Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3774/1998 Η ωφέλεια από αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που θεωρείται ως εισόδημα, προκειμένου για μεταβίβαση από την επιχείρηση αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, υπολογίζεται (τεκμαρτά) ως το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστή οριζόμενου από το νόμο και όχι η μεγαλύτερη μεταξύ τεκμαρτής αξίας και εκείνης του συμβολαίου μεταβίβασης. Από την τεκμαρτή αυτή αξία αφαιρείται η τιμή κτήσης, προσαυξημένη κατά τις βελτιώσεις και μειωμένη κατά τις αποσβέσεις.

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 3774/1998
Η ωφέλεια από αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που θεωρείται ως εισόδημα, προκειμένου για μεταβίβαση από την επιχείρηση αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, υπολογίζεται (τεκμαρτά) ως το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστή οριζόμενου από το νόμο και όχι η μεγαλύτερη μεταξύ τεκμαρτής αξίας και εκείνης του συμβολαίου μεταβίβασης. Από την τεκμαρτή αυτή αξία αφαιρείται η τιμή κτήσης, προσαυξημένη κατά τις βελτιώσεις και μειωμένη κατά τις αποσβέσεις.


ΣτΕ 3774/1998 Η ωφέλεια από αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που θεωρείται ως εισόδημα, προκειμένου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αυτόματη υπερτίμηση πάγιου κεφαλαίου Σ.τ.Ε.: 3774/1998 Η ωφέλεια από αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που θεωρείται ως εισόδημα, προκειμένου για μεταβίβαση από την επιχείρηση αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, υπολογίζεται (τεκμαρτά) ως το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση των τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστή οριζόμενου από το νόμο και όχι η μεγαλύτερη μεταξύ τεκμαρτής αξίας και εκείνης του συμβολαίου μεταβίβασης. Από την τεκμαρτή αυτή αξία αφαιρείται η τιμή κτήσης, προσαυξημένη κατά τις βελτιώσεις και μειωμένη κατά τις αποσβέσεις. <------> 4. Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955, όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127), εφαρμόζεται δε και στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρο 8 του Ν.Δ.3843/1958), ορίζεται ότι: "Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του παγίου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή, με εξαίρεση την υπερτίμηση που προκύπτει από ακίνητα και πλοία, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται ή έχουν ιδιοχρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της". Για τον προσδιορισμό της ωφέλειας που θεωρείται ως εισόδημα από την υπερτίμηση αυτή, προκειμένου περί μεταβίβασης από την επιχείρηση αυτοκινήτων Δ.Χ. ή Ι.Χ., εφαρμόζεται το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.Δ.1146/1972 (ΦΕΚ 64), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν.1160/1981 (ΦΕΚ 147). Η διάταξη αυτή ορίζει τα ακόλουθα: "Οπου διά την κατάρτισιν συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας απαιτείται εκ του νόμου να λαμβάνεται υπ' όψιν ή να σημειούται εν αυτώ η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, αύτη υπολογίζεται ως το πηλίκον το προκύπτον εκ της διαιρέσεως των κατά τας διατάξεις του παρόντος οριζομένων προς καταβολήν τελών χαρτοσήμου του οχήματος δια συντελεστού ίσου προς τα δέκα οκτώ χιλιοστά της μονάδος (0,018). Καθ' όμοιον τρόπον εξευρίσκεται η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, διά την υπό του Οικονομικού Εφόρου εφαρμογήν των διατάξεων περί φορολογίας του εισοδήματος. Η ούτως εξευρισκομένη αξία του οχήματος ως εμπορεύματος φορολογείται αυτοτελώς επί συντελεστή τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%), υποβαλλομένης προς τούτο σχετικής δηλώσεως υπό του πωλητού εις τον Οικονομικόν Εφορον αυτού προ της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως...". Στο δε άρθρο 60, παρ. 3 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43) ορίζεται ότι: "Προκειμένης εφαρμογής των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος κατά τη μεταβίβαση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσυκλεττών, η αξία του οχήματος, ως εμπορεύματος, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.1146/1972. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής ορίζεται σε είκοσι τέσσερα χιλιοστά της μονάδας (0,024) για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και σε τριάκοντα χιλιοστά της μονάδας (0,030) για τις μοτοσυκλέττες". Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι, για να προσδιορισθεί η ωφέλεια από την εκποίηση αυτοκινήτων, κατά την έννοια του άρθρου 32, παρ. 2 του Ν.Δ.3323/1955, ως τιμή πώλησης του αυτοκινήτου θεωρείται αποκλειστικά η αξία αυτού, όπως εξευρίσκεται τεκμαρτώς με την ανωτέρω μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 2 του Ν.Δ.1146/1972. Από την τιμή αυτή πώλησης αφαιρείται περαιτέρω η τιμή κτήσης του αυτοκινήτου, προσαυξημένη κατά τις βελτιώσεις και μειωμένη κατά τις αποσβέσεις, η διαφορά δε που προκύπτει από την αφαίρεση αυτή αποτελεί τη φορολογητέα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 32, παρ. 2 του Ν.Δ.3323/1955, ωφέλεια. 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων πούλησε, κατά το έτος 1987, 74 αυτοκίνητα της επιχείρησής της και υπέβαλε αντίστοιχες δηλώσεις υπεραξίας των αυτοκινήτων αυτών. Το Διοικητικό Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση με την οποία είχε κριθεί ότι ως τιμή πώλησης των μεταβιβασθέντων οχημάτων, για τη φορολογία εισοδήματος, έπρεπε να ληφθεί η αξία τους, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.1146/1972 και είχαν γίνει δεκτές οι σχετικές ανακλήσεις των δηλώσεων της αναιρεσίβλητης εταιρίας. Η κρίση αυτή του Εφετείου είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στην προηγούμενη σκέψη και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου μόνος λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται ειδικότερα ότι, σε περίπτωση που η τεκμαρτώς εξευρισκόμενη αξία του αυτοκινήτου είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στο συμβόλαιο μεταβίβασης, τότε λαμβάνεται υπόψη η τελευταία αυτή αξία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης