Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 357/2000 Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας από μέλος Δ.Σ. της Α.Ε. και την καταβολή αμοιβής, πρέπει να περιγράφεται επακριβώς το είδος της προσφερθείσας υπηρεσίας και ειδικότερα αν αυτή παρασχέθηκε στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή άλλης σύμβασης, ώστε να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νόμου.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΣτΕ 357/2000
Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας από μέλος Δ.Σ. της Α.Ε. και την καταβολή αμοιβής, πρέπει να περιγράφεται επακριβώς το είδος της προσφερθείσας υπηρεσίας και ειδικότερα αν αυτή παρασχέθηκε στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας ή άλλης σύμβασης, ώστε να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νόμου.

ΣτΕ 357/2000 Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας από μέλος Δ.Σ. της Α.Ε. και την καταβολή αμοιβής, πρέπει να περι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 4. Επειδή, το κατά το υπό κρίση έτος εισόδημα της αναιρεσίβλητης εταιρίας, η οποία ασχολείται με την παραγωγή υφασμάτων, καμβάδων και εργοχείρων, την αποτύπωση σχεδίων πάνω σε καμβάδες κ.λπ., προσδιορίσθηκε από τη φορολογική αρχή λογιστικώς, με την προσθήκη στα εκ των βιβλίων της προκύπτοντα αποτελέσματα λογιστικών διαφορών, η κρινόμενη αίτηση δε αφορά σε μία από τις διαφορές αυτές. 5. Επειδή, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η φορολογική αρχή πρόσθεσε στα αποτελέσματα της χρήσης ποσό 560.000 δρχ., το οποίο είχε καταβληθεί από την εταιρία προς το μέλος του Δ.Σ. της. Ε.Σ., με την αιτιολογία ότι το μέλος αυτό, κατ' αντίθεση προς ό,τι συνέβαινε με τα λοιπά μέλη του ίδιου συμβουλίου, δεν ήταν ασφαλισμένο σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα, η αμοιβή δε αυτή καταβλήθηκε στην εν λόγω σύμβουλο για πραγματικές υπηρεσίες που προσέφερε στην εταιρία πέραν των καθηκόντων της ως μέλους του Δ.Σ. αυτής. Το Διοικητικό Εφετείο, κατ' αποδοχή σχετικού λόγου έφεσης του Δημοσίου, δέχθηκε, σε αντίθεση προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο, ότι εφόσον η εν λόγω δαπάνη αποτελεί αμοιβή για την παροχή από την ανωτέρω σύμβουλο υπηρεσιών εξερχόμενων των καθηκόντων της ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας, η δε παραγωγικότητά της είναι δεδομένη λόγω των προσφερθεισών υπηρεσιών (σχεδιασμός, αποτύπωση σχεδίων σε ύφασμα), ήταν καταρχήν αφαιρετέα από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας. Το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ειδικότερα ότι η μη υπαγωγή της εν λόγω συμβούλου στην ασφάλιση κάποιου ασφαλιστικού φορέα δεν εκώλυε την αναγνώριση της δαπάνης προς έκπτωση, με τη σκέψη ότι η σύμβαση μίσθωσης εργασίας είναι κατά νόμο άτυπη και συνεπώς η ύπαρξή της κρίνεται από ουσιαστικά και όχι τυπικά κριτήρια. Εξάλλου, το ίδιο δικαστήριο δέχθηκε περαιτέρω ότι, ναι μεν δεν αναγνωρίζεται έκπτωση δαπάνης μισθοδοσίας για παροχή υπηρεσιών με σχέση εξαρτημένης εργασίας αν δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εν προκειμένω όμως η φορολογική αρχή ουδόλως προέβαλε ότι η εν λόγω σύμβουλος ήταν ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και όχι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, όπως το ΤΑΕ, στο οποίο άλλωστε ασφαλίστηκε από το έτος 1984. Η κρίση αυτή της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, ανεξάρτητα από τις ανωτέρω ειδικότερες αιτιολογίες στις οποίες φέρεται στηριζόμενη, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν περιγράφονται σ' αυτή ποιες ακριβώς ήταν και σε τι ειδικότερα συνίσταντο οι προς την εταιρία παρασχεθείσες υπηρεσίες της ως άνω συμβούλου της και ειδικότερα αν αυτές παρασχέθηκαν στο πλαίσιο σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας, ώστε να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νόμου από το δικαστήριο της ουσίας, ως προς το ζήτημα της υπαγωγής της εν λόγω συμβούλου στην ασφάλιση λόγω της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών της. Για το λόγο συνεπώς αυτό, ο οποίος βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί εν μέρει, καθ' ο μέρος αφορά στην ως άνω λογιστική διαφορά, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης