ΣτΕ 1626/2001

Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου εισοδήματος έχει χαρακτήρα γνήσιας παραγραφής και, δεδομένου ότι η συμπλήρωση ή όχι του χρόνου συνδέεται με τη συνδρομή και προβολή πραγματικών περιστατικών, η διαπίστωση στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση της παραγραφής της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου (δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο της ουσίας, αλλά) πρέπει να προτείνεται προσηκόντως από το φορολογούμενο.Σχόλια:


1 Ιαν 2001

Taxheaven.gr
 <------> ............... 4. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση σε συνδυασμό με την πρωτόδικη και τα δικόγραφα της προσφυγής του αναιρεσίβλητου και της έφεσης του Δημοσίου, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 1 του Ν.Δ.3323/1955, 58 του Ν.1041/1980, 57 παρ. 1 του Ν.1249/1982, καθώς και του άρθρου 18 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, συνάγεται ότι το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή του ένδικου φόρου σε βάρος του αναιρεσίβλητου είχε παραγραφεί, για το λόγο δε αυτό, που το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εξέτασε αυτεπάγγελτα, κρίνοντας ότι πρόκειται για αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 279 του Α.Κ., ακύρωσε, κατά το άρθρο 75 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, το προσβληθέν ενώπιόν του φύλλο ελέγχου ως νομικώς πλημμελές. Το Δημόσιο, με την έφεσή του, αμφισβήτησε την ορθότητα της κρίσης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε σχέση με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγραφής κατά τις πιο πάνω διατάξεις, προέβαλε δε επιπλέον ότι δεν έχουν εν προκειμένω εφαρμογή οι περί αποσβεστικής προθεσμίας διατάξεις του άρθρου 279 του Α.Κ. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, υιοθετώντας τις σκέψεις της πρωτόδικης απόφασης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγραφής, απέρριψε με την προσβαλλόμενη απόφασή του την έφεση ως αβάσιμη, κρίνοντας ότι νομίμως ελήφθη υπόψη αυτεπάγγελτα η σχετική νομική πλημμέλεια. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη γιατί, κατά τα προεκτεθέντα, η παραγραφή της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, αλλά πρέπει να προταθεί προσηκόντως από το φορολογούμενο ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση................
Taxheaven.gr