Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Φ11321/30819/02.03.04 Τροποποίηση του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης


Σχόλια:Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Φ11321/30819/02.03.04
Τροποποίηση του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης


Τροποποίηση του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής ΔήλωσηςΕχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α ) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α ).
2. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 4 και του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της περ. α  της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α ).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν.1846/51 (ΦΕΚ 189/Α ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α ), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α ) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α ).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.372/1995 (ΦΕΚ 201/Α ) και του Π.Δ.213/1992 (ΦΕΚ 102/Α ).
7. Την υπ  αριθ. 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
8. Την πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ όπως διαμορφώθηκε στις υπ  αριθ. 389/Σ.39/23.10.2003, 409/Σ.40/30.10.2003, 23/Σ.3/29.1.2004 και 31/Σ.4/5.2.2004 συνεδριάσεις του.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αποφασίζουμε

1. Το άρθρο 2 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 2

Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τηρείται Μητρώο Ασφαλισμένων στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για κάθε καταχώριση αποδίδεται ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα παραπάνω πρόσωπα συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου της κατοικίας τους ή του τόπου απασχόλησής τους, ειδικό έντυπο που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με τίτλο "Αίτηση Απογραφής Ασφαλισμένου".
Το παραπάνω έντυπο περιέχει τα εξής στοιχεία:
α) Επώνυμο, όνομα, καθώς και προηγούμενο επώνυμο ή άλλο όνομα, αν υπάρχουν.
β) Επώνυμο και όνομα πατέρα, μητέρας και συζύγου του ασφαλισμένου.
γ) Υπηκοότητα και φύλο του ασφαλισμένου.
δ) Στοιχεία ταυτότητας.
ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ΔΟΥ.
στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
ζ) Στοιχεία γέννησης.
η) Στοιχεία κατοικίας.
θ) Υποκατάστημα ή παράρτημα τόπου κατοικίας.
ι) Στοιχεία εργοδότη.
ια) Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ιβ) Στοιχεία προηγούμενης ασφάλισης σε άλλους φορείς στην Ελλάδα ή σε αλλοδαπή χώρα.
ιγ) Κάθε επιπλέον στοιχείο το οποίο η Υπηρεσία κρίνει ως απαραίτητο για την καταχώρισή του στο Μητρώο Ασφαλισμένων».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από το αρμόδιο Υποκατάστημα εκδίδεται Απόφαση Διευθυντή με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει ο ασφαλισμένος για τη μεταβολή των παρακάτω στοιχείων:
α) Επώνυμο, όνομα, καθώς και προηγούμενο επώνυμο ή άλλο όνομα, αν υπάρχουν.
β) Επώνυμο και όνομα πατέρα, μητέρας και συζύγου του ασφαλισμένου.
γ) Υπηκοότητα και φύλο του ασφαλισμένου.
δ) Ημερομηνία γέννησης.
ε) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
στ) Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ζ) Στοιχεία προηγούμενης ασφάλισης σε άλλους φορείς στην Ελλάδα ή σε αλλοδαπή χώρα.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το έντυπο "Αίτηση-Δήλωση Απογραφής Εργοδότη" περιέχει:
α) Τα στοιχεία του εργοδότη, την επωνυμία, την έδρα και τα παραρτήματά του, τις δραστηριότητές του, τους υπεύθυνους του εργοδότη, τους απασχολούμενους σε αυτόν, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για καταχώριση στο Μητρώο Εργοδοτών,
β) θέση για υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες της αίτησης - δήλωσης απογραφής, θέση για υπογραφή του εργοδότη ή του πληρεξουσίου του και θέση για αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της σφραγίδας του και,
γ) θέση για τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής που συμπληρώνονται από την υπηρεσία.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το έντυπο "Αίτηση-Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Εργου" περιέχει:
α) Τα στοιχεία του κυρίου του έργου, του εργολάβου με αντιπαροχή, του αναδόχου δημόσιου έργου, την επωνυμία, τους υπευθύνους του έργου, τα στοιχεία του έργου και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για καταχώριση στο Μητρώο,
β) θέση για υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες του εντύπου και θέση για υπογραφή του εργοδότη ή του πληρεξουσίου του και
γ) θέση για τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής που συμπληρώνονται από την υπηρεσία.»

6. Το άρθρο 9 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 9
Μορφή και Περιεχόμενο του Εντύπου
"Αίτηση-Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (απασχόληση προσωπικού σε οικία)"

1. Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών των προσώπων που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους συμπληρώνεται και υποβάλλεται έντυπο με τίτλο "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (απασχόληση προσωπικού σε οικία)" που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Αν διαπιστωθεί απασχόληση των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου για τα οποία δεν έχει υποβληθεί το έντυπο "Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη (απασχόληση προσωπικού σε οικία)" η συμπλήρωση αυτού γίνεται από τον υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συμπληρώνεται η ένδειξη "αυτεπάγγελτος απογραφή".
2. Το ανωτέρω έντυπο περιέχει τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία απασχόλησης   ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για καταχώριση στο Μητρώο Εργοδοτών.»

7. Το άρθρο 11 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 11
Μεταβολή στοιχείων Μητρώου Εργοδοτών

1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε μεταβολή στα στοιχεία τους που έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Εργοδοτών, με ειδικό έντυπο με τίτλο "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη". Ειδικά τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις μεταβολές με το ειδικό έντυπο "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)". Αν διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι εργοδότης δεν γνωστοποίησε τυχόν μεταβολή των στοιχείων του, η δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη συντάσσεται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για τις εξής μεταβολές:
α) έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη,
β) οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της,
γ) επαναλειτουργία της επιχείρησης που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή και σε παράρτημα του εργοδότη,
δ) μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη,
ε) αλλαγή της επωνυμίας του εργοδότη,
στ) αλλαγή της νομικής μορφής,
ζ) αλλαγή των υπευθύνων,
η) αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων ή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.
Τα στοιχεία των υπευθύνων για τη μεταβολή των οποίων υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης είναι το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός.
Η υποχρέωση γνωστοποίησης των μεταβολών της παρούσας παραγράφου βαρύνει και τους εργοδότες που διέκοψαν την απασχόληση του προσωπικού τους αλλά έχουν οφειλές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από εισφορές χρονικών περιόδων κατά τις οποίες απασχολούσαν προσωπικό.
3. Το έντυπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συμπληρώνεται μόνο με το είδος της μεταβολής και υποβάλλεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα του εργοδότη, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο που έγινε η μεταβολή, εκτός από την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη και την επαναλειτουργία της επιχείρησης που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη, για τις οποίες η υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει με την έναρξη της απασχόλησης.
Ειδικά για τους εργοδότες του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 η προθεσμία γνωστοποίησης των μεταβολών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού.
Οι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό και δεν έχουν οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τις μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου κατά την πρώτη συναλλαγή τους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την επέλευση αυτών.
4. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του παρόντος άρθρου επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη ως εξής:
α) ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ για τη μη γνωστοποίηση της αλλαγής στην επωνυμία της επιχείρησης, καθώς και της αλλαγής υπευθύνου και
β) ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00) για τη μη γνωστοποίηση των λοιπών μεταβολών που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Αν διαπιστωθούν ταυτοχρόνως περισσότερες παραβάσεις, επιβάλλεται το ένα πρόστιμο και αν αυτά είναι διαφορετικά επιβάλλεται το μεγαλύτερο.»

8. Το άρθρο 12 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 12
Μορφή και περιεχόμενο των εντύπων
"Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη" και "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη -
Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)"

1. Τα έντυπα "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη" και "Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη   Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση προσωπικού σε οικία)" υποβάλλονται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα του εργοδότη, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και περιέχουν:
α) θέση για τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής που συμπληρώνεται από την υπηρεσία,
β) θέσεις για την αναγραφή των γενικών στοιχείων του εργοδότη, των μεταβαλλόμενων στοιχείων αυτού, του χρόνου που επήλθε η μεταβολή και θέσεις για τη συμπλήρωση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πληρότητα της δήλωσης,
γ) θέση για υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες των εντύπων και θέση για την υπογραφή του εργοδότη.
2. Στα έντυπα περιλαμβάνεται πεδίο που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιέχει την ένδειξη "αυτεπάγγελτη καταχώριση μεταβολής στοιχείων εργοδότη" που συμπληρώνεται στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος Κανονισμού.»

9. Το άρθρο 13 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 13
Μεταβολή στοιχείων Οικοδομοτεχνικού Εργου

1. Οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε μεταβολή στα στοιχεία τους ή στα στοιχεία του έργου, που έχουν καταχωρισθεί στο Μητρώο Εργοδοτών, με ειδικό έντυπο με τίτλο "Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Εργου". Αν διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο ότι εργοδότης οικοδομικού ή τεχνικού έργου δεν γνωστοποίησε τυχόν μεταβολή στα στοιχεία του ή στα στοιχεία του έργου, η δήλωση μεταβολών Οικοδομοτεχνικού έργου συντάσσεται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για τις εξής μεταβολές:
α) αλλαγή της επωνυμίας,
β) αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων,
γ) αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων ή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους,
δ) αποπεράτωση ιδιωτικού έργου,
ε) αλλαγή έδρας,
στ) αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού.
3. Το έντυπο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συμπληρώνεται μόνο με το είδος της μεταβολής και υποβάλλεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση του έργου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο που έγινε η μεταβολή.
Οι μεταβολές των περ. α , β , γ  και ε  της προηγούμενης παραγράφου δηλώνονται μία φορά, είτε στο υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης είτε στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ που έχει απογραφεί οποιοδήποτε από τα εκτελούμενα έργα.
4. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του παρόντος άρθρου επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:
α) ποσού τριακοσίων (300,00) ευρώ για τη μη γνωστοποίηση της αλλαγής στην επωνυμία, καθώς και της αλλαγής υπευθύνου και
β) ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για τη μη γνωστοποίηση των λοιπών μεταβολών που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
Αν διαπιστωθούν ταυτοχρόνως περισσότερες παραβάσεις, επιβάλλεται το ένα πρόστιμο και αν αυτά είναι διαφορετικά επιβάλλεται το μεγαλύτερο.»

10. Το άρθρο 14 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 14
Μορφή και περιεχόμενο του εντύπου
"Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Εργου"

1. Το έντυπο "Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Εργου" υποβάλλεται στο αρμόδιο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και περιέχει:
α) θέση για τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής που συμπληρώνεται από την υπηρεσία,
β) θέσεις για την αναγραφή των γενικών στοιχείων του εργοδότη, των μεταβαλλόμενων στοιχείων εργοδότη - έργου και θέσεις για τη συμπλήρωση οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων κρίνονται απαραίτητα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πληρότητα της δήλωσης,
γ) θέση για υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες της δήλωσης μεταβολών Οικοδομοτεχνικού έργου και θέση για την υπογραφή του εργοδότη.
2. Στο έντυπο περιλαμβάνεται πεδίο που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιέχει την ένδειξη "αυτεπάγγελτη καταχώριση μεταβολής στοιχείων" που συμπληρώνεται στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού.»

11. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, τροποποιείται ως εξής:
«3. Από την υποχρέωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται προσωρινά και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι παρακάτω κατηγορίες επαγγελμάτων:
α) Οι φορτοεκφορτωτές
β) Οι πωλητές Λαϊκών Αγορών
γ) Οι ρητινοσυλλέκτες
δ) Οι ξεναγοί
ε) Οι σμυριδορύκτες
στ) Οι εκδοροσφαγείς
ζ) Οι δασεργάτες μέλη δασικών συνεταιρισμών
η) Οι καπνομεσίτες
θ) Οι φορείς υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιδοτούμενων ή μη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επαγγελματικής Κατάρτισης για τα πρόσωπα που παρακολουθούν τα προγράμματα και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος
ι) ο ΟΑΕΔ για τις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:
αα) τους ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα εξειδίκευσης σε θέματα διοικητικής υποστήριξης ή προγράμματα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επαγγελματικής Κατάρτισης και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος
ββ) για τους εκπαιδευόμενους στα προγράμματα STAGE για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και επαγγελματικό κίνδυνο και
γγ) για τους επιδοτούμενους λόγω ανεργίας που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος.
ια) Τα δημόσια και τα ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για τους εκπαιδευόμενους σ  αυτά που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος.
ιβ) Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΟΕΕΚ) για το σύνολο των εκπαιδευομένων σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), για τους οποίους καταβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορά επαγγελματικού κινδύνου.
ιγ) Τα Ιδρύματα προστασίας απροσάρμοστων παιδιών για τους τροφίμους τους που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, για τους οποίους καταβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορά επαγγελματικού κινδύνου.
ιδ) Οι ασφαλιστικοί φορείς που καταβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορές για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος για τους απασχολούμενους συνταξιούχους τους οι οποίοι κατά το χρόνο της ενεργού ασφάλισής τους σ  αυτά, δεν είχαν καμία ασφαλιστική σχέση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

12. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 15 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους ασφαλισμένους των περ. θ  έως και ιδ  της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα του εργοδότη Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών κατά την περ. α  της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.3050/2002, που αναφέρεται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης.»

13. Μετά το άρθρο 15 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, προστίθεται άρθρο 15α ως εξής:

«Αρθρο 15α
Τρόπος Υποβολής της ΑΠΔ

1. Η ΑΠΔ υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.
2. Υπόχρεοι για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο είναι:
α) το Δημόσιο,
β) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
γ) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α  και β  βαθμίδας,
δ) οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8, περ. 5, εδάφιο ε  του Α.Ν.1846/1951 και με προϋπολογισμό δαπάνης μεγαλύτερο από αυτόν που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ε) οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, είτε καταβάλλουν εισφορές για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είτε για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
στ) Οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι απασχολούν πάνω από πέντε (5) εργαζόμενους.
ζ) Οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία.
Από 1.7.2004, οι εργοδότες της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να υποβάλλουν αυτήν ηλεκτρονικά.
2. Υπόχρεοι για την υποβολή της ΑΠΔ σε ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικό μέσο ή εγγράφως είναι:
α) Οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους,
β) Οι εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8, περ. 5, εδάφιο ε  του Α.Ν.1846/1951 και με προϋπολογισμό δαπάνης μικρότερο ή ίσο από αυτόν που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
γ) Οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων.»

14. Το άρθρο 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 16
Χρόνος Υποβολής

1. Οι εργοδότες που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα με εποχική δραστηριότητα, καθώς και οι εργοδότες δημόσιων και οι εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτά εκτελούνται υποβάλλουν την ΑΠΔ κάθε μήνα.
2. Το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ α  και β  βαθμίδας, οι εργοδότες που είναι φυσικά πρόσωπα με συνεχή δραστηριότητα, καθώς και όσοι καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποβάλλουν την ΑΠΔ κάθε τρίμηνο.
3. Τα πρόσωπα που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, τα οποία έχουν απογραφεί κατά το άρθρο 9 του παρόντος, υποβάλλουν μία ΑΠΔ κατ  έτος η οποία αναφέρεται στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο κάθε έτους, εκτός και αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία της ΑΠΔ. Η πρώτη ΑΠΔ υποβάλλεται στο ημερολογιακό τρίμηνο που αναφέρεται η έναρξη της απασχόλησης. Οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία απασχόλησης - ασφάλισης, η διακοπή της απασχόλησης και η μεταβολή του προσώπου του απασχολούμενου δηλώνονται με το έντυπο γνωστοποίησης μεταβολών της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος.
4. Για τις μισθολογικές περιόδους από 1.7.2004 και εφεξής, τα στοιχεία των ΑΠΔ, που υποβάλλουν όλοι οι εργοδότες πλην των εργοδοτών οικοδομικών και τεχνικών έργων, αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης.
5. Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας ΑΠΔ αρχίζει για τους υπόχρεους εργοδότες, με εξαίρεση όσους υποβάλλουν αυτήν μέσω διαδικτύου, την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 1 και 2, μέχρι την 11η του μήνα αν είναι εργάσιμη
β) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 3 και 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 1 και 2.
γ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 5 και 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 3 και 4.
δ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 7 και 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 5 και 6.
ε) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 9, 10, 20 και 30, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 7 και 8 και
στ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας που λήγει για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30.
Η προθεσμία υποβολής της τριμηνιαίας ΑΠΔ αρχίζει για τους υπόχρεους εργοδότες, με εξαίρεση όσους υποβάλλουν αυτήν μέσω διαδικτύου, την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου στην οποία αναφέρεται αυτή και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 1 και 2 μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 των Αριθμών Μητρώου των εργοδοτών που υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή.
β) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 3 και 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 1 και 2.
γ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 5 και 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 3 και 4.
δ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 7 και 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 5 και 6.
ε) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 9, 10, 20 και 30, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 7 και 8. Και
στ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30.
Η παράγραφος αυτή έχει εφαρμογή για τις ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων μέχρι 30.6.2004.
6. Η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από 1.7.2004 και εφεξής αρχίζει για τους υπόχρεους εργοδότες, με εξαίρεση όσους υποβάλλουν αυτές μέσω διαδικτύου, την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου αναφοράς και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του εργοδότη ως ακολούθως:
α) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 1 και 2, μέχρι την 11η του μήνα αν είναι εργάσιμη.
β) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 3 και 4, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 1 και 2.
γ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 5 και 6, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 3 και 4.
δ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 7 και 8, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 5 και 6.
ε) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 9, 10, 20 και 30, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 7 και 8. Και
στ) Για τους εργοδότες που ο Αριθμός Μητρώου τους λήγει στο 40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας που ισχύει για τα ψηφία 9, 10, 20 και 30.
7. Αν η τελευταία ημέρα των πιο πάνω προθεσμιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταφερομένων αντιστοίχως και των τυχόν επόμενων προθεσμιών.
8. Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ των εργοδοτών οικοδομικών και τεχνικών έργων τόσο μέχρι την 30.6.2004 όσο και από 1.7.2004 και εφεξής, με εξαίρεση όσους υποβάλλουν αυτήν μέσω διαδικτύου, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα της απασχόλησης και λήγει την δέκατη ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου του έργου. Αν η τελευταία ημέρα της ως άνω προθεσμίας είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
9. Σε κάθε μονάδα παραλαβής, αναρτάται πίνακας με τις ακριβείς καταληκτικές ημερομηνίες παραλαβής των ΑΠΔ του μήνα, ο οποίος συντάσσεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη λαμβανομένων υπόψη των ημερών που δεν είναι εργάσιμες, των αργιών και των τοπικών εορτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7 του παρόντος άρθρου.
10. Η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας και τριμηνιαίας ΑΠΔ μέσω του διαδικτύου, για όλους τους εργοδότες, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στον δικτυακό τόπο (web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

15. Στο τέλος της περ. β  της παρ. 2 του άρθρου 17 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ΑΠΔ της περίπτωσης αυτής καταργείται από 1.1.2004.»

16. Η περ. δ  της παρ. 2 του άρθρου 17 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ιδιαίτερη (Συμπληρωματική) ΑΠΔ, με κωδικό 04. Υποβάλλεται για συμπλήρωση παραλείψεων στα στοιχεία ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί, εκτός αν αυτά αφορούν αναδρομικές αποδοχές σε εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Απόφασης Διαιτησίας.»

17. Μετά το άρθρο 21 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προστίθεται άρθρο 21α ως εξής:

«Αρθρο 21α
Διαδικασία υποβολής ΑΠΔ μετά την εφαρμογή
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

1. Μετά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, μαζί με την ΑΠΔ που υποβάλλεται με μαγνητικό μέσο (δισκέτα ή CD) υποβάλλεται και συνοδευτικό έντυπο. Στη δισκέτα ή στο CD επικολλάται ετικέτα από τον εργοδότη, με τον αριθμό του συγκεκριμένου μέσου από το συνολικό πλήθος που υποβάλλεται, τον αριθμό μητρώου, τον ΑΦΜ του εργοδότη και τη μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ. Αν πρόκειται για ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού Έργου, στην ετικέτα αναγράφονται ο αριθμός του συγκεκριμένου μέσου από το συνολικό πλήθος που υποβάλλεται, ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Εργου (ΑΜΟΕ), ο ΑΦΜ και η μισθολογική περίοδος στην οποία αναφέρεται η ΑΠΔ.
Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών σε δημόσιο οικοδομικό ή τεχνικό έργο με ανάθεση ή εργολαβία, αν η ΑΠΔ υποβάλλεται από υπεργολάβο του αναδόχου ή του εργολάβου, συνυποβάλλεται και το έντυπο "Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου".
2. Η έγγραφη ΑΠΔ υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα. Τα έντυπα στα οποία συμπληρώνεται και υποβάλλεται η ΑΠΔ μπορεί να είναι και φωτοαντίγραφα, με υπογραφή πρωτότυπη σε όλα.»

18. Μετά το άρθρο 22 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προστίθεται άρθρο 22α ως εξής:

«Αρθρο 22α
Ελεγχος παραλαβής της ΑΠΔ μετά την εφαρμογή
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Μετά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, για τις ΑΠΔ που υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο, γίνεται εισαγωγή του μαγνητικού μέσου στο σύστημα και παράλληλα καταχωρίζονται από τα στοιχεία του συνοδευτικού εντύπου ο ΑΜΕ ή ο ΑΜΟΕ, η χρονική περίοδος αναφοράς και ο τύπος της δήλωσης. Για τις ΑΠΔ που υποβάλλονται εγγράφως, εκτός από τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίζονται από τις εγγραφές της ΑΠΔ και τα σύνολα των αποδοχών, των εισφορών και των ημερών ασφάλισης και γίνεται οπτικός έλεγχος των αναλυτικών στοιχείων της ΑΠΔ από τον αρμόδιο υπάλληλο, τα αποτελέσματα του οποίου καταχωρίζονται στο σύστημα.»

19. Μετά το άρθρο 23 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προστίθεται άρθρο 23α ως εξής:

«Αρθρο 23α
Παραλαβή της ΑΠΔ μετά την εφαρμογή
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων του άρθρου 22α, αν δεν εντοπισθεί κάποιο λάθος, εκτυπώνεται αποδεικτικό παραλαβής με αριθμό παραστατικού από το σύστημα, το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο και παραδίδεται στον εργοδότη ή τον αντιπρόσωπό του. Προκειμένου για ΑΠΔ που υποβάλλεται με μαγνητικό μέσο, αρχειοθετούνται στη μονάδα παραλαβής το συνοδευτικό έντυπο και το μαγνητικό μέσο. Προκειμένου για ΑΠΔ που υποβάλλεται εγγράφως, το ένα αντίτυπο αυτής χρησιμοποιείται για καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα και το άλλο αρχειοθετείται στη μονάδα παραλαβής.»

20. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν από την εξέταση του συνοδευτικού εντύπου του μαγνητικού μέσου και της εκτύπωσης αυτού ή των αντιτύπων της έγγραφης ΑΠΔ που διενεργείται κατά το άρθρο 22 του παρόντος, εντοπισθεί λάθος ή παράλειψη, η ΑΠΔ δεν παραλαμβάνεται.»

21. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη διόρθωση των λαθών ή παραλείψεων που εντοπίστηκαν και την εκ νέου υποβολή της ΑΠΔ, παρέχεται αποκλειστική προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας, μετά την παρέλευση της οποίας, αυτή θεωρείται ως εκπρόθεσμη. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού έχουν εφαρμογή από τη δημοσίευση της τροποποίησης του Κανονισμού. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 μέχρι τη δημοσίευση της τροποποίησης του Κανονισμού, ισχύει προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών πέραν της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας.»

22. Μετά το άρθρο 24 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προστίθεται άρθρο 24α ως εξής:

«Αρθρο 24α
Επανυποβολή ΑΠΔ κατά το στάδιο της παραλαβής μετά
την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Αν από τον έλεγχο που διενεργείται κατά το άρθρο 22α του παρόντος, εντοπισθεί λάθος ή παράλειψη, αποδίδεται στην ΑΠΔ αριθμός παραστατικού από το μηχανογραφικό σύστημα και εκτυπώνεται κατάσταση λαθών για επανυποβολή της, η οποία παραδίδεται στον εργοδότη. Για την επανυποβολή της ΑΠΔ, παρέχεται προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας, μετά την παρέλευση της οποίας, αυτή θεωρείται ως εκπρόθεσμη. Η επανυποβολή της ΑΠΔ πραγματοποιείται με τη διαδικασία των άρθρων 21α, 22α και 23α του παρόντος.»

23. Μετά το άρθρο 26 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης προστίθεται άρθρο 26α ως εξής:

«Αρθρο 26α
Ελεγχοι επεξεργασίας ΑΠΔ μετά την εφαρμογή
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Μετά την παραλαβή, των ΑΠΔ κάθε τύπου που υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο ή μετά την παραλαβή και καταχώριση στο σύστημα των ΑΠΔ κάθε τύπου που υποβάλλονται εγγράφως, πραγματοποιούνται από το μηχανογραφικό σύστημα έλεγχοι επεξεργασίας των στοιχείων των ΑΠΔ, που περιλαμβάνουν αναλυτικό έλεγχο των εγγραφών του αρχείου και αυτόματη διόρθωση των λαθών στις περιπτώσεις που είναι αυτή δυνατή, η οποία καταχωρίζεται στο σύστημα, ενώ υποχρεωτικά διατηρείται και το αρχείο με τη μορφή που είχε πριν από τη διόρθωση.»

24. Το άρθρο 27 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 27
Διαχείριση λανθασμένων ΑΠΔ κατά το στάδιο της επεξεργασίας

1. Αν μετά την τήρηση της διαδικασίας των άρθρων 26 και 26α παραμείνουν λάθη που δεν μπορούν να διορθωθούν αυτόματα, ακολουθείται διαζευκτικά η εξής διαδικασία:
α) Ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία για το μέρος των εγγραφών για τις οποίες δεν διαπιστώθηκαν λάθη και οι ΑΠΔ διατίθενται στη μονάδα παραλαβής για περαιτέρω διόρθωση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας γίνεται έλεγχος των διορθωμένων ΑΠΔ μέσω του συστήματος και εφόσον δεν εντοπιστούν λάθη γίνεται η χρέωση του εργοδότη και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας με τα στοιχεία που διορθώθηκαν.
β) Ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία για το μέρος των εγγραφών για τις οποίες δεν διαπιστώθηκαν λάθη και αποστέλλονται καταστάσεις λαθών στους εργοδότες προς διόρθωση μέσω υποβολής συμπληρωματικής ΑΠΔ. Η διόρθωση των λαθών μπορεί να γίνει και μέσω του διαδικτύου από όσους εργοδότες είχαν υποβάλει την ΑΠΔ με αυτό το μέσο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της συμπληρωματικής ΑΠΔ γίνεται συσχετισμός με την κανονική και έλεγχος αυτών μέσω του συστήματος και αν δεν εντοπιστούν λάθη γίνεται η χρέωση του εργοδότη και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.
γ) Αποστέλλονται καταστάσεις λαθών στους εργοδότες για επανυποβολή ΑΠΔ. Η επανυποβολή γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 21 έως 23α, του παρόντος Κανονισμού, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των καταστάσεων λαθών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον δεν εντοπιστούν λάθη γίνεται η χρέωση του εργοδότη και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.
2. Αν μετά την τήρηση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου παραμείνουν λάθη των οποίων η διόρθωση δεν είναι δυνατή ή ευχερής, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν σε ελέγχους ουσιαστικούς, επιτόπιους, διασταυρώσεις με στοιχεία άλλων υπηρεσιών, καθώς και λοιπούς ελέγχους που κρίνονται απαραίτητοι κατά περίπτωση.»

25. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ασφάλιση σε έναν τουλάχιστον κλάδο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή μόνο στο ΕΤΕΑΜ ή μόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑΜ ή των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που προέρχεται από την επεξεργασία των ΑΠΔ εμφανίζεται στο Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Το έντυπο αυτό συντάσσεται και εκτυπώνεται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο και έχει πλήρη αποδεικτική δύναμη. Μέχρι την 30.6.2004 το παραπάνω απόσπασμα αποστέλλεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.
Για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, τους ασφαλιζόμενους με τις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως οικοδόμων του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ανωτέρω Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, εκδίδεται για τα ημερολογιακά τετράμηνα Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου - Απριλίου και Μαΐου - Αυγούστου και γνωστοποιείται μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα για τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).
Για τους αμειβόμενους με το κομμάτι (φασόν) και τους απασχολούμενους στο θέαμα και ακρόαμα που αμείβονται με εφάπαξ ποσό, τα ασφαλιστικά στοιχεία των οποίων δηλώνονται με ΑΠΔ, καθώς και για όσες άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων ο αριθμός των ημερών εργασίας υπολογίζεται κατ  έτος, το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης αποστέλλεται κάθε ημερολογιακό έτος.»

26. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 30 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Μέχρι το Σεπτέμβριο κάθε έτους, εκδίδεται αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας για την ανανέωση των ατομικών βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων, που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις, η οποία αποστέλλεται μέχρι τον Οκτώβριο κατά την παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους για όσους ασφαλισμένους συμπληρώνουν μεταγενέστερα τις προϋποθέσεις ανανέωσης των ατομικών βιβλιαρίων υγείας.
7. Ο εργοδότης υποχρεούται να παραδίδει αμέσως, στους μισθωτούς που τελούν σε σχέση εργασίας, τα Αποσπάσματα Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης και τις ετικέτες ασφαλιστικής ικανότητας.»

27. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στο πιο πάνω ενημερωτικό σημείωμα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των έργων στα οποία απασχολήθηκαν, οι ημέρες ασφάλισης όπως αυτές προκύπτουν από τις ΑΠΔ, οι χρονικές περίοδοι απασχόλησης και το ποσό δωροσήμου που δικαιούνται για κάθε ένα από τα πιο πάνω τετράμηνα απασχόλησης.
Το ενημερωτικό σημείωμα για τον ΕΛΔΕΟ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης για τη λήψη ή απονομή παροχών.»

28. Η παρ. 1 του άρθρου 32 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ασφαλισμένος που επιθυμεί τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας ή την απονομή παροχής, απευθύνεται στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει σχετικό αίτημα, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος.»

29. Η παρ. 4 του άρθρου 35 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για μεταβατική περίοδο από 1.1.2002 μέχρι 30.6.2004.»

30. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης