ΣτΕ 1277/1998

Εφόσον οι περιγραφόμενες στις εκθέσεις ελέγχου και επανελέγχου πλημμέλειες δεν αποδεικνύουν ότι έχουν τέτοια έκταση και βαρύτητα, ώστε να επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα, δεν είναι σύννομη η απόρριψη της εγκυρότητας των βιβλίων και η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.Σχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Απόρριψη βιβλίων Σ.τ.Ε.: 1277/1998 Εφόσον οι περιγραφόμενες στις εκθέσεις ελέγχου και επανελέγχου πλημμέλειες δεν αποδεικνύουν ότι έχουν τέτοια έκταση και βαρύτητα, ώστε να επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα, δεν είναι σύννομη η απόρριψη της εγκυρότητας των βιβλίων και η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. <------> 3. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, καθώς και από την υπ' αριθ. 11887/1993 προδικαστική απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, η αναιρεσίβλητη εταιρία είχε ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή και εμπορία βρεφικών και παιδικών ενδυμάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών βαφής σε τρίτους και κατά την περίοδο 29/11-31.12.1983 είχε τηρήσει βιβλία και στοιχεία Δ' κατηγορίας του ΚΦΣ (Π.Δ.99/1977, ΦΕΚ 34/Α'). Η φορολογική αρχή, προκειμένου να επιβάλει ΦΚΕ, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης για την ως άνω περίοδο εξωλογιστικά, λόγω ορισμένων πλημμελειών των βιβλίων και στοιχείων της. Μεταξύ των πλημμελειών που, κατά τη φορολογική αρχή, καθιστούσαν αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων, περιλαμβάνονται και οι εξής τρεις: α) Σε δελτία αποστολής ημιέτοιμων προϊόντων προς τρίτους για επεξεργασία, που είχε εκδώσει η αναιρεσίβλητη, δεν είχαν αναγραφεί οι όροι επεξεργασίας, κατά παράβαση του άρθρου 23, παρ. 5 του ΚΦΣ, β) η αναιρεσίβλητη σε δέκα έξι (16) περιπτώσεις εξέδωσε δελτία αποστολής χωρίς τη χρήση χημικού χάρτη (καρμπόν) στα αντίτυπα, κατά παράβαση του άρθρου 29, παρ. 3 του ΚΦΣ και γ) η αναιρεσίβλητη καταχώρισε στο αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου μεταχρονολογημένες επιταγές ως μετρητά, κατά παράβαση του άρθρου 7, παρ. 2 του ΚΦΣ. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο και αφού με την ανωτέρω προδικαστική του απόφαση διέταξε τη φορολογική αρχή να διενεργήσει επανέλεγχο, δέχθηκε τα εξής: α) Για την πρώτη ως άνω πλημμέλεια, ότι ναι μεν δεν είναι επαρκής η περιγραφή της επεξεργασίας, δεν προκύπτει όμως ο αριθμός των δελτίων αποστολής που είχαν εκδοθεί με την έλλειψη αυτή, οι ποσότητες αγαθών τις οποίες αφορούν και το ποσοστό που καταλαμβάνουν, σε σύγκριση με την παραγωγική διαδικασία της αναιρεσίβλητης, ώστε να αξιολογηθεί η σοβαρότητα και η έκταση της παράλειψης και να κριθεί αν όντως ήταν ανέφικτες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις, β) για τη δεύτερη πλημμέλεια, ότι αυτή δεν οδηγεί οπωσδήποτε σε αδυναμία ελεγκτικών επαληθεύσεων, εφόσον δεν αναφέρεται ούτε ο ακριβής αριθμός των στοιχείων, ούτε οι ποσότητες των υφασμάτων που διακινήθηκαν μ' αυτά, ούτε κάποια περίπτωση ανακρίβειας ή αναντιστοιχίας στην αναγραφή των ποσοτήτων μεταξύ του πρωτοτύπου και του αντιτύπου, αυτά δε ανεξάρτητα από το ότι τα εν λόγω στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του ΚΦΣ, μπορούσαν να εκδοθούν και με άλλο πρόσφορο τρόπο και γ) για την τρίτη πλημμέλεια, ότι αυτή δεν μπορεί να στηρίξει την απόρριψη των βιβλίων της αναιρεσίβλητης, αφού η φορολογική αρχή δεν απέδειξε πόσες είναι οι επιταγές αυτές, τι ποσό αντιπροσωπεύουν και αν η διαφορά του πραγματικού από το λογιστικό ταμείο είναι ουσιώδης. Εν όψει αυτών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσίβλητης βάσει των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων της, δεδομένου δε ότι δεν προέκυψαν φορολογητέα έσοδα, ακύρωσε το επίδικο φύλλο ελέγχου. 4. Επειδή, με το ανωτέρω περιεχόμενο η προσβαλλόμενη απόφαση, δεχόμενη δηλαδή, καθ' ερμηνεία, ότι οι ως άνω πλημμέλειες των βιβλίων και στοιχείων της αναιρεσίβλητης, όπως αυτές περιγράφονται στις εκθέσεις ελέγχου και επανελέγχου, δεν απεδείχθη ότι έχουν τέτοια έκταση και βαρύτητα, ώστε να επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσματά της και να δικαιολογούν τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων της, είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, τα περί του αντιθέτου δε προβαλλόμενα είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Ειδικότερα, ο λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται ότι το δικαστήριο της ουσίας δεν αξιολόγησε την επίπτωση των πλημμελειών αυτών στη δυνατότητα λογιστικού ελέγχου των αποτελεσμάτων της αναιρεσίβλητης, είναι αβάσιμος και απορριπτέος, διότι, κατά τα προεκτεθέντα, το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε τέτοια αξιολόγηση. Εν όψει αυτών, ο λόγος αναίρεσης κατά της επάλληλης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης, ειδικά για τη δεύτερη ως άνω πλημμέλεια, της μη χρήσης χημικού χάρτη, κατά την οποία τα εν λόγω αντίτυπα, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του ΚΦΣ, μπορούσαν να εκδοθούν και με άλλο πρόσφορο τρόπο, είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής. 5. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ΚΦΣ ορίζεται ότι: "Επί ποσοτικής παραλαβής αγαθών, μη συνοδευομένων υπό τιμολογίων, δελτίου αποστολής ή ετέρου θεωρημένου στοιχείου, τηρείται βιβλίον ποσοτικής παραλαβής...". Εν προκειμένω, μεταξύ των πλημμελειών που, κατά τη φορολογική αρχή, δικαιολογούσαν τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων της αναιρεσίβλητης, περιλαμβανόταν η μη καταχώριση στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής της των πάγιων και εμπορεύσιμων στοιχείων που διακινήθηκαν χωρίς φορολογικά στοιχεία από την έδρα της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης στην έδρα της, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης του ΚΦΣ. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο δέχθηκε ότι τα στοιχεία αυτά διακινήθηκαν με τιμολόγια πώλησης χωρίς αξία, το κύρος και η νομιμότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε από τη φορολογική αρχή και επομένως δεν απαιτείτο η καταχώρισή τους στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι νόμιμη και ο περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Taxheaven.gr