Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 694/2002 Στις απαλλαγές από το ΦΠΑ, που αναφέρονται στην παρ. 1κβ του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 (ισχύουσα σήμερα διάταξη παρ. 1κα του άρθρου 22 του Ν.2859/2000), υπάγονται οι (χρηματιστηριακές) εργασίες που αφορούν μετοχές Α.Ε., μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, πλην τίτλων που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα, ενώ δεν υπάγονται οι εργασίες φύλαξης και διαχείρισης αυτών.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 694/2002
Στις απαλλαγές από το ΦΠΑ, που αναφέρονται στην παρ. 1κβ του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 (ισχύουσα σήμερα διάταξη παρ. 1κα του άρθρου 22 του Ν.2859/2000), υπάγονται οι (χρηματιστηριακές) εργασίες που αφορούν μετοχές Α.Ε., μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, πλην τίτλων που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα, ενώ δεν υπάγονται οι εργασίες φύλαξης και διαχείρισης αυτών.


ΣτΕ 694/2002 Στις απαλλαγές από το ΦΠΑ, που αναφέρονται στην παρ. 1κβ του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 (ισχύουσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 4. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 "Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας..." (ΦΕΚ 125/Α') ορίζεται ότι "Απαλλάσσονται από το φόρο: α)..., κβ) Οι εργασίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση εκτός από τη φύλαξη και διαχείριση, που αφορούν μετοχές ανώνυμων εταιρειών, μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τους τίτλους παραστατικούς εμπορευμάτων, κγ)... ". Η διάταξη αυτή του Ν.1642/1986, ο οποίος εκδόθηκε σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 6ης Οδηγίας αριθ. (ΕΚ) 77/388 του Συμβουλίου της 17.5.1977 "περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση" (ΕΕ Ν.145/1977), αποτελεί κατά βάση μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 13Β', στοιχείο δ', σημείο 5 της πιο πάνω 6ης Οδηγίας που ορίζει ότι: "Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα Κράτη μέλη απαλλάσσουν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των προβλεπομένων κατωτέρω απαλλαγών και να αποτρέπεται ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση: α)... τις ακόλουθες πράξεις: 1)..., 5) Τις εργασίες περιλαμβανομένης και της διαπραγματεύσεως, αλλ' εξαιρέσει της φυλάξεως και της διαχειρίσεως, οι οποίες αφορούν μετοχές και μερίδια εταιρειών ή ενώσεων, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, εξαιρέσει: -τίτλων αντιπροσωπευόντων εμπορεύματα,-...". 5. Επειδή, από τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 13Β', στοιχείο δ', σημείο 5 της 6ης Οδηγίας, που αναφέρεται στην προηγούμενη σκέψη (ανάλογη δε είναι και η διατύπωσή της στο αγγλικό και γαλλικό κείμενο της οδηγίας), σαφώς προκύπτει εξαίρεση από την απαλλαγή από το φόρο της φύλαξης και της διαχείρισης των μετοχών και λοιπών τίτλων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, οι οποίες αντιμετωπίζονται από την 6η Οδηγία ως φορολογητέες πράξεις. Συνεπώς, η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. κβ' του Ν.1642/1986 έχει την έννοια ότι απαλλάσσει από το ΦΠΑ τις εργασίες στις οποίες περιλαμβάνεται και η διαπραγμάτευση των μετοχών και λοιπών τίτλων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, με εξαίρεση όμως των εργασιών φύλαξης και διαχείρισης αυτών οι οποίες, ως πράξεις που διενεργούνται στην αγορά των κινητών αξιών, είναι φορολογητέες πράξεις (βλ. υπόθεση C-2/1995 και C-235/2000 του ΔΕΚ). 6. Επειδή, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατ' αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσείουσας, ακύρωσε ως μη νόμιμη την ένδικη αρνητική απάντηση της φορολογικής αρχής, με τη σκέψη ότι "σύμφωνα με τη διάταξη (του άρθρου 18, παρ. 1, περ. κβ' του Ν.1642/1986) στις εργασίες περιλαμβάνονται, λόγω της γενικότητας της διατύπωσής της, οι πάσης φύσεως εργασίες που αφορούν μετοχές Α.Ε., μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, με εξαίρεση τη φύλαξη και διαχείριση αυτών και ότι τα έσοδα της εφεσίβλητης εταιρίας από τις εργασίες αυτής εμπίπτουν στην έννοια των εργασιών, για τις οποίες θεσπίζεται απαλλαγή από το ΦΠΑ". Το Διοικητικό Εφετείο, επιλαμβανόμενο της υπόθεσης μετά από έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, έκρινε ότι δεν απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, κατ' άρθρο 18, παρ. 1, περ. κβ' του Ν.1642/1986, οι αμοιβές που προέρχονται από τη φύλαξη και διαχείριση των τίτλων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμη, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στη σκέψη 5 της παρούσας απόφασης, ο δε περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης της κρινόμενης αίτησης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης