Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 779/1999 Αν τα διαθέσιμα εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, κατά την αποτίμηση στοιχείων της απογραφής αποτιμώνται σε δραχμές και τυχόν θετική συναλλαγματική διαφορά αποτελεί ακαθάριστο έσοδο υποκείμενο, κατά την έννοια του άρθρου 7, περ. β του Ν.1676/1986, στον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ).

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 779/1999
Αν τα διαθέσιμα εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, κατά την αποτίμηση στοιχείων της απογραφής αποτιμώνται σε δραχμές και τυχόν θετική συναλλαγματική διαφορά αποτελεί ακαθάριστο έσοδο υποκείμενο, κατά την έννοια του άρθρου 7, περ. β του Ν.1676/1986, στον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ).

ΣτΕ 779/1999 Αν τα διαθέσιμα εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, κατά την αποτίμηση στοιχείων της απογραφής αποτιμών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> 3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη τραπεζική εταιρία περιέλαβε στην από 10.2.1993 δήλωσή της απόδοσης του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών και το ποσό των 793.078.829 δρχ., που προερχόταν από ανατίμηση (συναλλαγματική διαφορά) των διαθεσίμων της σε ξένο συνάλλαγμα κατά την ημέρα της απογραφής της 31.12.1992, συνόδευσε δε τη δήλωσή της με ρητή επιφύλαξη, κατά το άρθρο 5 του Ν.Δ.3629/1956, περί μη υπαγωγής του ποσού αυτού στον ανωτέρω ειδικό φόρο. Η επιφύλαξη αυτή απορρίφθηκε σιωπηρώς από τη φορολογική αρχή, η σιωπηρή όμως αυτή απόρριψη ακυρώθηκε με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, το οποίο, εξετάζοντας σε δεύτερο βαθμό τη νομιμότητα της απόρριψης αυτής, έκρινε ότι το επίμαχο ποσό δεν υπόκειτο στον ένδικο φόρο. Το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ειδικότερα ότι οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή σε δραχμές κατά την απογραφή λήξης (σύμφωνα με το άρθρο 41, παρ. 6 του ΚΦΣ) των διαθεσίμων της αναιρεσίβλητης τράπεζας, δεν αποτελούν ακαθάριστο έσοδο της τελευταίας, αλλά είναι "στοιχείο αποτίμησης περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή ωφέλεια που λογιστικώς εμφανίζεται στην απογραφή" και συνεπώς δεν υπόκεινται στον επίμαχο φόρο, από τις διατάξεις δε του άρθρου 7, περ. β' και του άρθρου 11, παρ. 3 του Ν.1676/1986, δεν μπορεί να συναχθεί το αντίθετο και, περαιτέρω, ότι ο ένδικος φόρος "ως επιρρίψιμος έμμεσος φόρος επί των συναλλαγών και όχι (άμεσος) φόρος επί της περιουσίας ή του μη πάγιου ενεργητικού των τραπεζών, επιβάλλεται μόνο σε έσοδα που πραγματοποιούνται και προκύπτουν από τις συναλλαγές τους και όχι στις πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές των διαθεσίμων τους σε συνάλλαγμα". Κρίνοντας όμως ως ανωτέρω το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εσφαλμένα ερμήνευσε και πλημμελώς εφάρμοσε τις εν προκειμένω εφαρμοστέες διατάξεις που παρατέθηκαν ανωτέρω, δεδομένου ότι, όπως εκτέθηκε σε προηγούμενη σκέψη, η θετική συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κατά την απογραφή λήξης, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του "Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων" και ήδη του "Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων", αποτελεί ακαθάριστο έσοδο υποκείμενο, κατά την έννοια του άρθρου 7, περ. β' του Ν.1676/1986, στον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που αφορά την υπαγωγή στον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών της προαναφερθείσας συναλλαγματικής διαφοράς και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό μέρος της, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο προς νέα νόμιμη κατά τα ανωτέρω κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης