Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημόσια Πρόσκληση ΔΥΠΑ 13/2022 προς δικαιούχους και παρόχους θεατρικών επιχειρήσεων για υποβολη αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-10-2022 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Δημόσια Πρόσκληση ΔΥΠΑ 13/2022
προς δικαιούχους και παρόχους θεατρικών επιχειρήσεων για υποβολη αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 893799/04.10.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2022
ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ 1°: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


ΜΕΡΟΣ 2°: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 3°: ΠΑΡΟΧΟΙ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ_
ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ζ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ


ΜΕΡΟΣ 4°: ΕΠΙΤΑΓΗ ΘΕΑΜΑΤΟΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ 5ο : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΜΕΡΟΣ 6°: ΕΛΕΓΧΟΙ

ΜΕΡΟΣ 7°: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 8°: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88)

2. Την υπ' αριθμ. 74195/04.08.2022 (ΦΕΚ 4320/Β'/12.08.2022) ΚΥΑ: «Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023»

καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους θεατρικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος Χειμερινής Περιόδου 2022-2023 να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από τις 05.10.2022 και ώρα 10:00 έως τις 17.10.2022 και ώρα 23:59. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Δικαιούχων -Ωφελουμένων και Παρόχων κατά τη διαδικασία που ακολουθεί. 

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Θεάματος.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων και θα διαρκέσει κατά τη χειμερινή θεατρική περίοδο 2022-2023 με ημερομηνία λήξης την 31.05.2023.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3.000.000,00 €.

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα εκδοθούν έως 220.000 επιταγές δικαιούχων και ωφελουμένων. Ο ακριβής αριθμός των Επιταγών που θα εκδοθούν εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων από τους παρόχους.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

α) ασφαλισμένοι που έτος 2021 συγκέντρωσαν 50 ημέρες:

α1. από την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων ή /και
- από τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και
- από τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και
- από τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012.

β) άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

2. Ποιοι είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος

Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

α. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ηλικίας τριών ετών και άνω, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,
β. οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

3. Ποιοι δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023 όσοι είναι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

4. Έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής δικαιούχων - ωφελουμένων

α. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου (ΑΜΚΑ).
Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί από τον θΕΦΚΑ (όπως: φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, εκδοροσφαγείς), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα.
β. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και της επιδοτούμενης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και της εγγεγραμμένης ανεργίας θα γίνει από το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α..
γ. Ο έλεγχος της συγγενικής σχέσης και των στοιχείων των ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στην αίτησή τους οι δικαιούχοι. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (π.χ. πολίτες τρίτων χωρών κ.ο.κ.) για τις οποίες δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος.
δ. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσα ασφαλισμένων ωφελουμένων μελών θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον eΕΦΚΑ ή από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Η ασφαλιστική ικανότητα θα πρέπει να είναι ενεργός κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

α. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από Τις 05.10.2022 ώρα 10:00 έως τις 17.10.2022 και ώρα 23:59.
β. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται:
• από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α.,
• αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτησή τους οι δικαιούχοι καταγράφουν και τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν ωφελούμενα μέλη στο πρόγραμμα.
γ. Αιτήσεις άλλου τύπου από την προτυποποιημένη ηλεκτρονική αίτηση ή αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δεν εξετάζονται.
δ. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι δυνατή.
ε. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δύναται να παραταθεί με απόφαση της Υποδιοικήτριας της Δ.ΥΠ.Α.

2. Πώς γίνεται η πιστοποίηση χρηστών για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr) είναι δυνατή με τους κωδικούς TAXISnet από την εξής διαδρομή: «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» - «Είσοδος στην ΑΑΔΕ».

3. Πώς συμπληρώνεται η αίτηση - Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων

α. Για την υποβολή της αίτησης αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. οδηγίες. Οι αιτούντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης: οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται, γιατί τυχόν σφάλματα ή μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό αυτών ή και ωφελουμένων μελών τους από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή τους.
Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
β. Στην περίπτωση που το ίδιο άτομο υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος και δηλωθεί και ως ωφελούμενο μέλος άλλου δικαιούχου, θα λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο η αίτηση που υπέβαλε ως δικαιούχος.
γ. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να ακυρώσει την αίτησή του και να μην συμμετάσχει στο πρόγραμμα, επιλέγει το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ».
Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων. Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• Επιλέγεται το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ»
• Επιλέγεται και πάλι η ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023
• Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης και προστίθενται όλα τα ωφελούμενα μέλη, όπως στην αρχική αίτηση.
• Επισυνάπτονται εκ νέου ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται.
Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
δ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα.
ε. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.
στ. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον δικαιούχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: α. Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων οικογενειακής μερίδας). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία των παιδιών τους μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια Υπηρεσία και τα παιδιά δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του Μητρώου.
β. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα την ΟΡΘΗ συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και των στοιχείων των μελών τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει πρόβλημα ταυτοποίησης με τα στοιχεία που θα ληφθούν μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια δημόσια Υπηρεσία, που μπορεί να οδηγήσει είτε σε εσφαλμένες εγγραφές στο Μητρώο που θα καταρτισθεί είτε στον αποκλεισμό των μελών με τα εσφαλμένα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αναντιστοιχίας των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων και των στοιχείων που θα ληφθούν αυτεπάγγελτα, ως αποδεικτικά της ταυτότητας των μελών θα εκληφθούν αυτά που θα προκύψουν από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

1. Η αναζήτηση των στοιχείων που πιστοποιούν την ιδιότητα των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδίων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση (βλ. σχετικά Ενότητες Α' και Β' του παρόντος).
Ωστόσο, για ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελλείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, απαιτούνται δικαιολογητικά, τα οποία οι δικαιούχοι σαρώνουν και επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους.
Συγκεκριμένα, δικαιολογητικά απαιτούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α.Όταν οι δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχοντας ημέρες εργασίας που δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του eΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτούνται:
• Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2021 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αυτών από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση ή
• Φωτοαντίγραφα Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2021 ή
• Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2021.

β. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ωφελούμενα παιδιά τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του άλλου γονέα, ο οποίος είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο στον eΕΦΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτείται:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ή σε περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών παραστατικό βεβαίωσης της γονεϊκής σχέσης π.χ άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας κ.λπ.).
• Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα για την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

γ. Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

δ. Όταν οι δικαιούχοι δεν έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση νια το φορολογικό έτος 2020 με τους/τις συζύγους τους, οπότε απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ε. Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι φυσικοί ή θετοί γονείς των παιδιών, αλλά τρίτα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα/επιτροπεία αυτών, οπότε απαιτείται: επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμέλειας/επιτροπείας και βεβαίωση ΑΜΚΑ των ωφελουμένων παιδιών.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2. Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 2 της Ενότητας Γ' του παρόντος απαιτούνται δικαιολογητικά, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

3. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την ενότητα Α' του παρόντος,
β. δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, γιατί δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος, και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία της αίτησης ή έχουν συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία στην αίτηση,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται κατά την Ενότητα Γ' του παρόντος.

4. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και οι λόγοι του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

5. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος, συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστό πίνακα.

6. Ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζεται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για τους συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται βάσει του ατομικού ή οικογενειακού τους εισοδήματος κατά περίπτωση ως εξής:


Πίνακας Μοριοδότησης

ΚΡΙΤΗΡΙO ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 1. έως 10.000,99 € 30
2. 10.001,00 -20.000,99 € 20
3. 20.001,00-30.000,99€ 10
4. 30.001,00€ και άνω 0


Μετά τη μοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Προηγούνται, δηλαδή, οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ακριβή ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αυτής.
Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του - εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος - και την έκδοση Επιταγών Θεάματος, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

2. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τα δικαιολογητικά της Ενότητας Γ' στην περίπτωση μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020.

3. Ως ατομικό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 νοείται το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα του υποχρέου είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς - για το έτος χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2021. Ως οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 νοείται το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα - είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς -του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων τέκνων του για το έτος χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2021.

4. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία της μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων από τους παρόχους και έως 220.000 κατ' ανώτατο όριο.

5. Ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών ηλικίας 3-10 ετών για τα οποία θα εκδοθεί επιταγή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις προσφερόμενες από τους παρόχους θέσεις για τις παιδικές σκηνές.

6. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης και κατάταξης συντάσσεται το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

2. Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:
• Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• τα μόρια των δικαιούχων, η ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεών τους και η σειρά κατάταξής τους,
• τα αρχικά και τα δύο τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
• η ένδειξη για την έκδοση Επιταγής Θεάματος για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο μέλος αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

3. Δικαιούχοι για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Θεάματος δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση του Προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων αποτελεί η κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Παρόχων, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων- ωφελουμένων που θα λάβουν επιταγές εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων από τους παρόχους θέσεων.

5. Στην περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς, μετά τη διαδικασία μοριοδότησης το παιδί θα αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα με την υψηλότερη μοριοδότηση.

6. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων -Ωφελουμένων.

7. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων καταρτίζεται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α..

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α., στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr,

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

3. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση ηλεκτρονικά κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:
• να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα,
• να αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και
• να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης(Βλ. σχετικά Ενότητα 2.Γ.2 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο Πρόγραμμα»).

Παραδείγματα:
-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί του, του οποίου τα στοιχεία είχε δηλώσει σωστά στην αίτηση, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΑΜΚΑ.
-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν μοριοδοτήθηκε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο, πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος φορολογικού έτους 2020.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζονται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α., ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο προσωρινό Πίνακα και Μητρώο.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Δικαιούχων αποτελεί η κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Παρόχων, καθώς ο αριθμός των δικαιούχων- ωφελουμένων που θα λάβουν επιταγές εξαρτάται από τον αριθμό των προσφερόμενων από τους παρόχους θέσεων.

3. Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

4. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr

5. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

ΜΕΡΟΣ 3ο: ΠΑΡΟΧΟΙ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι θεατρικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα αποτελεί η άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr από τις 05.10.2022 και ώρα 10:00 έως τις 17.10.2022 και ώρα 23:59. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός θεάτρων1 τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε θέατρο, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το υποκατάστημα.

2. Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται ως εξής:
Α. Για τους παρόχους που κάνουν αίτηση για ένα θέατρο:
- Αν δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες (δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης της Δ.ΥΠ.Α.) χρησιμοποιούν κωδικούς Taxisnet, εισάγονται στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, εγγράφονται ως νομικά πρόσωπα, επιλέγουν το έντυπο "Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών θεάματος χειμερινής περιόδου 2022-2023", συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται στην ηλεκτρονική αίτηση και επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Αν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο των κωδικών, πρέπει να
ζητούν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή "Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;" ενώ δεν πρέπει να επιχειρούν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.

Β. Για τους παρόχους που έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός θεάτρων, τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα:

- Αν έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης της ΔΥΠΑ για κάθε ένα προς ένταξη θέατρο, τους χρησιμοποιούν για να υποβάλλουν ισάριθμες με τα θέατρα αιτήσεις
- Αν δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές και θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός θέατρα, μπορούν να εγγραφούν και να κάνουν είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την έδρα της επιχείρησης και θα πρέπει να αιτηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε θέατρο τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης, συνοδεύοντας το αίτημά τους με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της επιχείρησης και με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.
Οι αιτούντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης: οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, γιατί τυχόν σφάλματα ή μη επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των δικαιολογητικών μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό αυτών.

3. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά:
• τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης
• ο διακριτικός τίτλος του θεάτρου
• ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης
• ο αριθμός αιθουσών του θεάτρου
• ο αριθμός θέσεων πλατείας που έχει το θέατρο (ανά αίθουσα) και ο αριθμός των λοιπών θέσεων
• οι παραστάσεις που θα ανέβουν στο θέατρο στην κεντρική και στην παιδική σκηνή και ανά αίθουσα (εφόσον υπάρχουν περισσότερες αίθουσες), για τις οποίες θα προσφερθούν θέσεις στο πλαίσιο του προγράμματος
• η χρονική διάρκεια κάθε παράστασης, ημέρες και ώρες παράστασης
• η κανονική τιμή εισιτηρίου για θέσεις πλατείας ανά παράσταση και σκηνή (κανονική, απογευματινή, λαϊκή)
• η μειωμένη τιμή εισιτηρίου για θέσεις πλατείας ανά παράσταση και σκηνή
• ειδικές προσφορές εισιτηρίων
• ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ανά παράσταση, οι οποίες είναι υποχρεωτικά θέσεις πλατείας
3α. Στην περίπτωση που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός των παραστάσεων, οι πάροχοι συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία για τον προγραμματισμό των παραστάσεων, προσφέροντας, ωστόσο, συγκεκριμένο αριθμό θέσεων. Με την ολοκλήρωση του προγραμματισμού οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Δ.ΥΠ.Α. και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των παραστάσεων για την ενημέρωση της αίτησής τους και του Μητρώου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2. Για τις ήδη προγραμματισμένες παραστάσεις, οι πάροχοι κατά την προσφορά των θέσεων τους θα πρέπει να λάβουν υπ' όψιν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του προγράμματος σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της παράστασης.
3β. Στην περίπτωση χώρου που διατίθεται για παραστάσεις στο πλαίσιο περιοδείας, συμπληρώνεται σχετικό πεδίο στην αίτηση.

4. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

5. Αιτήσεις άλλου τύπου από την προτυποποιημένη ηλεκτρονική αίτηση ή αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών δεν εξετάζονται.

6. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι δυνατή.

7. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

8. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

9. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων κατόπιν ακυρώσεώς τους. Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• Επιλέγεται το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ»
• Επιλέγεται και πάλι η ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Θεάματος Χειμερινής περιόδου 2022-2023.
• Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης, όπως στην αρχική αίτηση.
• Επισυνάπτονται εκ νέου ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται.
Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

10. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

11. Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής σαρώνονται και συνυποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην αίτηση και είναι τα εξής:

Α. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του ν. 4229/2014, ως ισχύει.
Β. Ιδιωτικό Συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει ο εκμεταλλευτής του χώρου, για τον οποίο έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
Γ. Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 16228/2017 (1723/Β) ΚΥΑ και γνωστοποίηση μεταβολών (αν υφίστανται)
Δ. Βεβαίωση Δωρεάν Παραχώρησης Αίθουσας (για περιπτώσεις περιοδείας)
Ε. Αποδεικτικό Ενοικίασης χώρου (για περιπτώσεις περιοδείας)
Στ. Στην περίπτωση συμπαραγωγής, ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ των θεατρικών επιχειρηματιών, με τα πλήρη στοιχεία της συμπαραγωγής και ειδική μνεία για την παραχώρηση στον αιτούντα επιχειρηματία της δυνατότητας υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Ζ. Ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης:
α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης: Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ.
β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.
ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).
δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.
iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή
Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).
iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.
ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου:
Βεβαίωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικών προσώπων από την αρμόδια ΔΟΥ και
Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.

2. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ' αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες πάροχοι που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά την ενότητα Α' του παρόντος,
β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης, όπως
αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατά την Ενότητα Γ' του παρόντος ε. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ.
στ. δεν προσφέρουν θέσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

3. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος του θεάτρου, ο ΑΦΜ της και ο λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία.

4. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.
Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο ΑΦΜ της, οι διακριτικοί τίτλοι των θεάτρων με τα οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα, οι παραστάσεις και οι προσφερόμενες ανά παράσταση θέσεις το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κάθε παράστασης καθώς και στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, email, ιστοσελίδα.

5. Ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων και το προσωρινό Μητρώο Παρόχων καταρτίζονται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α..

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α., στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζονται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α., το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με το προσωρινό Μητρώο και Πίνακα της ενότητας Δ' του παρόντος.

2. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α., στη διεύθυνση www.dypa.gov.gr

3. Κατά του οριστικού Μητρώου Παρόχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

5. Στην περίπτωση κατά την οποία η Δ.ΥΠ.Α. για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ αυτής, το Μητρώο καταργείται αζημίως για την Δ.ΥΠ.Α..

6. Μετά την ένταξη των παρόχων στο οριστικό Μητρώο, η υποβληθείσα αίτησή τους επέχει θέση σύμβασης με την Δ.ΥΠ.Α., η οποία διέπεται από το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

7. Με την κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Παρόχων και με βάση το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων από αυτούς, οριστικοποιείται και ο αριθμός των δικαιούχων- ωφελουμένων που θα λάβουν επιταγή θεάματος.

8. Το Μητρώο Παρόχων μετά την κατάρτιση και ανάρτησή του στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. είναι δυνατόν να επικαιροποιείται ως προς την παρεχόμενη πληροφόρηση με βάση τις μεταβολές της ενότητας Ζ' του παρόντος.

Ζ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση που επέλθει κατά τη διάρκεια του προγράμματος οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της επιχείρησης (νομική μορφή, επωνυμία κ.ο.κ.), αποστέλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά της Ενότητας 3.Γ. στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων σε διάστημα που κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι σε ισχύ, αυτές δεν θα εξοφλούνται από την Δ.ΥΠ.Α..

2. Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2. Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί την ένταξή του στο πρόγραμμα, υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 για οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόγραμμα των παραστάσεων των θεάτρων τους.

4. Διαγραφή παρόχου με αίτησή του μετά την κατάρτιση των οριστικών Μητρώων δεν είναι δυνατή. Σχετικά αιτήματα εξετάζονται από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. και είναι δυνατόν να επιφέρουν κυρώσεις του 7ου Μέρους της παρούσας.

5. Σε περίπτωση που πάροχος διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων κατόπιν επιβολής κύρωσης, όπως περιγράφεται στο 7ο Μέρος της παρούσας, η διαγραφή γνωστοποιείται στον πάροχο. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων μετά τη γνωστοποίηση της διαγραφής, αυτές δεν θα εξοφλούνται από την Δ.ΥΠ.Α..

6. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από τους Παρόχους του Μητρώου οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο για την εξακρίβωση της εφαρμογής των όρων της Πρόσκλησης.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις κατά τις ως άνω παραγράφους θα αποτυπώνεται στο Μητρώο Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α..

ΜΕΡΟΣ 4ο: ΕΠΙΤΑΓΗ ΘΕΑΜΑΤΟΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Έννοια - Μορφή της Επιταγής
α. Η «Επιταγή Θεάματος» που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.
β. Η «Επιταγή Θεάματος» είναι ενός μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - ωφελουμένων στο «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».
γ. Η επιταγή ανταλλάσσεται μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 6 του παρόντος.

2. Ισχύς της Επιταγής
Η «Επιταγή Θεάματος» ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη αυτού. Μετά την 31.05.2023 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων μετά τη λήξη του προγράμματος δεν θα γεννάται καμία υποχρέωση σε βάρος της Δ.ΥΠ.Α..
Αν δεν γίνει χρήση των επιταγών στα τρέχον πρόγραμμα, οι δικαιούχοι αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της επόμενης περιόδου.

3. Οικονομική Αξία της Επιταγής
α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στα 15,00€ για τις κεντρικές σκηνές και στα 12,00€ για τις παιδικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ.
β. Το ποσό της επιδότησης δεν θα υπερβαίνει την τιμή του εισιτηρίου της συγκεκριμένης παράστασης που θα παρακολουθήσει ο δικαιούχος/ωφελούμενος. Σε κάθε περίπτωση χαμηλότερης τιμής εισιτηρίου
από την επιδότηση για οποιονδήποτε λόγο, η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλει στον πάροχο την χαμηλότερη αυτή τιμή του εισιτηρίου.
γ. Μετά την ανταλλαγή της επιταγής για την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης, ο δικαιούχος/ωφελούμενος δεν θα επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον ποσό στην περίπτωση που η τιμή του εισιτηρίου υπερβαίνει την τιμή της επιδότησης.
δ. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από την Δ.ΥΠ.Α. για κάθε δικαιούχο/ωφελούμενο εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Δ.ΥΠ.Α. έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.
ε. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για την Δ.ΥΠ.Α..

4. Θέσεις θεάτρου για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Επιταγή
Στους δικαιούχους / ωφελούμενους της παροχής θα προσφέρονται αποκλειστικά θέσεις πλατείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει διατεθεί άλλη θέση, η επιταγή δεν θα εξοφλείται.

5. Επιλογή Θεάτρου - Εκτύπωση Επιταγής
α. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Θεάματος δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους από το Μητρώο Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α.. Συγκεκριμένα:
Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των οριστικών Μητρώων, οι δικαιούχοι επιλέγουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. το θέατρο και την παράσταση της επιλογής τους για αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους και εκτυπώνουν τη δική τους Επιταγή Θεάματος και κάθε ωφελούμενου μέλους τους, μέχρις εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων ανά θέατρο. Με την επιλογή θεάτρου (και την εκτύπωση της επιταγής) αφαιρείται η θέση από το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων για τη συγκεκριμένη παράσταση του Μητρώου Παρόχων. Είναι δυνατόν να επιλέγονται διαφορετικά θέατρα για τους δικαιούχους και τους ωφελουμένους αυτών.
β. Για ωφελούμενους 3-10 ετών δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί κεντρική σκηνή. Οι δικαιούχοι μπορεί να επιλέγουν παιδικές σκηνές για τον εαυτό τους.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής θεάτρου ο δικαιούχος δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή του (η διαδικασία επιλογής θεάτρου ολοκληρώνεται με την εκτύπωση της επιταγής).
δ. Με την επιταγή θεάματος που έχει εκτυπώσει ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε κράτηση για την παράσταση του θεάτρου που έχει επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης με το θέατρο κατά τη συνήθη διαδικασία. Η ΔΥΠΑ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κράτησης θέσεων από τους δικαιούχους.
ε. Η κράτηση της θέσης θα αποτυπώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών από τους παρόχους (βλ. παρακάτω, παρ. 6). Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στα ταμεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνουν από τους υπεύθυνους των θεάτρων Λλ ώρα πριν από τις παραστάσεις, αλλιώς η θέση θα μπορεί να διατεθεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή η κράτηση θα ακυρώνεται στο σύστημα από τον πάροχο. Μετά από δύο ακυρώσεις κρατήσεων η επιταγή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
στ. Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίζουν στα ταμεία των θεάτρων υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη επιταγή τους. Η υπογραφή είναι σε κάθε περίπτωση του δικαιούχου ακόμα και αν πρόκειται για επιταγή ωφελούμενου. Οι πάροχοι παραλαμβάνουν την επιταγή συμπληρώνουν την ημερομηνία και ώρα της παράστασης στην εκτυπωμένη επιταγή, η οποία πρέπει να συμπίπτει με τα στοιχεία ηλεκτρονικής καταχώρισης στα συγκεκριμένα πεδία.
ζ. Οι πάροχοι οφείλουν να μεριμνήσουν για τη φύλαξη των επιταγών, έτσι ώστε να τις επιδείξουν σε περίπτωση επιτοπίου ελέγχου, αλλά και διότι οι συγκεκριμένες επιταγές θα πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής προκειμένου να αποπληρωθούν από κοινού με τα αντίστοιχα εισιτήρια που εξαργυρώθηκαν με τις επιταγές (εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή αντίγραφα εισιτηρίων έντυπης μορφής)".
η. Η είσοδος γίνεται για την παρακολούθηση της παράστασης γίνεται με εισιτήριο που αυτονόητα χορηγούν οι πάροχοι.

6. Σύστημα Κρατήσεων - Ενεργοποίησης Επιταγών
α. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση των επιταγών. Μετά την ηλεκτρονική ενεργοποίηση της επιταγής, αυτή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.
β. Η είσοδος στο σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. γίνεται με τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου/ωφελουμένου. Καταχωρίζονται πληροφορίες για τα εξής:
• Παράσταση - Ημέρα και Ώρα - Θέση - Τιμή Εισιτηρίου. Η ενημέρωση του Συστήματος θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της παράστασης.
γ. Σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης της επιταγής για τεχνικούς λόγους, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (e-mail κ.λπ.), γνωστοποιώντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε. Με την αποκατάσταση του προβλήματος οφείλει να προβεί
στην ενεργοποίηση της Επιταγής σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
δ. Η ενεργοποίηση της επιταγής αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταβολή της επιδότησης. Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων του παρόχου συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από την Δ.ΥΠ.Α..

7. Παραστατικά
α. Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί στο Θέατρο έντυπες συγκεντρωτικές Ονομαστικές Καταστάσεις για την Δ.ΥΠ.Α. (το έντυπο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.) με τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους και τα στοιχεία παράστασης.
β. Οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές τους για την παρακολούθηση διαφορετικών παραστάσεων.

8. Λοιποί όροι εφαρμογής του προγράμματος
α. Οι επιταγές των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους είναι αυστηρά προσωπικές. Ο πάροχος οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας πριν από την ενεργοποίηση της επιταγής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου η χρήση της επιταγής από τρίτο άτομο, θα επιβάλλονται τόσο στον πάροχο όσο και στον δικαιούχο οι κυρώσεις του 7ου Μέρους της παρούσας.
β. Οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν φάκελο με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά τους και όλα τα στοιχεία του προγράμματος (εκτυπώσεις επιταγών, ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων,) και να τα θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α., για να διευκολύνουν τη διαδικασία των ελέγχων που περιγράφεται στο 6ο Μέρος της Πρόσκλησης.
γ. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα των παραστάσεών τους, προκειμένου να ενημερώνεται το Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α..
δ. Οι πάροχοι αυτονόητα τηρούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
ε. Σε περίπτωση που δικαιούχος έχει εκτυπώσει επιταγή για συγκεκριμένο θέατρο/παράσταση, αλλά δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτής για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:
• επήλθε αλλαγή εκμεταλλευτή και ο νέος εκμεταλλευτής δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας με την Δ.ΥΠ.Α.
• ο πάροχος διεγράφη από το Μητρώο κατόπιν επιβολής κύρωσης του 7ου Μέρους της παρούσας
• διεκόπησαν οι παραστάσεις για τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 για οποιονδήποτε λόγο
είναι δυνατόν να γίνει νέα επιλογή θεάτρου/παράστασης και να επανεκδοθεί επιταγή κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στο ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α..
στ. Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως προβλέπονται και ισχύουν από τον αρμόδιο Φορέα.
ζ. Οι πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν θέσεις πλατείας σε όλες τις προσφερόμενες παραστάσεις, σε δικαιούχους του προγράμματος. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η χρήση των επιταγών θεάματος της ΔΥΠΑ, χωρίς εξαίρεση παραστάσεων στις προσφερόμενες ημέρες και ώρες προβολής αυτών.

ΜΕΡΟΣ 5ο: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ


1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι που σύναψαν και υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεών τους,

2. Οι αιτήσεις αποπληρωμής μπορούν να υποβάλλονται από την επομένη της ημερομηνίας που λήγει η παράσταση στην οποία αφορούν οι επιταγές και σε κάθε περίπτωση έως την 30.09.2023.

3. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται λόγω παραγραφής.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Στην περίπτωση που πάροχος συμμετέχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός θέατρα υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών ανά θέατρο, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά:
• Τις εκτυπωμένες επιταγές θεάματος που θα φέρουν την υπογραφή του δικαιούχου από κοινού με τα αντίστοιχα εισιτήρια που εξαργυρώθηκαν με τις επιταγές (εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή αντίγραφα εισιτηρίων έντυπης μορφής).
• Τις ενεργοποιημένες επιταγές οι οποίες αντλούνται ηλεκτρονικά από το σύστημα
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του eΕΦΚΑ για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€.
• Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (ΝΠΔΔ) στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της επιδότησης υπερβαίνει τα 1.500,00 €.
Στην ηλεκτρονική αίτηση οι πάροχοι συμπληρώνουν με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην επιδότηση.
Για ηλεκτρονικές αιτήσεις και δικαιολογητικά αποπληρωμής δύναται να ζητούνται συμπληρώσεις ή διορθώσεις, δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των επιδοτήσεων.

3. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και με απόφαση του Προϊσταμένου ΚΠΑ2 εγκρίνουν το ποσό της επιδότησης που θα εισπράξει ο πάροχος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αιτήσεως με πλήρη δικαιολογητικά.

4. Οι πάροχοι φυλάττουν τα σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να τα επιδεικνύουν στις αρμόδιες αρχές, για το διάστημα που ορίζεται κάθε φορά από τη φορολογική Διοίκηση.

Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης ποσών επιδότησης είναι οι εξής:
α. Μη ηλεκτρονική ενεργοποίηση της Επιταγής
β. Μη προσκόμιση της εκτύπωσης της ενεργοποιηθείσας Επιταγής
γ. Εκτύπωση ενεργοποιηθείσας Επιταγής που δεν φέρει την υπογραφή του δικαιούχου
δ. Μη προσκόμιση στελέχους εισιτηρίου

ΜΕΡΟΣ 6ο: ΕΛΕΓΧΟΙ

Προκειμένου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επακριβούς τηρήσεως των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα Πρόσκληση, η Δ.ΥΠ.Α. διενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διοικητικούς ή επιτόπιους ελέγχους στα θέατρα των παρόχων:
• μετά την κατάρτιση των οριστικών μητρώων (έλεγχοι υπαγωγής)
• κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (έλεγχοι ορθής υλοποίησης)
• πριν από την καταβολή επιδότησης (έλεγχοι καταβολής επιδότησης).
Οι πάροχοι οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών - υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α., να επιδεικνύουν προς έλεγχο τον φάκελο και να συνεργάζονται πλήρως με τους ελεγκτές, παρέχοντας οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο τους ζητηθεί, από το οποίο μπορεί να εξακριβωθεί η ορθή εφαρμογή των γενικότερων όρων του προγράμματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ 7ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από δικαιούχο ή πάροχο, το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α., μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, εκτός της διακοπής της επιδότησης, μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα.

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν κάνει χρήση του συνόλου των επιταγών του αποκλείεται από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα της επόμενης περιόδου.

ΜΕΡΟΣ 8ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ Δ.ΥΠ.Α. - επιλεγέντων δικαιούχων - παρόχων επιλύεται με απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου εφόσον υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου.Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. ΧΟΡΜΟΒΑ


________________________
1 Ως θέατρο νοείται ο χώρος παράστασης στις περιπτώσεις περιοδείας.
 


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης