ΣτΕ 1655/1999

Η παράλειψη επίδοσης αντίγραφου έκθεσης κατάσχεσης ή το μη έγκυρο της επίδοσης, καλύπτεται από την υπογραφή της έκθεσης αυτής από τον ίδιο το φορολογούμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.Σχόλια:


1 Ιαν 1999

Taxheaven.gr
 <------> 5. Επειδή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 5 του ως άνω Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων "εάν κατά την ενέργειαν του φορολογικού ελέγχου υποπέσουν εις την αντίληψιν του ενεργούντος τον έλεγχον βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία σχετιζόμενα προς τον έλεγχον, εκ των οποίων είναι ενδεχόμενον να προκύπτη απόκρυψις φορολογητέας ύλης, κατάσχονται υπό του ενεργούντος τον φορολογικόν έλεγχον και παραδίδονται εις τον αρμόδιον οικονομικόν έφορον όστις εφ' όσον βάσει τούτων ενεργείται φορολογική εγγραφή φυλάττει ταύτα μέχρι της τελεσιδικίας ταύτης... Επί των κατασχέσεων της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου", σύμφωνα δε με τις τελευταίες αυτές διατάξεις "περί της ερεύνης και της κατασχέσεως συντάσσεται έκθεσις υπογραφομένη υπό των ενεργούντων ταύτην, αντίγραφον δε ταύτης επιδίδεται εις τον υπόχρεων. Ο υπόχρεως δικαιούται εις την λήψιν αντιγράφου ή φωτοτυπίας κατασχεθέντων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων δαπάναις του". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης στο φορολογούμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), η οποία αποβλέπει στο να γνωστοποιήσει τη γενόμενη κατάσχεση, συνιστά ουσιώδη διατύπωση για την έκδοση, με βάση τα κατασχεθέντα στοιχεία της σχετικής πράξης της φορολογικής αρχής, η παράλειψη όμως της επίδοσης ή το μη έγκυρο αυτής καλύπτονται από την υπογραφή της έκθεσης από τον ίδιο το φορολογούμενο, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, αν φορολογείται νομικό πρόσωπο. 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι ναι μεν δεν προκύπτει ότι αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης που συνέταξαν οι ελεγκτές της ΥΠΕΔΑ Παραρτήματος Καβάλας κοινοποιήθηκε στην αναιρεσείουσα, πλην όμως η παράλειψη αυτή καλύπτεται από την υπογραφή της έκθεσης από αυτή που υπάρχει στο σώμα της έκθεσης, έστω και αν, προφανώς από παραδρομή, έχει τεθεί κάτω από την ένδειξη "Ο παραδούς", ενόψει δε αυτού απέρριψε ως αβάσιμο το λόγο έφεσης κατά τον οποίο η ένδικη πράξη επιβολής προστίμου έπρεπε να ακυρωθεί λόγω μη κοινοποίησης στην αναιρεσείουσα της πιο πάνω έκθεσης κατάσχεσης. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμα αιτιολογημένη σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ο δε περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης, κατά τον οποίο η παράλειψη κοινοποίησης της έκθεσης κατάσχεσης δεν καλύπτεται από την υπογραφή αυτής από την αναιρεσείουσα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Taxheaven.gr