ΣτΕ 2060/1999

Η μη τήρηση Βιβλίου αποθήκης στο υποκατάστημα μπορεί, συνεκτιμώμενη, να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβώνΣχόλια:


1 Ιαν 1999

Taxheaven.gr
 <------> 4. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία ασχολήθηκε κατά την κρινόμενη χρήση με την εισαγωγή και εμπορία παιδικών παιχνιδιών, μουσικών οργάνων, ποδηλάτων κ.λπ. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, όπως άλλωστε και η φορολογική αρχή, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη της αναιρεσίβλητης εξωλογιστικώς γιατί έκρινε τα τηρηθέντα από αυτή βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ ανεπαρκή και ανακριβή, με συνέπεια να είναι ανέφικτες οι λογιστικές επαληθεύσεις. Ετσι, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα σε 625.000.000 δρχ. και τα καθαρά κέρδη σε 87.500.000 δρχ., με την εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους 14%. Με την προσβαλλόμενη απόφαση, αντίθετα, έγινε λογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, ως προς δύο παραβάσεις στις οποίες το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στήριξε την κρίση του για την προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό, το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο έκρινε, αντίθετα, ότι καθιστούσαν εφικτό τον λογιστικό προσδιορισμό. Από τα διαδικαστικά όμως έγγραφα της κρινόμενης υπόθεσης προκύπτει ότι η φορολογική αρχή είχε στηρίξει την περί εξωλογιστικού προσδιορισμού κρίση της και σε άλλη μία παράβαση, περί μη τήρησης βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα. Το Διοικητικό Εφετείο κατέληξε στην κρίση του περί εφικτού του λογιστικού προσδιορισμού χωρίς να λάβει υπόψη και να εκτιμήσει και την παράβαση αυτή. Για τον λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ώστε το Διοικητικό Εφετείο να κρίνει περί του λογιστικού ή εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της αναιρεσίβλητης εταιρίας αφού λάβει υπόψη και την ανωτέρω παράβαση.
Taxheaven.gr