Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2022 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά (e-ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α.)

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Άρθρο 3 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022
Άρθρο 4 Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού - Καταβολή προνοιακών παροχών Δεκεμβρίου 2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 5 Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 6 Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 95 ν. 4387/2016
Άρθρο 7 Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης - Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013
Άρθρο 8 Ποινική αντιμετώπιση οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους
Άρθρο 9 Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης
Άρθρο 10 Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης - Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977
Άρθρο 11 Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και σε χρήμα - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 48 ν. 3996/2011
Άρθρο 12 Μείωση ποσοστού εισφοράς επικουρικής ασφάλισης προς το Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4498/2017
Άρθρο 13 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναβατών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών - Προσθήκη παρ. 3 έως 5 στο άρθρο 37 ν. 4756/2020
Άρθρο 14 Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 1587/1950
Άρθρο 15 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Άρθρο 16 Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Περιστερίου
Άρθρο 17 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ρητινεργατών για το έτος 2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 18 Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
Άρθρο 19 Αύξηση βασικής σύνταξης πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 20 Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012
Άρθρο 21 Καθορισμός του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών - Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ. 4202/1961
Άρθρο 22 Προσδιορισμός ακαθάριστου συνολικού ποσού επικουρικής σύνταξης - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 120 ν. 4623/2019
Άρθρο 23 Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010
Άρθρο 24 Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. γ' παρ. 16 άρθρου 56 π.δ. 169/2007 και περ. ε' υποπαρ. 2 παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
Άρθρο 25 Εθνική Σύνταξη υπηρετούντων υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου στην αλλοδαπή - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4387/2016
Άρθρο 26 Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016
Άρθρο 27 Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από ψυχικώς ασθενείς - Τροποποίηση περ. α παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4488/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 28 Προθεσμία και αρμοδιότητα για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 29 Ισολογισμοί Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών φορέων - Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4635/2019
Άρθρο 30 Νομική υποστήριξη ιατρών Ειδικού Σώματος Ιατρών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 104 του ν. 4961/2022
Άρθρο 31 Σύσταση Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου - Τροποποίηση περ. δ' παρ. 11 άρθρου 43 π.δ. 8/2019
Άρθρο 32 Παραχώρηση χρήσης ακινήτου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προς την «Κιβωτό του Κόσμου»
Άρθρο 33 Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4756/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 34 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 43 ν. 4826/2021
Άρθρο 35 Εξόφληση επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Προσθήκη άρθρου 43Α στον ν. 4826/2021
Άρθρο 36 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 ν. 4826/2021
Άρθρο 37 Ρυθμίσεις για τον επικεφαλής, τους ειδικούς εμπειρογνώμονες και τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 9 άρθρου 80 ν. 4826/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 38 Προαιρετική συμμετοχή υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων - Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 17 π.δ. 422/1981
Άρθρο 39 Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 3 π.δ. 422/1981
Άρθρο 40 Διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 4 π.δ. 422/1981
Άρθρο 41 Ιδιαίτερο γραφείο Διοικητή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Άρθρο 42 Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 7 π.δ. 422/1981
Άρθρο 43 Διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 44 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας - Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008
Άρθρο 45 Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4488/2017
Άρθρο 46 Ρυθμίσεις που αφορούν στον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» - Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 ν. 4808/2021
Άρθρο 47 Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
Άρθρο 48 Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
Άρθρο 49 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 50 Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
Άρθρο 51 Συμψηφισμός, παραγραφή και ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 4520/2018
Άρθρο 52 Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης
Άρθρο 53 Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης - Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
Άρθρο 54 Πιλοτικό Πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας
Άρθρο 55 Καταβολή αμοιβής επαγγελματιών αναδόχων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προσθήκη περ. ηβ) στην παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4520/2018, προσθήκη περ. στ) στην παρ. 2 και υποπερ. ιστιστ) στην παρ. 3 άρθρου 21 ν. 4520/2018
Άρθρο 56 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου - Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4520/2018
Άρθρο 57 Πιστοποίηση και επιχορήγηση φορέων κοινωνικής φροντίδας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 ν. 2646/1998
Άρθρο 58 Αρμοδιότητα για διακοπή λειτουργίας δομών κοινωνικής φροντίδας λόγω έκτακτων περιπτώσεων και χρηματοδότηση σε περίπτωση επιβεβλημένης διακοπής λειτουργίας - Τροποποίηση άρθρου 75 ν. 3463/2006 και άρθρου 186 ν. 3852/2020
Άρθρο 59 Ατομικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης και επαγγελματική αναδοχή - Ατομικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης και επαγγελματική αναδοχή - Τροποποίηση άρθρων 5, 14, 16, 24 και 26 ν. 4538/2018
Άρθρο 60 Χρηματοδότηση φορέων παροχής προστασίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία - Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 61 ν. 4921/2022
Άρθρο 61 Διαπίστωση αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 8 άρθρου 4 και παρ. 5 άρθρου 5 ν. 3699/2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 62 Σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών σε οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Άρθρο 63 Παραχώρηση ρυμοτομούμενων τμημάτων στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνος του Δήμου Ελευσίνας
Άρθρο 64 Καθορισμός τιμήματος για τη μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών που έχουν ανεγερθεί μέσω κοινών στεγαστικών προγραμμάτων του πρώην Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Άρθρο 65 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε άλλα όργανα - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 10 ν. 4921/2022
Άρθρο 66 Περιστασιακή απασχόληση αναζητούντων εργασία - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 92 ν. 4461/2017
Άρθρο 67 Κατάργηση Κυβερνητικού Επιτρόπου στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 81 ν. 4921/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 68 Αποζημίωση επιχειρήσεων παιδικών κατασκηνώσεων
Άρθρο 69 Διόρθωση σφαλμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 72 Καταργούμενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 1 Ορίζεται ο σκοπός του νόμου.

Άρθρο 2 Ορίζεται το αντικείμενο του νόμου.

Άρθρο 3 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση Χριστουγέννων σε χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα, η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση αφορά όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 λαμβάνουν οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, ή προσυνταξιοδοτική παροχ,ή αλλά και αναπηρικά επιδόματα από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85). Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων σε σχέση με την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε τα Χριστούγεννα του 2021 και το Πάσχα του 2022. Η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια, με σκοπό την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των δικαιούχων κατά τη διάρκεια των εορτών.

Άρθρο 4
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται έκτακτη ενίσχυση των δικαιούχων προνοιακών παροχών σε χρήμα, δηλαδή των ατόμων με αναπηρία, των ανασφάλιστων υπερηλίκων, των δικαιούχων σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1992 (Α' 128) και του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, των δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού. Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί, αφενός, στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αφετέρου, στην άμβλυνση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και της γενικότερης κρίσης τιμών που έχει επέλθει, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Άρθρο 5 Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4670/2020 (Α' 43) προβλέφθηκε η μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Με το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α. 235) προβλέφθηκε για το έτος 2021, η περαιτέρω μείωση κατά 3,00 ποσοστιαίες μονάδες, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ενώ με το άρθρο 81 του ν. 4826/2021 (Α. 160) η μείωση αυτή παρατάθηκε και για το έτος 2022.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), για όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους σε φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση διαμορφώνονται από 1ης.1.2023 και εφεξής, στο ύψος που αναφέρονται σε αυτή. Η απώλεια εσόδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της Δ.ΥΠ.Α. καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση.

Άρθρο 6 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζεται, αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, συνολικά το ζήτημα της παραγραφής της δυνατότητας των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και μετέπειτα Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) να βεβαιώσουν και να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους από ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις, πρόστιμα, καθώς και λοιπές συνδεδεμένες επιβαρύνσεις και συνεισπραττόμενα με ασφαλιστικές εισφορές ποσά (εφεξής: ασφαλιστικές εισφορές και συνδεδεμένες με αυτές απαιτήσεις). Σκοπός είναι πρωτίστως η προσαρμογή της νομοθεσίας σε συμφωνία προς την υπ' αρ. 1833/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τον χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων από ασφαλιστικές εισφορές και συνδεδεμένες με αυτές απαιτήσεις. Πρόσθετος σκοπός είναι η θέσπιση ενιαίου χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων από τη γέννησή τους μέχρι την αναγκαστική τους είσπραξη, με ρητή πρόβλεψη, για λόγους ασφάλειας δικαίου, των γεγονότων που διακόπτουν και αναστέλλουν την παραγραφή, προκειμένου να επιδιωχθεί η ταχύτερη ολοκλήρωση των σχετικών με την είσπραξη των απαιτήσεων υποθέσεων του φορέα. Με την προαναφερθείσα απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού κρίθηκε ότι ο θεσπισθείς με την παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016 γενικός κανόνας της εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων από ασφαλιστικές εισφορές των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου. Με την ίδια απόφαση, πληρώθηκε το κενό δικαίου που προέκυψε, λόγω της κρίσης περί της αντισυνταγματικότητας, με την εφαρμογή του γενικού κανόνα της δεκαετούς παραγραφής της δυνατότητας προς εν ευρεία εννοία βεβαίωση των απαιτήσεων, ο οποίος αποτελούσε το προϊσχύον δίκαιο για τις αξιώσεις από ασφαλιστικές εισφορές του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Ως εκ τούτου και με γνώμονα τα ως άνω κριθέντα, με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται η κριθείσα ως αντισυνταγματική ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, ώστε με την προτεινόμενη παρ. 1 του άρθρου 95 να ρυθμίζεται, αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, η παραγραφή της δυνατότητας των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. και μετέπειτα e-Ε.Φ.Κ.Α. να εισπράξουν την απαίτησή τους από ασφαλιστικές εισφορές που γεννήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. και πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α' 43), στο περιβάλλον των πρώην φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών που εντάσσονται σε αυτόν, καθώς και την απαίτησή τους από ασφαλιστικές εισφορές που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4670/2020 στο περιβάλλον του πρώην Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).
Η εν λόγω παραγραφή ορίζεται δεκαετής και εκκινεί από την πρώτη ημέρα του έτους που έπεται εκείνου, εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα απασχόληση ή υφίστατο η ασφαλιστέα ιδιότητα. Έτσι, οι απαιτήσεις, οι οποίες δεν είχαν παραγραφεί με βάση το προϊσχύον δίκαιο του ν. 4387/2016, υπόκεινται και αυτές στην ανωτέρω δεκαετή παραγραφή, ανεξαρτήτως εάν οι προϊσχύουσες διατάξεις προέβλεπαν μικρότερη ή μεγαλύτερη παραγραφή. Με την ανωτέρω μείωση του χρόνου παραγραφής, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει προθεσμία δέκα ετών από την απασχόληση ή την ύπαρξη της ιδιότητας να εισπράξει αναγκαστικά την απαίτησή του, άλλως αυτή παραγράφεται, ενώ δύναται να διακόπτει τη δεκαετή αυτή παραγραφή κυρίως με κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης (εν ευρεία εννοία) βεβαίωσης ή της ταμειακής βεβαίωσης της απαίτησης στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) (βεβαίωση εν στενή εννοία). Επιπλέον, προβλέπονται ρητώς τα γεγονότα που διακόπτουν ή αναστέλλουν την παραγραφή.
Περαιτέρω, με την προτεινόμενη παρ. 2 του άρθρου 95, θεσπίζεται μείωση του χρόνου παραγραφής από τα δέκα (10) έτη στα πέντε (5) έτη της δυνατότητας του e-Ε.Φ.Κ.Α. προς είσπραξη της απαίτησής του, η οποία θα γεννηθεί λόγω ασφαλιστέας απασχόλησης ή ασφαλιστέας ιδιότητας από 1η.1.2026 και εφεξής. Με την εν λόγω μείωση, επομένως, οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών προσεγγίζουν τους χρόνους παραγραφής των φορολογικών οφειλών.
Τέλος, με την προτεινόμενη παρ. 3 του άρθρου 95 αποσαφηνίζεται ότι παραγεγραμμένη απαίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης του σχεδίου νόμου προβλέπεται ρητώς ότι εξαιρούνται από τον παραπάνω χρόνο παραγραφής οι ήδη παραγεγραμμένες, με βάση το προϊσχύον του ν. 4387/2016 δίκαιο, απαιτήσεις.
Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι οι οφειλές, ο χρόνος παραγραφής των οποίων μειώνεται
 αναδρομικά στη δεκαετία με την παρ. 1, καθίστανται παραγεγραμμένες, αν δεν διακόπηκε με κάποιο γεγονός η δεκαετής παραγραφή, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση στον οφειλέτη ή αυτός κατέβαλε ποσά έναντι της οφειλής, είτε εντός είτε εκτός ρύθμισης. Ποσά που καταβλήθηκαν έναντι της παραγεγραμμένης εν λόγω οφειλής δεν αναζητούνται.

Λόγω της προαναφερθείσας απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μειώνεται αιφνιδίως και αναδρομικώς ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος προς εν ευρεία εννοία βεβαίωση απαιτήσεων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και, άρα, προκύπτει ότι αποκλείεται ο εμπρόθεσμος ουσιαστικός έλεγχος της απασχόλησης των ετών 2006-2011. Ωστόσο και με τον σκοπό της προστασίας των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μισθωτών, με την παρ. 4 της προτεινόμενης ρύθμισης του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι για περιόδους μισθωτής απασχόλησης από 1ης.1.2006 έως και τις 31.12.2011 επιτρέπεται, αφενός, η ολοκλήρωση του ουσιαστικού ελέγχου, αυτεπαγγέλτου ή κατόπιν καταγγελιών που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 30ή.6.2022, αφετέρου, η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου με καταχώριση των πραγματικών στοιχείων ασφάλισης που προκύπτουν από τον έλεγχο, χωρίς παράλληλα εν ευρεία εννοία βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων σε βάρος του εργοδότη, δεδομένου ότι κατά τη στιγμή του ελέγχου, ως προς τις αναφερόμενες χρονικές περιόδους, το δικαίωμα προς εν ευρεία εννοία βεβαίωση έχει παραγραφεί.

Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι απαιτήσεις κατά των οποίων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν υποπέσει κατά τις προηγούμενες παραγράφους σε παραγραφή, δικαιούνται να ζητήσουν τον συνυπολογισμό των απαιτήσεων αυτών, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους. Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι να δοθεί μία περαιτέρω δυνατότητα στους μη μισθωτούς, οι οποίοι δύνανται να καταβάλλουν το σύνολο ή μέρος των ασφαλιστικών οφειλών τους που έχουν υποπέσει σε παραγραφή, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους ή να αυξήσουν το ποσό της σύνταξής τους.

Άρθρο 7 Με τις ρυθμίσεις της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) και ισχύει, προβλέπεται κατά τρόπο πάγιο η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών βεβαιωμένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις ή σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογικών οφειλών. Αντιθέτως, η πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, η οποία προβλέπεται στην υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, επιτρέπει τη ρύθμιση αυτών μόνο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κατά συνέπεια, με την προτεινόμενη ρύθμιση και προς τον σκοπό όχι μόνο της εναρμόνισης των κανόνων της ασφαλιστικής και της φορολογικής διοίκησης, αλλά και της διευκόλυνσης των οφειλετών για την εξόφληση των οφειλών τους και συνεπακόλουθα της αύξησης της εισπραξιμότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον e- Ε.Φ.Κ.Α., ευθυγραμμίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την Α.Α.Δ.Ε..

Άρθρο 8 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η πρώτη υπαγωγή οφειλών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ρύθμιση δεν θα έχει ως συνέπεια την αναστολή μόνο της ποινικής δίωξης, αλλά την παραγραφή υφ' όρον του αξιόποινου του σχετικού αδικήματος. Οι σχετικές υποθέσεις τίθενται στο αρχείο και ανασύρονται με εισαγγελική διάταξη, σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρηθεί, ενώ σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, δεν παρέχεται το ευεργέτημα της παραγραφής υφ' όρον του αξιοποίνου αδικήματος, αλλά της αναστολής της ποινικής δίωξης. Ειδικά στην περίπτωση οφειλών προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), λόγω του κεφαλαιοποιητικού συστήματος λειτουργίας του Ταμείου, δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρούσα ρύθμιση αλλά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το άρθρο 44 του ν. 4826/2021 (Α' 126).

Άρθρο 9 Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται κίνητρο για τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το κίνητρο αυτό συνίσταται στην επιδότηση κατά σαράντα τοις εκατό (40%), των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου και του εργοδότη επί ένα (1) έτος. Το ευεργέτημα αυτό μπορεί να ληφθεί από εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) και το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί από 1ης.1.2023 μέχρι την 31η.12.2023.

Άρθρο 10 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι ξεναγοί εφεξής θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί. Ορίζεται με ποιον τρόπο θα γίνονται η ασφάλιση, η απογραφή εργοδότη (ή κατά πλάσμα εργοδότη) και η καταβολή εισφορών. Ορίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης των ξεναγών και η εκκαθάριση που θα γίνεται για κάθε έτος.

Άρθρο 11 Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιλύεται η αμφισβήτηση για το ύψος της εισφοράς που καταβάλλεται από δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης αυτών σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων και τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών. Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011 (Α' 170) και ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως από τους υπόχρεους η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλουν οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι κατά την πρώτη πενταετία από την έναρξη ασκήσεως της μη-μισθωτής απασχόλησής τους. Οι εισφορές της προτεινόμενης ρύθμισης, που ισχύουν για ασκούμενους δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές, δεν πρέπει να συγχέονται με το ευεργέτημα της παρ. 3 των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85), το οποίο παρέχεται αφού ο ασφαλισμένος πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών δικηγόρου ή δικαστικού επιμελητή στη φορολογική διοίκηση. Στην παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης του σχεδίου νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί εισφορές ανώτερες αυτών της παρ. 1, επιστρέφονται στους δικαιούχους κατά το υπερβάλλον ποσό, ενώ τυχόν καταλογισθείσες εισφορές, κατά το μέρος που υπερβαίνουν την εισφορά που προβλέπεται στην προηγούμενη παρ. 1, διαγράφονται.

Άρθρο 12 Οι εργαζόμενοι στον χώρο του Τύπου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), στο Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας (Ε.Τ.Α.Σ.) ή στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων (Τ.Ε.Α.Σ.). Με τα άρθρα 21 και 25 του ν. 4498/2017 (Α' 172), αντιστοίχως για τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. και για τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ορίστηκε το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη. Με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4549/2018 (Α' 105) μειώθηκε μόνο ως προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το ποσοστό αυτό, από την 1η.6.2019 μέχρι και την 31η.5.2022, σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη και, από την 1η.6.2022, σε 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη. Κατά συνέπεια, με την προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται από την 1η.1.2023 το ποσοστό εισφοράς επικουρικής ασφάλισης προς τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. με το ισχύον ποσοστό εισφοράς επικουρικής ασφάλισης προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Άρθρο 13 Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά για το έτος 2016 οι ασφαλισμένοι αναβάτες του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.), που με το άρθρο 9 του ν. 3655/2008 (Α' 58) εντάχθηκαν από την 1η.8.2008 στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), και με το άρθρο 53 του ν. 3996/2011 (Α' 170) στο πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) ως προς τις παροχές σε χρήμα και σε είδος. Οι ανωτέρω έως σήμερα, λόγω νομοθετικού κενού, δεν μπορούν να καταβάλουν εισφορές για το ανωτέρω έτος, καθώς με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης των εισφορών τους έως την 31η.12.2015 ήταν ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών (Ο.Δ.Ι.Ε.). Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, με τον οποίο ο πρώην ΟΑΕΕ και το πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εντάχθηκαν στον e- Ε.Φ.Κ.Α. προβλέφθηκε ότι τα εν λόγω πρόσωπα ως προς την καταβολή εισφορών τους μετά την 1η.1.2017 εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4387/2016, διατηρώντας ωστόσο την ανωτέρω ιδιόρρυθμη υπαγωγή τους στα ανωτέρω ταμεία. Το νομοθετικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη μετάβαση από το προϊσχύον στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ασφάλισης των προσώπων αυτών κατέστησε αδύνατη την ασφαλιστική τακτοποίηση των προσώπων αυτών για το έτος 2016, και αμφίβολες τις οφειλόμενες εισφορές μετά την υπαγωγή στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με συνέπεια να μην μπορούν να προωθηθούν και να ικανοποιηθούν συνταξιοδοτικά και άλλα αιτήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών.
Η παρούσα νομοθετική παρέμβαση αποσκοπεί στην επίλυση των ζητημάτων αυτών και την ομαλή λειτουργία της ασφαλιστικής σχέσης. Οι οφειλές που προέκυψαν για την περίοδο 2017-2022 δύνανται να ρυθμιστούν σύμφωνα με την παρ. 4. Προς επίλυση αμφισβητήσεων οφείλονται εισφορές με βάση τα οριζόμενα για τους μη-μισθωτούς του e- Ε.Φ.Κ.Α.. Από την 1η.1.2023 και έπειτα, ειδικώς οι αναβάτες υπάγονται και ασφαλίζονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με βάση τη νομοθεσία του εργοσήμου του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για όλους τους σχετικούς κλάδους που καλύπτει, η οποία ικανοποιεί πληρέστερα τις ανάγκες του εν λόγω επαγγέλματος, λόγω της ευελιξίας που παρέχει.

Άρθρο 14 Δεδομένου ότι η ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 152 του ν. 4808/2021 (Α' 101) για οριστικοποίηση προσυμφώνων που συντάχθηκαν μέχρι την 31η.12.2000 χωρίς προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας των πωλητών, καθίσταται στην ουσία ανενεργή όσο παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος το ακίνητο, με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται ρύθμιση που απαλλάσσει αντίστοιχα από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας των πωλητών, κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 15 Η οικονομική δραστηριότητα των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, τα οποία συναλλάσσονταν κατά κύριο λόγο με τις χώρες της Ρωσίας και Ουκρανίας επλήγη δραματικά εξαιτίας του πρόσφατου πολέμου. Με στόχους την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει διαμορφωθεί αναφορικά με τις επιχειρήσεις αυτές εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, την άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στις επιχειρήσεις αυτές και τη συμμόρφωση αυτών με τις υποχρεώσεις τους προς τη φορολογική διοίκηση στο πλαίσιο της δεδομένης οικονομικής συγκυρίας, με το άρθρο 118 του ν. 4964/2022 (Α' 150) χορηγήθηκε στις επιχειρήσεις αυτές αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων. Επίσης, θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ενώ με το άρθρο 168 του ν. 4972/2022 (Α' 181) παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών τους στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής τους και αναστέλλεται μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Λόγω της υφιστάμενης έλλειψης ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων και της δυσκολίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους και προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., με την προτεινόμενη διάταξη παρέχονται διευκολύνσεις καταβολής και των ασφαλιστικών οφειλών από τις επιχειρήσεις αυτές.

Άρθρο 16 Με την υπ' αρ. 324/2000 απόφαση του δημάρχου του (Ν.Π.Δ.Δ. 231) διορίστηκαν στον Δήμο Περιστερίου 47 μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ με την υπ' αρ. 87/2001 απόφαση του αυτού δημάρχου (Ν.Π.Δ.Δ. 207) διορίστηκαν στον Δήμο αυτό 17 μόνιμοι υπάλληλοι. Για 26, όμως, από τους πρώτους 47 υπαλλήλους και για έναν (1) από τους 17 υπαλλήλους, προσφάτως διαπιστώθηκε από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ότι προφανώς εκ παραδρομής δεν είχαν διενεργηθεί επί των αποδοχών τους και, άρα, ούτε είχαν αποδοθεί προς τα οικεία ασφαλιστικά καθεστώτα και ταμεία οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής για το χρονικό διάστημα από την 1η.11.2001 έως την 28η.2.2003, κατά το οποίο οι εν λόγω υπάλληλοι εργάζονταν ανελλιπώς στην υπηρεσία τους. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται Η δυνατότητα στις υπηρεσίες του Δήμου να αποκαταστήσουν την τότε εκ παραδρομής παράλειψη, με την καταβολή των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών από το Δήμο προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., και να τακτοποιήσουν με τον τρόπο αυτό τον αντίστοιχο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων αυτών. Προς άρση κάθε αμφιβολίας, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι, για τον σκοπό διενέργειας της καταβολής των εισφορών αυτών από το Δήμο, θεωρείται ότι για το σχετικό ποσό δεν έτρεξε ο χρόνος της παραγραφής.

Άρθρο 17 Κατά το έτος 2021 η δραστηριότητα μεγάλου αριθμού ρητινεργατών επλήγη από φυσικές καταστροφές, κυρίως δασικές πυρκαγιές, που κατέστρεψαν τα πευκοδάση, τα οποία αυτοί ρητινεύονται, και την παραγόμενη από αυτά ρητίνη, με αποτέλεσμα η ποσότητα ρητίνης που αυτοί παρέδωσαν κατά το έτος αυτό στις βιομηχανίες και στους εμπόρους ρητίνης να είναι αρκετά μειωμένη έως και μηδενική σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρεπόμενη συνέπεια της μερικής ή ολικής αυτής απώλειας εισοδήματος είναι η απώλεια των ημερών ασφάλισης που θα αναλογούσαν στην κατεστραμμένη ποσότητα ρητίνης. Για τον λόγο αυτό με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης δίνεται η δυνατότητα στους ρητινεργάτες που έλαβαν την οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2021 να αναγνωρίσουν όσες ημέρες ασφάλισης απώλεσαν εντός του έτους 2021 λόγω της κατεστραμμένης ποσότητας ρητίνης, είτε αμέσως με αξιοποίηση μέρους της οικονομικής ενίσχυσης που έλαβαν είτε στο μέλλον από ιδίους και πάλι πόρους.
Με την παρ. 2 αναγνωρίζεται ότι στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, η οποία επλήγη από την καταστροφική δασική πυρκαγιά του 2021, ορισμένοι ρητινεργάτες θα είχαν εντός του έτους 2022 θεμελιώσει δικαίωμα σε άμεση συνταξιοδότηση, εάν δεν είχε επισυμβεί η δασική πυρκαγιά του 2021 που τους στέρησε τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και διέκοψε τον αναγκαίο ασφαλιστικό δεσμό για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. Για τον λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους ρητινεργάτες των δήμων αυτών που κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων θα υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του έτους 2022, να αναγνωρίσουν όσες ημέρες ασφάλισης απώλεσαν εντός του έτους 2021 λόγω της φυσικής καταστροφής, με ανάληψη της μικρής δαπάνης που απαιτείται για την αναγνώριση αυτή, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 18 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμογής των συντάξεων, προκειμένου αυτός να γίνεται με βάση σταθερά και ευχερώς επαληθεύσιμα στοιχεία κατ' έτος. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή η αύξηση του τιμαρίθμου και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εντός του έτους, περιλαμβάνονται ως εκτίμηση στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του επομένου έτους (μαζί με τις προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών αυτών για το επόμενο έτος) και οριστικοποιούνται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή εντός του επομένου έτους, κατά κανόνα μέχρι τον Οκτώβριο. Η διαφορά μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και των οριστικών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης αναπροσαρμογής του επόμενου έτους και αποδίδεται ως εξής: εάν ο μέσος όρος του πληθωρισμού και της αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, όπως προκύπτουν από τα οριστικά στοιχεία, υπερβαίνουν το ποσοστό που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, τότε στην απόφαση του επόμενου έτους η διαφορά αυτή συνυπολογίζεται και η αύξηση τα συμπεριλαμβάνει. Αντιστρόφως, εάν ο μέσος όρος που προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία είναι μικρότερος από αυτόν που είχε ληφθεί υπόψη για την έκδοση της απόφασης, τότε στο αμέσως επόμενο έτος μειώνεται αντιστοίχως το ποσοστό της αναπροσαρμογής. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, για την πιο έγκυρη πρόβλεψη και την καθιέρωση σταθερής βάσης για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και για τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο θεσμικά όσο και επιχειρησιακά, ως προς την καταβολή των ορθώς υπολογισμένων συντάξεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 19 Βάσει της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α' 85) και των διατάξεων που παραπέμπουν σε αυτή, οι καταβαλλόμενες από τον e- Ε.Φ.Κ.Α. κύριες συντάξεις, καθώς και το ποσό της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, το κατώτατο όριο της σύνταξης λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 και το ποσό της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 που θα χορηγείται από 1ης.1.2023, αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, τίθεται ο ίδιος μηχανισμός αναπροσαρμογής και για το πλήρες ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), η οποία προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του ν. 4169/1961 (Α' 81) και ανέρχεται έως την 31η.12.2022 σε τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00 €). Ποσοστό της ανωτέρω βασικής σύνταξης συνεχίζει να καταβάλλεται στους συνταξιούχους του πρώην Ο.Γ.Α. και ήδη e-Ε.Φ.Κ.Α. με βάση το άρθρο 99 του ν. 4387/2016 και τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 12 του ν. 2458/1997 (Α' 15). Το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην Ο.Γ.Α. είναι επίσης συνδεδεμένο με τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α' 128) που συνεχίζει να χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Α., και η οποία κρίνεται αναγκαίο να αυξηθεί, δεδομένης και της αύξησης της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ο.Π.Ε.Κ. Α. βάσει του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 20 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι, για όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης μέχρι το τέλος του 2010, 2011 και 2012, αντίστοιχα (άρα είχαν, κατά κανόνα, ήδη είκοσι πέντε χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας τα εν λόγω έτη), το δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης κρίνεται εντός του 2022 με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τον ν. 4336/2015 (Α' 94). Επομένως, δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας μέχρι το τέλος του 2010, του 2011 ή του 2012, αντίστοιχα, (ή τυχόν άλλο χρονικό όριο για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης που ισχύει για ειδικές κατηγορίες) και εξακολουθεί να υπηρετεί από τότε και, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι την 18η.8.2015, δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη το 2022, θεμελιώνει αυτό το δικαίωμά του και μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε (και μετά το 2022). Δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας το 2010, 2011, 2012, αντίστοιχα, και, με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι την 18η.8.2015, δεν δικαιούται μειωμένη σύνταξη το έτος 2022. Θα δικαιούται μειωμένη σύνταξη μόνο όταν συμπληρώσει τα εξήντα δύο (62) έτη ηλικίας.

Άρθρο 21 Στο πλαίσιο της ανάγκης επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας εύρεσης αρμόδιου φορέα για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του ν.δ. 4202/1961 (Α' 175), και κατ' αναλογία της διάταξης του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για τον συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης εντός του e-Ε.Φ.Κ.Α., με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της αρμοδιότητας των 1.500/500 ημερών ασφάλισης και θεσπίζεται η απευθείας εξέταση της αρμοδιότητας του τελευταίου φορέα διαδοχικής ασφάλισης με τις 1.000/300 ημέρες ασφάλισης. Η νέα ρύθμιση απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία συνταξιοδότησης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης εκτός του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ταυτόχρονα επιλύει δυσχέρειες που προκύπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων του λόγω εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 4498/2017 (Α' 172) και υπαγωγής σε αυτό από 1ης.12.2017 προσώπων, τα οποία ήταν μέχρι τότε ασφαλισμένα στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και ήδη Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 22 Με το άρθρο 120 του ν. 4623/2019 (Α' 134) ετέθη ανώτατο όριο του συνολικού ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης. Οι ίδιοι λόγοι θέσπισης εκείνου του ανώτατου ορίου υπαγορεύουν τη θέσπιση ανώτατου ορίου και για το συνολικό ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, το οποίο ανέρχεται στα έξι εικοστά (6/20) του ανώτατου ορίου για το συνολικό ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης. Το τιθέμενο όριο καθορίζεται με βάση την αναλογία του ποσοστού εισφορών επικουρικής σύνταξης, το οποίο ανέρχεται στο έξι τοις εκατό (6%), προς το ποσοστό εισφορών κύριας σύνταξης, το οποίο ανέρχεται στο είκοσι τοις εκατό (20%). Η θέσπιση του ανώτατου αυτού ορίου θα επιτρέψει την καταβολή επικουρικών συντάξεων σε ατομικώς και κοινωνικώς δίκαιο ύψος και την αποτροπή καταβολής επικουρικών συντάξεων προκλητικά υψηλών (λ.χ. 14.000 ευρώ μηνιαίως) για το σύνολο των ασφαλισμένων και για το κοινωνικό σύνολο.
Το ανώτατο όριο του συνολικού ακαθάριστου ποσού της επικουρικής σύνταξης, το οποίο θεσπίζεται με την παρ. 1, καταλαμβάνει όλες τις συντάξεις που θα καταβληθούν ή θα απονεμηθούν από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της έναρξης ισχύος του προτεινόμενου με το παρόν νόμου, ενώ ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του και υπερβαίνουν το ανώτατο αυτό όριο δεν αναζητούνται.

Άρθρο 23 Με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 120) παρέχεται στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το δικαίωμα να προσμετρούν στον συντάξιμο χρόνο τους, ως διπλάσιο και μέχρι πέντε (5) έτη, χρονικό διάστημα, το οποίο το προσωπικό αυτό υπηρετεί στις μονάδες και υπηρεσίες που ρητώς προβλέπονται στην παρ. 5. Τόσο λόγω της σταδιακής διεύρυνσης αυτού του καταλόγου μονάδων και υπηρεσιών όσο και λόγω της εκ του νόμου υποχρεώσεως της Υπηρεσίας του προσωπικού να τους μεταθέτει σε μονάδες και υπηρεσίες του καταλόγου αυτού, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, σήμερα μια μεγάλη μερίδα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας απολαμβάνει του δικαιώματος αυτού.
Εντούτοις, υπάρχουν ειδικότητες ή κατηγορίες του ενστόλου αυτού προσωπικού που είτε δεν δύναται να τους παρασχεθεί η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό, επειδή λόγω ειδικότητας δεν μπορούν να μετατεθούν στις σχετικές μονάδες ή υπηρεσίες (λ.χ. διοικητικές ειδικότητες που ασκούν καθήκοντα στα Αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας), είτε ο νόμος δεν τους έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα αυτό, μολονότι συνυπηρετούν στις σχετικές μονάδες ή υπηρεσίες με ίδιες ειδικότητες με συναδέλφους τους που έχουν το δικαίωμα αυτό. Και τούτο, διότι δεν είναι ασφαλισμένοι του πρώην Δημοσίου αλλά λοιπών πρώην φορέων, κλάδων, τομέων ή λογαριασμών του e-Ε.Φ.Κ.Α. Η προτεινόμενη ρύθμιση, επομένως, αίρει την άδικη εξαίρεση των ειδικοτήτων ή κατηγοριών αυτών από την απόλαυση του δικαιώματος αυτού, επεκτείνοντας την παροχή του σε όλο το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία της προσφοράς του προσωπικού αυτού στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας, της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της κοινωνικής ειρήνης και της αντιμετώπισης των φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Ταυτόχρονα, η επέκταση του δικαιώματος αυτού θα αποτελέσει πρόσθετο κίνητρο για το ένστολο προσωπικό που το αποκτά, να παραμείνει στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ενώ θα επιτρέψει τον σχεδιασμό των μεταθέσεων του ενστόλου προσωπικού σε μονάδες και υπηρεσίες με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και όχι με κριτήριο την ανάγκη υπηρέτησης στις μέχρι σήμερα προβλεπόμενες μονάδες και υπηρεσίες, ώστε να μπορεί να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα.

Άρθρο 24 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των επικεφαλής των ανώτατων δικαστηρίων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), οι οποίοι καταλαμβάνουν τις θέσεις της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος και οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, δηλαδή πιθανόν ακόμα και πριν τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας τους, σε αντίθεση με τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία στο εξηκοστό πέμπτο (65ο) ή στο εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος.
Με την παρ. 1 προβλέπεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου από τον κρατικό προϋπολογισμό, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής για αναγνώριση του υπολειπόμενου έως το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος, χρόνου, ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας (παρ. 5 του άρθρου 90 Συντάγματος), και κατά τρόπο που οι μη υπαίτιοι για την αποχώρησή τους ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί δεν θα επιβαρύνονται με τη σχετική δαπάνη αναγνώρισης.
Με τις παρ. 2 και 3 προσαρμόζεται η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία στη συνταγματική πρόβλεψη και το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης για αυτή την κατηγορία δικαστικών λειτουργών εξαιρείται από τον γενικό κανόνα και ταυτίζεται με τον χρόνο υποχρεωτικής απόλυσης. Έτσι οι επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Ν.Σ.Κ. που αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, εξαιρούνται σε όσες από τις διατάξεις προβλέπουν όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης και η σύνταξή τους καταβάλλεται άμεσα μετά την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υπηρεσία λόγω λήξης της τετραετούς θητείας τους.
Τέλος, στην παρ. 4 προβλέπεται αναδρομική ισχύς των διατάξεων ώστε να καταλαμβάνουν και δικαστικούς λειτουργούς που αποχώρησαν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, μέχρι σήμερα.

Άρθρο 25 Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξομοιώνεται, μόνον για τους σκοπούς χορήγησης της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, με μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα και η διαμονή υπαλλήλου του Ελληνικού Δημοσίου που υπηρετεί στην αλλοδαπή κατόπιν τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή επιτόπιας πρόσληψης, εφόσον, κατά την υπηρεσία του, μισθοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε πρώην φορέα που έχει ενταχθεί σε αυτόν. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση του ποσού της εθνικής σύνταξης για τους υπαλλήλους του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι, λόγω των υπηρεσιακών αναγκών, υπηρετούν στην αλλοδαπή και ασφαλίζονται στον ελληνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 26 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ενοποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, για όλους τους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., ανεξαρτήτως του πρώην φορέα στον οποίο υπάγονται και ανεξαρτήτως της διάκρισης σε «παλαιούς» και «νέους» ασφαλισμένους του ν. 2084/1992 (Α' 165). Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενοποίηση των κανόνων χορήγησης παροχών σε όλα τα άτομα με αναπηρία που υπάγονται στον e- Ε.Φ.Κ.Α. και οδηγεί σε επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής αναπηρικών συντάξεων για όλους τους ασφαλισμένους. Απλοποιείται η θεμελίωση της αναπηρικής σύνταξης, προκειμένου ευχερώς, οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι να ανευρίσκουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης εισάγεται νέο άρθρο 11Α στον ν. 4387/2016 (Α' 85), με τίτλο «Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο».
Με την παρ. 1 του άρθρου 11Α, οι ήδη ισχύουσες για τους νέους ασφαλισμένους προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ν. 2084/1992 ως προς τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, καθώς και το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, επεκτείνονται και στους παλαιούς ασφαλισμένους όλων των φορέων, καθώς και σε όσους ασφαλισμένους δεν είχαν τον ανωτέρω διαχωρισμό «παλαιών - νέων ασφαλισμένων». Με την παρ. 2 καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την κρίση της ασφαλιστικής αναπηρίας και του ποσοστού αυτής. Ειδικότερα, οι υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.ΕΠ.Α.) ορίζονται αρμόδιες για τον προσδιορισμό του ποσοστού ασφαλιστικής αναπηρίας και για την επίδραση της αναπηρίας στην καθολική ικανότητα για άσκηση του συνήθους ή παρεμφερούς επαγγέλματός ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής, τόσο για παλαιούς όσο και για νέους ασφαλισμένους, γεγονός που αποτελεί άλλο ένα βήμα ενοποίησης. Το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας που έχει προσδιορισθεί από το Κ.ΕΠ.Α. δύναται να προσαυξηθεί και λόγω κοινωνικών κριτηρίων ή κριτηρίων αγοράς εργασίας, κατά τον προσδιορισμό της βαθμίδας αναπηρίας από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, σύμφωνα με τις περ. α), β) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) τα οποία ρητώς παραμένουν σε ισχύ. Με σκοπό την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι, το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκαεπτά (17) αυτοτελείς ποσοστιαίες μονάδες για τους παλαιούς ασφαλισμένους, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους τις δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες επί του ποσοστού που οφείλεται σε ιατρικά κριτήρια.
Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ειδικώς για τον πρώην Ο.Γ.Α. ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι γενικές, ειδικές και καταστατικές προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, όπως το άρθρο 6 του ν. 2458/1997 (Α' 15), μέχρι την 31η.12.2023. Ο πρώην Ο.Γ.Α. από την 1η.1.2024 υπάγεται με αυτό τον τρόπο για πρώτη φορά στο πλαίσιο που ισχύει από την 1η.1.1993 στους λοιπούς φορείς ως προς την αναπηρία. Η σταδιακή ένταξη των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. στις ενιαίες ρυθμίσεις καθίσταται ωστόσο επιβεβλημένη, για τον καλύτερο επιμερισμό της συνολικής δημοσιονομικής δαπάνης της ενοποίησης στα επόμενα έτη. Η αυξημένη οικονομική επιβάρυνση από την επέκταση των ενιαίων κανόνων και στον πρώην Ο.Γ.Α. προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων στον φορέα, σε αντίθεση με τους λοιπούς ενταγμένους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, για τους ασφαλισμένους των οποίων από την 1η.1.1993, ήδη ισχύουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και ιδίως το συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας. Η ρύθμιση επιχειρεί να επιταχύνει την πλήρη ενσωμάτωση του πρώην Ο.Γ.Α. στους ενιαίους κανόνες του e-Ε.Φ.Κ.Α., ενοποιώντας επιμέρους σημεία της νομοθεσίας, με γνώμονα την ανάπτυξη ενιαίου πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
Με την παρ. 4 κωδικοποιείται η ρύθμιση του άρθρου 66 ν. 4144/2013 (Α' 88), περί συνέχισης καταβολής της αναπηρικής σύνταξης, και όλων των επιδομάτων με αιτία την αναπηρία τόσο του e-Ε.Φ.Κ.Α., όσο και του Ο.Π.Ε.Κ.Α., για έξι μήνες από τη λήξη της πιστοποίησης, εφόσον ο πολίτης είχε υποβάλλει πριν τη λήξη της πιστοποίησής του αίτημα για ανανέωσή της (αίτηση παράτασης), και δεν έχει εξεταστεί, χωρίς υπαιτιότητά του από την υγειονομική επιτροπή.
Με την παρ. 5 καθορίζεται το δικαίωμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. αυτεπαγγέλτως να ελέγχει ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας και να ζητά τον επανέλεγχο της υπόθεσης από το Κ.ΕΠ.Α..
Με την παρ. 6 καθορίζονται λόγοι διακοπής της σύνταξης λόγω αναπηρίας.
Με την παρ. 7 επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις περί χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας σε περίπτωση προϋπάρχουσας της πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση αναπηρίας.
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης καταργούνται οι προϊσχύουσες διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση με την παρ. 1 ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο. Συνεχίζουν να ισχύουν οι περ. α), β) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179).
Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ειδικώς για τον πρώην Ο.Γ.Α. ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι γενικές, ειδικές και καταστατικές προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, όπως το άρθρο 6 του ν. 2458/1997, μέχρι την 31η.12.2023. Επομένως, μέχρι την 31η.12.2023 το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας παραμένει τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Από την 1η.1.2024 οι ανωτέρω ασφαλισμένοι υπάγονται στις ενιαίες διατάξεις που θεσπίζονται με την παρ. 1 (προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016), ωστόσο, για μεταβατικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι από την 1η.1.2024 έως και την 31η.12.2024, το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α. ορίζεται σε πενήντα εννέα τοις εκατό (59%). Από την 1η.1.2025 το ποσοστό αυτό μειώνεται περαιτέρω σε πενήντα τοις εκατό (50%) και ενοποιείται με το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται και για τους λοιπούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Ο πρώην Ο.Γ.Α. από την 1η.1.2025 υπάγεται πλήρως για πρώτη φορά στο πλαίσιο που ισχύει από την 1η.1.1993 στους λοιπούς φορείς ως προς την αναπηρία. Η σταδιακή ένταξη των ασφαλισμένων του πρώην Ο.Γ.Α. στις
 ενιαίες ρυθμίσεις καθίσταται ωστόσο επιβεβλημένη, για τον καλύτερο επιμερισμό της συνολικής δημοσιονομικής δαπάνης της ενοποίησης στα επόμενα έτη. Η αυξημένη οικονομική επιβάρυνση από την επέκταση των ενιαίων κανόνων και στον πρώην Ο.Γ.Α. προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών ασφαλισμένων στον φορέα, σε αντίθεση με τους λοιπούς ενταγμένους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, για τους ασφαλισμένους των οποίων από την 1η.1.1993, ήδη ισχύουν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις και ιδίως το συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας. Η ρύθμιση επιχειρεί να επιταχύνει την πλήρη ενσωμάτωση του πρώην Ο.Γ.Α. στους ενιαίους κανόνες του e-Ε.Φ.Κ.Α., ενοποιώντας επιμέρους σημεία της νομοθεσίας, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
Με την παρ. 4 της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της παρ. 1 ισχύουν και για εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης αναπηρικής σύνταξης από κοινή νόσο.
Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη διάταξη δεν καταργεί ούτε θίγει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ των διατάξεων του π.δ. 169/2007 (Α' 210), με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις απονομής σύνταξης γήρατος αφενός σε όσους δημοσίους υπαλλήλους, λειτουργούς και στρατιωτικούς απολύονται ή αποστρατεύονται, αντίστοιχα, εξαιτίας σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας μη οφειλόμενης στην υπηρεσία, αφετέρου, σε όσους από αυτούς απομακρύνονται ή αποστρατεύονται λόγω τραύματος ή νόσου οφειλόμενου στην υπηρεσία ή σε υπηρεσία που επάγεται αυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο συμβάν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

Άρθρο 27 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι συνταξιούχοι, που πάσχουν από ψυχική ασθένεια, και απασχολήθηκαν για λόγους κοινωνικής επανένταξης, μπορούν να αξιοποιήσουν τον χρόνο και τις εισφορές που έχουν καταβληθεί με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξής τους ή, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, για την καταβολή νέας σύνταξης.

Άρθρο 28 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του e- Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται σε εξήντα (60) ημέρες. Επίσης προβλέπεται ότι, ειδικώς για την άσκηση τέτοιων προσφυγών, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να εκπροσωπείται νομίμως από συγκεκριμένα όργανα (όπως προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και τοπικών διευθύνσεων).

Άρθρο 29 Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται παράταση στην υποχρέωση που έχει ο e-Ε.Φ.Κ.Α. να καταρτίσει τους ισολογισμούς των ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023. Επίσης, προβλέπεται ότι από το 2023 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης. Η αναγκαιότητα της ως άνω ρύθμισης έγκειται στην πολυπλοκότητα της λογιστικής αποτύπωσης των εντασσόμενων φορέων.

Άρθρο 30 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η νομική υποστήριξη των ιατρών του Ειδικού Σώματος Ιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από εμμίσθους δικηγόρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή με καταβολή αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των ιατρών ή εγερθεί εις βάρος τους αγωγή ή εξεταστούν από τις δικαστικές αρχές για πράξεις ή παραλείψεις τους που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως ιατρών στις επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων των ιατρών του ΚΕ.Π.Α και αυξάνονται τα κίνητρα για τη συμμετοχή ιατρών στο Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών του ΚΕ.Π.Α.

Άρθρο 31 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση αποκεντρωμένου τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Κάρπαθο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

Άρθρο 32 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση» και ορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης.

Άρθρο 33 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η εξομοίωση των ρυθμίσεων για τις μισθώσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά την περίοδο της πανδημίας με αυτές που αφορούσαν άλλους εκμισθωτές.

Άρθρο 34 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται νέα προθεσμία και γεγονός αφετηρίας για την απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των ασφαλιστικών εισφορών που εισπράττει ο e- Ε.Φ.Κ.Α. για λογαριασμό του Ταμείου. Ειδικότερα προβλέπεται, ότι για την απόδοση των εισφορών απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των σχετικών ποσών και δεν αρκεί η είσπραξή τους, όπως αρχικά προβλεπόταν. Επίσης τίθεται συντομότερη δεκαπενθήμερη προθεσμία, η οποία ανταποκρίνεται στις χρονικές απαιτήσεις των διαδικασιών που ακολουθεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α. Η ρύθμιση αυτή διευκολύνει τόσο τις επιχειρησιακές ροές του e-Ε.Φ.Κ.Α. όσο και αυτή καθαυτή την απόδοση στο Τ.Ε.Κ.Α. εκκαθαρισμένων και βέβαιων ως προς το ύψος τους ποσών, ώστε να περιορίζεται το διοικητικό βάρος που ενδεχομένως ανέκυπτε εκ των υστέρων, εάν η απόδοση συνδεόταν με μόνη την είσπραξη των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών.

Άρθρο 35 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζεται ο τρόπος εξόφλησης των ποσών που αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), οι οποίες επιδοτούνται. Οι εν λόγω εισφορές εξοφλούνται από τους υπόχρεους καταβολής τους, χωρίς να είναι δυνατός ο συμψηφισμός τους με την αναλογούσα επιδότηση. Τα ποσά της επιδότησης πιστώνονται στη συνέχεια στον υπόχρεο καταβολής.

Άρθρο 36 Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην εναρμόνιση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μεταξύ του Τ.Ε.Κ.Α. και του e-Ε.Φ.Κ.Α., για τον οποίο σχετική ρύθμιση εισήχθη ήδη με το άρθρο 21 του ν. 4892/2022 (Α' 28). Κατά τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ύπαρξη ενιαίων κανόνων, διαδικαστικών και ουσιαστικών, για την αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου.

Άρθρο 37 Η αξιολογούμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την κάλυψη των επιπλέον αναγκών της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) σε ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες προέκυψαν από την προσθήκη στις αρμοδιότητες της Μ.Ε.Κ.Υ. της διαχείρισης του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών (ΜΔΑ). Η νέα αυτή αρμοδιότητα αποδόθηκε στη Μ.Ε.Κ.Υ. με το άρθρο 29 του ν. 4921/2022 (Α' 75).
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση έως έξι (6) από τις εννέα (9) θέσεις καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις ή μετακινήσεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Επιπλέον, προς τον σκοπό εναρμόνισης με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4954/2022 (Α'136), τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 80 ν. 4826/2021 (Α' 160), ώστε έως την 31η.1.2023, οι υπόλοιπες θέσεις να μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, κατ' εξαίρεση του ν. 4765/2021 (Α' 6), καθώς και να απαιτείται για τη μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.
Αντίστοιχα εναρμονίζεται και η παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 με την παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4954/2022, ώστε έως την 31η.1.2023 οι αποσπάσεις και μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου να διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), απαιτούμενης πάντως για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.
Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπό έχει την προσέλκυση ικανών στελεχών του Δημοσίου και την παροχή κινήτρων για προσέλευση στη Μ.Ε.Κ.Υ. καθώς και την πρόβλεψη για τον επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. οδοιπορικών όμοιων με αυτά των επικεφαλής άλλων όμοιων Οργανισμών, όπως ενδεικτικά το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.).

Άρθρο 38 Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η διεύρυνση της βάσης των συμμετεχόντων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) σε όσους εκ των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων Α' και Β' βαθμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου επιθυμούν να καταστούν μέτοχοι και εν συνεχεία μερισματούχοι του Ταμείου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης παροχής μερίσματος.

Άρθρο 39 Με τη διάταξη αυτή ορίζονται τα όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) που πλέον είναι ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), εκσυγχρονίζοντας το σχετικό θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Ταμείου.

Άρθρο 40 Με τη διάταξη αυτή προβλέπονται η διαδικασία ορισμού του Διοικητή, τα κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η διάρκεια της θητείας του και οι αρμοδιότητές του. Ο Διοικητής του Μ.Τ.Π.Υ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν αναλογικής εφαρμογής των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α' 197). Η διάταξη αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία του Μ.Τ.Π.Υ., απονέμοντας συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον Διοικητή.

Άρθρο 41 Για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ. αλλά και της εκτέλεσης των καθηκόντων του Διοικητή, δημιουργείται ιδιαίτερο γραφείο του Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ. στο οποίο συνιστώνται δύο (2) θέσεις, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά με απόσπαση από φορείς του δημοσίου τομέα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143). Για τα προσόντα, την απόσπαση στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 46, 47 και 47Α, του ν. 4622/2019 (A' 133).

Άρθρο 42
Με τις διατάξεις αυτές καθορίζονται η συγκρότηση και το πλαίσιο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. Ειδικότερα προβλέπονται η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ., η διάρκεια της θητείας τους, διατάξεις για την αναπλήρωση των μελών, για τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Σ. και για το δικαίωμα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ..

Άρθρο 43 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα του Μ.Τ.Π.Υ. να αναθέτει στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (Α' 273) με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». (Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.) τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που ανήκουν στην περιουσία του Μ.Τ.Π.Υ., στο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας της επενδυτικής του δραστηριότητας, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την τεχνογνωσία και αποδοτικότητα της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε. στο κρίσιμο αυτό πεδίο. Ομοίως παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του στην Εταιρεία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 44 Με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνεται η περίοδος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές σε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό τη χρονική επέκταση της προστασίας της μητρότητας και για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, σε αναλογία με την ειδική άδεια ανατροφής που δικαιούνται οι μητέρες εργαζόμενες στο Δημόσιο. Περαιτέρω, τίθενται ορισμοί ως προς τις έννοιες «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» προς άρση κάθε αμφιβολίας ως προς το περιεχόμενο αυτών των εννοιών. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της χορήγησης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο, ακόμη και πριν την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας, με τη φυσική ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Άρθρο 45 Με την προτεινόμενη διάταξη τίθενται ορισμοί ως προς τις έννοιες «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» προς άρση κάθε αμφιβολίας ως προς το περιεχόμενο αυτών των εννοιών. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί εφικτή η υλοποίηση της χορήγησης του επιδόματος λοχείας στην εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο, ακόμη και πριν την τελεσιδικία της απόφασης υιοθεσίας, με τη φυσική ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Άρθρο 46 Με την προτεινόμενη ρύθμιση περιγράφεται η διαδικασία καταχώρισης, επαλήθευσης και αξιοποίησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, των στοιχείων που αφορούν στον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας.

Άρθρο 47 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να προδηλώνουν το ωράριο του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας που απασχολούν.

Άρθρο 48 Με την προτεινόμενη διάταξη απαγορεύεται κάθε διάκριση εις βάρος ατόμων οροθετικών στον ιό ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (Human Immunodeficiency Virus-HIV), κατά το στάδιο της πρόσληψης ή της παραμονής στην εργασία. Ιδίως απαγορεύεται η διερεύνηση της ιδιότητας του οροθετικού στον HIV με σχετικό ερώτημα κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Η απαγόρευση διάκρισης καλύπτει και τους όρους, τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, τις προαγωγές, καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού. Εξαιρούνται τα επαγγέλματα, όπου η διερεύνηση της παραπάνω ιδιότητας επιβάλλεται νομοθετικά για ιατρικούς λόγους. Επίσης, προβλέπεται ότι για τις παραβάσεις αυτής της διάταξης εφαρμόζεται το πλαίσιο κυρώσεων του ν. 4443/2016.

Άρθρο 49 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται μέτρα για τους πληγέντες από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022 στην Κρήτη. Ειδικότερα, ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων, καθώς και οι συνέπειες της αναστολής και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

Άρθρο 50 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι δεν θα αναζητούνται παροχές αναπηρίας που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, όταν η αχρεώστητη καταβολή δεν οφείλεται σε δόλο του λήπτη ή του νομίμου εκπροσώπου του.

Άρθρο 51 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται διαδικασία καταβολής οφειλών προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) σε δόσεις, καθώς και ο συμψηφισμός τους με μεταγενέστερες παροχές του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Άρθρο 52 Εισάγεται το πλαίσιο υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης. Καταγράφονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού (ορισμός υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης, ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, η διασύνδεσή του με το πρόγραμμα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης σε μαθητές τεσσάρων ετών και άνω και η σχέση του με τυχόν λήψη ωφελημάτων/απόλαυση δικαιωμάτων εκ του νόμου). Καθορίζονται οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι, η χρονική περίοδος και ο φορέας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος, ενώ προβλέπεται και η αξιολόγηση των συμπερασμάτων της πιλοτικής εφαρμογής ενόψει της καθολικής εφαρμογής του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 53 Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης, ήτοι η κατάρτιση Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης που τηρείται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και η ανάπτυξη και λειτουργία στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης, των αιτημάτων λήψης των υπηρεσιών, καθώς και η διαχείριση των πληρωμών για την παροχή των υπηρεσιών.

Άρθρο 54 Ρυθμίζεται το πλαίσιο υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος επιχορήγησης παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα των χώρων μόνιμης κατοικίας και εργασίας ατόμων με αναπηρία. Καθορίζονται οι επιλέξιμοι ωφελούμενοι, η χωρική υλοποίηση, ο φορέας υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος και η χρηματοδότησή του.

Άρθρο 55 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ως αρμοδιότητα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και η καταβολή της αποζημίωσης των επαγγελματιών αναδόχων.

Άρθρο 56 Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιδιώκεται ο ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και η θωράκιση του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου του Ο.Π.Ε.Κ.Α.. Επίσης, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην παροχή νομικής υπεράσπισης και την κάλυψη των νομικών εξόδων για υποθέσεις που σχετίζονται με την άσκηση των ελεγκτικών ή προανακριτικών καθηκόντων του προσωπικού της Αρχής. Επιπλέον παρέχεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα εκπροσώπησης του επιθεωρητή - ελεγκτή από δικηγόρο της επιλογής του.

Άρθρο 57 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα για χρηματοδότηση φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας, για το διάστημα που εκκρεμεί η αίτηση για την ανανέωση της πιστοποίησής τους, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος για ανανέωση της πιστοποίησης, τα ποσά που τυχόν έχουν λάβει από τη χρηματοδότηση καταλογίζονται και αναζητούνται.

Άρθρο 58 Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται η αρμοδιότητα Δήμων και Περιφερειών για να επιβάλλουν διακοπή λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας λόγω έκτακτων περιπτώσεων (κυρίως καιρικών συνθηκών) και ορίζονται οι συνέπειες της διακοπής.

Άρθρο 59 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επεκτείνεται η υποχρέωση κατάρτισης ατομικού σχεδίου οικογενειακής αποκατάστασης σε όλους τους φορείς παιδικής προστασίας και επιταχύνονται η υλοποίηση της επαγγελματικής αναδοχής, ο προγραμματισμός και η ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των αναδόχων και θετών γονέων και η εκπαίδευση των αρμοδίων για κοινωνική έρευνα κοινωνικών λειτουργών.

Άρθρο 60 Με την προτεινόμενη διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης της παρ. 9 του άρθρου 61 του ν. 4921/2022, περί της χρηματοδότησης φορέων/δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να προστεθούν οι φορείς του άρθρου 1 της υπ' αρ. 54128/23.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας (Β' 3360), ώστε να ρυθμίζονται κατά ενιαίο τρόπο οι οικονομικές συνέπειες από τη μη προσέλευση βρεφών, νηπίων και παιδιών στις αντίστοιχες δομές λόγω της πανδημίας covid-19.

Άρθρο 61 Με την προτεινόμενη διάταξη αναγνωρίζεται και νομοθετικά η αρμοδιότητα του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου «Μιχαλήνειο» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής να προσφέρει υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, για την πρόληψη, διάγνωση και πιστοποίηση προβλημάτων και χορήγηση γνωματεύσεων σε παιδιά ηλικίας 0-18 ετών που παρουσιάζουν διαταραχές της σωματικής, νοητικής-γνωστικής και ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας και ειδικές και γενικές μαθησιακές δυσκολίες.

Άρθρο 62
Με την προτεινόμενη διάταξη λαμβάνουν χώρα ρυθμίσεις σχετικά με τους οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την εναρμόνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με τα υφιστάμενα ρυμοτομικά σχέδια, ιδίως όσον αφορά οικισμούς που διαθέτουν συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών προγενέστερες του ν. 3227/2004 (Α' 31) και που έχουν δημιουργηθεί στη λογική του συνιδιόκτητου οικοπέδου. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι η επίτευξη μεγαλύτερης αυτονομίας και ευελιξίας των οικιστών και, ιδίως, η διευκόλυνσή τους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους επί της περιουσίας τους και κατά την τέλεση σχετικών δικαιοπραξιών. Παράλληλα, επιλύονται ανακύπτοντα ζητήματα σχετικά με τα ακίνητα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Α.Ε.Δ.) (ήδη Δ.ΥΠ.Α.), προκειμένου να επιτευχθεί η διαχείρισή τους.

Άρθρο 63
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του αναθεωρημένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνος του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (Δ' 598/2019), μέσω της οποίας δύναται να πραγματοποιηθεί η κατάργηση, αναδιάταξη και μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών και η δημιουργία νέων οικοδομικών τετραγώνων, οδών, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων πολιτιστικών λειτουργιών και πρασίνου, στάθμευσης, πυροσβεστικής, άθλησης και νηπιαγωγείου. Συγκεκριμένα παραχωρούνται στην κοινή χρήση τα ρυμοτομούμενα τμήματα ιδιοκτησίας της Δ.ΥΠ.Α. που ευρίσκονται στα Οικοδομικά Τετράγωνα 40, 41 και 42, που αποτυπώνονται στο διάγραμμα που συνοδεύει την υπ' αρ. 816/07/21.01.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην Ο.Α.Ε.Δ. (ΑΔΑ: ΩΖΗΠ4691ω2-Ν6Ζ) και στο προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης αναμόρφωσης και αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνος του Δήμου Ελευσίνας. Ο σκοπός για τον οποίο προβλέπεται η ως άνω παραχώρηση, είναι η υλοποίηση των συστάσεων οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών επί των ανεγερθέντων από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας κτισμάτων, η οριστική παραχώρηση αυτών στους δικαιούχους, η δυνατότητα έκδοσης αδειών δόμησης από τον Δήμο Ελευσίνας και εν γένει η άμεση ρυμοτόμηση της περιοχής και η αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών αυτής, ιδίως προς τον σκοπό ικανοποίησης των αναγκών που προκύπτουν από την ανάδειξή της ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2023.

Άρθρο 64 Στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και με σκοπό τη στεγαστική αποκατάσταση ευπαθών ομάδων, όπως οι παραπηγματούχοι, οι πρόσφυγες κ.ά. εκπονήθηκαν, μεταξύ των ετών 1967-1990, κοινά στεγαστικά προγράμματα ανέγερσης οικισμών από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και το πρώην Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Με την προτεινόμενη διάταξη, η κυριότητα των εν λόγω κατοικιών μεταβιβάζεται στους δικαιούχους οικιστές του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ήδη Δ.ΥΠ.Α.), έναντι τιμήματος τριακοσίων τεσσάρων και σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (304,41 €) ανά τετραγωνικό μέτρο. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η επίλυση ενός χρονίζοντος προβλήματος, καθώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν εκδοθεί οριστικοί τίτλοι κυριότητας για τα ακίνητα τα οποία αναλογούν στον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και στα οποία έχουν στεγαστεί δικαιούχοι του.

Άρθρο 65 Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α. να μεταβιβάζει, με απόφασή του, αρμοδιότητες προς τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές ή τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Δ.ΥΠ.Α.. Μέσω των αποφάσεων αυτών, οι οποίες είναι ελευθέρως ανακλητές ως προς το σύνολο ή μέρος των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων, το Δ.Σ., εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να αναθέτει την άσκηση κάποιων αρμοδιοτήτων του σε άλλα όργανα, ώστε να διαθέτει τη δυνατότητα να εστιάσει τη δράση του σε άλλες αρμοδιότητές του, τις οποίες κρίνει ως μείζονος σημασίας, για την καλύτερη δυνατή επιτέλεση του έργου του.

Άρθρο 66
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η επέκταση της προστασίας του άρθρου 92 του ν. 4461/2017, το οποίο αφορά στην περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων αναζητούντων εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.. Συγκεκριμένα, υπό την ισχύουσα ρύθμιση, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα, με αίτησή τους, να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, εφόσον εργάζονται περιστασιακά, ήτοι εφόσον έχουν πραγματοποιήσει έως και εβδομήντα (70) ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο. Πλέον, υπό την αξιολογούμενη ρύθμιση, η περιστασιακή εργασία περιγράφεται ως η πραγματοποίηση έως και εβδομήντα (70) ημερών απασχόλησης, και όχι εβδομήντα (70) ημερομισθίων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ευρείας εφαρμογής της διάταξης και δημιουργίας ενός ενιαίου ευνοϊκού πλαισίου για το σύνολο των αναζητούντων εργασία, ανεξάρτητα από το αν η περιστασιακή εργασία αφορά μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση.

Άρθρο 67 Με την προτεινόμενη διάταξη, προστίθεται στις καταργούμενες διατάξεις του ν. 4921/2022 (Α' 75), το άρθρο 3 του ν.δ. 212/1969 (Α' 112), περί του ορισμού Κυβερνητικού Επιτρόπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην Ο.Α.Ε.Δ. (ήδη Δ.ΥΠ.Α.).

Άρθρο 68 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η αποζημίωση επιχειρήσεων παιδικών κατασκηνώσεων, οι οποίες συμμετείχαν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. κατά το έτος 2021 και δεν παρείχαν τις υπηρεσίες τους για το σύνολο των ημερών της συναφθείσας σύμβασης λόγω διακοπής της λειτουργίας τους ή εκκένωσης αυτών κατόπιν εντολής αρμόδιας δημόσιας αρχής κατά την περίοδο των πυρκαγιών των μηνών Ιουλίου - Αυγούστου 2021, εφόσον η επιχείρηση δεν έχει αποζημιωθεί από ασφαλιστική κάλυψη ή σχετική δημόσια ενίσχυση.

Άρθρο 69 Με τις παρ. 1 έως 3 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιούνται η παρ. 3 του άρθρου 6, η παρ. 6 του άρθρου 7 και η παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85), ώστε να διορθωθούν οι παραπομπές στην αναφερόμενη παράγραφο του άρθρου 14 του ίδιου νόμου. Οι ισχύουσες διατάξεις εσφαλμένα παραπέμπουν στην παρ. 3 και όχι στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, περί του μηχανισμού αναπροσαρμογής συντάξεων, καθώς μεσολάβησε αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 με το άρθρο 25 του ν. 4670/2020 (Α' 43). Με την παρ. 4 της προτεινόμενης διάταξης τροποποιούνται οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 111 του ν. 4961/2022 (Α'146), ώστε στη μεν παρ. 1 να διορθωθεί η παραπομπή ως προς το άρθρο 109 και ως προς το άρθρο 103, στη δε παρ. 3 να διορθωθεί η παραπομπή ως προς το άρθρο 109.

Άρθρο 70 Στην προτεινόμενη διάταξη περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις.

Άρθρο 71 Στην προτεινόμενη διάταξη περιέχονται μεταβατικές διατάξεις.

Άρθρο 72 Στην προτεινόμενη διάταξη περιέχονται καταργούμενες διατάξεις. Μεταξύ των καταργούμενων διατάξεων συμπεριλαμβάνεται και η διάταξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, περί της ειδικής εισφοράς ένα τοις εκατό (1%), η οποία επιβαλλόταν επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), καθώς και λοιπών κατηγοριών ασφαλισμένων υπέρ πρώην Ο.Α.Ε.Δ., αλλά και των υπαγόμενων στα μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 73 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου και επιμέρους διατάξεων του.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι: α) η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, β) ο εξορθολογισμός ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων, γ) η βελτίωση της οργάνωσης φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δ) η καθιέρωση πιλοτικών προγραμμάτων για παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ε) η προστασία της μητρότητας και η προώθηση της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.

Άρθρο 2
Αντικείμενο


Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι:
α) η πρόβλεψη έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων και του επιδόματος παιδιού, και της διαδικασίας για τη λήψη της ενίσχυσης αυτής,
β) η ρύθμιση ζητημάτων σε σχέση με τις εισφορές και τις οφειλές ασφαλισμένων προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
γ) η ρύθμιση συνταξιοδοτικών ζητημάτων,
δ) η επέκταση της ειδικής παροχής μητρότητας,
ε) η καθιέρωση πιλοτικού προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτών και προγράμματος επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας,
στ) η ρύθμιση οργανωτικών ζητημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και
στ) η ρύθμιση προνοιακών και ασφαλιστικών ζητημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Άρθρο 3
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022

1. Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 λαμβάνουν:
α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,
β) προσυνταξιοδοτική παροχή,
γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

2. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600,00) ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2021 δεν υπερβαίνει τις δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια (16.800,00) ευρώ. Ως φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, θεωρείται το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίστηκε για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Εν.Φ.Ι.Α.) και προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Εν.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, του υπόχρεου, του/της συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), τέκνων που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021, να μην υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
γ) Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και έχουν υποβάλει, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

3. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια της παρ. 2 στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού εξαρτώμενων μελών αυτού. Αν ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη και από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η ενίσχυση καταβάλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.. Αν και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, η ενίσχυση των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους.

4. Η ενίσχυση καταβάλλεται μέχρι την 31η.12.2022.

5. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και στο Δημόσιο εν γένει, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

6. α) Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. αρχείο με τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του συνόλου των δυνητικών δικαιούχων των περ. α) έως γ) της παρ. 1.
β) Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών (Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής (Δ.Ε.Π.) του Γ.Λ.Κ., αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. αρχείο με τους Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. των δικαιούχων συνταξιοδοτικών παροχών της περ. δ) της παρ. 1.

7. Η Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν διασταύρωσης των υποβληθέντων, κατ' εφαρμογή της παρ. 6, στοιχείων, με τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα:
α) πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2, καθώς και έλεγχο των προϋποθέσεων σώρευσης της παρ. 3, και παράγει αρχείο με τους δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,
β) χορηγεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.

8. Μετά τη λήψη του αρχείου από την Α.Α.Δ.Ε., ο e-Ε.Φ.Κ.Α. και η Δ.Ε.Π. σε συνεργασία με τη Δ.Υ.Λ.Π.Σ.ΟΙ.Λ. προβαίνουν στην καταβολή του τελικού ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Το αρχείο του πρώτου εδαφίου αποστέλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων μη συρροής κατά την εφαρμογή του άρθρου 4.

9. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ειδικότερα, οι σχετικές πιστώσεις για την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους δικαιούχους των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο προβαίνει σε έκτακτη επιχορήγηση προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για λοιπούς σκοπούς, μετά από ισόποση ενίσχυσή του από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους δικαιούχους της περ. δ) της παρ. 1, η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καλύπτεται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 4
Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού - Καταβολή προνοιακών παροχών Δεκεμβρίου 2022

1. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, οι προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α' 30) προσαυξάνονται κατά διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των προνοιακών παροχών του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ, ανεξαρτήτως αν οι δικαιούχοι λαμβάνουν περισσότερες της μίας από τις προνοιακές παροχές του πρώτου εδαφίου. Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται μέχρι την 20ή.12.2022. Την ανωτέρω προσαύξηση λαμβάνουν και:
α) τα άτομα με αναπηρία που θα κριθεί ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μηνός αυτού και β) οι ανάδοχοι γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α' 85). Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 3, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του άρθρου 3.

2. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α' 128) και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 (Α' 85) χορηγούνται με προσαύξηση ύψους διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος του πρώτου εδαφίου και καταβάλλεται άπαξ. Η προσαύξηση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 20ή.12.2022, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων χορήγησης της σύνταξης και του επιδόματος δεν έχει ανασταλεί. Αν η προσαύξηση δεν καταβληθεί, λόγω αναστολής της ισχύος της οικείας εγκριτικής απόφασης, αποδίδεται στους δικαιούχους μετά από την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 3, λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση του άρθρου 3.

3. Αν οι δικαιούχοι της προσαύξησης της παρ. 1 πληρούν και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προσαύξησης της παρ. 2, λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση της παρ. 1.

4. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων μονάδων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β' 3359), υπέρ των οποίων είναι σε ισχύ, κατά την 20ή.11.2022, εγκριτική απόφαση χορήγησής της, προσαυξάνεται στο διπλάσιο. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του πρώτου εδαφίου, η ισχύς των οποίων δεν έχει ανασταλεί, και καταβάλλεται άπαξ και κατά παρέκκλιση του ανώτατου μηνιαίου ορίου του εγγυημένου ποσού και των ανώτατων μηνιαίων ορίων ανά ωφελούμενη μονάδα του άρθρου 2 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόφασης έχει ανασταλεί, αποδίδεται δε στους δικαιούχους μετά από την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Η καταβολή της προσαύξησης πραγματοποιείται μέχρι την 20ήη.12.2022.

5. Στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) καταβάλλεται πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Η έκτακτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 20ή.12.2022 στους δικαιούχους του επιδόματος για το πέμπτο δίμηνο του έτους 2022. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά από την έγκριση της αίτησής τους. Η χορήγηση της έκτακτης δόσης θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν, μετά την καταβολή της έκτακτης δόσης, μεταβληθεί η κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων για το έτος 2022: α) εφόσον προκύψει αχρεώστητη, εν όλω ή εν μέρει, καταβολή του επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση επιστρέφεται αναλόγως ή β) εφόσον προκύψει ότι αναδρομικά δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η καταβληθείσα έκτακτη δόση αυξάνεται αναλόγως, και το υπολειπόμενο ποσό αυτής αποδίδεται στους δικαιούχους μαζί με την καταβολή του ανωτέρω αναδρομικώς οφειλόμενου ποσού του επιδόματος.

6. Η προσαύξηση των παροχών του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και στο Δημόσιο εν γένει, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

7. Για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, η τακτική καταβολή των παροχών των περ. α) έως ζ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, περί των παροχών και υπηρεσιών που χορηγεί και διαχειρίζεται ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η καταβολή του επιδόματος γέννησης του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α' 21), περί χορήγησης του επιδόματος γέννησης, της οικονομικής ενίσχυσης ανάδοχων γονέων του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α' 85), περί των παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς, του επιδόματος στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74) και του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος της υπό στοιχεία Γ1α/Οικ.4588/29.12.1983 απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β' 774) περί του προγράμματος προσωρινής περιθάλψεως ομογενών από το εξωτερικό και επαναπατριζομένων, πραγματοποιείται μέχρι την 20ή.12.2022, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 5
Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), οι οποίες συνεισπράττονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, καθορίζονται ως ακολούθως:
α) υπέρ ανεργίας του άρθρου 32 του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197), περί πόρων της Δ.ΥΠ.Α., σε ποσοστό 2,40% επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο,
β) υπέρ του Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη του άρθρου 16 του ν. 1836/1989 (Α' 79), περί Λογαριασμού Προστασίας Εργαζομένων από την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη, σε ποσοστό 0,15% επί των αποδοχών που αφορά εργοδοτική εισφορά,
γ) εισφορά της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88), περί Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών, σε ποσοστό 0,16% επί των αποδοχών, το οποίο κατανέμεται κατά 0,06% στον εργοδότη και κατά 0,10% στον εργαζόμενο και
δ) εισφορά της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, σε ποσοστό 0,35% επί των αποδοχών, που αφορά εισφορά εργαζόμενου υπέρ πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας (π. Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 3 του ν. 678/1977 (Α' 246) και της περ. Γ του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α' 111).

Άρθρο 6
Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 95 ν. 4387/2016

1. Στο άρθρο 95 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί της θέσπισης εικοσαετούς παραγραφής των αξιώσεων για την καταβολή εισφορών προς τους φορείς που εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου αντικαθίστανται, β) προστίθενται παρ. 2 και 3, και το άρθρο 95 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 95
Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αξίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εκείνου εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο οι απαιτήσεις αυτές βεβαιώθηκαν. Η παραγραφή διακόπτεται στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α' 143), περί του καθορισμού των περιπτώσεων διακοπής της παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης, εν ευρεία ή εν στενή εννοία, προς τον υπόχρεο.
2. Για απαιτήσεις που προέρχονται από ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία που παρασχέθηκε μετά από την 1η.1.2026 η παραγραφή της παρ. 1 ορίζεται πενταετής.
3. Απαίτηση, η οποία σύμφωνα με το παρόν έχει υποπέσει σε παραγραφή, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας.».

2. Η παρ. 1 δεν επηρεάζει αξιώσεις που είχαν παραγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

3. Οφειλές για τις οποίες παρήλθε ο χρόνος παραγραφής της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4387/2016, όπως διαμορφώνεται με την παρ. 1 του παρόντος, χωρίς να έχει μεσολαβήσει γεγονός που διακόπτει την παραγραφή, θεωρούνται παραγεγραμμένες, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί ατομική ειδοποίηση ή έχει γίνει καταβολή έναντι της βεβαιωθείσας οφειλής ή η οφειλή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξόφληση οφειλών που έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν αναζητούνται.

4. Έλεγχοι εργοδοτών που διενεργούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή που θα διενεργηθούν προς διερεύνηση καταγγελίας που έχει υποβληθεί μέχρι την 30ή.6.2022 και καλύπτουν περιόδους μισθωτής απασχόλησης από 1ης.1.2006 έως και τις 31.12.2011 ολοκληρώνονται χωρίς βεβαίωση απαιτήσεων εις βάρος του εργοδότη. Από τα ευρήματα των ελέγχων του πρώτου εδαφίου ως προς τα πραγματικά στοιχεία ασφάλισης ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων μισθωτών.

5. Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, οι απαιτήσεις κατά των οποίων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4387/2016, όπως διαμορφώνεται με τον παρόντα νόμο, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, να ζητήσουν τον συνυπολογισμό, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, του συνόλου ή μέρους του ασφαλιστικού χρόνου, για τον οποίο οι αξιώσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν για την είσπραξη απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έχουν παραγραφεί. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, οι αιτούντες οφείλουν να καταβάλουν για τον ασφαλιστικό χρόνο, για τον οποίο αιτούνται να εξαιρεθεί από την παραγραφή, το σύνολο των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών και των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, καθώς και των λοιπών ποσών που συνεισπράττονται με αυτές. Για την έναρξη καταβολής της σύνταξης εφαρμόζεται το άρθρο 61 του ν. 3863/2010 (Α' 115), περί της έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη. Η παρούσα εφαρμόζεται και επί διαδοχικής ασφάλισης, ακόμα και αν ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, ο οποίος απονέμει τη σύνταξη, είναι φορέας ασφάλισης μισθωτών.».

Άρθρο 7
Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης - Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013

Η υποπαρ. ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), περί της δυνατότητας πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων, δύνανται, μετά από αίτηση των οφειλετών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:
α) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή
β) σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.
2. Αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται:
α) Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ληξιπρόθεσμες οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), και για βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.
β) Στον οικείο φορέα για ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην Ν.Α.Τ. και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.
3. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. για οφειλές της περ. α) της παρ. 2. β) Ο προϊστάμενος της αρμόδιας οργανικής μονάδας του οικείου φορέα για οφειλές της περ. β) της παρ. 2.
4. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη (1η) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.
5. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:
α) Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις,
β) παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, που επέρχεται σύμφωνα με την παρ. 8, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95), περί αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967, και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
γ) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται,
δ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται, και ε) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.
6. Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
7. α) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
β) Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
βα) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
ββ) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων,
βγ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
γ) Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.
8. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο. Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο για τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 8
Ποινική αντιμετώπιση οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους

1. Σε όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου που τις διέπει, επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, ως προς την ποινική μεταχείριση του οφειλέτη με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της: α) παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία. Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης, δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α' 95), περί αναστολής της παραγραφής. Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη, που έχει απωλέσει ρύθμιση στο παρελθόν, για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967, και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα, και β) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

2. Η παρ. 1 δεν ισχύει σε περιπτώσεις οφειλών προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

Άρθρο 9
Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες, από 1ης.1.2023 μέχρι και τις 31.12.2023, μετατρέπουν συμβάσεις εργασίας μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης με βάση τα οριζόμενα στο παρόν.

2. Το πρόγραμμα αφορά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, οι οποίες στις 9.9.2022 απασχολούν μισθωτούς εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης σε ποσοστό ανώτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων και επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9.9.2022.

3. Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για τον μισθωτό εργαζόμενο, του οποίου η σύμβαση εργασίας μετατράπηκε από μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, επιδοτούνται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) από τον κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, το οποίο εκκινεί από την πρώτη ημέρα της μετατροπής.

4. Προϋπόθεση για την επιδότηση των παρ. 1 έως 3 είναι η διάρκεια των από μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους και να μην καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν από την πάροδο ενός (1) έτους από τη μετατροπή ή από το πέρας της επιδότησης. Οι από μετατροπή συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των από μετατροπή συμβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός εάν είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους που απασχολούνται με τις συμβάσεις αυτές.

5. Ως ημερομηνία σύναψης και μετατροπής των συμβάσεων εργασίας της παρ. 1 λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ).

6. Ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται και δεν αποδίδεται από την επιχείρηση - εργοδότη και το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν καταβάλλεται από την επιχείρηση - εργοδότη, αλλά τα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καλύπτονται κατά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

7. Ειδικά για ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, δεν παρακρατείται, αλλά αποδίδεται από την επιχείρηση - εργοδότη και το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, περιλαμβανομένων των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλεται από την επιχείρηση - εργοδότη, αλλά τα ποσά που αναλογούν στα ποσοστά αυτά ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη καλύπτονται, μετά από την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 1. Τα ποσά αυτά, μετά από την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών από τον κρατικό προϋπολογισμό προς το Τ.Ε.Κ.Α., εγγράφονται ως πιστωτικό υπόλοιπο στο Τ.Ε.Κ.Α. υπέρ της επιχείρησης - εργοδότη και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.

8. Η ωφελούμενη με το παρόν επιχείρηση - εργοδότης πρέπει:
α) να είναι κατά την ένταξη και να παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιδότησης φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και η ρύθμιση να τηρείται, και
β) να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους της παρ. 1. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση - εργοδότη την 9η.9.2022, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

9. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων - εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Αν μετά από διασταυρώσεις συναχθεί ότι η επιχείρηση - εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η επιχείρηση - εργοδότης εκπίπτει των ωφελημάτων του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταλογίζονται στην επιχείρηση - εργοδότη, με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύφθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με το παρόν, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%) και, με απόφαση του Διοικητή του Τ.Ε.Κ.Α., εισφορές που συμψηφίσθηκαν με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων ασφαλιστικών περιόδων, σύμφωνα με την παρ. 7, προσαυξημένες κατά εκατό τοις εκατό (100%).

Άρθρο 10
Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης - Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977

1. Το άρθρο 6 του ν. 710/1977 (Α' 283), περί κοινωνικής ασφάλισης των ξεναγών, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου (ξεναγοί) υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και στην ασφάλιση, κατά περίπτωση, του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για επικουρική ασφάλιση. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και, κατά περίπτωση, του πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ή του Τ.Ε.Κ.Α..
2. Για την ασφάλιση των ξεναγών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο Τ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με την παρ. 1, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85) και το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α' 235), καθώς και οι εισφορές του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 88).
3. Ως εργοδότες του ξεναγού θεωρούνται οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, οι λοιπές επιχειρήσεις, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που απασχολούν τον ξεναγό. Όταν ο ξεναγός παρέχει υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές ή σε εν γένει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, απογράφεται ο ίδιος ως εργοδότης στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 7 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης (υπό στοιχεία Αριθ. Φ21/544/ 28.3.2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β' 414) για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και υπέχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
4. Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν, από διπλότυπο μη θεωρημένο, απόδειξη πληρωμής, της οποίας αντίγραφο παραδίδουν στον εργοδότη τους ή διατηρούν οι ίδιοι, όταν υπέχουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών σύμφωνα με την παρ. 3, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από την απασχόλησή τους. Οι ξεναγοί και οι εργοδότες τους οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο των αποδείξεων πληρωμής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Οι μηνιαίες αποδοχές των ξεναγών προκύπτουν από τις αποδείξεις πληρωμής που εκδίδουν κατά τη διάρκεια κάθε μηνιαίας μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.
5. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών των ξεναγών, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 4. Ως προς το ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ο σχετικός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7. Τα δώρα λόγω εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτού της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.
6. Η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ξεναγό και η εργοδοτική εισφορά, όπου τέτοια προβλέπεται, βαρύνει τον εργοδότη του. Υπόχρεος για την παρακράτηση της εισφοράς ασφαλισμένου και την καταβολή αυτής καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στον e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο εργοδότης του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 3, κατά περίπτωση. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει Α.Π.Δ. σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 2972/2001 (Α' 291) και τα άρθρα 15 έως 36 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.. Οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179).
7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών:
α. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης καταβολής,
β. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. διοικητικές ή άλλες κυρώσεις,
γ. λαμβάνονται σε βάρος των υπόχρεων εργοδοτών όλα τα μέτρα για την είσπραξη ασφαλιστικών οφειλών.».

2. Το άρθρο 7 του ν. 710/1977, περί όρων και προϋποθέσεων για κατάταξη των ξεναγών σε ασφαλιστικές κλάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ημέρες ασφάλισης των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 6 υπολογίζονται ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης και προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης των μηνιαίων αποδοχών της παρ. 4 του άρθρου 6 δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, το οποίο ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν δεν μπορεί ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης να υπερβαίνουν τις εικοσιπέντε (25).
2. Μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται ετήσια εκκαθάριση του ατομικού λογαριασμού των ξεναγών για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης των ετήσιων αποδοχών του προηγούμενου έτους δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, το οποίο ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εάν από την εκκαθάριση προκύπτουν ημέρες ασφάλισης επιπλέον εκείνων που έχουν προσδιοριστεί κατ' εφαρμογή της παρ. 1, οι επιπλέον ημέρες ασφάλισης δεν ανάγονται σε ημερολογιακό μήνα απασχόλησης, αλλά εγγράφονται στο ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των ξεναγών. Το ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριακόσιες (300).
3. Οι ετήσιες αποδοχές της παρ. 2 προκύπτουν για κάθε έτος από το άθροισμα όλων των μηνιαίων αποδοχών της παρ. 4 του άρθρου 6 εκείνου του έτους. Το άθροισμα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85). Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου που τυχόν έχουν καταβληθεί για ετήσιες αποδοχές που υπερβαίνουν το ανώτατο αυτό όριο επιστρέφονται στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου.».

3. Οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή για περιόδους απασχόλησης από 1η.1.2023.

4. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β'414), τροποποιείται ώστε να προβλεφθεί καταληκτική προθεσμία ως προς την προσωρινή εξαίρεση των ξεναγών από την υποχρέωση να υποβάλουν και να διαφυλάσσουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Οι ξεναγοί για μισθολογικές περιόδους έως 31.12.2022.».

Άρθρο 11
Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και σε χρήμα - Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 48 ν. 3996/2011

1. Η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3996/2011 (Α' 170), περί του καθορισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των ασκούμενων δικηγόρων και των ασκούμενων δικαστικών επιμελητών, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ασκούμενοι δικηγόροι, από την εγγραφή τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των πρώην Τομέων Υγείας Δικηγόρων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Εθνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και καταβάλλουν μηνιαίως:
(α) για την περίοδο από 1ης.1.2017 έως τις 31.12.2019, την ασφαλιστική εισφορά πρώτης πενταετίας του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 37 του ν. 4670/2020 (Α' 43), για παροχές σε είδος και σε χρήμα,
(β) για την περίοδο από 1ης.1.2020 και εφεξής, την ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, για παροχές σε είδος και σε χρήμα, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού οργανισμού για παροχές σε είδος και σε χρήμα. Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ασκούμενους δικαστικούς επιμελητές από την εγγραφή τους στον οικείο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών.».

2. Καταβληθείσες εισφορές, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιστρέφονται κατά το μέρος που υπερβαίνουν την εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 1. Τυχόν καταλογισθείσες εισφορές, κατά το μέρος που υπερβαίνουν την εισφορά που προβλέπεται στην παρ. 1, διαγράφονται.

Άρθρο 12
Μείωση ποσοστού εισφοράς επικουρικής ασφάλισης προς το Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4498/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4498/2017 (Α' 172), περί του καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών προς τα αλληλοβοηθητικά ταμεία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.), προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Από την 1η.1.2023 το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τον εργοδότη. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.».

Άρθρο 13
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναβατών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών - Προσθήκη παρ. 3 έως 5 στο άρθρο 37 ν. 4756/2020

Στο άρθρο 37 του ν. 4756/2020 (Α' 235), περί της ρύθμισης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.), προστίθενται παρ. 3 έως 5 και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 37
Ρύθμιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.)
1. Για το διάστημα από 1ης.01.2016 έως και 31.12.2016, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) προπονητές, κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ. 258/2005 (Α' 316), όπως αυτή είχε διαμορφωθεί για το έτος 2016.
2. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστημα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν ως άνω μέχρι την 30ή.6.2021.
3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν και για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. αναβάτες, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής ή υπαγωγής σε ρύθμιση των οφειλών που αντιστοιχούν στο διάστημα της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, την 31η.12.2022.
4. Για το διάστημα από 1ης.1.2017 έως και τις 31.12.2022, οι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι. αναβάτες, υπάγονται στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (π. Ο.Α.Ε.Ε.) για κύρια ασφάλιση και για παροχές σε χρήμα και σε είδος. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ανωτέρω διάστημα είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης. Οι εισφορές καταβάλλονται χωρίς τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον καταβληθούν ή ρυθμιστούν ως άνω μέχρι την 31η.12.2023.
5. Από την 1η.1.2023 οι αναβάτες και οι μαθητευόμενοι αναβάτες που υπάγονται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης παύουν να ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π. Ο.Α.Ε.Ε. και ασφαλίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Για την καταβολή της αμοιβής των προσώπων του πρώτου εδαφίου και των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν εφαρμόζονται τα άρθρα 20, περί αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων, 21, περί ασφάλισης σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), τ. ΟΕΚ, και 24, περί των κυρώσεων, του ν. 3863/2010 (Α' 115).».

Άρθρο 14
Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 1587/1950

Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α' 294), περί της σύνταξης με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του πιστοποιητικού του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η προβλεπόμενη προθεσμία για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων να εναρμονιστεί με την παράταση που ισχύει ήδη κατ' εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4949/2022 (Α' 126), δηλαδή έως την 31η.12.2022, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε βα) η προβλεπόμενη προθεσμία να εναρμονιστεί προς την ανωτέρω τροποποίηση του πρώτου εδαφίου και ββ) για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων να μην απαιτείται ούτε η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος το ακίνητο, γ) στο τρίτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, δ) μετά από το υφιστάμενο τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν έως την 31η.12.2022. Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266), ούτε η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.».

Άρθρο 15
Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

1. Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), οι οποίες οφείλονται από επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α' 150), οι οποίες έχουν Κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, ρυθμίζονται ως εξής:
α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., περιόδου απασχόλησης μέχρι την 30ή.6.2022, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται.
β) Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το χρονικό διάστημα από την 1η.7.2022 μέχρι και την 31η.5.2023, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.
γ) Οι εισφορές των περ. α) και β) εξοφλούνται σύμφωνα με την υποπαρ. ΙΑ.1. της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η αναστολή. Η αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

2. Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι προθεσμίες καταβολής απαιτητών, έως την δημοσίευση του παρόντος, δόσεων ενεργών ρυθμίσεων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνονται μέχρι και τις 31.5.2023. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από τις δόσεις, για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης της ρύθμισης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Η συνολική διάρκεια παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις εκάστης ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών.

3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων χορηγεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αρχείο με τα στοιχεία και τον Α.Φ.Μ. των επιχειρήσεων με ΚΑΔ 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 (δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, οι οποίες υπάγονται στο άρθρο 118 του ν. 4964/2022 και στο άρθρο 168 του ν. 4972/2022.

Άρθρο 16
Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Περιστερίου

Ο χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης των υπαλλήλων του Δήμου Περιστερίου, οι οποίοι διορίσθηκαν με τις υπ' αρ. 324/2000 (τ. Ν.Π.Δ.Δ. 231) και 87/2001 (τ. Ν.Π.Δ.Δ. 207) αποφάσεις του Δημάρχου Περιστερίου και για τους οποίους δεν καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2001, 2002, 2003 οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλου και εργοδότη για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ παροχή, λογίζεται ως ενεργός χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί από τον Δήμο Περιστερίου προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης το σύνολο των μη καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες για την εφαρμογή του παρόντος λογίζονται ως μη παραγεγραμμένες. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου εδαφίου γίνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 17
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ρητινεργατών για το έτος 2021

1. Ρητινεργάτες, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης, οι οποίοι έλαβαν την οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2021, δύνανται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και ως χρόνο πραγματικής απασχόλησης ημέρες εντός του έτους 2021 και μέχρι τη συμπλήρωση τριακοσίων (300) ημερών εντός του έτους αυτού. Για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται από τους ίδιους οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που αναλογούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης. Οι εισφορές υπολογίζονται με το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη και με βάση υπολογισμού αυτήν επί της οποίας υπολογίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2020.

2. Ρητινεργάτες, ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης ασφάλισης, των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας σύνταξης εντός του έτους 2022, δύνανται να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ως χρόνο πραγματικής απασχόλησης για το έτος 2021 τόσες ημέρες εντός του έτους αυτού όσες απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι περισσότερες από τριακόσιες (300). Για την αναγνώριση αυτή καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που αναλογούν στις αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης. Οι εισφορές υπολογίζονται με το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη και με βάση υπολογισμού αυτήν επί της οποίας υπολογίστηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 18
Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

Η κοινή απόφαση της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί του καθορισμού με κοινή υπουργική απόφαση του συνολικού ποσού της σύνταξης που αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ' έτος, εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Διαφορές μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των αντίστοιχων στοιχείων που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση του πρώτου εδαφίου που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται.

Άρθρο 19
Αύξηση βασικής σύνταξης πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ορίζεται σε τριακόσια εξήντα ευρώ (360,00 €) και αυξάνεται από 1ης.1.2023 και εφεξής με βάση την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί του καθορισμού με κοινή υπουργική απόφαση του συνολικού ποσού της σύνταξης που αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ' έτος.

Άρθρο 20
Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012

1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (Α' 94) μέχρι και τις 31.12.2022, οι ασφαλισμένοι του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012 θεμελιώνουν δικαίωμα για άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210), με βάση τα όρια ηλικίας που προβλέπονταν μέχρι και τις 18.8.2015 και μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους οποτεδήποτε.

2. Από 1ης.1.2023 το όριο ηλικίας της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που α) έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012 και β) δεν έχουν θεμελιώσει μέχρι και τις 31.12.2022 δικαίωμα για άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με βάση τα όρια ηλικίας που προβλέπονταν μέχρι και τις 18.8.2015, διαμορφώνεται στο εξηκοστό δεύτερο έτος.

Άρθρο 21
Καθορισμός του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών - Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ. 4202/1961

1. Στο άρθρο 2 του ν.δ. 4202/1961 (Α' 175), περί καθορισμού του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του δικαιώματος της σύνταξης σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1:
αα) στο εισαγωγικό εδάφιο οι λέξεις «της απασχόλησης τους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ασφάλισής τους»,
αβ) οι περ. α) και β) τροποποιούνται, ώστε να μειωθούν τα χρονικά διαστήματα ασφάλισης που είναι απαραίτητα, προκειμένου να λάβουν οι ασφαλισμένοι σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας ή θανάτου, αντίστοιχα, με βάση τη νομοθεσία που διέπει τον τελευταίο διαδοχικά ασφαλιστικό οργανισμό,
αγ) μετά από το πρώτο εδάφιο, προστίθενται νέο δεύτερο και τρίτο εδάφιο,
αδ) στο υφιστάμενο τρίτο εδάφιο η λέξη «απασχόλησης» αντικαθίσταται από τη λέξη «ασφάλισης»,
β) στην παρ. 2:
βα) στο εισαγωγικό εδάφιο οι λέξεις «τον αριθμό ημερών εργασίας ή των ετών ασφάλισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον αριθμό μηνών ή ημερών ασφάλισης» προς εναρμόνιση προς τις τροποποιήσεις της παρ. 1,
ββ) μετά από τις λέξεις «στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο τελευταίος» προστίθεται η λέξη «οργανισμός»,
βγ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις,
γ) στην παρ. 3:
γα) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «τις περισσότερες ημέρες εργασίας ή έτη ασφάλισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τους περισσότερους μήνες ή τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης» προς εναρμόνιση προς τις τροποποιήσεις της παρ. 1,
γβ) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Καθορισμός του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του δικαιώματος της σύνταξης
1. Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίσθηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη από τον τελευταίο οργανισμό, στον οποίο ήταν ασφαλισμένα κατά την τελευταία χρονική περίοδο ασφάλισής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του οργανισμού αυτού, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:
α) Σαράντα (40) μήνες ή χίλιες (1.000) ημέρες ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες δώδεκα (12) μήνες ή τριακόσιες (300) ημέρες την τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, σε περίπτωση κρίσης δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος.
β) Είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή εξακόσιες (600) ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ή την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, σε περίπτωση κρίσης δικαιώματος σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων λογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Στον χρόνο αυτό δύναται να προσμετρηθεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας, για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρμόδιο οργανισμό.
Ως νομοθεσία του Οργανισμού για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, καθώς και των επόμενων παραγράφων 2 και 3, νοούνται οι διατάξεις που ορίζουν τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο, την ηλικία, την αναπηρία και το θάνατο.
Ειδικές διατάξεις, που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού, στη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με τον χρόνο διακοπής της ασφάλισης, στην παραγραφή κ.λπ., δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
2. Αν ο ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό μηνών ή ημερών ασφάλισης, που ορίζεται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο, από τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού, χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή των μελών της οικογένειάς του λόγω θανάτου, ή δεν πραγματοποίησε στην ασφάλιση του τελευταίου οργανισμού τον αριθμό μηνών ή ημερών ασφάλισης που ορίζεται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται σύνταξη αυτός ή τα μέλη της οικογένειάς του από τον οργανισμό, στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τους περισσότερους μήνες ή τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης και στον οποίο δεν περιλαμβάνεται ο τελευταίος οργανισμός, εφόσον:
α) ο ασφαλισμένος που αιτείται τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ή αναπηρίας, έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας ή είναι ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του τελευταίου οργανισμού, και
β) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού με τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.
3. Αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του οργανισμού, στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τους περισσότερους μήνες ή τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, τότε το δικαίωμα του ασφαλισμένου κρίνεται από τους άλλους οργανισμούς, στους οποίους ασφαλίσθηκε κατά φθίνουσα σειρά αριθμού μηνών ή ημερών ασφάλισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία όλων των οργανισμών, στους οποίους ασφαλίσθηκε, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.
4. Ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης οργανισμό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό της σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού.
5. Ο συνταξιούχος γήρατος ασφαλιστικού οργανισμού, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του ασφαλίσθηκε σε άλλο ομοειδή οργανισμό από παροχή εργασίας ή άσκηση επαγγέλματος, έχει το δικαίωμα, μετά τη διακοπή της ασφάλισής του στον οργανισμό αυτόν, να ζητήσει από τον οργανισμό που συνταξιοδοτείται την προσμέτρηση του χρόνου αυτού για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης του.
Ο οργανισμός, στον οποίο ασφαλίστηκε ο συνταξιούχος, συμμετέχει στη δαπάνη της σύνταξης και για το διακανονισμό της υποχρέωσής του προς τον οργανισμό που καταβάλλει τη σύνταξη εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 του παρόντος ν.δ/τος.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος δεν θίγουν την ισχύ του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 (Α' 2), περί της ρύθμισης θεμάτων διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης Δημοσίου και φορείς της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2084/1992 (Α' 165) και ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012 (Α' 41), και του άρθρου 56 του ν. 4826/2021 (Α' 160), περί του συνυπολογισμού του χρόνου επικουρικής ασφάλισης.

Άρθρο 22
Προσδιορισμός ακαθάριστου συνολικού ποσού επικουρικής σύνταξης - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 120 ν. 4623/2019

1. Στο άρθρο 120 του ν. 4623/2019 (Α' 134), περί του προσδιορισμού του ακαθαρίστου συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας σύνταξης, προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ή περισσοτέρων της μίας επικουρικών συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, οι οποίες χορηγούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και τις 31.12.2014, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στα έξι εικοστά (6/20) του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στην παρ. 1 για τις κύριες συντάξεις. Το ανώτατο όριο του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει και τις κάθε είδους προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων.».

2. Το όριο της παρ. 1 εφαρμόζεται για τις επικουρικές συντάξεις που καταβάλλονται ή για τις οποίες εκδίδεται πράξη απονομής σύνταξης από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της έναρξης ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως του χρόνου που υποβλήθηκε η αίτηση συνταξιοδότησης ή εκδόθηκε η πράξη απονομής σύνταξης. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπερβαίνουν το όριο της παρ. 1 δεν αναζητούνται.

Άρθρο 23
Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο - Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010

1. Η παρ. 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210), περί του αυξημένου υπολογισμού στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε ή διανύεται:
α) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων από τους εν ενεργεία μονίμους ή επί θητεία στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, β) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας,
γ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος από τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος,
δ) σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία ή στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από τα εν ενεργεία μόνιμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις μονάδες και υπηρεσίες των περ. α) έως δ), καθώς και τα χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου υπηρεσίας, στα οποία χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια ή διανύθηκε υπηρεσία σε νοσηλεία, βεβαιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου. Για την εφαρμογή της παρούσας, χρόνος υπηρεσίας λογίζεται και το χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας που έλαβε ο εργαζόμενος, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας ή νοσηλείας μέχρι ένα (1) μήνα ανά έτος. Για την εφαρμογή της παρούσας, δεν θεωρείται χρόνος υπηρεσίας το χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας ή αργίας ή πρόσκαιρης παύσης.
Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.
Η παρούσα εφαρμόζεται και στο προσωπικό των περ. α) έως δ) που υπάγεται στην ασφάλιση των λοιπών ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών. Για τους ασφαλισμένους αυτούς ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με την παρούσα, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης.
Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται στην παρούσα δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.
Χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται στο διπλάσιο σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να προσμετρηθεί ως διπλάσιος κατ' εφαρμογή άλλων διατάξεων.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3865/2010 (Α' 120), περί αναγνώρισης για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αναφέρονται οι κατηγορίες των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης και αβ) να αναγνωρίζεται ο εν λόγω χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που υπολογίζεται στο διπλάσιο, εναλλακτικά, ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ώστε να διευκρινίζεται ότι η πενταετία της παρακράτησης των εισφορών αντιστοιχεί στον χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο και δ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Προκειμένου για τα εν ενεργεία μόνιμα ή επί θητεία ή επί συμβάσει στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος υπηρεσίας των πέντε (5) ετών που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ή ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, από τους ενδιαφερόμενους. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (Α' 43), περί της κύρωσης της υπό στοιχεία 14868.Φ.012.5/58/27.11.1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως «Για την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα» και με την περ. Δ. του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α' 74), περί της χορήγησης ειδικής αποζημίωσης, και παρακρατούνται κατά τον χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ' ανώτατο όριο για μία πενταετία, η οποία αντιστοιχεί στον χρόνο που ζητήθηκε να υπολογισθεί στο διπλάσιο. Για στελέχη του προηγούμενου εδαφίου, τα οποία δεν λαμβάνουν αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ' του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και με την περ. Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, οι εισφορές για την αναγνώριση, ως συντάξιμου ή ως χρόνου πραγματικής ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των πέντε (5) ετών, ο οποίος λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που αυτοί θα ελάμβαναν, αν παρείχαν εργασία πέραν του πενθημέρου, σύμφωνα με την περ. ΣΤ) του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 και με την περ. Δ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, και παρακρατούνται από τις αποδοχές τους κατά τον χρόνο της εν ενεργεία υπηρεσίας τους, κατ' ανώτατο όριο για μία πενταετία.».

Άρθρο 24
Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. ν' παρ. 16 άρθρου 56 π.δ. 169/2007 και περ. ε' υποπαρ. 2 παρ. Β άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

1. Στην παρ. 14 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210), περί της καταβολής από τον ίδιο τον ασφαλισμένο των ασφαλιστικών εισφορών που του αντιστοιχούν για τον υπολειπόμενο χρόνο από τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου των ανωτάτων δικαστηρίων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και ως Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ως Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το υφιστάμενο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι για τον υπολειπόμενο χρόνο από τη λήξη της θητείας των εν λόγω προσώπων έως τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, και όχι μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:
«14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης για τη λήψη επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής.».

2. Η περ. γ' της παρ. 16 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, περί του πεδίου εφαρμογής των ρυθμίσεων για την ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τροποποιείται, ώστε να επεκταθεί η εξαίρεση που προβλέπεται στη ρύθμιση αυτή και στους επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων και δικαστικών αρχών της χώρας δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι αποχωρούν πρόωρα από την υπηρεσία τους με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, και η περ. γ' διαμορφώνεται ως εξής:
«γ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με εξαίρεση:
γα) όσους από αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος. Στην περίπτωση αυτή τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' μέχρι και του 65ου έτους της ηλικίας,
γβ) όσους από αυτούς αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται άμεσα μετά από την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την Υπηρεσία.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. ε' της υποπαρ. 2 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), περί της εξαίρεσης από τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συνταξιοδοτούνται άμεσα μετά από την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υπηρεσία κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος, τροποποιείται, ώστε να μην υπάγονται στα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης ούτε οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, και η περ. ε' διαμορφώνεται ως εξής:
«ε. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου Β.2. έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2013 και μετά.
Ειδικά οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγματος, καθώς και οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, δεν υπάγονται σε όσες από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προβλέπουν καταβολή της σύνταξης με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και συνταξιοδοτούνται άμεσα μετά την υποχρεωτική αποχώρησή τους από την υπηρεσία.».

4. Το παρόν καταλαμβάνει και τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και τους Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου και τους Γενικούς Επιτρόπους των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι αποχώρησαν υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους με τη λήξη της τετραετούς θητείας τους, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 25
Εθνική Σύνταξη υπηρετούντων υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου στην αλλοδαπή - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4387/2016

Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί της Εθνικής Σύνταξης, μετά από το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Με μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα εξομοιώνεται και η διαμονή υπαλλήλου του Ελληνικού Δημοσίου που υπηρετεί στην αλλοδαπή κατόπιν τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης ή επιτόπιας πρόσληψης, εφόσον, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, μισθοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλίζεται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ή σε πρώην φορέα που έχει ενταχθεί σε αυτόν. Η μόνιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α' 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 (Α' 165).».

Άρθρο 26
Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016

1. Στον ν. 4387/2016 (Α' 85), μετά από το άρθρο 11, προστίθεται άρθρο 11Α, ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο
1. Οι ασφαλισμένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούνται κύρια σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο για όσο χρονικό διάστημα πιστοποιούνται, ως άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), στο οποίο περιλαμβάνεται και η τυχόν προσαύξηση σύμφωνα με την παρ. 2, εφόσον έχουν διακόψει με οποιονδήποτε τρόπο την υπακτέα στην ασφάλιση εργασία, απασχόληση ή ιδιότητά τους και έχουν πραγματοποιήσει σε κλάδο κύριας ασφάλισης:
α) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης, ή
β) τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή χίλιες πεντακόσιες (1.500) ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) έτη ή εξακόσιες (600) ημέρες ασφάλισης εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας ή πριν από το έτος έναρξης της αναπηρίας. Αν κατά τη διάρκεια των πέντε (5) αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει επιδοτηθεί για ασθένεια ή ανεργία ή έχει συνταξιοδοτηθεί,
η περίοδος των πέντε (5) ετών επεκτείνεται για ίσο χρόνο με αυτόν της επιδότησης ή συνταξιοδότησης, ή
γ) τουλάχιστον ένα (1) έτος ή τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας. Οι ανωτέρω τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης αυξάνονται προοδευτικά σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ημέρες ασφάλισης με την προσθήκη εκατόν είκοσι (120) ημερών ασφάλισης για κάθε έτος ηλικίας πέραν του εικοστού πρώτου και μέχρι τη συμπλήρωση του τριακοστού πρώτου.
2. Το ποσοστό αναπηρίας με βάση ιατρικά κριτήρια (ποσοστό ιατρικής αναπηρίας) και η επίδραση της αναπηρίας στην καθολική ικανότητα για άσκηση του συνήθους ή παρεμφερούς επαγγέλματος ή την ανάκτηση της ικανότητας αυτής (ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας) προσδιορίζονται αποκλειστικά από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.ΕΠ.Α.). Το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας που έχει προσδιορισθεί από το Κ.ΕΠ.Α. δύναται να προσαυξηθεί και λόγω κοινωνικών κριτηρίων ή κριτηρίων αγοράς εργασίας, κατά τον προσδιορισμό της βαθμίδας αναπηρίας από το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο, σύμφωνα με τις περ. α), β) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179), περί του καθορισμού των βαθμίδων αναπηρίας σε βαριά ανάπηρους, ανάπηρους και μερικά ανάπηρους, αντίστοιχα. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκαεπτά (17) αυτοτελείς ποσοστιαίες μονάδες επί του ποσοστού που προσδιορίζεται με βάση τα ιατρικά κριτήρια. Για τους νέους ασφαλισμένους το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ποσοστιαίες μονάδες επί του ποσοστού που προσδιορίζεται με βάση τα ιατρικά κριτήρια.
3. Το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο αρχίζει από την ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 1, εκτός εάν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., που πιστοποιεί το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας του ασφαλισμένου, ορίσει ότι η ισχύς της πιστοποίησης αναπηρίας εκκινεί σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα σε σύνταξη του πρώτου εδαφίου αρχίζει από την ημερομηνία ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας.
4. Η σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η πιστοποίηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του ΚΕ.Π.Α.. Αν υποβληθεί νέα αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας, πριν από τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης, από ασφαλισμένο που είχε πιστοποιηθεί με ποσοστό αναπηρίας ανώτερο του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), κατ' εφαρμογή της παρ. 1, η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται στον ασφαλισμένο και μετά τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης και μέχρι την έκδοση πιστοποίησης επί της νέας αίτησής του και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης πιστοποίησης. Αν με την πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία εκδίδεται επί της αίτησης του δευτέρου εδαφίου, πιστοποιείται μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προηγούμενο και, εξ αυτού του λόγου, η σύνταξη αναπηρίας που δικαιούται ο ασφαλισμένος είναι μικρότερη από αυτήν που έλαβε στο χρονικό διάστημα μετά από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης πιστοποίησης της αναπηρίας του, το πλεονάζον αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της σύνταξης εισπράττεται άτοκα, δια συμψηφισμού, που διενεργείται με μηνιαία παρακράτηση επί των συνταξιοδοτικών παροχών που λαμβάνει εφεξής ο ασφαλισμένος. Η παρακράτηση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%) των παροχών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος σε μηνιαία βάση. Αν ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο βάσει του ποσοστού αναπηρίας που πιστοποιείται κατόπιν της νέας αίτησής του, κατ' εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου, η σύνταξη, την οποία έλαβε μετά από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης πιστοποίησης της αναπηρίας του, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190). Η παρούσα εφαρμόζεται για όλα τα επιδόματα και τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία από κοινή νόσο από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Το αρμόδιο όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να ελέγχει αυτεπαγγέλτως ανά πάσα στιγμή τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 για σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο για κάθε ασφαλισμένο και να ζητεί επανεξέταση του ασφαλισμένου από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α..
6. Το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο παύει:
α) την επομένη της λήξης της ισχύος της πιστοποίησης, βάσει της οποίας πιστοποιήθηκε η αναπηρία του δικαιούχου, αν αυτή δεν παρατάθηκε κατ' εφαρμογή της παρ. 3 ή δεν εκδόθηκε νέα πιστοποίηση κατ' εφαρμογή της παρ. 4, βάσει της οποίας πιστοποιείται το ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της σύνταξης λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με την παρ. 1, ή β) αν διαπιστωθεί, βάσει νεότερης πιστοποίησης κατ' εφαρμογή της παρ. 4, ότι το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας, κατ' εφαρμογή της παρ. 1.
7. Η αναπηρία πρέπει να είναι μεταγενέστερη της πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση. Αν ο ασφαλισμένος είχε αναπηρία πριν από την υπαγωγή του στην ασφάλιση («προϋπάρχουσα αναπηρία»), θεωρείται άτομο με αναπηρία, εφόσον η αναπηρία του επιδεινώθηκε μετά την ασφάλισή του και η μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ασφάλιση αναπηρία («ποσοστό επιδείνωσης») φτάνει τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) της αναπηρίας βάσει της οποίας ζητεί τη χορήγηση σύνταξης.».

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη που αφορά στους φορείς που έχουν ενταχθεί στον e-Ε.Φ.Κ.Α., με την επιφύλαξη της παρ. 3, και προβλέπει διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο από το άρθρο 11Α του ν. 4387/2016, πλην των περ. α), β) και γ) της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179).

3. Ειδικώς για τους ασφαλισμένους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.) και μέχρι τις 31.12.2023 συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας του π. Ο.Γ.Α, όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Μετά από την 1η.1.2024 οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο του άρθρου 11Α του ν. 4387/2016, ισχύουν και για τους ασφαλισμένους του π. Ο.Γ.Α. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2024 μέχρι τις 31.12.2024 το ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται για να δικαιούνται σύνταξη ανέρχεται σε πενήντα εννέα τοις εκατό (59%).

4. Αιτήσεις συνταξιοδότησης για κύρια σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο, οι οποίες είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11Α του ν. 4387/2016.

Άρθρο 27
Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από ψυχικώς ασθενείς - Τροποποίηση περ. α παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4488/2017

Στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α' 137), περί της μη εφαρμογής των γενικών και ειδικών διατάξεων που προβλέπουν τη διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων στους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η περ. 1.α. διαμορφώνεται ως εξής:
«1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρμογή στους δικαιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α' 96). Οι δικαιούχοι του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα έχει ενταχθεί στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πριν και μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85), περί απασχόλησης των συνταξιούχων, δύνανται να αξιοποιήσουν τον διανυθέντα χρόνο ασφάλισής τους για προσαύξηση της καταβαλλόμενης μηνιαίας σύνταξης ή απονομή δεύτερης κύριας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή λόγω θανάτου, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 28
Προθεσμία και αρμοδιότητα για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Η προσφυγή κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ασκείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον προσφεύγοντα.

2. Αρμόδιο όργανο για την άσκηση της προσφυγής εκ μέρους του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι και:
α) οι Διευθυντές της Τοπικής Διεύθυνσης για τις αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής της οικείας Διεύθυνσης,
β) οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Συντάξεων, Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Διεθνών Συνεργασιών, Παροχών και Υγείας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τις αποφάσεις των οικείων Διοικητικών Επιτροπών.

3. Ειδικά για τις προσφυγές κατά αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Υγειονομικών, Νομικών και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας αρμοδιότητα έχει και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ο Διευθυντής της Τοπικής Διεύθυνσης για θέματα ασφάλισης και εσόδων.

4. Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων μπορούν να μεταβιβάσουν, με πράξη τους, την αρμοδιότητα άσκησης της προσφυγής της παρ. 1 σε Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Γενικής τους Διεύθυνσης.

Άρθρο 29
Ισολογισμοί Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών φορέων - Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4635/2019

Στο άρθρο 73 του ν. 4635/2019 (Α' 167), περί της υποχρέωσης κατάρτισης ισολογισμών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και λοιπών φορέων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να παραταθεί η προθεσμία για την κατάρτιση των εκκρεμών ισολογισμών του e-Ε.Φ.Κ.Α. συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2022, β) στο τρίτο εδάφιο η φράση «Από το 2022 και για κάθε επόμενη χρήση» αντικαθίσταται από τη φράση «Από το 2023 και για κάθε επόμενη χρήση», και το άρθρο 73 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 73
Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων
Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) υποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 τους ισολογισμούς των ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022. Μέχρι το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο χρονικό σημείο ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να καταρτίσει τους εκκρεμείς ισολογισμούς και όλων των ενταχθέντων σε αυτόν φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για το έτος 2016. Από το 2023 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης.».

Άρθρο 30
Νομική υποστήριξη ιατρών Ειδικού Σώματος Ιατρών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 104 του ν. 4961/2022

Στο άρθρο 104 του ν. 4961/2022 (Α' 146), περί του Ειδικού Σώματος Ιατρών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ιατροί του Ε.Σ.Ι. που εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, με εξαίρεση τις πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες στρέφονται κατά του e-Ε.Φ.Κ.Α., μπορούν να ζητήσουν από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. τη δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξή τους. Στην περίπτωση αυτή, η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξή τους ανατίθεται σε έμμισθο δικηγόρο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Οι ιατροί του Ε.Σ.Ι. μπορούν, εάν το επιλέξουν, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α' 208). Ο ιατρός του Ε.Σ.Ι., ο οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως, είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. το σύνολο της δαπάνης που ο Φορέας έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του.».

Άρθρο 31
Σύσταση Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου - Τροποποίηση περ. δ' παρ. 11 άρθρου 43 π.δ. 8/2019

Στην περ. δ' της παρ. 11 του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 (Α' 8), περί τοπικών υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), προστίθεται υποπερ. δζ', προκειμένου το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου να προστεθεί ως μονάδα που υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α' Δωδεκανήσου, και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«11. Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. που υπάγονται στην ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου:
α. Τοπική Διεύθυνση Α' Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη Σύρου και την ακόλουθη οργανωτική δομή:
αα. Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών αβ. Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου αγ. Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών αδ. Τμήμα Συντάξεων και Παροχών αε. Αποκεντρωμένο Τμήμα Α' Κοινωνικής Ασφάλισης Μυκόνου. αστ. Αποκεντρωμένο Τμήμα Β' Κοινωνικής Ασφάλισης Τήνου. Χωρική αρμοδιότητα: Εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Τήνου, Μυκόνου και Κέας Κύθνου.
β. Τοπική Διεύθυνση Β' Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο και την ακόλουθη οργανωτική δομή:
βα. Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών ββ. Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου βγ. Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών βδ. Τμήμα Συντάξεων και Παροχών βε. Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Πάρου. Χωρική αρμοδιότητα: Εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων
Νάξου, Πάρου και Μήλου. γ. Τοπική Διεύθυνση Γ' Κυκλάδων με έδρα τη Θήρα και την ακόλουθη οργανωτική δομή: γα. Τμήμα Διοικητικού, Ασφάλισης και Εισφορών γβ. Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου γγ. Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Χωρική αρμοδιότητα: Εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας. δ. Τοπική Διεύθυνση Α' Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και την ακόλουθη οργανωτική δομή: δα. Τμήμα Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών δβ. Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου δγ. Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών δδ. Τμήμα Α' Συντάξεων δε. Τμήμα Β' Συντάξεων δστ. Τμήμα Παροχών Χωρική αρμοδιότητα: Εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου και Καρπάθου, δζ. Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου. ε. Τοπική Διεύθυνση Β' Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο και την ακόλουθη οργανωτική δομή: εα. Τμήμα Διοικητικού, Ασφάλισης και Εισφορών εβ. Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου εγ. Τμήμα Συντάξεων και Παροχών εδ. Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λέρου. Χωρική αρμοδιότητα: Εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. στ. Τοπική Διεύθυνση Γ' Δωδεκανήσου με έδρα την Κω και την ακόλουθη οργανωτική δομή: στα. Τμήμα Διοικητικού, Ασφάλισης και Εισφορών στβ. Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου στγ. Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Χωρική αρμοδιότητα: Εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κω.».

Άρθρο 32
Παραχώρηση χρήσης ακινήτου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προς την «Κιβωτό του Κόσμου»

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α), εγκρίνεται η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. που βρίσκεται επί των οδών Δήμητρας αρ. 17, Ιφιγενείας και Δημοφίλου στην Αθήνα, περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος, προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση» για την εξυπηρέτηση του κοινωφελούς, κοινωνικού και ανθρωπιστικού σκοπού της. Η παραχώρηση μπορεί να γίνεται με ή χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να συνίσταται ή να συμψηφίζεται, εν όλω ή εν μέρει, με τη δαπάνη της παραχωρησιούχου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, διαμόρφωσης και συντήρησης του ακινήτου. Με την ίδια ή όμοιες αποφάσεις καθορίζονται, τροποποιούνται, καταργούνται ή συμπληρώνονται οι όροι της παραχώρησης, η διάρκειά της, οι υποχρεώσεις της παραχωρησιούχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση.

Άρθρο 33
Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4756/2020

Στο άρθρο 49 του ν. 4756/2020 (Α' 235), περί του προσδιορισμού και της είσπραξης των μισθωμάτων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στο πρώτο εδάφιο η ημερομηνία «31η.3.2021,» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2020» και αβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 2 διαγράφονται οι λέξεις «των οφειλών τους», και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 49
Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
1. Το ύψος των μισθωμάτων ακινήτων με εκμισθωτή τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) μειώνεται από την 1η.10.2020 κατά 40% έως την 31η.12.2020, εφόσον ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του μισθωτή εντάσσεται στους πληττόμενους από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ΚΑΔ, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Για την περίοδο από την 1η.1.2021 έως την 31η.7.2021 εφαρμόζεται η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
2. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που αφορούν μισθώματα ακινήτων, ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση κατά τις κείμενες διατάξεις.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 34
Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 43 ν. 4826/2021

Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4826/2021 (Α' 160) περί εισφορών υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τροποποιείται, ώστε να ορισθεί η προθεσμία απόδοσης των εισφορών που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση στο Τ.Ε.Κ.Α. σε σχέση με την εκκαθάριση των εισφορών και την είσπραξή τους, και διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι εισφορές που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση του παρόντος εισπράττονται για λογαριασμό του Τ.Ε.Κ.Α. από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την είσπραξη των εισφορών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του φορέα αυτού και στη συνέχεια αποδίδονται κατά προτεραιότητα στο Ταμείο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης από τον e-ΕΦΚΑ και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την είσπραξη.».

Άρθρο 35
Εξόφληση επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Προσθήκη άρθρου 43Α στον ν. 4826/2021

Μετά από το άρθρο 43 του ν. 4826/2021 (Α' 160), περί εισφορών υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:
«Άρθρο 43Α
Εξόφληση επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
1. Οι υπόχρεοι σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υποχρεούνται σε πλήρη εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Κ.Α. που επιδοτούνται για οποιαδήποτε αιτία από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη δυνάμενοι να συμψηφίσουν την οφειλή αυτή με την εκάστοτε αναλογούσα επιδότηση.
2. Τα ποσά που αναλογούν στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Τ.Ε.Κ.Α. πιστώνονται στον υπόχρεο καταβολής τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα για την εκάστοτε διαδικασία επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών.».

Άρθρο 36
Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 ν. 4826/2021

Στο άρθρο 44 του ν. 4826/2021 (Α' 160), περί ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Ε.Κ.Α., δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες ή ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές του αιτούντος, βεβαιωμένες στο Τ.Ε.Κ.Α. μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό του πρώτου εδαφίου, τακτοποιούνται με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.».

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για τον επικεφαλής, τους ειδικούς εμπειρογνώμονες και τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 9 άρθρου 80 ν. 4826/2021

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 (Α' 160), περί της σύστασης Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «Έως τρεις (3)» αντικαθίσταται από τη φράση «Έως έξι (6)» και μετά από τη λέξη «μετατάξεις» προστίθεται η φράση «ή μετακινήσεις», β) στο τρίτο εδάφιο η φράση «και μετατάξεις» αντικαθίσταται από τη φράση «, μετατάξεις και μετακινήσεις», γ) το τρίτο και το έκτο εδάφιο εναρμονίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4954/2022 (Α' 136), και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Στη Μ.Ε.Κ.Υ. συνιστώνται εννέα (9) θέσεις Ειδικών Εμπειρογνωμόνων. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικών Υποθέσεων, ως εξής:
Έως έξι (6) από τις εννέα (9) θέσεις καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις ή μετακινήσεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι αποσπάσεις, μετατάξεις και μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), απαιτούμενης πάντως για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) επιπλέον έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Έως την 31η.1.2023, οι υπόλοιπες θέσεις μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, κατ' εξαίρεση του ν. 4765/2021 (Α' 6).».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, με την αύξηση του αριθμού των θέσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της Μ.Ε.Κ.Υ. από δύο (2) σε τέσσερις (4), β) το δεύτερο εδάφιο εναρμονίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4954/2022, γ) προστίθενται πέμπτο και έκτο εδάφιο, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικών Υποθέσεων συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Έως την 31η.1.2023 οι αποσπάσεις και μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α' 224), απαιτούμενης πάντως για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) επιπλέον έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή μετακινούνται από τον φορέα τους στη Μ.Ε.Κ.Υ. σε θέση διοικητικής ή τεχνικής υποστήριξης λαμβάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία υποδοχής.».

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ώστε και οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες, που είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημοσίου τομέα, να μπορούν να επιλέξουν την καταβολή των αποδοχών τους είτε από την υπηρεσία προέλευσής τους είτε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Ο επικεφαλής και οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν τις αποδοχές, που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α' 110). Το προσωπικό που αποσπάται στη Μ.Ε.Κ.Υ., μπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις αποδοχές που ορίζονται για τους Ειδικούς Εμπειρογνώμονες της Μ.Ε.Κ.Υ., εφόσον πληροί τα προσόντα πρόσληψης ως Ειδικός Εμπειρογνώμων. Εάν ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. ή οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημοσίου τομέα, μπορούν να επιλέξουν τη διενέργεια της καταβολής των αποδοχών τους είτε από την υπηρεσία προέλευσής τους είτε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τις μετακινήσεις του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. ισχύει το άρθρο 5 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94).».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 38
Προαιρετική συμμετοχή υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων - Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 17 π.δ.422/1981

Στο άρθρο 17 του π.δ. 422/1981 (Α' 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων, προστίθενται παρ. 2 και 3, ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπηρετούν με σχέση δημοσίου δικαίου.
3. Η προαιρετική συμμετοχή στο Μ.Τ.Π.Υ., από την έναρξή της, διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής συμμετοχής.».

Άρθρο 39
Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 3 π.δ. 422/1981

Το άρθρο 3 του π.δ. 422/1981 (Α' 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων είναι:
α) ο Διοικητής και
β) το Διοικητικό Συμβούλιο.».

Άρθρο 40
Διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 4 π.δ. 422/1981

Το άρθρο 4 του π.δ. 422/1981 (Α' 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων περί του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
1. Ο Διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν αναλογικής εφαρμογής των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α' 197). Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από αρμόδιο όργανο ή βάσει του π.δ. 38/2010 (Α' 78), και διαθέτει ακαδημαϊκή εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή δημόσιας διοίκησης ή με θέματα αρμοδιοτήτων του Μ.Τ.Π.Υ..
2. Δεν διορίζεται Διοικητής όποιος έχει τα κωλύματα του άρθρου 69 του ν. 4622/2019 (Α' 133). Για τον Διοικητή ισχύουν τα ασυμβίβαστα των παρ. 2 έως 4 του άρθρου 70 του ν. 4622/2019 και οι υποχρεώσεις του άρθρου 71 του ν. 4622/2019.
3. Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά. Εάν λήξει η θητεία του Διοικητή, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέου Διοικητή για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Ο Διοικητής μπορεί να παυθεί πριν από τη λήξη της θητείας του με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αντικατάστασής του πριν λήξει η θητεία του, η θητεία του προσώπου που διορίζεται στη θέση του διαρκεί μέχρι να συμπληρωθεί η τριετία από τον διορισμό του αντικατασταθέντος Διοικητή.
4. Ο Διοικητής:
α) Ασκεί τη διοίκηση του Μ.Τ.Π.Υ., αποφασίζει για τα ζητήματα διοικητικής οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισής του, διασφαλίζει και φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του.
α) Εκπροσωπεί το Μ.Τ.Π.Υ. δικαστικώς και εξωδίκως. Αναθέτει τις υποθέσεις του Μ.Τ.Π.Υ. σε δικηγόρους, δίνοντας την εντολή και την πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης και παράστασης ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών. Υποβάλλει ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και κάνει δεκτές τις γνωμοδοτήσεις επ' αυτών.
γ) Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Μ.Τ.Π.Υ., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και ασκεί τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Αποφασίζει για την κατανομή των θέσεων προσωπικού ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε οργανικές μονάδες, εκδίδει τις πράξεις προαγωγής, τοποθέτησης, απόσπασης και μετακίνησης, με βάση τις κείμενες διατάξεις, την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
δ) Ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., ορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τη συζήτηση.
ε) Ορίζει ομάδες εργασίας ή ομάδες διοίκησης έργου, για τη συνδρομή στην επίτευξη των σκοπών του Μ.Τ.Π.Υ. και προσδιορίζει το ειδικότερο αντικείμενό τους.
στ) Είναι κύριος διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ., μπορεί να ορίζει δευτερεύοντες διατάκτες και να θέτει στη διάθεσή τους πιστώσεις με επιτροπικά εντάλματα.
ζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ..
5. Ο Διοικητής, με απόφασή του, δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Μ.Τ.Π.Υ., έχοντας τη δυνατότητα να ορίσει ότι εξακολουθεί και ο ίδιος να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και να εξουσιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Με απόφασή του, δύναται να αναθέτει την αρμοδιότητα εξώδικης εκπροσώπησης του Μ.Τ.Π.Υ. σε μέλος του Δ.Σ. ή σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας του Μ.Τ.Π.Υ. ή σε δικηγόρο.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, αποζημιώσεις και έξοδα κίνησης του Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ.».

Άρθρο 41
Ιδιαίτερο γραφείο Διοικητή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Συστήνεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) ιδιαίτερο Γραφείο Διοικητή. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες.

2. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή δύο (2) θέσεις, οι οποίες καλύπτονται από υπαλλήλους του Μ.Τ.Π.Υ. ή με απόσπαση από φορείς του δημοσίου τομέα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

3. Για τα προσόντα, την απόσπαση στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 46, 47 και 47Α του ν. 4622/2019 (A' 133).

Άρθρο 42
Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων - Αντικατάσταση άρθρου 7 π.δ. 422/1981

Το άρθρο 7 του π.δ. 422/1981 (Α' 114), περί λήξης θητείας και αδικαιολόγητης απουσίας μελών, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από εννέα (9) μέλη και τους αναπληρωτές τους ως εξής:
α) Τον Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν εκ των προσώπων της περ. β),
β) τρία (3) πρόσωπα, κατόχους πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από αρμόδιο όργανο ή βάσει του π.δ. 38/2010 (Α' 78), με εμπειρία στην κοινωνική ασφάλιση ή στη δημόσια διοίκηση ή στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων του Μ.Τ.Π.Υ.,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
δ) έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Μ.Τ.Π.Υ., με τον αναπληρωτή του,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), με τον αναπληρωτή του,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο των μερισματούχων, με τον αναπληρωτή του.
ζ) έναν (1) υπάλληλο προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του.
2. Τα μέλη της περ. β) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεί χρέη Προέδρου το ορισθέν μέλος της περ. β) και ο αναπληρωτής αυτού συμμετέχει ως μέλος στην εν λόγω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέλος της περ. δ) της παρ. 1 και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται μετά από εκλογή από το σύνολο των εργαζομένων του Μ.Τ.Π.Υ.. Το μέλος της περ. ε) της παρ. 1 με τον αναπληρωτή του προτείνονται από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Το μέλος της περ. στ) της παρ. 1 με τον αναπληρωτή του προτείνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.). Σε περίπτωση παράλειψης υπόδειξης των μελών των περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 από τις οικείες οργανώσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα μέλη επιλέγονται και ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς την ανωτέρω υπόδειξη. Το μέλος της περ. ζ) και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί και στην περίπτωση που δεν έχουν υποδειχθεί τα μέλη των περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1 εντός της ταχθείσας προθεσμίας και η απαρτία υπολογίζεται επί των μελών που έχουν ορισθεί.
3. Με απόφαση του Διοικητή του Μ.Τ.Π.Υ. ορίζεται ένας υπάλληλος του Μ.Τ.Π.Υ., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος εκτελεί χρέη γραμματέα του Δ.Σ.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέου Δ.Σ., όχι όμως πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της θητείας τους.
5. Αν μέλος του Δ.Σ. αποβιώσει, εκπέσει, παραιτηθεί ή απωλέσει την ιδιότητα με την οποία ορίσθηκε, το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως με τα υπόλοιπα μέλη, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο, τηρουμένων των διατάξεων περί απαρτίας. Τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται προς αντικατάσταση μελών που απεβίωσαν, εξέπεσαν, απώλεσαν την ιδιότητα υπό την οποία διορίστηκαν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησαν, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αντικαθιστούν.
6. Αν μέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε παράβαση των καθηκόντων του, δύναται να απαλλάσσεται των καθηκόντων αυτών με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. Ως παράβαση θεωρείται και η χωρίς σοβαρό λόγο μη προσέλευση σε τέσσερις (4) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή σε οκτώ (8) συνεδριάσεις κατ' έτος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ο Διοικητής ή το μέλος του Δ.Σ. που τον αναπληρώνει ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί να αναθέτει την εισήγησή τους σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας του Μ.Τ.Π.Υ., ο οποίος παρευρίσκεται κατά τη συζήτηση του θέματος που εισηγείται.
8. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητή και χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιοσδήποτε μπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με ένα υπό συζήτηση θέμα.
9. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Μ.Τ.Π.Υ., κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή, τακτικά, τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον μήνα και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και εκτάκτως, κατά την κρίση του Διοικητή ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του.
10. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως εκτός της έδρας του, εάν στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους και συμφωνούν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
11. Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στον Διοικητή ή στα μέλη του ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του Μ.Τ.Π.Υ. αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Δ.Σ.».
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ.».

Άρθρο 43
Διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών προϊόντων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), καθώς και η σύνταξη σχετικών προτάσεων και μελετών, μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (Α' 273) με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης - Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

2. Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και η σύνταξη σχετικών προτάσεων και μελετών μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 10 του ν. 4892/2022 (Α' 28) με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.Ε..».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Άρθρο 44
Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας - Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008

Στο άρθρο 142 του ν. 3655/2008 (Α' 58), περί της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τη χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας β) προστίθεται δέκατο εδάφιο, γ) η μόνη παράγραφος αριθμείται σε παρ. 1, δ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 142 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 142
Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
1. Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 - 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών.
Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως Χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ. Ο Χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου θεωρείται Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α') και η 30874/23.4.2004 (ΦΕΚ 1023 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, σύμφωνα με το παρόν, δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η εργαζόμενη, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου:
α) ως «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται η εργαζόμενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και μετά από απόφαση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας παραλαμβάνει, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, παιδί από κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή άλλου φορέα που έχει υπό την προστασία του το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νοείται:
βα) η ημερομηνία φυσικής παράδοσης, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, του παιδιού στην «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» από την κατά περίπτωση Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποιον άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το παιδί, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» με τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού, ή
ββ) η ημερομηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο.
2. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας της παρ. 1 προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές και τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 45
Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4488/2017

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4488/2017 (Α' 137), περί παρένθετης μητρότητας, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, δικαιούνται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας, που ορίζεται στο άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1993 και το άρθρο 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2000, που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 (Α' 286), καθώς και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας:
α) ως «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» νοείται η εργαζόμενη γυναίκα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Θετών Γονέων και μετά από απόφαση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας παραλαμβάνει, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, παιδί από κοινωνική υπηρεσία της κατά περίπτωση Μονάδας Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή άλλου φορέα που έχει υπό την προστασία του το παιδί ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, και β) ως «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» νοείται:
βα) η ημερομηνία φυσικής παράδοσης, για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία, του παιδιού στην «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» από την κατά περίπτωση Μονάδα Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ή από όποιον άλλον φορέα έχει υπό την προστασία του το παιδί, όπως αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ή από τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού ακόμη και πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, όπως αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που συνάπτει η «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» με τον φυσικό γονέα ή τους φυσικούς γονείς του παιδιού, ή
ββ) η ημερομηνία, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από την εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήματος για χορήγηση του μεταγενέθλιου τμήματος του επιδόματος μητρότητας (επιδόματος λοχείας) αρχίζει από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.».

Άρθρο 46
Ρυθμίσεις που αφορούν στον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» - Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 ν. 4808/2021

1. Στο άρθρο 73 του ν. 4808/2021 (Α' 101) περί σκοπού και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 προστίθεται περ. η), β) προστίθενται παρ. 6 και 7, και το άρθρο 73 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 73
Σκοπός και λειτουργία
1. Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) της υποπαρ. ΙΑ.3. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) αναβαθμίζεται, απλουστεύεται και μετεξελίσσεται ψηφιακά σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ). Το Πληροφοριακό Σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr).
2. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ υποβάλλονται, σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εποπτεία της αγοράς εργασίας και ιδίως τα παρακάτω:
α) η σύμβαση εργασίας και η αναγγελία πρόσληψης του εργαζομένου,
β) κάθε τροποποίηση της σύμβασης εργασίας και η σχετική δήλωση μεταβολών στοιχείων της εργασιακής σχέσης του εργαζομένου με το έντυπο «Δήλωση Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» και ιδίως τα στοιχεία που σχετίζονται με μεταβολή αποδοχών, μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου, μετατροπή μερικής-εκ περιτροπής σε πλήρη απασχόληση, αλλαγή ειδικότητας, μεταβολή προσώπου του εργοδότη, ωράριο εργασίας στο πλαίσιο συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας,
γ) η κτήση ή η απώλεια μιας από τις ιδιότητες της περ. α του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α' 145),
δ) η αναγγελία της λύσης της σύμβασης εργασίας (απόλυση ή οικειοθελής αποχώρηση ή λήξη συμφωνημένου χρόνου ή κοινή συμφωνία) που γίνεται με την υποβολή του εντύπου «Εντυπο λύσης της Σχέσης Εργασίας»,
ε) ο ετήσιος πίνακας προσωπικού του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 (Α' 286),
στ) το μητρώο παραβατικότητας,
ζ) το «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων ΠΕΡΣΕΑΣ», και
η) στοιχεία για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
3. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τηρούνται μητρώα και καταχωρούνται ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ιδίως τα παρακάτω:
α) το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.),
β) το Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.).
4. Είναι δυνατόν μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ να καταρτίζονται και να τροποποιούνται συμβάσεις εργασίας. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ υποκαθιστά τον έγγραφο τύπο.
5. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καταχωρίζεται υποχρεωτικά η αναγωγή των αμοιβών, μισθών ή ημερομισθίων σε αμοιβή ανά ώρα εργασίας.
6. Για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. υποβάλλονται από τις οντότητες στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σε ψηφιακή μορφή, στοιχεία σχετικά με
α) εργαζόμενους που απασχολούνται στην οντότητα με εξαρτημένη σχέση εργασίας,
β) στοιχεία σχετικά με πρόσωπα των οποίων η απασχόληση εξομοιώνεται με έμμισθη σχέση εργασίας για τον σκοπό υπολογισμού των Ε.Μ.Ε.,
γ) στοιχεία σχετικά με λοιπές κατηγορίες απασχολούμενων στην οντότητα που συνυπολογίζονται στις Ε.Μ.Ε..
7. Από την 1η.1.2023 τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. εξάγονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Για τον σκοπό αυτό, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ διαλειτουργεί με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. δύνανται να παρέχονται:
α) στις οντότητες κατόπιν αίτησής τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τις Ε.Μ.Ε. που τις αφορούν,
β) σε δημόσιους φορείς, προς έλεγχο ή επαλήθευση Ε.Μ.Ε. που αφορούν μία ή περισσότερες οντότητες.»

2. Στο άρθρο 79 του ν. 4808/2021, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι μορφές απασχόλησης που προσμετρώνται για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), οι προϋποθέσεις και διαδικασίες πρόσβασης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων Ε.Μ.Ε. και έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων, το όργανο και η διαδικασία ενστάσεων σχετικά με βεβαιώσεις υπολογισμού των Ε.Μ.Ε., καθώς και κάθε σχετικό θέμα.».

Άρθρο 47
Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη II, πριν την έναρξή της, το πρόγραμμα της ημερήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, καταχωρίζοντας τις ώρες έναρξης και λήξης της απασχόλησης αυτής, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η τήρηση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου ελέγχεται μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 74 του ν. 4808/2021 (Α' 101). Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την ως άνω υποχρέωση, εφαρμόζονται τα άρθρα 71 και 72 του ν. 3850/2010 (Α' 84).

Άρθρο 48
Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)

1. Απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά τους όρους πρόσβασης και παραμονής στη μισθωτή ή μη απασχόληση ή γενικά στην επαγγελματική ζωή, που σχετίζονται με την ιδιότητα ενός ατόμου ως οροθετικού στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus-HIV), καθώς και η διερεύνηση αυτής της ιδιότητας από τον εργοδότη πριν ή μετά την πρόσληψη ή τη σύναψη σύμβασης. Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται επαγγέλματα στα οποία, με ειδικές διατάξεις, επιβάλλεται η διερεύνηση της παραπάνω ιδιότητας για ιατρικούς λόγους.

2. Απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά στους όρους, τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, τις προαγωγές, καθώς και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού, που σχετίζονται με την ιδιότητα ενός ατόμου ως οροθετικού στον HIV.

3. Σε σχέση με τα άτομα που είναι οροθετικά στον HIV εφαρμόζεται αναλογικά το Κεφάλαιο Γ' του ν. 4443/2016 (Α' 232).

Άρθρο 49
Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022, οι οποίες υπέστησαν υλικές ζημιές και πιστοποιούνται ως πληγείσες από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και τη 14η.10.2022, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του καιρικού φαινομένου, από την 15η.10.2022 και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα για το οποίο θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1. Αν προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία συμβάσεων εργασίας, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

4. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76). Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534,00) ευρώ ανά μήνα, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας επιδομάτων εορτών. Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Οι ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, καθώς και των επιδομάτων εορτών που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αυτό, υπολογίζονται επί του ονομαστικού τους μισθού. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη.

5. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από την 15η.10.2022 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) Στους εργαζόμενους του πρώτου εδαφίου παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Η αποζημίωση των παρ. 4 και 5 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δη μόσιο εν γένει, τους δή μους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

7. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων των παρ. 4 και 5, καθώς και την αναλογία επιδομάτων εορτών και την ασφαλιστική κάλυψη αυτής των εργαζομένων της παρ. 4, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

8. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της παρ. 1 αναστέλλονται και οι εργαζόμενοι δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού μετά από την υποβολή από τον εργοδότη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνονται οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α' 184).
Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρμα απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, τα οποία διασταυρώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α' 139), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικά για την περίπτωση των εργαζομένων της παρ. 4, στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 50
Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

1. Προνοιακές αναπηρικές παροχές σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α' 30), οι οποίες καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν καταλογίζονται στους λήπτες και δεν αναζητούνται, αν έχουν ήδη καταλογισθεί από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι διαδικασίες καταλογισμού και αναζήτησης εκκινούν ή κινούνται, αν διακόπηκαν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αν διαπιστωθεί ότι η καταβολή της παροχής οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις που αποδίδονται σε δόλο του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

2. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ενημερώνει αμελλητί τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για την έκδοση κάθε νέας σύνταξης.

Άρθρο 51
Συμψηφισμός, παραγραφή και ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 4520/2018

Στο άρθρο 45 του ν. 4520/2018 (Α' 30), περί της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε ειδικές και όχι σε γενικές διατάξεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, β) στην παρ. 1 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε προνοιακές παροχές σε χρήμα και όχι γενικώς σε προνοιακές παροχές, να προβλέπεται ότι η άτοκη επιστροφή αχρεώστητων καταβολών διενεργείται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο (72), και να προβλέπεται ότι ο συμψηφισμός διενεργείται με οποιαδήποτε προνοιακή παροχή σε χρήμα που καταβάλλεται στον οφειλέτη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., και όχι με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών, ββ) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, και βγ) προστίθενται νέα, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο, εδάφια, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται, ώστε το ύψος της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται σε περίπτωση συμψηφισμού να ανέρχεται στο ένα έκτο (1/6), και όχι στο ένα πέμπτο (1/5) του μεικτού μηνιαίου ποσού των παροχών, δ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε λογαριασμό πλη ρωμών, και όχι σε τραπεζικό λογαριασμό, ε) η παρ. 6 τροποποιείται, ώστε να μην αναζητείται το ποσό των παροχών που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, αν αυτό είναι μικρότερο από εκατό (100), και όχι μικρότερο από είκοσι (20), ευρώ, και το άρθρο 45 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 45
Ειδικές διατάξεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών - παραγραφή - απόδοση παροχών στους κληρονόμους και έξοδα κηδείας
1. Κάθε προνοιακή παροχή σε χρήμα, επίδομα, οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη, που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., καταλογίζεται στους λαβόντες και επιστρέφεται άτοκα, εφάπαξ ή σε
μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο (72), ή συμψηφίζεται με οποιαδήποτε προνοιακή παροχή σε χρήμα που καταβάλλεται στον οφειλέτη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. Ο καταλογισμός των αχρεωστήτως καταβληθεισών προνοιακών παροχών του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να ανατρέχει σε χρονικό διάστημα πέραν της πενταετίας από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης. Το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως και σε εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής ή ενδικοφανούς διαδικασίας υποθέσεις καταλογισμού. Από την εφαρμογή του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου εξαιρούνται προνοιακές παροχές του πρώτου εδαφίου που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω πλάνης του Ο.Π.Ε.Κ.Α. ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησής τους και η πλάνη αυτή προκλήθηκε με δόλο του λήπτη τους. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαίωμα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. να εκδώσει πράξη καταλογισμού υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή. Η εκτέλεση των καταλογιστικών πράξεων για την είσπραξη των οφειλών του πρώτου εδαφίου αναστέλλεται με την καταβολή της πρώτης δόσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι εντεύθεν οφειλόμενες δόσεις δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Αν εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης, η οποία εκδίδεται μετά από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης του τελευταίου εδαφίου, η οφειλή από αχρεώστητη καταβολή δεν υπαχθεί σε ρύθμιση για την εξόφλησή της μέσω δόσεων ή δεν εξοφληθεί εφάπαξ, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190). Για τις καταλογιστικές πράξεις που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης του τελευταίου εδαφίου και για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτέλεσης, η προθεσμία των έξι (6) μηνών για την υπαγωγή των οφειλών από αχρεώστητη καταβολή σε ρύθμιση ή για την εφάπαξ εξόφλησή τους, κινείται από την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης προθεσμίας του έβδομου και του όγδοου εδαφίου κάθε διαδικασία εκτέλεσης αναστέλλεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται η διαδικασία υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση μηνιαίων δόσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση και την απώλεια του σχετικού δικαιώματος, ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το ύψος της οφειλής, το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των είκοσι (20) ευρώ, και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
2. Ο συμψηφισμός πραγματοποιείται σε μηνιαίες δόσεις, το ύψος καθεμιάς από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έκτο (1/6) του μεικτού μηνιαίου ποσού των παροχών ή εφάπαξ στην περίπτωση αναδρομικά χορηγούμενων παροχών. Αν το δικαιούμενο μεικτό μηνιαίο ποσό των παροχών είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ, παρακρατείται πλήρως μέχρι την εξόφληση της οφειλής.
3. Για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εκδίδεται απόφαση καταλογισμού από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Α., στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη, η ακριβής χρονολογία και ο τόπος έκδοσης της απόφασης, ο αύξων αριθμός αυτής, τα έγγραφα στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη, η αιτιολογία έκδοσης, το οφειλόμενο ποσό, η χρονική περίοδος μέσα στην οποία εισπράχθηκε αχρεωστήτως το καταλογιστέο ποσό, καθώς επίσης ο τρόπος επιστροφής του. Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 46. H προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μέσω συμψηφισμού.
4. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες σε αυτόν παροχές αναζητούνται από τους νόμιμους κληρονόμους του ή συμψηφίζονται με οφειλόμενες στο θανόντα και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές παροχές. Αν το δικαιούμενο ποσό δεν επαρκεί για την εξόφληση της οφειλής, το ποσό που υπολείπεται, αναζητείται από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά την κληρονομική τους μερίδα.
5. Αν στον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου παροχών από τον ΟΠΕΚΑ υπάρχει συνδικαιούχος και αναληφθούν ποσά που πιστώθηκαν αχρεωστήτως στο λογαριασμό μετά το θάνατο του δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, όταν το υπόλοιπο του κοινού λογαριασμού δεν αρκεί για την επιστροφή τους, μπορεί να αναζητούνται και από τους συνδικαιούχους του κοινού λογαριασμού. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α 72), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2972/2001 (Α 291), εφαρμόζεται και για τον ΟΠΕΚΑ.
6. Αν το ποσό των παροχών που καταβλήθηκε αχρεωστήτως είναι μικρότερο από εκατό (100) ευρώ, δεν αναζητείται.
7. Οποιαδήποτε προνοιακή παροχή, επίδομα, σύνταξη ή οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και οφείλεται σε αποβιώσαντα δικαιούχο, καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους αυτού, ύστερα από αίτηση και προσκόμιση των αναγκαίων για την απόδειξη της κληρονομικής τους ιδιότητας δικαιολογητικών. Τα οφειλόμενα ποσά καταβάλλονται, χωρίς ευθύνη του ΟΠΕΚΑ έναντι άλλων δικαιούχων, οι οποίοι μπορεί να στραφούν μόνο κατά των λαβόντων.
8. Σε περίπτωση θανάτου ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στον επιμεληθέντα της κηδείας, ύστερα από αίτησή του, έξοδα κηδείας, μέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής των εξόδων κηδείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Εκκρεμείς, κατά το χρόνο έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, αιτήσεις καταβολής εξόδων κηδείας για αποβιώσαντες ανασφάλιστους υπερήλικες του ν. 1296/1982 εξετάζονται με τις προϋποθέσεις της απόφασης αυτής.
9. Με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σε δικαιούχους του ν. 1296/1982 και του ν. 4093/2012 αναζητούνται.».

Άρθρο 52
Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Αποϊδρυματοποίηση, θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά ηλικίας μηδέν (0) έως έξι (6) ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αυτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, διαταραχές αυτιστικού φάσματος (Δ.Α.Φ.), σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία, προβλήματα ακοής ή όρασης, διαταραχές λόγου ή ομιλίας και κινητικές δυσκολίες, καθώς και τις οικογένειές τους, για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού και την υποστήριξη της οικογένειας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης του παιδιού και της οικογένειας και την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους.

2. Οι υπηρεσίες Πρώιμης Παρέμβασης συνιστούν πλέγμα εξατομικευμένων υπηρεσιών που παρέχονται με βάση την οικογενειοκεντρική προσέγγιση και παρέμβαση, για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των περιορισμών σε παιδιά που εμφανίζουν ή μπορεί να εμφανίσουν αναπτυξιακή καθυστέρηση ή αναπηρία και την προώθηση των δυνατοτήτων των παιδιών αυτών και της γενικής οικογενειακής ευημερίας.

3. Επιλέξιμοι ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης είναι παιδιά ηλικίας μηδέν (0) έως έξι (6) ετών, με διαπιστωμένη αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτών, σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Οι υπηρεσίες προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχονται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης από διεπιστημονική ομάδα, στη βάση εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας, κατά προτεραιότητα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού εξαιρουμένων όλων των δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών, και εστιάζοντας στις καθημερινές επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες στο σπίτι και στην κοινότητα, με την ενεργό συμμετοχή και διαρκή υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση της οικογένειας.

5. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τη συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας, καθώς και τη σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης για το παιδί και την οικογένεια, που περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηματική γλώσσα και στην κινητικότητα, συμβουλευτική υποστήριξη στην οικοδόμηση προσβάσιμου περιβάλλοντος στο σπίτι και διασύνδεση με άλλες υποστηρικτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο παιδί. Η διεπιστημονική ομάδα που σχεδιάζει και παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού και οικογένειας και μπορεί να αποτελείται, ενδεικτικά, από παιδιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εκπαιδευτές κινητικότητας.

6. Για τις ηλικίες από τεσσάρων (4) έως έξι (6) ετών το πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης εφαρμόζεται παράλληλα και διασυνδέεται με το πρόγραμμα πρώιμης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης που παρέχεται σε μαθητές και στην οικογένειά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 229 του ν. 4823/2021 (Α' 136) και τον ν. 3699/2008 (Α' 199). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Ομάδα Κοινής Παρακολούθησης, η οποία παρακολουθεί την παράλληλη εφαρμογή των Προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης του πρώτου εδαφίου και δύναται να υποβάλει εισηγήσεις με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών από τους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 δεν υποκαθιστά τη διάγνωση της παρ. 3 και δεν καθιστά τα παιδιά επιλέξιμα για το πιλοτικό πρόγραμμα.

7. Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης δεν αποστερεί τον ωφελούμενο από την απόλαυση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ωφελήματος απονέμεται σύμφωνα με τον νόμο σε αυτόν και, ενδεικτικώς, τις παροχές που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (υπό στοιχεία Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Β'4898) και τις προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

8. Το πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης υλοποιείται εντός επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Το πιλοτικό πρόγραμμα εκκινεί το 2023 και η διάρκειά του προσδιορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

9. Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του πιλοτικού προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

10. Το πιλοτικό πρόγραμμα μπορεί να λαμβάνει τη μορφή κάλυψης της αξίας συμμετοχής μέσω απόδοσης αξιών τοποθέτησης υπέρ των ωφελούμενων προσώπων.

11. Οι δαπάνες του πιλοτικού προγράμματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

12. Μετά από την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγραφέντα προβλήματα, εξαχθέντα συμπεράσματα και εισηγήσεις από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, υπό τη μορφή Έκθεσης Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης της παρ. 1 του άρθρου 53 υποβάλλουν τεκμηριωμένες αναφορές για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η Έκθεση Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων τίθεται υπόψη του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά από την αξιολόγηση δύναται να ακολουθήσει η καθολική εφαρμογή Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης σε ολόκληρη τη χώρα.

Άρθρο 53
Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης - Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος

1. Καταρτίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης, το οποίο τηρείται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για την εγγραφή των παρόχων στο μητρώο απαιτείται η προηγούμενη παρακολούθηση, από μέρος του προσωπικού τους, εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικά με το οικογενειοκεντρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης το οποίο παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. To μητρώο αντλεί στοιχεία και συνδέεται με τα υφιστάμενα μητρώα νομικών προσώπων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. συστήνεται και λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων να ενταχθούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης της παρ. 1, των αιτημάτων λήψης των υπηρεσιών, καθώς και των πληρωμών για την παροχή των υπηρεσιών. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ορίζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Οι διαδικασίες ένταξης στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης παρέχονται ως ψηφιακή υπηρεσία από τις ψηφιακές πύλες gov.gr και eugo.gov.gr.

Άρθρο 54
Πιλοτικό Πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα των χώρων μόνιμης κατοικίας και εργασίας ατόμων με αναπηρία. Οι διαδικασίες υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης παρέχονται ως ψηφιακή υπηρεσία από την ψηφιακή πύλη gov.gr.

2. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ν. 4961/2022 (Α' 146). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

3. Μετά από την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγραφέντα προβλήματα, εξαχθέντα συμπεράσματα και εισηγήσεις από την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, υπό τη μορφή Έκθεσης Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. Μετά από την αξιολόγηση ακολουθεί η καθολική εφαρμογή του προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα.

4. Οι δαπάνες του πιλοτικού προγράμματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, στην οποία μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 55
Καταβολή αμοιβής επαγγελματιών αναδόχων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προσθήκη περ. ηβ) στην παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4520/2018, προσθήκη περ. στ) στην παρ. 2 και υποπερ. ιστιστ) στην παρ. 3 άρθρου 21 ν. 4520/2018

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α' 30), περί των παροχών και υπηρεσιών του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), μετά από την περ. ηα) προστίθεται περ. ηβ) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. χορηγεί και διαχειρίζεται τα εξής:
α) το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5),
β) το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,
γ) την παροχή στους ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 (Α' 128), τον ν. 4093/2012 (Α' 222), την παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και το άρθρο 49 παράγραφος 7 του παρόντος,
δ) τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με το ν. 3050/2002,
ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:
αα) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους [(ν.δ. 57/1973 (Α' 149), ν. 162/1973 (Α' 227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α' 36), άρθρο 4 του ν. 2345/1995 (Α' 213)],
ββ) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς,