Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2084/2022 Υποβολή δηλώσεων Μητρώου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2022 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.), Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων), Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Υποβολή δηλώσεων Μητρώου - Εξυπηρέτηση φορολογουμένων και απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις

Ε.2084/2022
Παροχή διευκρινίσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β' 5241 και Β' 5246) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων "Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας" (Β 19)»


Μοσχάτο, 07 Δεκεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2084/07-12-2022ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας: 183 46, Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210 4802637, 210 4802647
E-Mail: [email protected]
Ιστότοπος: www.aade.gr

Ε 2084/2022
 
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β' 5241 και Β' 5246) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων "Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας" (Β 19)».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Παροχή διευκρινίσεων για την ομοιόμορφη εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 (Β' 19) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β' 5241 και Β' 5246) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διευκρινίσεις επί του τρόπου εξυπηρέτησης των φορολογουμένων και των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων για την υποβολή δηλώσεων Μητρώου μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 (Β' 19) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εγκύκλιος αφορά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. 


Παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 (Β' 19) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπό στοιχεία Α.1134/05-10-2022 (Β' 5241 και Β' 5246) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, για την απλοποίηση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων σε θέματα μητρώου μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα:

1. Με τη νέα τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου καταργείται πλήρως η δυνατότητα αποστολής οποιασδήποτε δήλωσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Από 17.10.2022, η υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων Μητρώου για διαδικασίες που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), βάσει των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β' 1220) και Α.1213/10-09-2021 (Β'4272) αποφάσεων, ήτοι αλλαγή στοιχείων μητρώου, όπως διεύθυνσης κατοικίας και μεταβολές στα στοιχεία επιχείρησης (π.χ. στη διεύθυνση έδρας, στο καθεστώς ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, στα ΕΛΠ, στους ΚΑΔ, στην έναρξη/μεταβολή/διακοπή εγκαταστάσεων εσωτερικού και εξωτερικού και στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές ΤΒΕ υπηρεσιών), λαμβάνει χώρα αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη ψηφιακή πύλη.

3. Από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής αιτήματα που αποστέλλονται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» για διαδικασίες που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) βάσει των προαναφερθεισών αποφάσεων, δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα αποστέλλεται απάντηση επί του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, με την οποία θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την ορθή υποβολή τους μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ.

4. Για όσες διαδικασίες δεν είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) βάσει των προαναφερθεισών αποφάσεων, από 01.11.2022 οι αιτήσεις ή δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου» για τις διαδικασίες που είναι ενταγμένες στη συγκεκριμένη Εφαρμογή.

5. Σε περιπτώσεις που κατά την είσοδο στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών TAXISnet δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ή αιτήματος λόγω προβλήματος στα στοιχεία Μητρώου (ενδεικτικά: ΑΦΜ απενεργοποιημένος, έχει δηλωθεί θάνατος, πρόβλημα με την ταυτότητα κ.λπ.), εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου με αυτοπρόσωπη παρουσία από την αρμόδια ΔΟΥ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής του αιτήματος μέσω των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών λόγω δυσλειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ ή σε περιπτώσεις διαδικασιών που δεν είναι ενταγμένες στις ανωτέρω ψηφιακές υπηρεσίες, τα αιτήματα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία.

6. Επίσης, με την νέα απόφαση Α.1134/05-10-2022 (Β' 5241 και Β' 5246) επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης ΑΦΜ από οποιαδήποτε ΔΟΥ σε όλους τους φορολογούμενους, συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων εξωτερικού. Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι διατάξεις περί απόδοσης ΑΦΜ σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών καθώς και ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υποβάλλουν τη σχετική δήλωση και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις ΔΟΥ που ορίζονται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β 3886) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι δεν αποδίδεται ΑΦΜ από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε αιτούντες διεθνή προστασία αν το δελτίο τους έχει εκδοθεί μετά την 01.01.2021, καθώς τυγχάνει εφαρμογής η υπό στοιχεία Α.1270/11-12-2020 (Β' 5508) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

7. Όσον αφορά στην εκπροσώπηση των φορολογουμένων από δικηγόρο διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται από τον δικηγόρο εξουσιοδότηση για την υποβολή δηλώσεων του εντολέα του και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013 - ΦΕΚ Α' 208). Ειδικότερα, για τη νομιμοποίηση του δικηγόρου αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή ότι αυτός είναι πληρεξούσιος του εντολέα, τον οποίο αφορά η υπόθεση για τις περιπτώσεις που είτε ο δικηγόρος υποβάλλει τη δήλωση για λογαριασμό του εντολέα του και παρακολουθεί την πορεία της είτε η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθησή της. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η επίδειξη και η υποβολή αντιγράφου, ως συνημμένου δικαιολογητικού, της δικηγορικής ταυτότητας ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης.

8. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ως προς την εκπροσώπηση των φορολογουμένων από δικηγόρο δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που προβλέπεται είτε με διάταξη νόμου είτε με απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης ότι για την υποβολή δήλωσης από εκπρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (βλ. ενδεικτικά α) άρθρο 8 του ν.4987/2022 (ΚΦΔ) και σχετική απόφαση ΠΟΛ.1283/30-12-2013 (Β' 3367) για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου και β) Α.1082/2020 (Β' 1303) απόφαση για την απόδοση κλειδαρίθμου).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης