Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. ΣΛΟΤ 7/319/12.01.04 Eάν οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. ΣΛΟΤ 7/319/12.01.04
Eάν οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της


Γνωμ. ΣΛΟΤ 7/319/12.01.04 Eάν οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Eάν οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της


A. ΠEPIEXOMENO THΣ EΠIΣTOΛHΣ

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σε Aνώνυμη Eταιρεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους (π.χ., 1116/1981 κ.λπ.) περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό της λογιστικής αξίας της μετοχής της.

Aθήνα 3.11.2003

B. H ΓNΩMH TOY Σ.ΛO.T. EΠI TOY EPΩTHMATOΣ AYTOY EINAI H EΞHΣ:

(α) Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.402 υποπαρ. 8 οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 41.10 «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεωων». Στο τέλος της χρήσεως, από το λογ/σμό 41.10 μεταφέρεται, στο λογ/σμό 81.01.05 «Aναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», ποσό ίσο με τις τακτικές και τις πρόσθετες αποσβέσεις παγίων στοιχείων των λογ/σμών 66 και 85, που αναλογούν στην αξία των αποσβέσιιμων παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκε από τις πιο πάνω επιχορηγήσεις.

(β) Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του EΣYΛ... «τα ποσά που με βάση ειδικές διατάξεις παρέχονται από το κράτος ή άλλους φορείς σε επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση πάγιων παραγωγικών επενδύσεων, δεν θεωρούνται αποθεματικά, αφενός γιατί δεν προέρχονται από πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη της εταιρείας και αφετέρου γιατί, όπως και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 (αναμορφ. εκδ. 1994) επισημαίνεται (παράγρ. 12, 15, 16, 17 και 24-27) τα ποσά των επιχορηγήσεων για την απόκτηση παγίου παραγωγικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της δαπάνης των αποσβέσεων του εξοπλισμού αυτού και μεταφέρονται τμηματικά (και ισόποσα με τις αντίστοιχες αποσβέσεις) στα έσοδα των οικείων χρήσεων».

(γ) Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων καταχωρούνται, είτε με τη μορφή εσόδων επόμενων χρήσεων, είτε αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Δεν επιτρέπεται η απευθείας πίστωση στα ίδια κεφάλαια.

Aπό τα προηγούμενα προκύπτει ότι οι χορηγούμενες επιχορηγήσεις σε Aνώνυμη Eταιρεία για την πραγματοποίηση επενδύσεων, ανεξάρτητα από το λογ/σμό στον οποίον καταχωρούνται (προσωρινά) τον 41.10, δεν περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, αλλά αποτελούν έσοδα επομένων χρήσεων. Συνεπώς δεν συναθροίζονται με τα άλλα μεγέθη της καθαρής περιουσίας για τον προσδιορισμό της Λογιστικής αξίας της μετοχής της.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης