103399/27-10-2022

Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)

27 Οκτ 2022

Taxheaven.gr
Αθήνα, 27/10/2022
Αριθ. Πρωτ.: 103399 - 27/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ. - ΥΜΣ

Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας:101 81
Πληροφορίες:Ε. Αθανασάκη
Ε. Τρακάδα
Ου. Παπαγεωργίου
Ι.- Μ Κετεντζιάν
Χ. Τάκος
Τηλέφωνο: 210 3893 572, 444, 576, 519
Email : [email protected]

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (ν. 4919/2022)

Με τις διατάξεις των άρθρων 53-55 του ν. 4919/2022 (Α' 71) και της υπ.' αρ. 68281/05.07.2022 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα» (Β' 3647) θεσμοθετήθηκε το εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και τέθηκε σε εφαρμογή ένας ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου που διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας. Το νέο σύστημα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ασφάλεια χάρη στον συνδυασμό σύγχρονων εργαλείων που περιλαμβάνουν την αυτοματοποίηση των νέων διαδικασιών, όπου είναι εφικτό, με παράλληλη δυνατότητα ελέγχου από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Διευκρινίζεται ότι οι δυνατότητες που παρέχονται στους ενδιαφερόμενους για αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη της τελικής επιλογής τους, μέσω της οποίας οφείλουν να διασφαλίζουν την εξατομίκευση της επιχείρησης τους, χωρίς να δημιουργούν σύγχυση ή να παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό και να εκμεταλλεύονται ξένη φήμη.

Συνεπώς, για την ορθή και σύννομη επιλογή του λεκτικού δεν αρκεί η αποδοχή του από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αποτελεί εργαλείο διευκόλυνσης. Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανόνες, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει τις συνέπειες και τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 της υπ. αρ. 68281/05.07.2022 υπουργικής απόφασης. 

Εν όψει της θέσης σε λειτουργία της πλατφόρμας για την αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δίνονται διευκρινίσεις για τα εξής ζητήματα:

1. Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 8 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
2. Αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα (παρ. 2 άρθρου 4 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
3. Αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου (προαιρετική διαδικασία) (άρθρο 9 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
4. Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου (παρ. 6. άρθρου 8 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
5. Δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 10 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
6. Πανελλήνια ισχύς επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (άρθρο 1 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
7. Έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων (άρθρα 5 και 14 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
8. Δυνατότητα χρήσης πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (άρθρο 6 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Παραδείγματα (άρθρο 7 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647)
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τέλη δέσμευσης/ προδέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου (άρθρο 11 ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647).

1. Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ο υπόχρεος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να δεσμεύσει αυτόματα επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο χωρίς να απευθυνθεί στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Προς το παρόν, η αυτόματη δέσμευση έχει εφαρμογή μόνο κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ μελλοντικά θα είναι διαθέσιμη:

α) για την ηλεκτρονική έναρξη εργασιών ατομικής εμπορικής επιχείρησης

β) για την αυτόματη τροποποίηση καταστατικού με πρότυπη πράξη,

γ) για την επιγραμμική εγγραφή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας.1

Κατά την ηλεκτρονική σύσταση εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας https://eyms.businessportal.gr/, ο ενδιαφερόμενος δεσμεύει το επιθυμητό λεκτικό, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο και επαρκώς διαφοροποιημένο από τις ήδη καταχωρημένες επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται δυνατότητα αυτόματου ελέγχου διαθεσιμότητας με παράλληλη ενημέρωση για όλες τις υφιστάμενες παρεμφερείς επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους σε πανελλήνιο επίπεδο. Η αυτόματη δέσμευση παρέχεται ατελώς. Εφόσον το επιθυμητό λεκτικό δεν είναι αποδεκτό από το πληροφοριακό σύστημα, ο ενδιαφερόμενος δύναται είτε να το αλλάξει και να το προσαρμόσει στους ισχύοντες κανόνες, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αιτηθεί ηλεκτρονικά τον έλεγχό του από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία προβαίνει άμεσα στον σχετικό έλεγχο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.

Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει χρήση κωδικού προδέσμευσης, εφόσον προηγουμένως έχει κάνει αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.

2. Αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα2

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα δύνανται να δεσμεύσουν αυτόματα διακριτικό τίτλο στο ενιαίο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων. Η εν λόγω δυνατότητα δεν γεννά καμία υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο Επιμελητήριο, εφόσον πρόκειται για πρόσωπα που δεν έχουν σχετική υποχρέωση εγγραφής.

Για τη δέσμευση διακριτικού τίτλου ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Στη διεύθυνση https://services.businessportal.gr/ ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τις αναρτημένες οδηγίες εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. ως «μη υπόχρεος εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.». Στη συνέχεια, με τους κωδικούς του εισέρχεται στο σύστημα, επιλέγει από το κεντρικό μενού "αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου" και ακολουθώντας τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες κάνει δέσμευση του επιθυμητού λεκτικού. Εάν η δέσμευση πραγματοποιηθεί αυτόματα δεν υπάρχει κόστος, ενώ αν επιλεγεί αίτημα ελέγχου προς την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το κόστος ανέρχεται στα δέκα (10 €) ευρώ (βλ. ενότητα 4). Προαιρετικά, μπορεί να κάνει χρήση κωδικού προδέσμευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία της ενότητας 3 της παρούσας.

3. Αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου

Η αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Για την ορθή εφαρμογή της επισημαίνονται τα εξής:

α) δεν είναι διαθέσιμη στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και δεν ταυτίζεται με την προέγκριση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η οποία με το νέο νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίσταται πλέον σαν διαδικασία,

β) απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να δεσμεύσουν κάποιο λεκτικό για μελλοντική χρήση και είναι προαιρετική. Συνεπώς, δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) η προδέσμευση δεν αρκεί για τη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, καθώς αυτή ολοκληρώνεται μόνο με τη χρήση του κωδικού που λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος κατά την προδέσμευση,

δ) η διάρκεια της προδέσμευσης είναι δύο μήνες και εφόσον ο ενδιαφερόμενος το επιθυμεί έχει τη δυνατότητα να την ανανεώσει μία ακόμη φορά, πριν τη λήξη της,

ε) το προδεσμευμένο λεκτικό δεν είναι διαθέσιμο στους τρίτους για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η προδέσμευση,

στ) η χρήση του προδεσμευμένου λεκτικού δεν είναι υποχρεωτική. Εφόσον δεν γίνει χρήση του λεκτικού εντός των δύο μηνών (ή εντός τεσσάρων για την περίπτωση που έχει γίνει ανανέωση της προδέσμευσης) το λεκτικό απελευθερώνεται αυτόματα και είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε τρίτο.

Το τέλος της προδέσμευσης είναι τριάντα (30 €) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό η τυχόν ανανέωση, για την οποία απαιτείται η εκ νέου καταβολή του τέλους προδέσμευσης. Σε περίπτωση μη χρήσης του προδεσμευμένου λεκτικού δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Το προδεσμευμένο λεκτικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν επωνυμία ή/και σαν διακριτικός τίτλος. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κάνει χρήση διαφορετικού λεκτικού στην επωνυμία και στον διακριτικό τίτλο, τότε απαιτούνται δυο προδεσμεύσεις οι οποίες χρεώνονται χωριστά.

Η χρήση του κωδικού δεν είναι υποχρεωτικό να γίνεται αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο που έκανε την προδέσμευση. Ο κωδικός μπορεί να παραχωρηθεί σε οποιονδήποτε τρίτο για χρήση σε σύσταση/έναρξη/προσθήκη ή τροποποίηση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου. Για την παραχώρηση σε τρίτο αρκεί η γνωστοποίηση του κωδικού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://services.businessportal.gr/ και εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, ακολουθούν τις οδηγίες εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, με τους κωδικούς τους εισέρχονται στο σύστημα, επιλέγουν "προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου" από το κεντρικό μενού και ακολουθώντας τους ισχύοντες κανόνες και οδηγίες κάνουν την επιθυμητή προδέσμευση. Εφόσον επιλεγεί έλεγχος από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ακολουθείται η διαδικασία της ενότητας 4.

4. Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου

Πρόκειται για μια νέα δυνατότητα, η οποία προστέθηκε στις αυτόματες διαδικασίες (προδέσμευσης και αυτόματης δέσμευσης) για να διευκολυνθεί η αυτόματη έγκριση ή μη επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου περιπτώσεων που δεν μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις που οδηγούνται για έλεγχο στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου είναι η χρήση ομόηχης λέξης γραμμένης είτε με ελληνικούς είτε με λατινικούς χαρακτήρες ή ανορθόγραφης λέξης ή η χρήση του άρθρου για τις οποίες πρέπει να εξεταστεί από υπάλληλο εάν διαφοροποιούνται επαρκώς από άλλες παρεμφερείς επωνυμίες ή διακριτικούς τίτλους.3

Με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου από τον ενδιαφερόμενο, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ μέσω του μενού "Έλεγχοι Διαθεσιμότητας για προδέσμευση Επωνυμίας/ΔΤ' (https://services.businessportal.gr/namePurchase/namePurchaseClaimsForChamber) λαμβάνει το αίτημα και προβαίνει άμεσα στον σχετικό έλεγχο, κατόπιν του οποίου, είτε εγκρίνει την επιθυμητή επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο (εφόσον προκύπτει επαρκής διαφοροποίηση), είτε την απορρίπτει αιτιολογημένα και προτείνει στον ενδιαφερόμενο εναλλακτικές επιλογές, έως την εξεύρεση αποδεκτής λύσης. Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκρίνεται στις προτάσεις της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η αίτηση ελέγχου κλείνει αυτόματα με το πέρας του ενός μήνα.

Εφόσον επιλεγεί έλεγχος από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τότε για τον ενδιαφερόμενο προκύπτει το εξής κόστος:

α) κατά τη σύσταση μέσω e-ΥΜΣ το τέλος του ελέγχου διαμορφώνεται στα δέκα (10 €) ευρώ και αποτελεί έσοδο της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε τον έλεγχο. Το ποσό αυτό είναι ανεξάρτητο από το κόστος της σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4919/2022, το οποίο αποτελεί πόρο του κρατικού προϋπολογισμού.

γ) κατά την αυτόματη δέσμευση από μη υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, το τέλος του ελέγχου διαμορφώνεται στα δέκα (10) ευρώ και αποτελεί έσοδο της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε τον έλεγχο.

β) κατά την προδέσμευση, η οποία έχει κόστος τριάντα (30) ευρώ, όταν μεσολαβεί έλεγχος από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το ποσό αυτό αποτελεί πόρο της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε τον έλεγχο, ενώ αν πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου αυτόματα, χωρίς έλεγχο από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., το ποσό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. για τις αιτήσεις ελέγχου που προέρχονται από ενδιαφερόμενους να κάνουν σύσταση μέσω της e-ΥΜΣ. Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν, ώστε να μην δημιουργείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις ηλεκτρονικές συστάσεις εταιρειών.

5. Δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Η Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. αναλαμβάνει να κάνει δέσμευση της επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου μιας επιχείρησης στις εξής περιπτώσεις:

α) κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ),

β) κατά την τροποποίηση υφιστάμενης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου ή προσθήκης νέου διακριτικού τίτλου που πραγματοποιείται με τροποποίηση του καταστατικού ή λόγω μετασχηματισμού της επιχείρησης,

γ) κατά την απόδοση/τροποποίηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε νομικές μορφές που δεν συστήνονται μέσω ΥΜΣ,

δ) κατά την απόδοση/τροποποίηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε υποκαταστήματα ημεδαπής ή αλλοδαπής

ε) κατά την απόδοση διακριτικού τίτλου σε ατομικές επιχειρήσεις ή την τροποποίηση αυτού,

Ειδικότερα, κατά περίπτωση, η διαδικασία δέσμευσης είναι η εξής:

α) Δέσμευση κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (ΥΜΣ)
Κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ελέγχουν τη διαθεσιμότητα της επιθυμητής επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και είτε τα δεσμεύουν, εφόσον είναι διαθέσιμα, είτε ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο για οποιαδήποτε πρόσκρουση. Κατόπιν της προσαρμογής του λεκτικού, γίνεται η σχετική δέσμευση από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία στη συνέχεια ολοκληρώνει τη σύσταση (άρθρο 9 του ν. 4919/2022). Το τέλος της δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου είναι δέκα (10) ευρώ, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο τέλος Ενιαίου Κόστους Σύστασης (άρθρο 14 του ν. 4919/2022).
Προαιρετικά, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει κάνει προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εισάγει τον κωδικό προδέσμευσης στο Π/Σ της ΥΜΣ. Σε αυτή την περίπτωση δεν καταβάλλεται Τέλος δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..

β) Δέσμευση κατά την τροποποίηση υφιστάμενης επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου ή προσθήκης νέου διακριτικού τίτλου που πραγματοποιείται με τροποποίηση του καταστατικού ή λόγω μετασχηματισμού της επιχείρησης

Ι. Τροποποίηση καταστατικού


Ο ενδιαφερόμενος μέσω της πλατφόρμας (https://services.businessportal.gr/) συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία της "Αίτησης καταχώρισης απόφασης για την τροποποίηση καταστατικού"και στο πεδίο "Επωνυμία/Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης" επιλέγει τροποποίηση επωνυμίας είτε "με ελεύθερο κείμενο" είτε με "χρήση κωδικού προδέσμευσης". Στην περίπτωση επιλογής "με ελεύθερο κείμενο" ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί την επιθυμητή επωνυμία και/ή διακριτικό τίτλο ή κάνει προσθήκη διακριτικού/ών τίτλων. Από το ίδιο σημείο του παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς σε εφαρμογή που του επιτρέπει να πραγματοποιήσει έλεγχο διαθεσιμότητας της επιλογής του. Εφόσον δημιουργήσει το επιθυμητό λεκτικό, υποβάλει την αίτησή του στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για έλεγχο, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το αντίστοιχο τέλος καταχώρισης, καθώς και το τέλος Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου ύψους δέκα (10) ευρώ.

Στη περίπτωση επιλογής "χρήση κωδικού προδέσμευσης' ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον/τους κωδικό/ούς προδέσμευσης στο σχετικό πεδίο και αφού ελεγχθεί από το σύστημα ότι ο κωδικός είναι ενεργός, συμπληρώνει τη νομική μορφή που επιθυμεί να προστεθεί στην επωνυμία και προχωρά στην υποβολή της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για έλεγχο, καταβάλλοντας μόνο το τέλος καταχώρισης ύψους δέκα (10) ευρώ.
Δεδομένου ότι πρόκειται για τροποποίηση καταστατικού, πέραν του ελέγχου της επιθυμητής επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας της απόφασης τροποποίησης καταστατικού (άρθρο 25 του ν. 4919/2022). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε κάθε άλλη περίπτωση τροποποίησης καταστατικού, όπως ο μετασχηματισμός ή η προσθήκη διακριτικού τίτλου υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας.

ii. Τροποποίηση επωνυμίας/διακριτικού τίτλου λόγω μετασχηματισμού


Σε περίπτωση μετατροπής μιας εταιρείας σε άλλη νομική μορφή, η εταιρεία δύναται να διατηρήσει το λεκτικό της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου συμπληρώνοντας το νέο νομικό τύπο, εφόσον δεν υπάρχει καταχωρισμένη άλλη πανομοιότυπη επωνυμία ή διακριτικός τίτλος. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και στις λοιπές περιπτώσεις μετασχηματισμών: συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων εταιρειών με σύσταση νέας εταιρείας, συγχώνευσης με απορρόφηση (η απορροφώσα εταιρεία μπορεί να λάβει την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο απορροφούμενης εταιρείας), διάσπασης με απορρόφηση, διάσπασης με σύσταση νέων εταιρειών κ.λ.π.
Κατόπιν σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσω της ιστοσελίδας https://www.businessregistry.gr/registry/dashboard επιλέγει από το μενού: "εταιρείες : Αναζήτηση και Επεξεργασία!", όπου καταρχάς κάνει "έλεγχο επωνυμίας" προκειμένου να διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα της επιθυμητής επωνυμίας. Εφόσον δεν προκύπτει οποιαδήποτε πρόσκρουση τη δεσμεύει, αποθηκεύοντας τη φόρμα επεξεργασίας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να εξευρεθεί αποδεκτό λεκτικό. Στη συνέχεια, από το πεδίο "Τίτλοι' με την ίδια διαδικασία πραγματοποιεί τη δέσμευση του διακριτικού τίτλου. Ο αιτών ταυτόχρονα με το κόστος της καταχώρισης καταβάλλει και το Τέλος δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου ύψους δέκα (10) ευρώ.
Προαιρετικά, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει κάνει προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εισάγει τον κωδικό προδέσμευσης στο Π/Σ και ολοκληρώνει τη δέσμευση. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών καταβάλλει μόνο το τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Απόδοση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε νομικές μορφές που δεν συστήνονται μέσω ΥΜΣ

Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσω της ιστοσελίδας https://www.businessregistry.gr/registry/dashboard επιλέγει από το μενού: Εταιρείες - "Εγγραφή Ειδικών Περιπτώσεων", όπου καταρχάς κάνει "έλεγχο επωνυμίας" προκειμένου να διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα της επιθυμητής επωνυμίας. Εφόσον δεν προκύπτει οποιαδήποτε πρόσκρουση τη δεσμεύει, αποθηκεύοντας τη φόρμα επεξεργασίας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να εξευρεθεί αποδεκτή επωνυμία. Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγγραφής της εταιρείας, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσω του μενού " αναζήτηση και επεξεργασία επιλέγει το πεδίο "Τίτλοι", όπου με την ίδια διαδικασία πραγματοποιεί τη δέσμευση του διακριτικού τίτλου. Ο αιτών ταυτόχρονα με το κόστος της καταχώρισης καταβάλλει και το Τέλος δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου ύψους δέκα (10) ευρώ.
Προαιρετικά, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει κάνει προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εισάγει τον κωδικό προδέσμευσης στο Π/Σ και ολοκληρώνει τη δέσμευση. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών καταβάλλει μόνο το τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

δ) Απόδοση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε υποκαταστήματα ημεδαπής ή αλλοδαπής


Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσω της ιστοσελίδας https://www.businessregistry.gr/ επιλέγει από το μενού: Εταιρείες - "εισαγωγή υποκαταστήματος ", όπου καταρχάς κάνει "έλεγχο επωνυμίας" προκειμένου να διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα της επιθυμητής επωνυμίας. Εφόσον δεν προκύπτει οποιαδήποτε πρόσκρουση τη δεσμεύει, αποθηκεύοντας τη φόρμα επεξεργασίας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να εξευρεθεί αποδεκτή επωνυμία. Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγγραφής του υποκαταστήματος ή της τροποποίησης της επωνυμίας, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ επιλέγει το πεδίο "Τίτλοι", όπου με την ίδια διαδικασία πραγματοποιεί τη δέσμευση του διακριτικού τίτλου. Ο αιτών ταυτόχρονα με το κόστος της καταχώρισης καταβάλλει και το Τέλος δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου ύψους δέκα (10 €) ευρώ.
Προαιρετικά, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει κάνει προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εισάγει τον κωδικό προδέσμευσης στο Π/Σ και ολοκληρώνει τη δέσμευση. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών καταβάλλει μόνο το τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

ε) Δέσμευση διακριτικού τίτλου για ατομικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ.' αρ. 68281/05.07.2022 υπουργικής απόφασης ο σχηματισμός της επωνυμίας των φυσικών προσώπων σχηματίζεται πάντα από το όνομά τους, ενώ ο διακριτικός τίτλος είναι προαιρετικός, συνεπώς δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη εργασιών. Ο ενδιαφερόμενος εφόσον κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., υποβάλει τη σχετική βεβαίωση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία μέσω της ιστοσελίδας https://www.businessregistry.gr/registry/dashboard εγγράφει την επιχείρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. ("Ατομικές" - "Αναζήτηση & Επεξεργασία" - "Βασικά στοιχεία" - "Επεξεργασία" - "Κατάσταση"). Σε περίπτωση που η ατομική επιχείρηση επιθυμεί τη δέσμευση διακριτικού τίτλου η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιεί την επιθυμητή δέσμευση μέσω της καρτέλας "Τίτλοι". Ο αιτών, εφόσον επιθυμεί δέσμευση διακριτικού τίτλου, πέραν του τέλους καταχώρισης καταβάλλει και το Τέλος δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται η τροποποίηση ή προσθήκη διακριτικού τίτλου σε υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις.
Προαιρετικά, εφόσον έχει προηγηθεί προδέσμευση διακριτικού τίτλου η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κάνει χρήση του κωδικού προδέσμευσης. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών καταβάλλει μόνο το τέλος καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Πανελλήνια ισχύς επωνυμίας και διακριτικού τίτλου


Από την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων, τόσο ο έλεγχος, όσο και η δέσμευση νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου πραγματοποιούνται σε πανελλήνιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα νομιμότητας στις ήδη δεσμευμένες επωνυμίες και στους διακριτικούς τίτλους. Η διαφορά τους με το νέο καθεστώς είναι ότι η ισχύς τους περιορίζεται σε επίπεδο νομού, εκτός και αν είναι μοναδικές/οί σε πανελλήνιο επίπεδο. Συνεπώς, όσες υφιστάμενες επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι είναι πανομοιότυπες/οι με άλλες που έχουν δεσμευτεί σε διαφορετικό/ούς νομό/ούς, παραμένουν σε ισχύ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που δεσμεύτηκαν (επίπεδο νομού), ενώ όσες/οι είναι μοναδικές/οί πανελλαδικά, αποκτούν αυτόματα πανελλήνια ισχύ.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω δεν απαιτείται να γίνει καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, εκτός αν κάποιος που έχει πανομοιότυπη επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο επιθυμεί να αποκτήσει επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο πανελλήνιας ισχύος, οπότε θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν για το επίπεδο ισχύος της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου της επιχείρησής τους μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://www.businessregistry.gr/publicity/index και να πληκτρολογήσουν την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο που τους αφορά. Αν από τον έλεγχο προκύψει ότι είναι μοναδική/ός, ακόμη και αν είχε δεσμευτεί σε επίπεδο νομού έχει πλέον πανελλήνια ισχύ.

7. Έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων

Η χρησιμοποίηση λεκτικού συνόλου ως προτεινόμενη/ο επωνυμία ή διακριτικό τίτλο το οποίο ταυτίζεται με εμπορικό σήμα που είναι καταχωρισμένο από άλλη εταιρεία ή άλλο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Έως την υλοποίηση της διασύνδεσης του Μητρώου Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων με το Μητρώο Σημάτων του Ο.Β.Ι., μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος των λεκτικών συνόλων που έχουν καταχωρισθεί ως εθνικά και ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα από μια εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να κάνουν οι ίδιοι τον σχετικό έλεγχο, μέσω της πρόσβασης στη διεύθυνση https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview. Στην συγκεκριμένη διεύθυνση οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να συμπληρώνουν το επιθυμητό λεκτικό σύνολο στο πεδίο της "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ" και στην συνέχεια να διαμορφώσουν την αναζήτησή τους επιλέγοντας:
-ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΥΡΩΠΗ (EUR) και ΕΛΛΑΔΑ (GR)
-ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ-ΟΒΙ και EUIPO (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ).

Σε περίπτωση που από τον συγκεκριμένο έλεγχο προκύψει η ύπαρξη σήματος με πανομοιότυπο λεκτικό, τότε απαγορεύεται η δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι ο κάτοχος του εμπορικού σήματος.

8. Δυνατότητα χρήσης πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου


Πανομοιότυπη επωνυμία ή/και διακριτικός τίτλος είναι εκείνη που ταυτίζεται απόλυτα με μια υπάρχουσα. Η χρήση της επιτρέπεται μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) από το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων προκύπτει ότι υπάρχει μόνο μία επιχείρηση σε όλη την επικράτεια που είναι δικαιούχος της επιθυμητής επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου και

β) ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει ότι ο δικαιούχος έχει δώσει γραπτή συγκατάθεση χρήσης της επωνυμίας του ή/και του διακριτικού του τίτλου ή ότι η επιχείρηση ανήκει στον ίδιο όμιλο ή η επωνυμία/διακριτικός τίτλος έχει καταχωριστεί σαν εμπορικό σήμα από την ίδια επιχείρηση.

Η διαδικασία για την έγκριση πανομοιότυπης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου είναι η εξής:

i. Κατά τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης, για τις περιπτώσεις που απαιτείται γραπτή συγκατάθεση από τον δικαιούχο ή η επιχείρηση ανήκει στον ίδιο όμιλο αποστέλλεται στον δικαιούχο αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο ενημερώνεται για το σχετικό αίτημα και καλείται να κάνει αποδοχή ή απόρριψη της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης. Κατόπιν της αποδοχής, το σύστημα "ξεκλειδώνει" και επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να δεσμεύσει την συγκεκριμένη επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο.

ii. Για την περίπτωση χρήσης εμπορικού σήματος ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι κάτοχος του εμπορικού σήματος και εισάγει σε ειδικό πεδίο τον αριθμό με τον οποίο το εμπορικό σήμα έχει κατοχυρωθεί στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview είτε ως εθνικό είτε ως ευρωπαϊκό (βλ. ενότητα 7).

iii. Όταν η δέσμευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν σε έγχαρτη μορφή τη συγκατάθεση δικαιούχου επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου ή βεβαίωση ότι η επιχείρησή του ανήκει στον ίδιο όμιλο ή οποιαδήποτε άλλη άδεια για χρήση πανομοιότυπης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου ή ειδική έγκριση για χρήση λεκτικού που παραπέμπει σε δημόσιες αρχές, φορείς κ.τ.λ., (άρθρο 5 της ΥΑ 68281/2022 (Β' 3647). Η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κάνει έλεγχο της συγκατάθεσης ή της ειδικής άδειας και εφόσον είναι σύννομη, "ανεβάζει" το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF και το πληροφοριακό σύστημα "ξεκλειδώνει" και επιτρέπει τη δέσμευση πανομοιότυπης επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου ή απαγορευμένου όρου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δυνατότητα χρήσης πανομοιότυπης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου υπάρχει και για εκείνες που ανήκουν σε επιχείρηση που έχουν διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ. τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν. Στην περίπτωση αυτή, η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος αποδεσμεύονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και είναι διαθέσιμοι σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Πριν το πέρας του έτους δεν δύναται να γίνει καμία ενέργεια που να αφορά στη συγκεκριμένη επωνυμία ή/και διακριτικό τίτλο ούτε από τον πρώην δικαιούχο της ούτε από τον ενδιαφερόμενο.

Σημειώνεται ό,τι δεν υφίσταται ειδικό τέλος χρήσης πανομοιότυπης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου. Το κόστος παραμένει ίδιο και εξαρτάται από τον τρόπο δέσμευσης της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου (αυτόματα ή από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.). Διευκρινίζεται επίσης, ότι η χρήση πανομοιότυπης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου δεν έχει εφαρμογή κατά τη διαδικασία της αυτόματης προδέσμευσης.

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν να αναρτήσουν αμελλητί ολόκληρη την παρούσα εγκύκλιο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου τους.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου
κ.α.α. ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σπυρίδων - Άδωνις Γεωργιάδης

1Και οι τρεις διαδικασίες είναι σε εξέλιξη
2Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε λίγες ημέρες
3βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ.


Taxheaven.gr