ΣτΕ 1977/1998

Απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ με την οποία είχε επιτραπεί σε συγκεκριμένο επιτηδευματία η τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων κατ απόκλιση από το σύστημα των πάγιων κανόνων, παύει να ισχύει εφόσον παύουν να ισχύουν και οι διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε.Σχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Δικαιώματα προϊσταμένου της ΔΟΥ Σ.τ.Ε.: 1977/1998 Απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ με την οποία είχε επιτραπεί σε συγκεκριμένο επιτηδευματία η τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων κατ' απόκλιση από το σύστημα των πάγιων κανόνων, παύει να ισχύει εφόσον παύουν να ισχύουν και οι διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε. <------> 8. Επειδή, εν προκειμένω, με την προσβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: Η αναιρεσείουσα εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την εμπορική αντιπροσώπευση, εισαγωγή, αγορά και πώληση φωτοτυπικών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει προϊόντων της αγγλικής εταιρίας "......". Η έδρα της εταιρίας είναι στην Αθήνα, διατηρεί δε και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν στις 4.8.1983 όργανα της ΥΠΕΔΑ στη Θεσσαλονίκη, διαπιστώθηκε ότι με φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της αιτούσας, μεταφερόντουσαν "τρία developer, δύο ΡΜ, τέσσερις κύλινδροι, ένα μοτέρ και τέσσερις λάμπες μηχανών ΞΕΡΟΞ" χωρίς συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία και χωρίς να είναι ενημερωμένο το ημερολόγιο μεταφοράς του αυτοκινήτου. Με την ένδικη πράξη επιβλήθηκαν εις βάρος της αιτούσας πρόστιμα αφενός μεν για την, κατά παράβαση του άρθρου 28, παρ. 1 του ΚΦΣ, μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς συνοδευτικό στοιχείο, αφετέρου δε για την, κατά παράβαση των άρθρων 17, παρ. 10 και 28, παρ. 1 του ΚΦΣ, μη ενημέρωση του ημερολογίου μεταφοράς του ανωτέρω αυτοκινήτου. Η αιτούσα ισχυρίσθηκε πρωτοδίκως ότι τα μεταφερόμενα εμπορεύματα συνοδευόντουσαν με ειδικά θεωρημένα δελτία, τα οποία τηρούσε βάσει της υπ' αριθ. 12398/1975 απόφασης του οικονομικού εφόρου ΦΑΕΕ Αθηνών, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν.Δ.4/1968 και ότι στο ανωτέρω αυτοκίνητο, το οποίο λειτουργούσε ως κινητή αποθήκη, τηρούσε θεωρημένες καρτέλες των εμπορευμάτων, ενημερωμένες ως προς τη διακίνηση των υλικών, κατά την ώρα δε του ελέγχου μετέφερε εμπορεύματα ανήκοντα στην κινητή αυτή αποθήκη και ως εκ τούτου δεν είχε υποχρέωση τήρησης του ημερολογίου μεταφοράς. Το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι η αιτούσα είχε υποπέσει στις αποδοθείσες με την ένδικη πράξη παραβάσεις και ότι συνεπώς νόμιμα είχαν επιβληθεί εις βάρος της τα αντίστοιχα πρόστιμα, ενόψει του ότι στην οικεία έκθεση ελέγχου βεβαιωνόταν ότι τα μεταφερόμενα αγαθά δεν συνοδευόντουσαν από κανένα φορολογικό στοιχείο και δεν είχε τηρηθεί ημερολόγιο μεταφοράς, τούτο δε ανεξάρτητα από την χρονική ισχύ της προαναφερθείσας απόφασης του οικονομικού εφόρου. 9. Επειδή, συνεπώς, ο ανωτέρω ισχυρισμός της αιτούσας, κατά τον οποίο με πράξη της φορολογικής αρχής, εκδοθείσα υπό το καθεστώς του Ν.Δ.4/1968, της είχε επιτραπεί η παρακολούθηση της διακίνησης των υλικών που προορίζονται για τις εργασίες συντήρησης των μηχανημάτων που πωλεί στους πελάτες της με ειδικά φορολογικά στοιχεία και δεν είχε την (επιβαλλόμενη από τις πάγιες διατάξεις του Π.Δ.99/1977) υποχρέωση έκδοσης συνοδευτικών στοιχείων για τη μεταφορά των αγαθών αυτών και αντίστοιχης ενημέρωσης του ημερολογίου μεταφοράς του αυτοκινήτου της, δεν ήταν ουσιώδης και ως εκ τούτου δεν έχρηζε απάντησης εφόσον, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενη σκέψη, οι πράξεις της φορολογικής αρχής που είχαν εκδοθεί υπό το καθεστώς του Ν.Δ.4/1968 και επέτρεπαν την, κατ' απόκλιση από τις πάγιες διατάξεις, τήρηση ορισμένων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, έπαυσαν να ισχύουν από την θέσπιση του νεότερου ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977). Επομένως, δεχθέν το δικάσαν δευτεροβάθμιο δικαστήριο ότι νόμιμα είχε επιβληθεί εις βάρος της αιτούσας το ένδικο πρόστιμο, εφόσον στην οικεία έκθεση ελέγχου βεβαιωνόταν ότι για τα μεταφερόμενα στο αυτοκίνητό της αγαθά δεν υπήρχε συνοδευτικό στοιχείο και δεν είχε ενημερωθεί το ημερολόγιο μεταφοράς, ορθώς το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε και είναι αβάσιμα και απορριπτέα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, η οποία πρέπει να απορριφθεί.
Taxheaven.gr