Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 3740/1998 Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για επιβολή προστίμου πρέπει να εξατομικεύουν τις παραβάσεις, αναφέροντας για κάθε μία αναλυτικά ποσό συναλλαγής, ποσό της αποκρυβείσης αξίας, όνομα συναλλαγέντος και χρονολογία τέλεσης της παράβασης.

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΣτΕ 3740/1998
Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για επιβολή προστίμου πρέπει να εξατομικεύουν τις παραβάσεις, αναφέροντας για κάθε μία αναλυτικά ποσό συναλλαγής, ποσό της αποκρυβείσης αξίας, όνομα συναλλαγέντος και χρονολογία τέλεσης της παράβασης.


ΣτΕ 3740/1998 Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για επιβολή προστίμου πρέπει να εξατομικεύουν τις παραβάσεις, αναφέρο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αυτοτελείς παραβάσεις Σ.τ.Ε.: 3740/1998 Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για επιβολή προστίμου πρέπει να εξατομικεύουν τις παραβάσεις, αναφέροντας για κάθε μία αναλυτικά ποσό συναλλαγής, ποσό της αποκρυβείσης αξίας, όνομα συναλλαγέντος και χρονολογία τέλεσης της παράβασης. <------> 4. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ΥΠΕΔΑ στις 12.12.1983 στην έδρα της αναιρεσείουσας εταιρίας (εργαστήριο αδαμαντοφόρων εργαλείων), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα ανεπίσημα στοιχεία, με την υπ' αριθ. 459/12.12.1983 έκθεση κατάσχεσης. Από τον έλεγχο που έγινε στο περιεχόμενο των εγγραφών των ως άνω κατασχεθέντων ανεπίσημων στοιχείων σε αντιπαραβολή προς τα επίσημα βιβλία και στοιχεία της αναιρεσείουσας, διαπιστώθηκε ότι αυτή είχε συναλλαγές που αναφέρονταν στο αντικείμενο εργασιών της με διάφορους πελάτες της, προς τους οποίους δεν εξέδιδε τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών (για τις περιπτώσεις αναγόμωσης δίσκων) ή ακόμη προέβαινε στην έκδοση των πιο πάνω φορολογικών στοιχείων με ανακριβές περιεχόμενο ως προς την ποσότητα και κατ' επέκταση και στη συνολική αξία της πώλησης. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι προέβαινε στην έκδοση δελτίων αποστολής με ανακριβές περιεχόμενο. Εξάλλου, από τις ανεπίσημες καρτέλες των πελατών προέκυψε ότι η αναιρεσείουσα δεχόταν από ορισμένους πελάτες της για την εξόφληση απαιτήσεών της, αντί χρημάτων, εμπορεύματα η αξία των οποίων αναγραφόταν στη στήλη πίστωσης της καρτέλας, χωρίς όμως να ζητήσει να λάβει τιμολόγια ίσης αξίας με την αξία των εμπορευμάτων αυτών. Από τις ίδιες παραπάνω καρτέλες πελατών προέκυψε ότι σε πολλές περιπτώσεις έδωσε προμήθειες σε διάφορους πελάτες της, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα τιμολόγια (έκδοσης των πελατών της). Περαιτέρω, από τον έλεγχο που έγινε στις καρτέλες εισπράξεων - πληρωμών σε αντιπαραβολή προς τα επίσημα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι η αναιρεσείουσα προέβη σε πωλήσεις, αγορές εμπορευμάτων, χωρίς να εκδώσει τιμολόγιο (για το σύνολο ή για μέρος αυτών) σε αντίστοιχους πελάτες και χωρίς να ζητήσει να λάβει τιμολόγια για αγορές εμπορευμάτων από αντίστοιχους προμηθευτές της. Συγκεκριμένα, για το διαχειριστικό έτος 1980 προέκυψε ότι η αναιρεσείουσα προέβη: 1) σε πωλήσεις εμπορευμάτων χωρίς να εκδώσει τιμολόγια για 166 περιπτώσεις, με αποκρυβείσα αξία 2.917.580 δρχ., 2) σε πωλήσεις εμπορευμάτων με ανακριβή τιμολόγια για 5 περιπτώσεις, με αποκρυβείσα αξία 104.300 δρχ., 3) σε επισκευές ή αναγομώσεις εμπορευμάτων χωρίς να εκδώσει τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για 27 περιπτώσεις, με αποκρυβείσα αξία 558.320 δρχ., 4) σε επισκευές ή αναγομώσεις εμπορευμάτων με ανακριβή τιμολόγια για 2 περιπτώσεις, με αποκρυβείσα αξία 31.000 δρχ., 5) σε έκδοση δελτίων αποστολής με ανακριβές περιεχόμενο για 10 περιπτώσεις, 6) σε αγορές εμπορευμάτων χωρίς να ζητήσει και να λάβει τιμολόγια για 28 περιπτώσεις, με αποκρυβείσα αξία 225.747 δρχ. και 7) σε παροχή προμηθειών σε πελάτες που δεν καλύπτονται με τιμολόγια για 8 περιπτώσεις, συνολικής αξίας 32.800 δρχ. Με την επίδικη πράξη της φορολογικής αρχής επιβλήθηκαν πρόστιμα για κάθε μία από τις ανωτέρω παραβάσεις των άρθρων 20 παρ. 1, 21 παρ. 1, 23 παρ. 1 και 29 παρ. 6 του ΚΦΣ. Με την πρωτόδικη απόφαση περιορίσθηκε το συνολικό πρόστιμο και ακυρώθηκαν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις έκτη και έβδομη κατηγορίες παραβάσεων. Το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι η αναιρεσείουσα υπέπεσε στις πιο πάνω παραβάσεις (κατηγορίες πρώτη έως και πέμπτη). Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν εξατομικεύει, όπως θα έπρεπε, τις αποδιδόμενες σε βάρος της αναιρεσείουσας παραβάσεις, μνημονεύοντας για κάθε μία επιμέρους παράβαση το ποσό της σχετικής συναλλαγής, το ποσό της αποκρυβείσης αξίας, το όνομα του συναλλαγέντος και τη χρονολογία τέλεσης της παράβασης, ενόψει μάλιστα και του γεγονότος ότι είχαν προβληθεί σχετικά ουσιώδεις ισχυρισμοί με τα δικόγραφα της έφεσης και των πρόσθετων λόγων επί της προσφυγής, κατά τους οποίους: 1) στην περίπτωση της Ο.Ε. "......" (καρτέλα 6) ορίσθηκαν τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσείουσας στο ποσό των 32.500 δρχ., ενώ ήταν 10.880 δρχ. και καταλογίσθηκε μία παράβαση έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου πώλησης, ενώ επρόκειτο για παράβαση μη έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από επισκευή, 2) στην περίπτωση "......" (καρτέλα 19) καταλογίσθηκε μία παράβαση για μη έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για επισκευή στις 17.10.1980, ενώ είχε εκδοθεί γι' αυτή το υπ' αριθ. 59/1980 τιμολόγιο, 3) στην περίπτωση "......" (καρτέλα 20) καταλογίσθηκαν δύο παραβάσεις για μη έκδοση τιμολογίου πώλησης, ενώ στις 17.10.1980 η αναιρεσείουσα είχε προβεί σε επισκευή (αλλαγή ελάσματος), 4) στην περίπτωση "......" (καρτέλα 20) καταλογίσθηκε παράβαση μη έκδοσης τιμολογίου στις 17.9.1980, ενώ είχε εκδώσει αυθημερόν το υπ' αριθ. 53/17.9.1980 τιμολόγιο και 5) στην περίπτωση "......" (καρτέλα 36) καταλογίσθηκαν τέσσερις παραβάσεις για μη έκδοση τιμολογίων, δύο πώλησης και δύο παροχής υπηρεσιών, ενώ έπρεπε να καταλογισθούν τρεις παραβάσεις για μη έκδοση τιμολογίων πώλησης και μία για μη έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς, για το βάσιμο αυτό λόγο αναίρεσης, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης