ΣτΕ 1542/2001

Ακίνητο το οποίο έχει κηρυχθεί ρυμοτομητέο, αποτιμάται (αντικειμενικά, όπου ισχύει το σύστημα αυτό) εφαρμοζόμενου μειωτικού συντελεστή (0,60), έστω και αν έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα (οκταετία) χωρίς η διοίκηση να έχει προβεί στη ρυμοτομική απαλλοτρίωση.Σχόλια:


1 Ιαν 2001

Taxheaven.gr
 <------> ............... 8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, οι αναιρεσείοντες, κληρονόμοι κατά το 1/3 εξ αδιαιρέτου έκαστος της Σ.Β., που απεβίωσε στις 13.6.1987, υπέβαλαν το Μάιο του 1988 δήλωση φόρου κληρονομίας με την οποία δήλωσαν ως κληρονομιαίο στοιχείο ένα ισόγειο κατάστημα 730 τ.μ. στην πλατεία ... της Καλαμάτας και στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς ..., ... και .... Κατ' εφαρμογή της ΑΥΟ 1104716/1828/3.10.1989 (με την οποία είχε επιτραπεί, για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακινήτων εξ επαχθούς αιτίας ή λόγω θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, η αποδοχή δια δήλωσης της κατά το αντικειμενικό σύστημα προσδιοριζόμενης αξίας των ακινήτων, μειωμένης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή), υπέβαλαν στις 31.1.1990 συμπληρωματική δήλωση με την οποία δήλωσαν ότι αποδέχονται ως αξία του ακινήτου την προκύπτουσα κατά το ισχύον στην Καλαμάτα σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων, διατύπωσαν δε την επιφύλαξη ότι για τον υπολογισμό της αξίας του πρέπει να εφαρμοσθεί ο μειωτικός συντελεστής (0,60) ρυμοτομούμενων ακινήτων, διότι το κληρονομιαίο ακίνητο είχε ρυμοτομηθεί το 1905. Με την ένδικη πράξη του προϊσταμένου της ΔΟΥ Καλαμάτας, η επιφύλαξη των αναιρεσειόντων απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι από την κήρυξη της ρυμοτομίας μέχρι το χρόνο της φορολογίας είχε παρέλθει οκταετία χωρίς να έχει συντελεσθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση και ότι για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή. Το Διοικητικό Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφαση, δέχθηκε ότι η εν προκειμένω ρυμοτομική απαλλοτρίωση δεν διεπόταν, ως εκ του χρόνου κήρυξής της, από τις διατάξεις του Ν.Δ.797/1971 περί αυτοδίκαιης άρσης των επί οκταετία μη συντελεσθεισών ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, αλλά ότι και αυτή ήταν υποχρεωτικώς ανακλητέα από τη διοίκηση κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη του ακινήτου, διότι είχε διατηρηθεί επί 82 έτη και η επί τόσο χρονικό διάστημα επιβάρυνση του ακινήτου δεν ήταν συνταγματικώς ανεκτή. Περαιτέρω, έκρινε ότι η διατήρηση της ρυμοτομικής αυτής απαλλοτρίωσης "οφείλεται αποκλειστικώς σε ηθελημένη αμέλεια" της δικαιοπαρόχου των αναιρεσειόντων, η οποία δεν είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση προς άρση αυτής και ότι επομένως για τον προσδιορισμό της αξίας του κληρονομιαίου ακινήτου δεν ήταν δυνατή η εφαρμογή του ισχύοντος για τα ρυμοτομούμενα ακίνητα μειωτικού συντελεστή, διότι το εν λόγω ακίνητο δεν θεωρείται από φορολογικής άποψης ως ρυμοτομούμενο, εφόσον από υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη του δεν είχε αρθεί η ρυμοτομία του. Με τις σκέψεις αυτές, το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε την προσφυγή των αναιρεσειόντων, αφού προηγουμένως, κατ' αποδοχή έφεσης του Δημοσίου, είχε εξαφανίσει για τους ίδιους λόγους την πρωτόδικη απόφαση, με την οποία η διάταξη του άρθρου 2, παρ. 3 της ΑΥΟ Κ.39958/108/ΠΟΛ.173/10.6.1988 είχε θεωρηθεί αντίθετη προς το άρθρο 4, παρ. 5 του Συντάγματος. 9. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η ως άνω διάταξη έχει εφαρμογή, κατά την έννοιά της, μόνο στις διεπόμενες από το Ν.Δ.797/1971 ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και όχι στις κηρυχθείσες, όπως στην προκειμένη περίπτωση, πριν από το νομοθετικό αυτό διάταγμα, άλλως η διάταξη αυτή, αν θεωρηθεί κατά την έννοιά της εφαρμοστέα και στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις, αντίκειται στο άρθρο 4, παρ. 5 του Συντάγματος. Ο λόγος αυτός αναίρεσης είναι αβάσιμος και απορριπτέος κατά το πρώτο σκέλος του, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην πέμπτη σκέψη, είναι όμως βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός κατά το δεύτερο σκέλος του, διότι η διάταξη αυτή είναι αντίθετη, όπως εκτίθεται στη σκέψη 7, στην αρχή της φορολογικής ισότητας, ως εκ τούτου δε, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα κατά τον προσδιορισμό της αξίας του ένδικου ακινήτου, αντιθέτως δε, είναι εφαρμοστέος, ως εκ του είδους του κληρονομιαίου ακινήτου όπως περιγράφεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, ο προβλεπόμενος στο άρθρο 4, παρ. 3, περ. θ' της ΑΥΟ Κ.39958/108/ΠΟΛ.173/10.6.1988 μειωτικός συντελεστής. Για το λόγο αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία το Διοικητικό Εφετείο εφήρμοσε στην προκειμένη περίπτωση τη διάταξη αυτή, πρέπει να αναιρεθεί και η υπόθεση, η οποία χρήζει διευκρίνισης κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση................
Taxheaven.gr