Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 77/2000 Κάθε αύξηση κεφαλαίου εμπορικής επιχείρησης, μη εξαιρούμενης από το νόμο (αγροτικοί συνεταιρισμοί, ναυτιλιακές κοινοπραξίες κ.λπ.), υπάγεται στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, έστω και αν πρόκειται για αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές ή και με μετοχοποίηση υφιστάμενων υποχρεώσεων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 77/2000
Κάθε αύξηση κεφαλαίου εμπορικής επιχείρησης, μη εξαιρούμενης από το νόμο (αγροτικοί συνεταιρισμοί, ναυτιλιακές κοινοπραξίες κ.λπ.), υπάγεται στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, έστω και αν πρόκειται για αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου με νέες εισφορές ή και με μετοχοποίηση υφιστάμενων υποχρεώσεων.


ΣτΕ 77/2000 Κάθε αύξηση κεφαλαίου εμπορικής επιχείρησης, μη εξαιρούμενης από το νόμο (αγροτικοί συνεταιρισμο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 5. Επειδή, όπως συνάγεται από τις ως άνω διατάξεις του Ν.1676/1986, στον προβλεπόμενο μ' αυτές φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων υπόκειται μεταξύ άλλων κάθε, αδιακρίτως, αύξηση του κεφαλαίου εμπορικής επιχείρησης που δεν εμπίπτει στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις απαλλαγής ή εξαίρεσης από το φόρο. Εφόσον συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυτές η, κατά τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.1386/1983, αναγκαστική αύξηση του κεφαλαίου εμπορικής εταιρίας και η εν λόγω αύξηση αποτελεί συγκέντρωση κεφαλαίων και υπόκειται στον ανωτέρω φόρο. Τούτο δε, ανεξαρτήτως αν πραγματοποιείται με νέες εισφορές προς την εταιρία ή με "κεφαλαιοποίηση" υφιστάμενων οφειλών της, γιατί και στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης επέρχεται αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, με τη διαφορά ότι η εισφορά του νέου κεφαλαίου γίνεται με αντίστοιχη απόσβεση των απαιτήσεων των δανειστών και όχι με καταβολή μετρητών ή εισφορά σε είδος. 6. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το κεφάλαιο της αναιρεσίβλητης Α.Ε., η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1386/1983, αυξήθηκε κατά τις διατάξεις αυτές με την υπ' αριθ. 196/1987 απόφαση του Υφυπουργού Βιομηχανίας, αφενός μεν με χρηματική εισφορά του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΟΑΕ), ποσού 1.430.800.000 δρχ., αφετέρου δε με κεφαλαιοποίηση οφειλών της 3.269.200.000 δρχ. προς το Δημόσιο, τον ΟΑΕΔ, την Εθνική Τράπεζα και τη Γενική Τράπεζα και ασφαλιστικά ταμεία, για το σύνολο δε της εν λόγω αύξησης καταλογίσθηκε, με την ένδικη πράξη της φορολογικής αρχής, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων. Προσφυγή της αναιρεσίβλητης κατά της πράξης αυτής απορρίφθηκε πρωτοδίκως. Το Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, δέχθηκε μεν ότι από τα εισφερθέντα ως άνω περιουσιακά στοιχεία υπέκειτο στο φόρο η χρηματική εισφορά του ΟΟΑΕ - και απέρριψε κατά τούτο την έφεση της αναιρεσίβλητης με την οποία υποστήριξε το αντίθετο - έκρινε όμως, δεχόμενο εν μέρει την έφεση και μεταρρυθμίζοντας αντίστοιχα την πρωτόδικη απόφαση, ότι η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας, κατά το μέρος που είχε πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω κεφαλαιοποίηση οφειλών της, δεν αποτελούσε συγκέντρωση κεφαλαίων και δεν υπέκειτο ως εκ τούτου σε φόρο, αφού δεν συνίστατο όπως απαιτεί ο νόμος σε "εισφορά νέων περιουσιακών στοιχείων". Η τελευταία όμως αυτή κρίση του δικαστηρίου δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη και η δια κεφαλαιοποίησης υφιστάμενων οφειλών αύξηση εταιρικού κεφαλαίου υπόκειται στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων του Ν.1676/1986. Για το λόγω συνεπώς αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει κατά το μέρος τούτο να αναιρεθεί, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, πρέπει, κατά το αναιρούμενο μέρος, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης