακός ελεγκτής Κ. Ι. προσδιόρισε τον οφειλόμενο φόρο κατανάλωσης του Ν.363/1976 με ορισμένη μέθοδο υπολογισμού, η οποία είχε υποδειχθεί και αρχικά στην αναιρεσίβλητη εταιρία από τη φορολογική αρχή, διατυπώθηκε δε και στην έκθεση ελέγχου των ετών 1978 και 1979 που συνέταξε ο ανωτέρω εφοριακός ελεγκτής. Τη μέθοδο αυτή υπολογισμού του ένδικου φόρου ακολούθησε η αναιρεσίβλητη και κατά την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης του φόρου αυτού για τα έτη 1980 έως και 1985, χωρίς να της υποδειχθεί από τα αρμόδια φορολογικά όργανα ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι σύμφωνη με το νόμο. Κατά τον έλεγχο όμως που έγινε στις 23.5.1986, όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση ελέγχου του εφοριακού ελεγκτή Χ. Γ., ο οφειλόμενος για τα ανωτέρω έτη (1980-1985) φόρος κατανάλωσης του Ν.363/1976 υπολογίσθηκε με διαφορετική μέθοδο, με την οποία προέκυπτε για το ένδικο έτος 1982 διαφορά κύριου φόρου 8.950.362 δρχ., η οποία και καταλογίσθηκε σε βάρος της αναιρεσίβλητης με το μνησθέν προσωρινό φύλλο ελέγχου μαζί με την αναλογούσα προσαύξηση. Με την πρωτόδικη απόφαση έγινε δεκτό ότι μη νομίμως καταλογίσθηκε στην αναιρεσίβλητη η διαφορά αυτή φόρου, διότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εκτεθείσας στην προηγούμενη σκέψη αρχής του μη επιτρεπτού του καταλογισμού φόρου αναγόμενου στο παρελθόν και μη επιρριφθέντος στην κατανάλωση. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών περιστατικών, τα οποία δεν αμφισβητούνται με την κρινόμενη αίτηση, το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι από την ανωτέρω συμπεριφορά της διοίκησης, που εκδηλώθηκε με τη θετική ενέργεια υπόδειξης ορισμένης μεθόδου υπολογισμού του ένδικου φόρου, η οποία μέθοδος διατυπώθηκε και στην ανωτέρω έκθεση ελέγχου του αρμόδιου εφοριακού ελεγκτή, δημιουργήθηκε στην ήδη αναιρεσίβλητη εταιρία σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι έπρεπε το ποσό του ένδικου φόρου, που θα εισέπραττε και θα απέδιδε στο Δημόσιο, να εξευρίσκεται με την ανωτέρω μέθοδο που της υποδείχθηκε, προς την οποία και συμμορφώθηκε. Εξάλλου, κατά την περαιτέρω κρίση του Διοικητικού Εφετείου, ο καταλογισμός του ανωτέρω ποσού της διαφοράς έθετε πράγματι σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης της αναιρεσίβλητης, καθόσον αυτή, κατά το κρινόμενο έτος πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα 19.464.400 δρχ., ενώ για τα έτη 1980 έως 1985, κατά τα οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της διαφορά φόρου κατανάλωσης 45.863.037 δρχ. και, επιπρόσθετα, προσαυξήσεις και πρόστιμα του Ν.820/1978, πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα 90.230.151 δρχ. Συνεπώς, κατά την κρίση πάντοτε του δικάσαντος Διοικητικού Εφετείου, δεν ήταν νόμιμος, σύμφωνα με την εκτεθείσα στην προηγούμενη σκέψη αρχή, ο καταλογισμός της ένδικης ανωτέρω διαφοράς φόρου κατανάλωσης, όπως ορθώς είχε κρίνει και το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι καταρχήν νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και όλοι οι περί του αντιθέτου λόγοι της κρινόμενης αίτησης είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης