ΣτΕ 2369/1997

Η εισφορά υπέρ ΕΟΠ υπολογιζόμενη επί της τιμής του εισιτηρίου δημόσιων θεαμάτων αποτελεί αυτοτελή ειδικό φόρο και όχι παρακολουθηματικού απλώς χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων. Αρα, οι εισπράξεις των λούνα-παρκ υπάγονται στην εισφορά αυτή, έστω κι αν η έκδοση εισιτηρίου αντικαταστάθηκε από την έκδοση ΑΠΥ.Σχόλια:


1 Ιαν 1997

Taxheaven.gr


Λούνα-παρκ ως δημόσια θεάματα
Σ.τ.Ε.: 2369/1997


Η εισφορά υπέρ ΕΟΠ υπολογιζόμενη επί της τιμής του εισιτηρίου δημόσιων θεαμάτων
αποτελεί αυτοτελή ειδικό φόρο και όχι παρακολουθηματικού απλώς χαρακτήρα σε
σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων. Αρα, οι εισπράξεις των λούνα-παρκ υπάγονται
στην εισφορά αυτή, έστω κι αν η έκδοση εισιτηρίου αντικαταστάθηκε από την
έκδοση ΑΠΥ.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη
απόφαση, ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος διατηρεί λούνα-παρκ επί της οδού ... αριθ.
..., με την από 27.1.1989 αίτησή του προς τον προϊστάμενο της ΔΟΥ Αμαρουσίου
ζήτησε να του επιστραφεί το ποσό των 6.954.288 δρχ., το οποίο κατέβαλε στο
δημόσιο ταμείο, αχρεωστήτως, όπως ισχυριζόταν, ως εισφορά υπέρ του Ε.Ο.Π. για
το χρονικό διάστημα από 1.1.1987 μέχρι 31.12.1987, αφού μετά την έναρξη της
ισχύος του Ν.1642/1986 δεν υποχρεούτο να εκδίδει εισιτήρια, αλλά αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών. Η φορολογική αρχή, με την πιο πάνω αρνητική της απάντηση,
απέρριψε το αίτημα αυτό του αναιρεσίβλητου. Το Διοικητικό Εφετείο, κατ'
επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης, έκρινε ότι μη νόμιμα η φορολογική αρχή
απέρριψε το εν λόγω αίτημα του αναιρεσίβλητου, γιατί μετά την 1.1.1987,
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν.1642/1986, από την οποία έπαψαν να ισχύουν
οι διατάξεις του Α.Ν.505/1937, οι επιχειρήσεις λούνα-παρκ δεν αποτελούν πλέον
επιχειρήσεις δημόσιων θεαμάτων και δεν υποχρεούνται να εκδίδουν εισιτήρια, αλλά
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και, επομένως, από την πιο πάνω ημερομηνία δεν
υπόκεινται στην ένδικη εισφορά, αντικείμενο της οποίας ήταν η συνολική τιμή του
εισιτηρίου. Η κρίση, όμως, αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης, σύμφωνα με τα
εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, δεν είναι νόμιμη, για το λόγο δε αυτό,
βάσιμα προσβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η
προσβαλλόμενη απόφαση, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το
πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.


Taxheaven.gr