ΣτΕ 2061/1999

Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως κρίση περί τα πράγματα, δεν υπόκειται καταρχήν σε αναιρετικό έλεγχο. Ομως οι πλημμέλειες που αφορούν υποτιμολόγηση και μη έκδοση τιμολογίων πώλησης, συναρτώμενες και με την έκτασή τους, δεν θα μπορούσαν να διορθωθούν με την προσθήκη λογιστικών διαφορών. Επομένως η προσφυγή, σ αυτές τις περιπτώσεις, στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, είναι νόμιμη.Σχόλια:


1 Ιαν 1999

Taxheaven.gr
 <------> 5. Επειδή, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία ασχολήθηκε, κατά την κρινόμενη χρήση, με την εισαγωγή και εμπορία παιδικών παιχνιδιών, μουσικών οργάνων, ποδηλάτων κ.λπ., τήρησε δε για την παρακολούθηση των εργασιών της βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ. Η φορολογική αρχή έκρινε ότι τα εν λόγω βιβλία και στοιχεία ήταν ανεπαρκή και ανακριβή και προέβη στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, η φορολογική αρχή στήριξε την κρίση της αυτή: α) Στην υποτιμολόγηση πωληθέντων εμπορευμάτων και β) σε πωλήσεις εμπορευμάτων χωρίς τιμολόγια. Το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε ότι οι παραβάσεις αυτές των διατάξεως του ΚΦΣ δεν θεμελιώνουν λόγους απόρριψης των βιβλίων. Ειδικότερα, ως προς τη δεύτερη παράβαση, έκρινε ότι οι πωλήσεις συγκεκριμένου ύψους (1.419.950 δρχ.) χωρίς τιμολόγια, δεν καθιστούν ανέφικτο το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων, γιατί μπορούν να προστεθούν ως λογιστική διαφορά. Η κρίση όμως αυτή είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελειών, όπως είναι η μη έκδοση τιμολογίων πώλησης, δεν αποτελεί λόγο μη προσφυγής στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μόνο το γεγονός ότι είναι δυνατή η προσθήκη των σχετικών ποσών στα αποτελέσματα ως λογιστικών διαφορών, πράγμα το οποίο άλλωστε θα ήταν δυνατό, σε κάθε περίπτωση αποκάλυψης διαφυγής ορισμένων εσόδων, καθόσον η δυνατότητα ελεγκτικών επαληθεύσεων συναρτάται και προς το είδος και την έκταση των διαπιστουμένων πλημμελειών των βιβλίων και στοιχείων. Για το λόγο αυτό, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.
Taxheaven.gr