ΠΟΛ.1051/18.3.2003

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του αρθρ.41 ν.1249/82 και καθορισμού των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ. 103/Δ/15.05.1971) του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας του Νομού Κορινθίας.

18 Μάρ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1025657/795/00ΤΥ/Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

ΠΟΛ 1051

ΘΕΜΑ: Έναρξη ισχύος των διατάξεων του αρθρ.41 ν.1249/82 και καθορισμού των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ. 103/Δ/15.05.1971) του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας του Νομού Κορινθίας.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 ν.1249/1982 (ΦΕΚ. 43/Α') και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ. 127/Α').

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2Α').

3. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

4. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λ.π.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λ.π.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λ.π.).

5. Την απόφαση μας με αριθ. 1015544/770/ΟΟΤΥ/Δ7 23-02-2001 (ΦΕΚ. 214/Β705.03.01), όπως αυτή ισχύει σήμερα.

6. Την απόφαση μας με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09-06-1994 (ΦΕΚ 549/Β715.07.94) όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

7. Την από 04.03.2003 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 που περιλαμβάνει το πόρισμα της.

8. Την απόφαση 3376/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Την με αρ. πρ. 1100383/1330/Α0006/31.10.01 (ΦΕΚ 1485/Β731.10.01) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

10. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Επεκτείνουμε την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 41 του ν.1249/1982 , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1473/1984 και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.1828/1989 για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ. 103/Δ/15.05.1971) ακινήτων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας του Νομού Κορινθίας.

(Παρεμβάλλονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, πίνακας τιμών και χάρτης ).

2. Για τον προσδιορισμό ,της φορολογητέας αξίας,των μεταβιβαζομένων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ακινήτων τα οποία βρίσκονται στη περιοχή του δήμου του άρθρου 1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΦΕΚ 549/Β71994) απόφασης μας, όπως αυτή σήμερα ισχύει.

3. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 1110761/5082/ΟΟΤΥ/Δ/19.12.2001 (ΦΕΚ.1749/Β731.12.01) απόφαση μας.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr