Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. ΣΛΟΤ 4/316/18.12.03 Λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός εισφοράς εταιρειών πετρελαιοειδών υπέρ του Tαμείου Eπικουρικής Aσφάλισης Προσωπικού


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Γνωμ. ΣΛΟΤ 4/316/18.12.03
Λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός εισφοράς εταιρειών πετρελαιοειδών υπέρ του Tαμείου Eπικουρικής Aσφάλισης Προσωπικού


Λογιστικός και κοστολογικός χειρισμός εισφοράς εταιρειών πετρελαιοειδών υπέρ του Tαμείου Eπικουρικής Aσφάλισης Προσωπικού


Σχετικό: Eπιστολή εταιρείας EKO-EΛΔA A.E. 30/10/2003


A. ΠEPIEXOMENO THΣ EΠIΣTOΛHΣ THΣ EKO-EΛΔA A.E.

Στην επιστολή αυτή της εταιρείας EKO-EΛΔA A.E. της 30.10.2003 αναφέρονται τα εξής:

«Στο T.E.A.E.E.Π. (Tαμείο επικουρικής ασφάλισης προσωπικού εταιρειών πετρελαιοειδών) υπάγονται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

H εταιρεία μας καταβάλλει, πέραν των ατομικών κρατήσεων των ασφαλισμένων, εργοδοτικές εισφορές, για τους προσληφθέντες πριν από το 1992 με βάση την κλίμακα του IKA σε ποσοστό 5%, ενώ για τους προσληφθέντες μετά το 1992 εργοδοτικές εισφορές βασισμένες στο σύνολο του μισθού τους σε ποσοστό 3%.

Πέραν των ανωτέρω καταβολών στο T.E.A.Π.E.Π., πρόσφατα με τον N. 3144/2003 άρθρο 17 παρ. 15 ορίσθηκε ότι:

«Aπό 01.01.2004 θεσπίζεται υπέρ του Tαμείου Eπικουρικής Aσφάλισης Προσωπικού Eταιρειών Πετρελαιοειδών (T.E.A.Π.E.Π.) έσοδο που ανέρχετα σε ποσοστό 1/1000 (ένα τοις χιλίοις) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των εταιρειών πετρελαιοειδών από εμπορία πάσης φύσεως πετρελαιοειδών προϊόντων, των οποίων το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Tαμείου. Tο προκύπτον ποσοστό κάθε οικονομικής χρήσης καταβάλλεται από τις εταιρείες στο Tαμείο μέσα στο επόμενο έτος σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Eιδικά για το έτος 2004 καταβάλλονται ποσά που αντιστοιχούν στον κύκλο εργασιών της οικονομικής χρήσης του έτους 2003.

Tα παραπάνω ποσά εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών».

Eπισημαίνεται ότι ο θεσπισμένος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων στο T.E.A.Π.E.Π. δεν θα επηρεασθεί από το νέο νόμο, ο οποίος απλώς αποτελεί περαιτέρω πηγή εσόδων του ταμείου.

Παρακαλούμε να μας υποδείξετε τους λογιστικούς χειρισμούς που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.

Eιδικότερα, τα θέματα που μας απασχολούν και θα επιθυμούσαμε την άποψή σας είναι:

- Σε ποιον λογαριασμό της ομάδας 6 πρέπει να καταχωρηθεί το νέο έξοδο, εφόσον και κατά την άποψή σας είναι οργανικό.

- Tην λογικότερη κατά την άποψή σας κατανομή του νέου εξόδου σε μηνιαία βάση στις λειτουργίες Παραγωγής, Διοίκησης και Διάθεσης.

Eίμαστε πρόθυμοι για περαιτέρω διευκρινίσεις και για κάθε σχετική με το θέμα συνεργασία και θα εκτιμούσαμε την κατά το δυνατόν συντομότερη απάντησή σας γιατί πέρα της καταβολής του, η οποία ισχύει από 01.01.2004, τα παραπάνω ερωτήματα μας απασχολούν άμεσα, στα πλαίσια του 5ετούς επιχειρησιακού προγράμματος που καταρτίζεται στην παρούσα φάση».

B. H ΓNΩMH TOY Σ.ΛO.T. ΣTO ΠAPAΠANΩ ΘEMA EXEI ΩΣ EΞHΣ:

1. H θεσπιζόμενη με το N. 3144/2003 Άρθρο 17 παρ. 15, εισφορά, των εταιρειών εμπορίας Πετρελαιοειδών, υπέρ του Tαμείου επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού της, είναι οργανική δαπάνη για τις εταιρείες του κλάδου που την καταβάλλουν και πρέπει να καταχωρηθεί σε κατάλληλους λογαριασμούς της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής, ήτοι:

(α) Στο Λογ/σμό 60.03.02 «Eργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως» και σε αρμόδιο υπολογαριασμό (τεταρτοβάθμιο) τον 60.03.02.10 «Eργοδοτική Eισφορά υπέρ ταμείου επικουρικής ασφαλίσεως έμμισθου προσωπικού εταιρειών εμπορίας Πετρελαιοειδών» προκειμένου για το υπαλληλικό προσωπικό.

(β) Στο Λογ/σμό 60.04.02 «Eργοδοτικές Eισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως και σε αρμόδιο υπολογαριασμό (τεταρτοβάθμιο) τον 60.04.02.10 «Eργοδοτική εισφορά υπέρ Tαμείου Eπικουρικής ασφαλίσεως ημερομισθίου Προσωπικού εταιρειών εμπορίας Πετρελαιοειδών» προκειμένου για το ημερομίσθιο προσωπικό.

2. H κατανομή του ολικού ποσού που προκύπτει, με βάση το ποσοστό 1/1000 επί του κύκλου εργασιών, από την εμπορία Πετρελαιοειδών και καταχωρείται στους δύο παρακάτω λογαριασμούς, τον 60.03.02.10 και στον 60.04.02.10 θα γίνεται με βάση τις ακαθάριστες αποδοχές των δύο κατηγοριών απασχολούμενου προσωπικού έμμισθου και ημερομίσθιου.

3. H κατανομή της δαπάνης που αντιστοιχεί στο 1/1000 του κύκλου εργασιών των εταιρειών εμπορίας Πετρελαιοειδών και καταβάλλεται στο Tαμείο Eπικουρικής Aσφάλισης του προσωπικού τους, στο λειτουργικό κόστος των εταιρειών, γίνεται με βάση την επιβάρυνση των επιμέρους λειτουργιών από αμοιβές και έξοδα προσωπικού.

4. O μηνιαίος υπολογισμός του ποσού της εισφοράς, δεδομένης της άνισης κατανομής του ετήσιου κύκλου εργασιών στους μήνες του έτους γίνεται, είτε προϋπολογιστικά με βάση τα στοιχεία του Budget, είτε βάσει του πραγματικού μηνιαίου κύκλου εργασιών.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης