Αποτελέσματα live αναζήτησης

19037/08-12-2022 Σύσταση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-2022 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

19037/08-12-2022
Σύσταση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές


Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 19037
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνα: 2131313147, -133
Email: [email protected]

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Τ.Κ. 11853 Αθήνα
Τηλέφωνα: 2131310420-432, -416, -451
E-mail: [email protected]gr

Θέμα: Σύσταση και λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Σχετ.: Η με α.π. οικ. 29363/10.9.2021 επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Α) Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου


Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής επιστολής, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 42 του ν. 4940/2022 (Α' 112), με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 9 και η παρ. 3 του άρθρου79 του ν. 4795/2021 (Α' 62) και συμπληρώθηκε το άρθρο 81 αυτού, δεν απαιτείται πλέον η έκδοση υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευση κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Παρά ταύτα, ισχύει η υποχρέωση των Ανεξάρτητων Αρχών να συστήσουν Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4795/2021, με όποιο τρόπο προβλέπεται η σύσταση οργανικών μονάδων στο νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία σύστασης ή λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αρχής, τότε αυτή δύναται κατά τη σειρά που παρατίθεται στο παρόν:
i) να συστήσει κοινή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με άλλο φορέα, ύστερα από κοινή απόφαση των επικεφαλής τους (άρθρο 9 παρ. 3) ή, στην εξαιρετική εκείνη περίπτωση που η Ανεξάρτητη Αρχή έχει υπαχθεί ρητώς στην εποπτεία κάποιου Υπουργείου ή Υπουργού (π.χ. ως προς τη νομιμότητα των πράξεών της - άρθρο 9 ν. 3029/2002), να υπαχθεί στην αρμοδιότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, ύστερα από διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης της Αρχής αυτής και του αρμόδιου Υπουργού,
ii) εφόσον δεν καθίσταται εφικτή η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την περίπτωση (i) ή ενώ συστήνεται Μονάδα η λειτουργία της κρίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματική, δύναται να αναθέσει, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αρχής, τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ή την υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, σε εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 παρ. 4 & παρ. 6 πρώτο εδάφιο). Εξαίρεση από τα ανωτέρω προβλέπεται για όσες από τις Ανεξάρτητες Αρχές λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων τους δεν δύνανται να προβούν σε σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Ωστόσο, το γεγονός αυτό πρέπει να αιτιολογείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Αρχής, η οποία κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4795/2021 και των νεοπαγών διατάξεων του ν. 4940/2022 απαιτείται:

1. Όσες Αρχές έχουν ήδη συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αλλά η οργανωτική υπαγωγή της ή/και οι αρμοδιότητές της δεν συνάδουν με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του ν. 4795/2021, να προβούν σε αντίστοιχες τροποποιήσεις με όποιο τρόπο προβλέπεται στο νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις προβλέψεις του ανωτέρω νόμου, αποστέλλοντας τις σχετικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

2. Όσες Αρχές δεν έχουν ακόμα συστήσει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου να εξετάσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από τον νόμο, όπως αναφέρονται ανωτέρω, υπό περ. (i) και (ii), με γνώμονα τις αρμοδιότητες καθώς και τις οργανωτικές/επιχειρησιακές τους ανάγκες και να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες, αποστέλλοντας τις σχετικές αποφάσεις ή διαπιστωτικές πράξεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

3. Όσες Αρχές δεν έχουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και δεν δύνανται να συστήσουν λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αρμοδιοτήτων τους, να αποστείλουν τις σχετικές αιτιολογημένες αποφάσεις του οργάνου διοίκησής τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. 

Β) Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με τα άρθρα 8, 79 παρ. 1 και 81 παρ. 1 του ν. 4795/2021, όπου υφίσταται Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, είναι υποχρεωτική η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής, τα μέλη της πρέπει να προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αρχή ενώ ένα εξ αυτών πρέπει να διαθέτει ελεγκτική εμπειρία. Τονίζεται ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται εξαντλητικά στο άρθρο 8 του ανωτέρω νόμου.

Οι Ανεξάρτητες Αρχές οφείλουν να προβούν το αργότερο μέχρι τις 31/12/2022 στην εφαρμογή των αναφερομένων στην παρούσα, καθώς η έκδοση των σχετικών διατάξεων ή διοικητικών πράξεων για τη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπών Ελέγχου συνδέεται άμεσα με το ορόσημο 211 όπως αυτό αναγράφεται στο Παράρτημα της Συμφωνίας Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΑΑ «Ελλάδα 2.0», το οποίο ορόσημο πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι την προαναφερόμενη προθεσμία.

Προς ενημέρωσή σας, παρατίθεται ο σχετικός υπερσύνδεσμος από την ιστοσελίδα 'Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΣΑΑ «Ελλάδα 2.0»' (https://greece20.gov.gr/) με το
Παράρτημα της Συμφωνίας Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:
https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/CORR-clean_C_2021_9754_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v2-1_annexes.pdf

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr στη διαδρομή «Δημοσιεύσεις» -> «Πράξεις και Νόμοι», καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Ε.Α.Δ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΓΚΑΚΟΥ
Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης