Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 327/2000 Ποσά που καταβλήθηκαν σε περιοδεύοντες υπαλλήλους σαν έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας, συνιστούν παραγωγικές δαπάνες αναγνωριζόμενες. Ποσά που καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους μεν, αλλά για εργασία που παρασχέθηκε εκτός της σχέσης εξαρτημένης εργασίας βάσει σύμβασης και για τα οποία ποσά οι υπάλληλοι αυτοί εξέδωσαν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να αναγνωριστούν.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 327/2000
Ποσά που καταβλήθηκαν σε περιοδεύοντες υπαλλήλους σαν έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας, συνιστούν παραγωγικές δαπάνες αναγνωριζόμενες. Ποσά που καταβλήθηκαν σε υπαλλήλους μεν, αλλά για εργασία που παρασχέθηκε εκτός της σχέσης εξαρτημένης εργασίας βάσει σύμβασης και για τα οποία ποσά οι υπάλληλοι αυτοί εξέδωσαν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να αναγνωριστούν.


ΣτΕ 327/2000 Ποσά που καταβλήθηκαν σε περιοδεύοντες υπαλλήλους σαν έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας, συνιστούν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, τα αποτελέσματα της αναιρεσίβλητης εταιρίας, η οποία, κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο (1/1 έως 31/12/1985), ασχολήθηκε με την παραγωγή γεωργικών φαρμάκων και σπόρων τα οποία διέθετε χονδρικώς και με την αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εξωτερικού που είχαν αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία γεωργικών φαρμάκων, καθορίστηκαν λογιστικά με βάση τα τηρηθέντα από αυτή βιβλία και στοιχεία της Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977) με την προσθήκη ορισμένων κονδυλίων (μη αναγνώριση δαπανών) ως λογιστικών διαφορών. Ειδικότερα, δύο από τις διαφορές αυτές αφορούν, η μεν πρώτη το λογαριασμό του κεντρικού καταστήματος και τον υπολογαριασμό "έξοδα αναπτύξεως εργασιών" που αναλύεται σε: α) έξοδα κινήσεως 788.082 δρχ., β) εκτός έδρας 967.127 δρχ. και γ) διάφορα 365.846 δρχ., η δε δεύτερη τον ομώνυμο λογαριασμό του υποκαταστήματος που αναλύεται σε: α) έξοδα κινήσεως 764.839 δρχ., β) εκτός έδρας 521.429 δρχ. και γ) διάφορα 34.898 δρχ. Τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν σε γεωπόνους υπαλλήλους της αναιρεσίβλητης που περιόδευαν στην επαρχία για την προώθηση των εργασιών της. Από αυτά, η φορολογική αρχή αναγνώρισε προς έκπτωση μόνο τα "έξοδα κινήσεως", ενώ αρνήθηκε την έκπτωση των άλλων κονδυλίων που αναφέρονται ως έξοδα "εκτός έδρας" και "διάφορα", με την αιτιολογία ότι αποτελούν πρόσθετες αμοιβές των ανωτέρω υπαλλήλων της αναιρεσίβλητης, για τις οποίες δεν καταβλήθηκαν οι υπέρ του ΙΚΑ ασφαλιστικές εισφορές, κατ' επίκληση της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 7, παρ. 3 του Ν.Δ.4104/1960. Το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας κατά τούτο την κρίση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, αφού έλαβε υπόψη και ότι τα έξοδα αυτά δόθηκαν στα ίδια πρόσωπα και για την ίδια αιτία με τα αναγνωρισθέντα προς έκπτωση "έξοδα κινήσεως", έκρινε ότι τα εν λόγω ποσά δεν συνιστούν πρόσθετες αμοιβές των ανωτέρω γεωπόνων, αλλά αποζημίωση που δόθηκε σ' αυτούς έναντι δαπανών εκτός έδρας, μη υποκείμενες ως εκ τούτου σε ασφαλιστικές εισφορές και οι οποίες, ως παραγωγικές, εφόσον εξυπηρετούν την προώθηση των εργασιών της επιχείρησης της αναιρεσίβλητης, πρέπει να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδά της. Η κρίση αυτή του δικάσαντος δικαστηρίου είναι, καταρχήν, νομίμως αιτιολογημένη και ο μόνος κατ' αυτής λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται ότι το Διοικητικό Εφετείο δεν έκρινε επί της πραγματικής βάσης απόρριψης της έκπτωσης των εν λόγω δαπανών από τη φορολογική αρχή, που ήταν η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά επί άλλης βάσεως, εκείνης δηλαδή της παραγωγικότητας των δαπανών αυτών, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι το Διοικητικό Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση σε συνδυασμό με την πρωτόδικη, έκρινε, κατά τα αμέσως ανωτέρω εκτεθέντα, ότι η βάση αυτής της μη αναγνώρισης των δαπανών από τον έλεγχο, λόγω δηλαδή της μη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, δεν είναι νόμιμη, καθόσον τα επίδικα ποσά δόθηκαν ως αποζημίωση για δαπάνες εκτός έδρας των υπαλλήλων της αναιρεσίβλητης, μη υποκείμενες ως εκ τούτου σε ασφαλιστικές εισφορές. 4. Επειδή, περαιτέρω, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση ποσό 1.818.036 δρχ., το οποίο είχε καταβληθεί σε τρεις γεωπόνους υπαλλήλους της εταιρίας ως προμήθεια για την προώθηση και τεχνική παρακολούθηση των προϊόντων της, με την ίδια ως ανωτέρω αιτιολογία, ότι δηλαδή για το ποσό αυτό δεν είχαν καταβληθεί οι υπέρ του ΙΚΑ ασφαλιστικές εισφορές, αν και επρόκειτο για αμοιβές μισθωτών. Το Διοικητικό Εφετείο, όπως και το Διοικητικό Πρωτοδικείο, δέχθηκε ότι το ποσό αυτό καταβλήθηκε σε γεωπόνους υπαλλήλους της εταιρίας υπό μορφή προμήθειας για εργασία τους που παρασχέθηκε εκτός εργασίμων ωρών βάσει συμβάσεων που είχαν συναφθεί με τους υπαλλήλους αυτούς, οι οποίοι, για την είσπραξη του ποσού, είχαν εκδώσει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Ενόψει των ανωτέρω, το δικαστήριο έκρινε ότι το σχετικό ποσό καταβλήθηκε για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εκτός της σχέσης εξαρτημένης εργασίας και δεν υφίστατο ως εκ τούτου υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών υπέρ του ΙΚΑ εισφορών για το ποσό αυτό, ήταν δε συνεπώς, για το λόγο αυτό, αφαιρετέο. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου είναι, καταρχήν, νομίμως αιτιολογημένη και ο σχετικός λόγος αναίρεσης, με τον οποίο δεν προβάλλεται καμία συγκεκριμένη κατ' αυτής αιτίαση, αλλά μόνο ότι η κρίση αυτή είναι αόριστη και αναιτιολόγητη, πρέπει να απορριφθεί ως αόριστος. Αν δε θεωρηθεί ότι με το λόγο αυτό, δια παραπομπής στο λόγο αναίρεσης που αναφέρεται στην αναγνώριση της έκπτωσης από το Διοικητικό Εφετείο των κονδυλίων της προηγούμενης σκέψης (αριθ. 3), προβάλλεται ότι το Διοικητικό Εφετείο δεν ασχολήθηκε με την πραγματική βάση απόρριψης του υπό κρίση κονδυλίου από τη φορολογική αρχή, που ήταν η μη καταβολή των υπέρ του ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών, ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, γιατί το δικαστήριο, κατά τα αμέσως ανωτέρω εκτεθέντα, με ρητή σκέψη, έκρινε μη νόμιμη την αιτιολογία αυτή, της απόρριψης δηλαδή του προκειμένου κονδυλίου από τη φορολογική αρχή λόγω μη καταβολής των υπέρ του ΙΚΑ εισφορών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης