Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1137/2022 Επίσκεψη στα Ελεγκτικά Κέντρα


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2022 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.), Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Σχέσεις κράτους - πολίτη
Αφορά : Διαδικασία επίσκεψης ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα

Α.1137/2022
Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων


Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: Α 1137/13-10-2022

(ΦΕΚ Β' 5412/19-10-2022)


Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Γ.Δ.Φ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
(Δ.ΕΛ.)
ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ' ΚΑΙ Η'
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Δ.Α.Τ.Ε.)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Ζ' Γ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Δ'
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
(Δ.ΕΞΥ.)
Url: www.aade.gr

Α 1137/2022

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων προσώπων στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων».


α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας επίσκεψης των ελεγχόμενων στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), καθώς και λοιπών ζητημάτων».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία που αφορά στις συναντήσεις των ελεγχόμενων προσώπων με υπαλλήλους των ΕΛ.ΚΕ. με προγραμματισμένο ραντεβού.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άμεσα: Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) και ελεγχόμενοι πολίτες. Έμμεσα: Οι Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.


β) ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της έκδοσης της παρούσας Απόφασης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ελεγχόμενων προσώπων, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των ΕΛ.ΚΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.α) Τον ν. 4389/2016 (Α' 94) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», του Μέρους Πρώτου και ειδικότερα των περ. ιθ') έως και κβ') της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 14, καθώς και των άρθρων 37 και 41 αυτού,
β) τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170) και ειδικότερα των άρθρων 14, 28 και 62 αυτού,
γ) τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45),
δ) την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 3886).

3. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 τον ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας που αφορά στις συναντήσεις των ελεγχόμενων προσώπων με υπαλλήλους των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) με σκοπό την καλύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός συνάντησης και καταγραφή αυτής


1. Οι συναντήσεις των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων ή των εκπροσώπων τους, καθώς και των νομίμων εκπροσώπων των ελεγχόμενων νομικών προσώπων ή των αντιπροσώπων τους με υπαλλήλους των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πραγματοποιούνται μόνον κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, αποκλειστικά για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με εκκρεμή υπόθεσή τους και για θέματα που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 14, 28 και 62 του ν. 4174/2013 (Α' 170).

2. Τα ως άνω πρόσωπα, κατά την προσέλευσή τους στα ΕΛ.ΚΕ. πρέπει να επιδεικνύουν:

α) το πρωτότυπο του νομιμοποιητικού εγγράφου τους, κατ' άρθρο 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), ή τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/ή της άδειας οδήγησης οχήματος, που έχουν αποθηκεύσει στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ), κατ' άρθρο 80 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και

β) κατά περίπτωση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που αναφέρει ρητά τη δυνατότητα του εξουσιοδοτούμενου να εκπροσωπεί τον εξουσιοδοτούντα ενώπιον κάθε δημόσιας Υπηρεσίας, είτε ειδική εξουσιοδότηση προς τούτο, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος έχει βεβαιωθεί από οποιαδήποτε διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, ή έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ).

Άρθρο 2
Προγραμματισμός συνάντησης-Χορήγηση κάρτας επισκέπτη


1. Οι ελεγχόμενοι προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους στα ΕΛ.ΚΕ. μόνο μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), με βάση τον αριθμό της εντολής ελέγχου. Για τη χρήση της ως άνω εφαρμογής απαιτείται ο ελεγχόμενος ή ο εκπρόσωπός του να διαθέτει κωδικούς taxisnet.

2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θα είναι διαθέσιμη για τους ελεγχόμενους από τα ΕΛ.ΚΕ. από τις 7 Νοεμβρίου 2022. Μέχρι την ενεργοποίηση της εφαρμογής αυτής, οι ελεγχόμενοι προγραμματίζουν τις επισκέψεις τους στο κάθε ΕΛ.ΚΕ. μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.ΚΕ., το οποίο εισάγει το αίτημα για ραντεβού στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου» για την περαιτέρω διαχείρισή του.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.ΚΕ. χορηγεί στον ελεγχόμενο, κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα συνάντησης, κάρτα με την ένδειξη «Επισκέπτης στο Ελεγκτικό Κέντρο», την οποία πρέπει να φέρει καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο της Υπηρεσίας. Υπάλληλος του προαναφερθέντος Τμήματος καλεί τον ελεγκτή, με τον οποίο έχει προγραμματισθεί η συνάντηση, για να συνοδεύσει τον ελεγχόμενο σε κάποιον από τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συνάντησης, που βρίσκεται εκτός του γραφείου των ελεγκτών και των Προϊσταμένων αυτών, σε καθορισμένη αίθουσα του ΕΛ.ΚΕ.

Άρθρο 3
Πρακτικό συνάντησης


Ο ελεγκτής, μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης, συντάσσει εις διπλούν Πρακτικό συνάντησης, υπόδειγμα του οποίου απεικονίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, που λαμβάνει αύξοντα αριθμό και αποτυπώνεται στο «Αρχείο αιτημάτων και πρακτικών συνάντησης» (Παράρτημα 2). Στο ως άνω πρακτικό συνάντησης αναφέρονται, πέραν των στοιχείων του υποδείγματος, συνοπτικά, τυχόν στοιχεία που προσκομίζονται στον έλεγχο καθώς και αν συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών νέα συνάντηση για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων. Το πρακτικό υπογράφεται από τον ελεγκτή, τους Προϊσταμένους που συμμετείχαν στη συνάντηση και τον φορολογούμενο ή τον εκπρόσωπό του ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή τον αντιπρόσωπο αυτού, ο οποίος παραλαμβάνει το ένα αντίγραφο, ενώ το άλλο αρχειοθετείται στον φυσικό φάκελο της υπόθεσης και επισυνάπτεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αυτής στο ΟΠΣ Elenxis.

Μετά τη λήξη της συνάντησης, ο ελεγκτής συνοδεύει τον ελεγχόμενο μέχρι το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης, για να παραδώσει την κάρτα επισκέπτη.

Άρθρο 4
Λοιπά ζητήματα


1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνάντησης, ο αρμόδιος υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.Κ.Ε. ενημερώνει τα αντίστοιχα πεδία του «Αρχείου αιτημάτων και πρακτικών συνάντησης» (Παράρτημα 2) σε τηρούμενο ηλεκτρονικό αρχείο της Υπηρεσίας.

2. Εφόσον το αίτημα του ελεγχόμενου ή του αντιπροσώπου του ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή αντιπροσώπου αυτού για συνάντηση με τον ελεγκτή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό (όπως ενδεικτικά, όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνάντηση για το ίδιο θέμα και έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία ή όταν η υπόθεση του συγκεκριμένου φορολογούμενου εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ελέγχου), τότε, ο Προϊστάμενος του ΕΛ.Κ.Ε. μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίησή του (παρ. 3 Σ του άρθρου 25). Στην περίπτωση αυτή ο αρμόδιος υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης του ΕΛ.Κ.Ε. ενημερώνει το Αρχείο αιτημάτων και πρακτικών συνάντησης (Παράρτημα 2) με την καταχώριση του σχετικού αιτήματος και με συνοπτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του στο πεδίο «Συνοπτικές Παρατηρήσεις».

Τα Παραρτήματα 1 (Υπόδειγμα Πρακτικού συνάντησης) και 2 (Αρχείο αιτημάτων και πρακτικών συνάντησης) που ακολουθούν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης