ΣτΕ 2334/1998

Ποσό φόρου (ΦΠΑ) που ο εκδότης φορολογικού στοιχείου ανέγραψε σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (και εξ αυτού τεκμαίρεται η είσπραξή του), οφείλεται και αποδίδεται στο Δημόσιο, ανεξάρτητα αν η πράξη για την οποία εκδόθηκε το τιμολόγιο δεν υπόκειται στο φόρο αυτό.Σχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ Σ.τ.Ε.: 2334/1998 Ποσό φόρου (ΦΠΑ) που ο εκδότης φορολογικού στοιχείου ανέγραψε σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (και εξ αυτού τεκμαίρεται η είσπραξή του), οφείλεται και αποδίδεται στο Δημόσιο, ανεξάρτητα αν η πράξη για την οποία εκδόθηκε το τιμολόγιο δεν υπόκειται στο φόρο αυτό. <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε τα εξής: η ήδη αιτούσα Α.Ε., που εδρεύει στην Ελλάδα και έχει ως κύριο μέτοχο την αλλοδαπή εταιρία "......", η οποία εδρεύει στη Γερμανία και υπόκειται σε ΦΠΑ, εισέπραξε από την τελευταία συνολικό ποσό 178.754.109 δρχ., για τη συμμετοχή της αλλοδαπής αυτής εταιρίας στις δαπάνες λειτουργίας της. Για το ποσό αυτό, η ήδη αιτούσα εξέδωσε το υπ' αριθ. 209/30.11.1992 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την αλλοδαπή εταιρία, στο οποίο χρέωσε (ανέγραψε) και τον ανάλογο ΦΠΑ, 32.175.741 δρχ. Στη συνέχεια, το φόρο αυτό περιέλαβε στην προσωρινή δήλωση μηνός Νοεμβρίου 1992, με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 5 του Ν.Δ.3629/1956, σύμφωνα με την οποία η είσπραξη του παραπάνω ποσού δεν αφορούσε το αντίτιμο παροχής υπηρεσιών, αλλά τη συμμετοχή της αλλοδαπής εταιρίας στις δαπάνες λειτουργίας της και για το λόγο αυτό δεν οφείλεται ο επίμαχος φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.1642/1986. Η φορολογική αρχή, με την προσβαλλόμενη με την προσφυγή αρνητική απάντηση, απέρριψε την επιφύλαξη αυτή γιατί, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. δ' του άρθρου 28 του νόμου αυτού, εφόσον η εκκαλούσα εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο ανέγραψε το σχετικό ΦΠΑ, ο φόρος αυτός ορθά αποδόθηκε στο Δημόσιο, έστω και αν η συγκεκριμένη πράξη δεν υπέκειτο στο φόρο αυτό. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε, με βάση τα πιο πάνω πραγματικά περιστατικά, ότι "ορθά και νόμιμα" η πρωτόδικη απόφαση είχε κρίνει ότι η ήδη αιτούσα δεν εδικαιούτο "εκπτώσεως του ΦΠΑ γιατί, εφόσον αυτή είχε αναγράψει στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε τον επίδικο φόρο, που ήταν εκπεστέος εκ μέρους της κατέχουσας το τιμολόγιο αλλοδαπής εταιρίας, ο φόρος αυτός που αποδόθηκε στο Δημόσιο δεν ήταν δυνατό να επιστραφεί". Με τη σκέψη δε αυτή, απέρριψε τους λόγους της έφεσης της αιτούσας εταιρίας, με τους οποίους υποστηρίζονταν τα αντίθετα, καθώς και η έφεση στο σύνολό της. Κρίνοντας έτσι το Διοικητικό Εφετείο, ορθώς το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε, με νόμιμη δε και επαρκή αιτιολογία, απέρριψε τους αντίθετους ισχυρισμούς της αιτούσας, ενόψει όσων αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, όλα δε όσα αντίθετα προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα, καθώς και η αίτηση αυτή στο σύνολό της.
Taxheaven.gr