Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ 2295/2022 Παράβαση ρολογιού ΦΗΜ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2022 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΔΕΔ 2295/2022
Πρόστιμο για απόκλιση στην ώρα έκδοσης των στοιχείων από τον εν χρήση ΦΗΜ


Καλλιθέα, 09/06/2022
Αριθμός απόφασης: 2295


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α5 Επανεξέτασης   
 
Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604538
E-mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (ΦΕΚ Β'4738/26.10.2020) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 (ΦΕΚ Β 1440/27-04-2017) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 15/02/2022 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , με ΑΦΜ , κατά της με αριθμό ./16-12-2021 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013, για το φορολογικό έτος 2021, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την με αριθμό ./16-12-2021 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για το φορολογικό έτος 2021), καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου.

6. Τις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος Υπαλλήλου του Τμήματος Α5, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με αριθμό πρωτοκόλλου ./15-02-2022 ενδικοφανούς προσφυγής του, με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

Με την υπ' αριθμ ./16-12-2021 προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν.4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, για το φορολογικό έτος 2021, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ποσού 500,00€, για λειτουργία της εν
χρήσει ΦΤΜ, με αριθμό μητρώου , χωρίς τις εγκεκριμένες προδιαγραφές (απόκλιση ώρας). Η εν λόγω προσβαλλόμενη απόφαση εδράζεται στην από 10/11/2021Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) & Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στα πλαίσια της με αριθ ./2021 εντολής μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος στην έδρα της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, επί της οδού , για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2015 (Ε.Λ.Π.), όπως ισχύουν, την 06/05/2021, όπου διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι η εν χρήσει Φ.Τ.Μ. με αριθμό μητρώου , δε λειτουργούσε βάσει εγκεκριμένων προδιαγραφών καθώς το ρολόι της Φ.Τ.Μ. παρουσίαζε απόκλιση κατά μία (1) ώρα και 15 λεπτά περίπου, από την πραγματική ώρα.

Στη συνέχεια, ο έλεγχος προέβη στην έκδοση και επίδοση του με αριθ. πρωτ ./2021 Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου (ΣΔΕ) - Κλήση προς Ακρόαση, προκειμένου ο ελεγχόμενος να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του επί των διαπιστωθεισών παραβάσεων καθώς και της με αριθ ./2021 πράξης προσωρινού προσδιορισμού προστίμου. Έως την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης Ελέγχου από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ήτοι την 10/11/2021, ο προσφεύγων δεν ανταποκρίθηκε στην ως άνω πρόσκληση και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με βάση την Έκθεση Ελέγχου επέβαλε το πρόστιμο και κοινοποίησε την προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν. 4174/2013.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1. Η προσβαλλόμενη πράξη είναι νομικά ατεκμηρίωτη αφού: α) στην έκθεση ελέγχου επί της οποίας στηρίχθηκε, αναφέρεται παράβαση του άρθρου 54 παρ. ια' στην οποία δεν υπάρχει διάταξη για παράλειψη διόρθωσης της ένδειξης χρόνου στη ΦΤΜ και β) στην προσβαλλόμενη πράξη ως νομική αιτιολόγηση της παράβασης αναφέρεται το άρθρο 54 παρ.1 περ. α', η οποία ουδεμία σχέση παράλειψη διόρθωσης της ένδειξης χρόνου στη Φ.Τ.Μ.
2. Η χαρακτηρισθείσα παράβαση είναι παντελώς ανύπαρκτη και ανυπόστατη αφού από τη μελέτη του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 αλλά και του άρθρου 54ΣΤ του ιδίου νόμου, η διαφοροποίηση της ένδειξης ώρα του χρονομετρητή της Φ.Τ.Μ. από την πραγματική δε συνιστά παράβαση φορολογικής διάταξης η οποία να επισύρει πρόστιμο.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι:
«...8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.
9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να τίθενται σε εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που είναι, σύμφωνα με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής πώλησης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4308/2014, ορίζεται ότι: «Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής...».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1220/2012 (ΦΕΚ Β 3517/31.12.2012) με θέμα: «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.» αναφέρεται ότι:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
2.15. Ρολόι ΦΗΜ
2.15.3. Ρύθμιση - διόρθωση ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού του ΦΗΜ
2.15.3.1. Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλαβών του ρολογιού δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξωτερικά ή με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισμένο κέλυφος του ΦΗΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Της περίπτωσης αυτής εξαιρείται η αυτόματη προσαρμογή στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα, το δε λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, πρέπει να έχει ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θερινή ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ.
2.15.3.2. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ προσαρμόζει αυτόματα σε χειμερινή και θερινή ώρα αντίστοιχα το ρολόι του ΦΗΜ.
2.15.3.3. Κατά την αυτόματη προσαρμογή της ώρας από χειμερινή σε θερινή και από θερινή σε χειμερινή, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής του ΦΗΜ με κατάλληλο ηχητικό σήμα και την αυτόματη έκδοση σχετικού πληροφοριακού δελτίου με την εκτύπωση της ένδειξης «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» και «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα, συνοδευόμενης από τη νέα τρέχουσα προσαρμοσμένη ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ αντίστοιχα). Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων του ΦΗΜ αμέσως με την αυτόματη προσαρμογή της ώρας, ή εφ' όσον ο ΦΗΜ κατά την αυτόματη αυτή προσαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας (εκτός παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας), αμέσως με την πρώτη (ημερήσια) έναρξη λειτουργίας (Initialize) από την αυτόματη προσαρμογή.
2.15.3.4. Για την αυτόματη προσαρμογή της χειμερινής και θερινής ώρας, εφαρμόζεται η οδηγία 2000/84 της ΕΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.
2.15.3.5. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα διόρθωσης της ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού του ΦΗΜ, με ημερομηνία και ώρα προγενέστερη εκείνης με την οποία καταγράφηκε στην φορολογική μνήμη και εκδόθηκε το τελευταίο «Ζ».
2.15.3.6. Κατά την διαδικασία αλλαγής της ημερομηνίας του ρολογιού της ΦΤΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας μικρότερης από αυτήν του τελευταία εγγεγραμμένου «Ζ».
2.15.3.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα είναι σε θέση να ελέγχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του ρολογιού του μηχανισμού σε σχέση με αυτήν της τελευταίας έκδοσης του «Ζ»...».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1166/2018 με θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ», αναφέρεται ότι: «.Άρθρο 4 Αυτόματος συγχρονισμός ώρας
Οι ΦΗΜ έχουν την δυνατότητα αυτόματου συγχρονισμού της ώρας με την ώρα του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ. Οι σχετικές προδιαγραφές για τον συγχρονισμό της ώρας, παρέχονται στο παράρτημα Β της παρούσας απόφασης.
Παράρτημα Β: Προδιαγραφές συγχρονισμού της ώρας των ΦΗΜ με την ώρα του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ.
Καθώς το πρωτόκολλο επικοινωνίας ανάμεσα στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ και τους ΦΗΜ είναι το HyperText Transfer Protocol (HTTP), οι ΦΗΜ πρέπει να διαβάζουν την ημερομηνία και ώρα από το header της απάντησης του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ, όπως προβλέπεται [...]. Σημειωτέο ότι η ώρα που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ είναι GMT και γι' αυτό οι ΦΗΜ πρέπει να κάνουν την κατάλληλη προσαρμογή σε ώρα Ελλάδος.
Ο ΦΗΜ, μετά την λήψη της σωστής ημέρας, ώρας, λεπτών και δευτερολέπτων από το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ κατά την επικοινωνία με αυτό όταν εκδίδεται Ζ, αναπροσαρμόζει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του, εφόσον:
α) Ο ημερήσιος μετρητής αποδείξεων-σημάνσεων είναι 0 (άρα δεν έχει ανοίξει νέα ημέρα) και β) Η ληφθείσα σειρά ημερομηνίας-ώρας-λεπτών-δευτερολέπτων έχει απόκλιση μέχρι 30 λεπτά από την ημερομηνία-ώρα του τελευταίου Ζ του ΦΗΜ και
γ) Η επιλογή «Αυτόματη προσαρμογή ώρας από τον SERVER» στον ΦΗΜ είναι ενεργή. Ειδικά για την περίπτωση όπου η ώρα του ΦΗΜ είναι πιο μπροστά από την ώρα του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ, αμέσως μετά τον συγχρονισμό της ώρας του ΦΗΜ κατά την έκδοση αναφοράς Ζ, θα πρέπει ο ΦΗΜ να απενεργοποιείται για όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να μην εκδοθεί απόδειξη εσόδου με ημερομηνία ώρα προγενέστερη της τελευταίας φορολογικής απόδειξης (της αναφοράς Ζ συμπεριλαμβανομένης).»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 «Διαδικαστικές παραβάσεις» του ν. 4174/2013, όπως ίσχυε μέχρι 31/07/2020, πριν τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α' 148/31-07-2020), ορίζεται ότι:
1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.».
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: στ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, για παραβάσεις των περιπτώσεων ια' και ιβ' της παραγράφου 1...».

Επειδή, σύμφωνα με την από 10/11/2021 Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) & ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, συνεργείο ελέγχου διενήργησε, την 06/05/2021, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ ./2021 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, επιτόπιο έλεγχο στην ατομική επιχείρηση του προσφεύγοντα για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2015 (Ε.Λ.Π.), όπως ισχύουν. Από τον έλεγχο του ρολογιού της εν χρήσει Φ.Τ.Μ., με αριθμό μητρώου, διαπιστώθηκε ότι το ρολόι της ταμειακής μηχανής απέκλινε κατά μία (1) ώρα προς τα εμπρός.

Επειδή, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, εκδόθηκε η με αριθ ./16-12-2021 προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013, για το φορολογικό έτος 2021, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, πρόστιμο ποσού 500,00€, για τη λειτουργία της εν χρήσει Φ.Τ.Μ, με αριθμό μητρώου , χωρίς τις εγκεκριμένες προδιαγραφές (απόκλιση ώρας), κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 § 1 περ. ια'του ν. 4174/2013, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1220/2012 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και της ΠΟΛ.1166/2018 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ., που επισύρει το εν λόγω πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 § 2 περ.στ'.

Επειδή, οι διαπιστώσεις της από 10/11/2021 Έκθεσης Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) & Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες και αποδεκτές.

Επειδή, στην υπ' αριθμ ./16-12-2021 πράξης, φορολογικού έτους 2021, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, αναγράφεται ότι η επιβολή προστίμου για τη διαπιστωθείσα παράβαση προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.1 περ. α', η οποία αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή ή ελλιπή υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

Επειδή, στην από 10/11/2021 Έκθεση Ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) & ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, παρατίθενται αναλυτικά οι ενέργειες και οι διαπιστώσεις του επιτόπιου ελέγχου, μεταξύ άλλων η ανακριβής ένδειξη ρολογιού της Φ.Τ.Μ με αριθμό μητρώου , επομένως προκύπτει με σαφήνεια η διαπιστωθείσα παράβαση η δε λανθασμένη αναγραφή της διάταξης του άρθρου 54 παρ.1 περ. α'αντί της ορθής περ. ια', προφανώς έγινε εκ παραδρομής, επομένως δεν συντρέχει στην εν λόγω περίπτωση ακυρότητα της ως άνω πράξης και ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος είναι αβάσιμος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 15/02/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , με ΑΦΜ και την επικύρωση της με αριθμό ./16-12-2021 πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για το φορολογικό έτος 2021, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Φορολογικό Έτος 2021
Πρόστιμο άρθρου 54 §1 περ.ια' & 2 περ.στ ν. 4174/2013: 500,00 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Η/Ο Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης