Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4704/1998 Η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, έστω και αν ο φορολογούμενος εκδίδει τα τιμολόγια στο όνομα συνεργαζόμενου νοσηλευτικού φορέα ο οποίος έχει αναλάβει τη χρηματοοικονομική μόνο διαχείριση, ενώ ο εξοπλισμός διατίθεται και το επιστημονικό - νοσηλευτικό προσωπικό μισθοδοτείται από τον ίδιο το φορολογούμενο.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 4704/1998
Η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, έστω και αν ο φορολογούμενος εκδίδει τα τιμολόγια στο όνομα συνεργαζόμενου νοσηλευτικού φορέα ο οποίος έχει αναλάβει τη χρηματοοικονομική μόνο διαχείριση, ενώ ο εξοπλισμός διατίθεται και το επιστημονικό - νοσηλευτικό προσωπικό μισθοδοτείται από τον ίδιο το φορολογούμενο.


ΣτΕ 4704/1998 Η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, έ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Νοσοκομειακή περίθαλψη Σ.τ.Ε.: 4704/1998 (παρ. 4) Η παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, έστω και αν ο φορολογούμενος εκδίδει τα τιμολόγια στο όνομα συνεργαζόμενου νοσηλευτικού φορέα ο οποίος έχει αναλάβει τη χρηματοοικονομική μόνο διαχείριση, ενώ ο εξοπλισμός διατίθεται και το επιστημονικό - νοσηλευτικό προσωπικό μισθοδοτείται από τον ίδιο το φορολογούμενο. <------> 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως γίνεται δεκτό με την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία έχει αντικείμενο εργασιών την παροχή ιατρικών υπηρεσιών για τη θεραπεία της ανθρώπινης στειρότητας, με ευρύτερο σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών υπογονιμότητας και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Στις 30.8.1991 η αναιρεσίβλητη υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με το Μαιευτήριο "Μ", βάσει του οποίου ανέλαβε την αναδιοργάνωση, επιστημονική αναβάθμιση και επιτυχή λειτουργία της μέχρι τότε υφιστάμενης στο Μαιευτήριο "Μ" μονάδας εξωσωματικής γονιμοποίησης, ασκώντας όλες τις σχετικές επιστημονικές δραστηριότητες και έχοντας την υποχρέωση να προμηθεύσει κατά χρήση και με δικά της έξοδα τον αναγκαίο επιστημονικό εξοπλισμό και να διαθέτει το κατ' αποκλειστική επιλογή της επιστημονικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, του οποίου και θα καταβάλει τις αμοιβές. Το Μαιευτήριο "Μ" εξάλλου, με βάση την ίδια συμφωνία, ανέλαβε την υποχρέωση να παραχωρήσει τους αναγκαίους χώρους για τη λειτουργία της μονάδας και να διεξαγάγει, μέσω των οικονομικών της υπηρεσιών, τη χρηματοοικονομική διαχείριση της αναιρεσίβλητης. Μετά από έλεγχο των οργάνων της φορολογικής αρχής στο χώρο λειτουργίας της αναιρεσίβλητης, διαπιστώθηκε ότι αυτή ασκεί τη δραστηριότητά της σε χώρους που της παραχώρησε το Μαιευτήριο "Μ" εντός του ίδιου κτιρίου που στεγάζεται και αυτό, οι δε ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι η προετοιμασία και ενδομήτρια σπερματέγχυση, η πρόκληση ωορρηξίας προγραμματισμένης επαφής, η επιβεβαίωση ωορρηξίας και η εξέταση σπέρματος. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς προσέρχονται απευθείας στους χώρους εργασίας της αναιρεσίβλητης, χωρίς να περάσουν από τη γραμματεία του Μαιευτηρίου "Μ", το δε εισιτήριο εισόδου, μολονότι φέρει τον τίτλο του μαιευτηρίου, εκδίδεται από τις υπηρεσίες της αναιρεσίβλητης. Μόλις τελειώσει η θεραπεία, οι ασθενείς πληρώνουν στις οικονομικές υπηρεσίες του μαιευτηρίου, σύμφωνα με τις χρεώσεις που έχουν γίνει από την αναιρεσίβλητη, λαμβάνουν δε απόδειξη παροχής υπηρεσιών όχι από αυτή, αλλά από το Μαιευτήριο "Μ". Στη συνέχεια δε η αναιρεσίβλητη, προκειμένου να εισπράξει τις σχετικές αμοιβές της, εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με αποδέκτη το ανωτέρω μαιευτήριο. Στις 25.5.1994 η αναιρεσίβλητη υπέβαλε προσωρινές δηλώσεις ΦΠΑ για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 1994, με την επιφύλαξη ότι τα έσοδά της δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ γιατί παρέχει υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης. Η φορολογική αρχή απέρριψε την επιφύλαξη αυτή, με την αιτιολογία ότι τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών δεν είχαν ως αποδέκτες τους ασθενείς - λήπτες της ιατρικής αγωγής, αλλά άλλο νομικό πρόσωπο (το Μαιευτήριο "Μ"). Το Διοικητικό Εφετείο, με την ήδη προσβαλλόμενη απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη ότι το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που παρέχει τις ένδικες ιατρικές υπηρεσίες διατίθεται και αμείβεται από την αναιρεσίβλητη, ότι οι ασθενείς προσέρχονται απευθείας στους χώρους εργασίας της αναιρεσίβλητης, χωρίς να περάσουν από τη γραμματεία του Μαιευτηρίου "Μ", ότι το εισιτήριο εισόδου χορηγείται από την αναιρεσίβλητη η οποία και καθορίζει το ποσό της αμοιβής και ότι η αναιρεσίβλητη και όχι το ανωτέρω μαιευτήριο έχει απέναντι στους ασθενείς την επιστημονική, αστική και ποινική ευθύνη, έκρινε ότι, ανεξαρτήτως του εάν τη χρηματοοικονομική διαχείριση της αναιρεσίβλητης έχει αναλάβει το εν λόγω μαιευτήριο, με αποτέλεσμα αυτό να εκδίδει τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και αυτό να είναι ο αποδέκτης των εκδιδόμενων από την αναιρεσίβλητη τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προς είσπραξη της αμοιβής της, οι ιατρικές υπηρεσίες της αναιρεσίβλητης έχουν ως άμεσο και απευθείας αποδέκτη το κοινό και επομένως απαλλάσσονται του ΦΠΑ. Με τις σκέψεις αυτές, το Διοικητικό Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον δηλαδή η επίμαχη παροχή υπηρεσιών της αναιρεσίβλητης, όπως περιγράφεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, έχει το χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, εμπίπτει στην ως άνω απαλλακτική από το ΦΠΑ διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. δ' του Ν.1642/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2, παρ. 10 του Ν.2093/1992 και δεν αποκλείει την εφαρμογή της εν λόγω απαλλακτικής διάταξης, μόνο το γεγονός ότι τα εκδιδόμενα από την αναιρεσίβλητη τιμολόγια παροχής υπηρεσιών έχουν αποδέκτη το Μαιευτήριο "Μ" και όχι τους ασθενείς. Συνεπώς, η προεκτεθείσα κρίση του Διοικητικού Εφετείου, περί απαλλαγής από το ΦΠΑ της παροχής από την αναιρεσίβλητη των ανωτέρω υπηρεσιών, είναι νόμιμη, ο δε περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται ειδικότερα ότι λήπτης των υπηρεσιών της αναιρεσίβλητης δεν είναι ο ασθενής, αλλά το Μαιευτήριο "Μ" που είναι και ο αποδέκτης των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και ότι η εν λόγω παροχή υπηρεσιών δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ διότι έχει άλλο αντικείμενο και όχι ιατρικές υπηρεσίες προς το κοινό, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης