ΣτΕ 4893/1997

Σε περίπτωση που η ελεγκτική αρχή ανακαλύψει και κατασχέσει ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, προκειμένου να εκδώσει ένδικη πράξη επιβολής προστίμου, δεν πρέπει να αρκεστεί στο συσχετισμό των ανεπίσημων αυτών στοιχείων με τα επίσημα, αλλά να διασταυρώσει τα δεδομένα τους με τα βιβλία και στοιχεία των φερομένων ως πελατών.Σχόλια:


1 Ιαν 1997

Taxheaven.gr


Συσχετισμός επίσημων και ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων
Σ.τ.Ε.: 4893/1997


Σε περίπτωση που η ελεγκτική αρχή ανακαλύψει και κατασχέσει ανεπίσημα βιβλία
και στοιχεία, προκειμένου να εκδώσει ένδικη πράξη επιβολής προστίμου, δεν
πρέπει να αρκεστεί στο συσχετισμό των ανεπίσημων αυτών στοιχείων με τα επίσημα,
αλλά να διασταυρώσει τα δεδομένα τους με τα βιβλία και στοιχεία των φερομένων
ως πελατών.

<5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη
απόφαση, κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησαν στην επιχείρηση εμπορίας
μαρκαδόρων, φίλτρων νερού, δίσκων κ.λπ. της αναιρεσίβλητης εταιρίας υπάλληλοι
της Υπηρεσίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών κατασχέθηκαν, εκτός των βιβλίων Β'
κατηγορίας του ΚΦΣ που τηρούσε η εταιρία αυτή, και ανεπίσημα στοιχεία (μπλοκ
παραγγελιών, καρτέλες πελατών κ.λπ.). Η φορολογική αρχή από την επεξεργασία των
παραπάνω ανεπίσημων στοιχείων, σε συνδυασμό προς τις εγγραφές των επίσημων
βιβλίων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναιρεσίβλητη είχε υποπέσει κατά την
κρινόμενη χρήση 1980 σε πληθώρα παραβάσεων του ΚΦΣ, για τις οποίες επέβαλε, με
την ένδικη πράξη, αντίστοιχα πρόστιμα. Ειδικότερα, με την ένδικη πράξη,
επιβλήθηκαν, πλην άλλων, και πρόστιμα, διότι η εν λόγω εταιρία δεν είχε εκδώσει
αποδείξεις λιανικής πώλησης σε 227 περιπτώσεις και τιμολόγια πώλησης σε 137
περιπτώσεις και είχε εκδώσει ανακριβή ως προς την ποσότητα και αξία τιμολόγια
πώλησης σε 14 περιπτώσεις και ανακριβή ως προς την ποσότητα δελτία αποστολής σε
12 περιπτώσεις. To πρωτοβάθμιο δικαστήριο ακύρωσε την ένδικη πράξη ως αορίστως
και πλημμελώς αιτιολογημένη κατά τα παραπάνω κεφάλαια. Το Δημόσιο, με τους
λόγους έφεσης, όπως περιγράφονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, ισχυρίσθηκε, πλην
άλλων, ότι υπήρχε απόλυτος συσχετισμός των ανεπίσημων στοιχείων με τις
συναλλαγές της αναιρεσίβλητης εταιρίας και ιδίως των παραγγελιών πελατών της με
τα εκδοθέντα στοιχεία ή με εισπράξεις χωρίς στοιχεία και ότι από τα ανεπίσημα
αυτά στοιχεία, στα οποία αναγραφόντουσαν ονόματα και διευθύνσεις πελατών της
εταιρίας, πωληθέντα είδη και εισπραχθέντα ποσά, αποδεικνύονται πλήρως οι
αποδοθείσες στην αναιρεσίβλητη παραβάσεις του ΚΦΣ. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
απέρριψε τους λόγους έφεσης του Δημοσίου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση,
κρίνοντας ότι η φορολογική αρχή δεν είχε αποδείξει με συγκεκριμένα και
τεκμηριωμένα στοιχεία την ύπαρξη σχέσης μεταξύ ανεπίσημων στοιχείων (τα οποία,
κατά το Διοικητικό Εφετείο, είχαν απλώς σχέση με την "ευρύτερη λειτουργική
δραστηριότητα" της εταιρίας) και συναλλαγών της αναιρεσίβλητης, αλλά ότι είχε
βασισθεί σε συμπερασματικές κρίσεις και εικασίες περί της τέλεσης των
παραβάσεων. Περαιτέρω, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η φορολογική αρχή
"ουδόλως απέδειξε με το συσχετισμό των επισχεθέντων ανεπίσημων στοιχείων προς
τα επίσημα στοιχεία ... την πραγμάτωση των ... παραβάσεων, αλλά ... στηρίχθηκε
αποκλειστικά στα στοιχεία των ανεπίσημων μπλοκ και καρτελών, τα οποία όμως ήταν
ελλιπή, χωρίς να διασταυρώνει τα δεδομένα αυτά με έλεγχο στα βιβλία και
στοιχεία των φερομένων ως πελατών της (εταιρίας), παρόλο που από τις
καταστάσεις προκύπτει η διεύθυνση σε ορισμένες περιπτώσεις αυτών...".

6. Επειδή, η κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά την οποία η
φορολογική αρχή δεν απέδειξε τη συνδρομή των πραγματικών περιστατικών που
συγκροτούν τις παραβάσεις του ΚΦΣ που αποδόθηκαν στην αναιρεσίβλητη με την
ένδικη πράξη, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι το δικάσαν δικαστήριο της
ουσίας, αποκρούοντας τους λόγους έφεσης του Δημοσίου, περιορίσθηκε να διαλάβει
στην προσβαλλόμενη απόφασή του τη σκέψη ότι η φορολογική αρχή δεν προέβη σε
διασταύρωση των κατασχεθέντων ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων της
αναιρεσίβλητης, που ήταν ελλιπή, με τα βιβλία και στοιχεία των φερομένων ως
πελατών της, καίτοι στην έφεσή του το Δημόσιο είχε ισχυρισθεί αναλυτικά (όπως,
εξάλλου, περιγράφεται συνοπτικά στην προσβαλλόμενη απόφαση) ότι ο φορολογικός
έλεγχος είχε προβεί στη διασταύρωση και συσχετισμό των ανεπίσημων στοιχείων
προς τα επίσημα βιβλία και στοιχεία της αναιρεσίβλητης και των φερομένων ως
πελατών της, ότι στα ανεπίσημα στοιχεία αναγραφόντουσαν παραγγελίες
συγκεκριμένων ποσοτήτων συγκεκριμένων ειδών, αξίες, ονοματεπώνυμα και
διευθύνσεις πελατών της και ότι τα πορίσματα της διασταύρωσης αυτής είχαν
καταγραφεί στην έκθεση ελέγχου και στις συνημμένες σ' αυτή αναλυτικές
καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η
προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί.


Taxheaven.gr