ΣτΕ 1849/2000

Η έκδοση τιμολογίου σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του δελτίου αποστολής και της παράδοσης του αγαθού, μπορεί να μην αποτελεί λόγο απόρριψης των βιβλίων αν, κατά την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, η έκδοση αυτή δικαιολογείται από επαρκείς λόγους. Η κρίση δε αυτή του δικαστηρίου είναι κατ αναίρεση ανέλεγκτη.Σχόλια:


1 Ιαν 2000

Taxheaven.gr
 <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, κατά την ένδικη διαχειριστική περίοδο (1978) η αναιρεσίβλητη εταιρία είχε ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή λεβήτων ατμού, δεξαμενών σιδήρου, μεταλλικών υποστέγων και εν γένει λαμαρινοκατασκευών και την πώλησή τους σε βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, πάντοτε κατόπιν παραγγελίας. Από τα βιβλία και στοιχεία τα οποία τήρησε, προέκυψε ζημία την οποία η αναιρεσίβλητη δήλωσε με προσθήκη σ' αυτήν της ζημίας των προηγούμενων χρήσεων. Με το ένδικο φύλλο ελέγχου τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας προσδιορίσθηκαν εξωλογιστικώς λόγω διαπίστωσης από τη φορολογική αρχή πλημμελειών στην τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων οι οποίες, κατά την κρίση της, καθιστούσαν αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις. Μία από τις πλημμέλειες αυτές αφορούσε την παράλειψη της αναιρεσίβλητης εταιρίας να εκδώσει τιμολόγια πώλησης ενός ατμολέβητα πλήρους D.D. 75/10, 3.200 KC/H AOR, με καυστήρα και προθερμαντήρα, αξίας 820.000 δρχ., το οποίο απεστάλη στην εταιρία "ΜΠ. - ΕΛΛΑΣ Α.Ε." με το υπ' αριθ. 1535/16.6.1978 δελτίο αποστολής. Το Διοικητικό Εφετείο, περιγράφοντας λεπτομερώς στην προσβαλλόμενη τις διαπιστωθείσες από τη φορολογική αρχή πλημμέλειες και παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους, όπως έκρινε, άλλες μεν από τις διαπιστώσεις της φορολογικής αρχής συνιστούσαν παραβάσεις διατάξεων του ΚΦΣ, πλην δεν καθιστούσαν ανέφικτες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, άλλες δε, δεν στοιχειοθετούσαν παραβάσεις του Κώδικα αυτού, προσδιόρισε το εισόδημα της αναιρεσίβλητης εταιρίας λογιστικώς. Ειδικότερα, καθόσον αφορά τον διακινηθέντα με το υπ' αριθ. 1535/16.6.1978 δελτίο αποστολής ατμολέβητα, απέρριψε ως αβάσιμο τον περί μη έκδοσης τιμολογίου πώλησης ισχυρισμό της φορολογικής αρχής, αφού δέχθηκε ότι είχαν εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο το υπ' αριθ. 574/22.6.1977 τιμολόγιο πώλησης, καθώς και το υπ' αριθ. 359/25.5.1997 δελτίο παραγγελίας με την αυτή ακριβώς περιγραφή του αγαθού και την ίδια αξία και ότι η προηγούμενη του δελτίου αποστολής έκδοση τιμολογίου πώλησης εξηγείται από τη φύση των παραγόμενων από την αναιρεσίβλητη προϊόντων ως κεφαλαιουχικών αγαθών, για τα οποία οι επιχειρήσεις που τα αγοράζουν ζητούν ενίοτε την έκδοση τιμολογίου πώλησης πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής τους. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου ότι για τη συγκεκριμένη πώληση είχε εκδοθεί τιμολόγιο και ότι μόνη η έκδοση του τιμολογίου πριν την κατασκευή και την παράδοση του ατμολέβητα στον αγοραστή δεν αποτελούσε λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων της αναιρεσίβλητης εταιρίας, είναι επαρκώς αιτιολογημένη με τα παρατιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση ως άνω στοιχεία και ο περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης είναι αβάσιμος είναι απορριπτέος, ο λόγος δε αναίρεσης με τον οποίο προβάλλεται ότι το εν λόγω τιμολόγιο αφορούσε άλλη πώληση από εκείνη για την οποία εκδόθηκε το δελτίο αποστολής, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος, διότι πλήττει ευθέως την ανέλεγκτη κατ' αναίρεση περί των πραγμάτων εκτίμηση του δικαστηρίου της ουσίας. Ο λόγος εξάλλου αναίρεσης ότι το Διοικητικό Εφετείο δεν έλαβε υπόψη ότι κατά νόμο το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται με την παράδοση των αγαθών, δεν πλήττει την αιτιολογία της κρίσης του Διοικητικού Εφετείου ότι η προηγηθείσα, στην προκειμένη περίπτωση, της παράδοσης του πωληθέντος ατμολέβητα έκδοση του τιμολογίου δεν αποτελούσε λόγο απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων και επομένως είναι και αυτός απορριπτέος.
Taxheaven.gr