Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3401/1997 Η προβλεπόμενη από το άρθρο 56 του Ν.1642/1986 ειδική απογραφή, η οποία απέβλεπε στην αποφορολόγηση των αποθεμάτων εμπορεύσιμων αγαθών, κατά τη μεταβατική περίοδο εισαγωγής του καθεστώτος ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής δήλωσης, θα μπορούσε να παραταθεί από τον οικονομικό έφορο για λόγους ανωτέρας βίας.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΣτΕ 3401/1997
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 56 του Ν.1642/1986 ειδική απογραφή, η οποία απέβλεπε στην αποφορολόγηση των αποθεμάτων εμπορεύσιμων αγαθών, κατά τη μεταβατική περίοδο εισαγωγής του καθεστώτος ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής δήλωσης, θα μπορούσε να παραταθεί από τον οικονομικό έφορο για λόγους ανωτέρας βίας.


ΣτΕ 3401/1997 Η προβλεπόμενη από το άρθρο 56 του Ν.1642/1986 ειδική απογραφή, η οποία απέβλεπε στην αποφορολ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Εκπτωση φόρου αποθεμάτων
Σ.τ.Ε.: 3401/1997


Η προβλεπόμενη από το άρθρο 56 του Ν.1642/1986 ειδική απογραφή, η οποία
απέβλεπε στην αποφορολόγηση των αποθεμάτων εμπορεύσιμων αγαθών, κατά τη
μεταβατική περίοδο εισαγωγής του καθεστώτος ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής
δήλωσης, θα μπορούσε να παραταθεί από τον οικονομικό έφορο για λόγους
ανωτέρας βίας.


<4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής:
η ήδη αναιρεσείουσα Α.Ε. έχει ως αντικείμενο εργασιών της την κατασκευή και
εμπορία ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, κλιματιστικών εγκαταστάσεων και
προϊόντων από μέταλλο και αναλαμβάνει και εκμεταλλεύεται αντιπροσωπείες
ημεδαπών και ξένων οίκων που είναι συναφείς προς τις εργασίες της.
Προκειμένου να προβεί στην έκπτωση φόρων, τελών κ.λπ. με τους οποίους είχαν
επιβαρυνθεί τα αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών τα οποία είχε στις 31.12.1986,
υπέβαλε στον αρμόδιο οικονομικό έφορο σχετική δήλωση στις 11.5.1987. Ο ήδη
αναιρεσείων οικονομικός έφορος, με την υπ' αριθ. 11543/11.5.1987 αρνητική
απάντησή του, έκρινε ότι η αναιρεσίβλητη στερείται του δικαιώματος έκπτωσης
του φόρου αποθεμάτων, γιατί η δήλωσή της υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά
την 31.3.1987. Κατά της πράξης αυτής, η αναιρεσίβλητη άσκησε προσφυγή ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία προέβαλε μεταξύ άλλων ότι
από 1.1.1986 έκανε εισαγωγή του μηχανογραφικού συστήματος ...... για την
απεικόνιση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, πλην όμως το πρόγραμμα του
υπολογιστή της παρουσίασε από την αρχή της λειτουργίας του σοβαρά και
ανυπέρβλητα προβλήματα που είχαν επιπτώσεις στη λειτουργία απεικόνισης των
οικονομικών αποτελεσμάτων της, η δε εταιρία "......" Α.Ε., η οποία ασχολήθηκε
με την επισκευή της μηχανογράφησης, δεν μπόρεσε να καταφέρει ώστε ο χρόνος
επισκευής της να συμπέσει μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης
αποφορολόγησης. Συνεπεία τούτων, ο οικονομικός έφορος, μετά από αίτηση της
αναιρεσίβλητης εταιρίας, παρέτεινε την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού
της χρήσης 1986, αρχικά μεν μέχρι 31.3.1987 και ακολούθως μέχρι τέλους
Απριλίου 1987 και επομένως αυτομάτως παρατάθηκε και η προθεσμία υποβολής
δήλωσης αποφορολόγησης αποθεμάτων, η οποία εμπρόθεσμα υποβλήθηκε την
11.5.1987, δοθέντος ότι οι προθεσμίες που λήγουν στο τέλος του μήνα
παρατείνονται για την 10η του επόμενου μήνα (Ν.2252/1952) και η 10.5.1987
ήταν αργία. Επίσης, η αναιρεσίβλητη προέβαλε ότι η αδυναμία, συνεπεία των
ανωτέρω προβλημάτων μηχανογράφησης, υποβολής δήλωσης έκπτωσης φόρου
αποθεμάτων μέσα στο πρώτο τρίμηνο 1987 οφείλεται σε ανώτερη βία, προς
απόδειξη δε του τελευταίου αυτού ισχυρισμού της προσκόμισε και επικαλέσθηκε
πρωτοδίκως, επικαλέσθηκε δε και κατά την έκκλητη δίκη, εκτός από την παραπάνω
απόφαση του αναιρεσείοντα οικονομικού εφόρου, με την οποία όπως προαναφέρεται
χορηγήθηκε στην εταιρία παράταση κλεισίματος του ισολογισμού της μέχρι
30.4.1987 και τα εξής έγγραφα: 1) τα αναφερόμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση
δελτία αποστολής της πιο πάνω εταιρίας "......" Α.Ε., από τα οποία, κατά την
αναιρεσίβλητη, αποδεικνύονται οι βλάβες που υπέστη το μηχανογραφικό σύστημά
της, 2) το υπ' αριθ. 2541/7.7.1987 τιμολόγιο της αυτής "......" Α.Ε., με το
οποίο χρεώθηκε η αναιρεσίβλητη για συντήρηση του λογισμικού (software) γ'
τριμήνου 1987 και το υπ' αριθ. 236/19.8.1987 πιστωτικό τιμολόγιο, με το οποίο
ακυρώθηκε το προηγούμενο, λόγω καταγγελίας της σύμβασης μεταξύ αυτής και της
εταιρίας "......" Α.Ε., καθώς και σχετική καρτέλα της εταιρίας αυτής, 3α) το
από 20.3.1986 τηλεγράφημα διαμαρτυρίας της αναιρεσίβλητης προς την εταιρία
"......" Α.Ε., από το οποίο προκύπτει, κατά την αναιρεσίβλητη, η ανάθεση της
συντήρησης και του προγραμματισμού της μηχανογράφησής της, αλλά και τα
προβλήματα τα οποία προέκυψαν στο σύστημα αυτό, συνεπεία των οποίων η
αναιρεσίβλητη αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, β) το από
20.3.1987 έγγραφο της αναιρεσίβλητης προς την ίδια εταιρία, στο οποίο
αναφέρονται τα παραπάνω προβλήματα και οι ζημίες οι οποίες προέκυψαν από το
σύστημα αυτό, λόγω πολλών καθυστερήσεων ενημέρωσης λογαριασμών πελατών
ληξιπρόθεσμων, μη έκδοσης τιμολογίων κ.λπ. και γ) το από 20.6.1987 έγγραφο
προς την ίδια εταιρία, με το οποίο καταγγέλλεται μονομερώς η μεταξύ τους
σύμβαση για τους πιο πάνω λόγους και 4) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, από τα
οποία προκύπτει, κατά την αναιρεσίβλητη, η ανάθεση συντήρησης του
μηχανογραφικού συστήματός της στην αναφερόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση
τρίτη εταιρία ("...... Ε.Π.Ε."). Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ορθώς ότι,
εφόσον η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία υποβολής δήλωσης αποφορολόγησης των
εμπορεύσιμων αγαθών που κατείχε η αναιρεσίβλητη έληξε την 31.3.1987, η δήλωση
που υπέβαλε η εταιρία αυτή την 11.5.1987 είναι εκπρόθεσμη, στη συνέχεια όμως,
έκρινε περαιτέρω ότι "λαμβάνοντας υπόψη τα ανυπέρβλητα προβλήματα που
δημιουργήθηκαν στην εφεσίβλητη (ήδη αναιρεσίβλητη), λόγω του συστήματος
μηχανογράφησής της, η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης αυτής οφείλεται σε
ανωτέρα βία, συνεπεία της οποίας ανεστάλη η προθεσμία υποβολής της ανωτέρω
δήλωσης μέχρι την 11.5.1987 και συνεπώς η ανωτέρω πράξη - αρνητική απάντηση
του οικονομικού εφόρου δεν είναι νόμιμη", με τη σκέψη δε αυτή απέρριψε την
έφεση του Δημοσίου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση. Η πιο πάνω κρίση όμως
του Διοικητικού Εφετείου, με την οποία δέχθηκε τη συνδρομή, στο πρόσωπο της
ήδη αναιρεσίβλητης εταιρίας, ανώτερης βίας, η οποία εμπόδισε την υποβολή
εμπρόθεσμα της οικείας δήλωσης και ανέστειλε τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
της μέχρι την 11.5.1987, είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη, γιατί δεν
διαπιστώνεται από το Διοικητικό Εφετείο αν η καταγραφή και αποτίμηση των
αποθεμάτων των εμπορεύσιμων αγαθών, την οποία προβλέπει η παρ. 3 του πιο πάνω
άρθρου 56 και στην οποία στηρίζεται η δήλωση, η υποβολή της οποίας
προβλέπεται από την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, δεν μπορούσε να γίνει με τη
λήψη, εκ μέρους της αναιρεσίβλητης εταιρίας, μέτρων άκρας σύνεσης και
επιμέλειας, με τα οποία θα ήταν, ενδεχομένως, δυνατό να αντιμετωπισθούν
αποτελεσματικά οι δυσκολίες που δημιουργήθηκαν από την προπεριγραφείσα βλάβη
του συστήματος μηχανογράφησης της εταιρίας αυτής, με την αναφορά και εκτίμηση
των τρόπων και των μέσων που θα μπορούσε τυχόν να χρησιμοποιήσει, ενόψει και
του χρόνου κατά τον οποίο, κατά την προσβαλλόμενη απόφαση, είχε εκδηλωθεί η
βλάβη του μηχανογραφικού της συστήματος και της διενέργειας κατά νόμο
(πραγματικής και όχι λογιστικής) καταγραφής των εμπορεύσιμων αγαθών της
επιχείρησής της. Για το λόγο δε αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη
αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, η δε υπόθεση που
χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο
δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης