Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1660/2000 Η υπό του προϊσταμένου της ΔΟΥ άρνηση θεώρησης βιβλίων χωρεί νομίμως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης φορολογικών και μόνο οικονομικών υποχρεώσεων, όχι δε και προς δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Βάμβακος.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 1660/2000
Η υπό του προϊσταμένου της ΔΟΥ άρνηση θεώρησης βιβλίων χωρεί νομίμως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης φορολογικών και μόνο οικονομικών υποχρεώσεων, όχι δε και προς δημόσιους οργανισμούς, όπως είναι ο Οργανισμός Βάμβακος.


ΣτΕ 1660/2000 Η υπό του προϊσταμένου της ΔΟΥ άρνηση θεώρησης βιβλίων χωρεί νομίμως σε περίπτωση μη εκπλήρωση

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 5. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την υπ' αριθ. 472/1994 απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Βάμβακος, καταλογίσθηκε σε βάρος της αιτούσας εταιρίας οφειλή 63.066.444 δρχ., με την αιτιολογία ότι η καταβληθείσα σ' αυτή από τον ανωτέρω οργανισμό ισόποση οικονομική ενίσχυση, αποδοτέα στους παραγωγούς βάμβακος για εκκοκκισμό της παραδοθείσας στην εν λόγω εταιρία από αυτούς ποσότητας σύσπορου βάμβακος, ήταν επιστρεπτέα στον οργανισμό διότι δεν πραγματοποιήθηκε ο εκκοκκισμός αυτός, η καταλογιστική δε αυτή απόφαση ακυρώθηκε με την υπ' αριθ. 2069/1995 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα IV). Μετά ταύτα, η αιτούσα εταιρία υπέβαλε, με τα από 21/10 και 23.10.1996 προς τη ΔΟΥ Λιβαδειάς έγγραφά της, αίτημα θεώρησης των τηρούμενων για την παρακολούθηση των εργασιών της βιβλίων και στοιχείων, την ικανοποίηση του οποίου αρνήθηκε, με την προσβαλλόμενη πράξη του, ο προϊστάμενος της ανωτέρω ΔΟΥ, με την αιτιολογία ότι εξακολουθούσε να υφίσταται, λόγω μη διαγραφής από την αρμόδια αρχή, το ως άνω καταλογισθέν σε βάρος της εταιρίας χρέος προς τον Οργανισμό Βάμβακος. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, παραδεκτώς ασκήθηκε κατά της ως άνω πράξης του προϊσταμένου της ΔΟΥ Λιβαδειάς η υπό κρίση αίτηση ακύρωσης, η οποία αρμοδίως εισήχθη προς εκδίκαση στο Β' Τμήμα του Σ.τ.Ε., κατά τα στην προηγούμενη σκέψη εκτεθέντα. 6. Επειδή, η άρνηση θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων της αιτούσας ερείδεται κατά την αιτιολογία της προσβαλλόμενης έγγραφης άρνησης επί της καταλογιστικής πράξης του Οργανισμού Βάμβακος για το σ' αυτή αναφερόμενο ως βεβαιωθέν ποσό χρέους της αιτούσας προς τον ως άνω οργανισμό, για την αιτία που αναφέρεται στις ανωτέρω σκέψεις. Η αιτιολογία όμως αυτή δεν είναι νόμιμη, μη δυνάμενη να στηρίξει την υπό το προεκτεθέν περιεχόμενο άρνηση της φορολογικής αρχής όπως θεωρήσει τα βιβλία και στοιχεία της αιτούσας εταιρίας διότι, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, λαμβανομένου υπόψη ότι το χρέος της αιτούσας εταιρίας, όπως ανωτέρω περιγράφεται, δεν προέρχεται από φορολογική υποχρέωσή της, δεν υφίσταται μη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεών της, ήτοι περίπτωση για την οποία χωρεί νομίμως η άρνηση θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων αυτής. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση ακύρωσης πρέπει να γίνει δεκτή για τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο ακύρωσης και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη έγγραφη άρνηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ Λιβαδειάς να θεωρήσει τα βιβλία της αιτούσας, παρελκούσης της έρευνας περί του βασίμου των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης