Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Φ11321/5609/03.03.04 Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών προς οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που επλήγησαν από πλημμύρες και είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα κατά τις χρονικές περιόδους Ιουλίου - Αυγούστου 2002 και 24ης - 26ης Ιανουαρίου 2003 στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α�/12.2.2004)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Φ11321/5609/03.03.04
Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών προς οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που επλήγησαν από πλημμύρες και είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα κατά τις χρονικές περιόδους Ιουλίου - Αυγούστου 2002 και 24ης - 26ης Ιανουαρίου 2003 στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α�/12.2.2004)


Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών προς οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των επιχειρήσεων, εργοδοτών και ασφαλισμένων που επλήγησαν από πλημμύρες και είχαν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα κατά τις χρονικές περιόδους Ιουλίου - Αυγούστου 2002 και 24ης - 26ης Ιανουαρίου 2003 στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/12.2.2004)Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/12.2.2004).
2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.372/1995 (ΦΕΚ 201/Α) και Π.Δ.213/1992 (ΦΕΚ 102/Α).
4. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση στο ΙΚΑ, αλλά υστέρηση των εσόδων του, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί δεδομένου ότι δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των επιχειρήσεων εργοδοτών και ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3232/2004.

Αποφασίζουμε

1. Επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι που επλήγησαν από τις πλημμύρες Ιουλίου - Αυγούστου 2002 και έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές Καλλιθέας, Μοσχάτου, Αγίου Ιωάννη Ρέντη και στο 3ο δημοτικό διαμέρισμα Πειραιά, καθώς και επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένοι που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 24ης - 26ης Ιανουαρίου 2003 και έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους δήμους Μαραθώνος, Ν. Μάκρης και στις κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Καλάμου, Κουβαρά, Μαλακάσης, Μαρκόπουλου, Ωρωπού, Νέων Παλατιών, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού της νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.3232/2004 εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση και προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα μέχρι την 12.8.2004.

2. Οι ασφαλιστικοί φορείς μετά τη διενέργεια της εκκαθάρισης χορηγούν στους εργοδότες βεβαίωση από την οποία προκύπτει το ύψος της οφειλής. Την παραπάνω οφειλή ρυθμίζουν εντός μηνός από την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης.

3. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι καθυστερούμενες εισφορές από κύρια οφειλή χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι και 31.12.2003 ασφαλισμένου και εργοδότη προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και οι κύριες εισφορές της ίδιας ως άνω χρονικής περιόδου υπέρ οργανισμών, ταμείων και λογαριασμών, των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με ειδικές ή με τις γενικές διατάξεις του Ν.2676/1999, για το μέρος των εισφορών που δεν έχουν εξοφληθεί.

5. Οι εργοδότες που επιθυμούν την εξόφληση της οφειλής εφάπαξ οφείλουν να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο υπήχθηκαν στη ρύθμιση.

6. Για τους εργοδότες που υπάγονται στην ρύθμιση αυτή, η πρώτη από τις δόσεις καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο υπήχθηκαν στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών που ακολουθούν.
Στα ταμεία αυτοτελώς απασχολουμένων που ισχύει το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών, η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής προσαρμόζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Μηχανογραφικών Τμημάτων.

7. Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή πέραν των δύο δόσεων ανά δωδεκάμηνο καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου ευεργετήματος τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σ αυτή κατά την ημερομηνία εξόφλησης πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.

8. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004 πρόσθετα τέλη.

9. Για όσο διάστημα οι υπαχθέντες στη ρύθμιση τηρούν τους όρους αυτής:
α) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν.86/1967, όπως ισχύει, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
β) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί με εξαίρεση τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
γ) Οι αναστολές της παραγράφου αυτής παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.
ε) Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς παρακράτηση για κάθε χρήση, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 8, παρ. 5, εδάφιο ε του Α.Ν.1846/1951, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη του συνόλου της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

10. Οπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης από ταμεία αυτοτελώς απασχολουμένων η προηγούμενη εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών, λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οφειλόμενης δόσης, το αντίστοιχο ποσό αυτής συμψηφίζεται και παρακρατείται από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης του αμέσως επόμενου μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης