ΣτΕ 4055/1998

α) Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για ανακριβή προσωρινή δήλωση ΦΠΑ προϋποθέτουν απόκρυψη φορολογητέας ύλης και όχι ανακρίβεια, που δεν επηρεάζει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αλλά αναφέρεται σε άλλα στοιχεία της δηλώσεων, με αποτέλεσμα τη μη νόμιμη επιστροφή φόρου. β) Νέα, επιεικέστερη νομοθετική ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και επί εκκρεμών υποθέσεων, εφόσον στο νόμο δεν υπάρχει σαφής αντίθετη διάταξη.Σχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Ανακριβής δήλωση για επιστροφή φόρου Σ.τ.Ε.: 4055/1998 α) Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για ανακριβή προσωρινή δήλωση ΦΠΑ προϋποθέτουν απόκρυψη φορολογητέας ύλης και όχι ανακρίβεια, που δεν επηρεάζει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αλλά αναφέρεται σε άλλα στοιχεία της δηλώσεων, με αποτέλεσμα τη μη νόμιμη επιστροφή φόρου. β) Νέα, επιεικέστερη νομοθετική ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και επί εκκρεμών υποθέσεων, εφόσον στο νόμο δεν υπάρχει σαφής αντίθετη διάταξη. <------> 3. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν.1642/1986, συνάγεται ότι οι προβλεπόμενες σε αυτές κυρώσεις επιβάλλονται μόνον όταν η ανακριβής προσωρινή δήλωση ΦΠΑ συνεπάγεται την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, όχι δε και όταν η ανακρίβεια δεν επηρεάζει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αλλά αναφέρεται σε άλλα στοιχεία της δηλώσεως, με αποτέλεσμα τηn μη νόμιμη επιστροφή στον υπόχρεο φόρου, βάσει του άρθρου 27 του ίδιου νόμου και των οικείων υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία της επιστροφής αυτής. 4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα, η οποία ασχολείται με την κατασκευή ενδυμάτων, στην προσωρινή δήλωση ΦΠΑ Ιανουαρίου 1991 εμφάνισε εκροές (εξαγωγές) ύψους 7.429.073 δρχ., με μεταγενέστερη δε αίτησή της προς τη Φορολογική Aρχή ζήτησε να της επιστραφεί το πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.1642/1986 και τις οικείες υπουργικές αποφάσεις. Με πράξη της Φορολογικής Αρχής επιστράφηκε στην αναιρεσείουσα ποσό 1.203.510 δρχ., ίσο με το 90% του φόρου επί των εκροών που δήλωσε με την ανωτέρω δήλωσή της, λόγω του ότι ο φόρος επί των εισροών της περιόδου αυτής ήταν ανώτερος από τον φόρο που αναλογούσε στις εκροές. Κατόπιν, όμως, προσωρινού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η αξία των εκροών είχε δηλωθεί ανακριβώς από την αναιρεσείουσα, με αποτέλεσμα να της επιστραφεί φόρος μεγαλύτερος από τον νόμιμο κατά 612.018 δρχ., γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε από αυτήν, η οποία ισχυρίσθηκε ότι αυτό οφειλόταν σε λογιστικό λάθος που διαπιστώθηκε μεταγενεστέρως. Ενόψει αυτών, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι νομίμως επεβλήθησαν από τη Φορολογική Αρχή στην αναιρεσείουσα πρόσθετος φόρος ίσος με την προκύπτουσα διαφορά φόρου και πρόστιμο 150% επί του ποσού αυτού, λόγω υποβολής ανακριβούς δηλώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 47, παρ. 2α' και β' του Ν.1642/1986. Η κρίση, όμως, αυτή δεν είναι νόμιμη, διότι, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, εφόσον η ανακρίβεια της δηλώσεως της αναιρεσείουσας δεν αναφερόταν, πάντως, σε οφειλόμενο φόρο, αλλά σε άλλα στοιχεία σχετικά με επιστροφή φόρου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.1642/1986 και τις οικείες υπουργικές αποφάσεις, μη νομίμως της επεβλήθησαν οι κυρώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το σχετικό μέρος, σύμφωνα με τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση. 5. Επειδή, στην παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α') και ίσχυε, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 33, "για τις πράξεις των υποκειμένων στο φόρο που πραγματοποιούνται από 1.1.1991", οριζόταν ότι: "Οταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο ... έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 και των εκάστοτε υπουργικών αποφάσεων που ορίζουν τη διαδικασία της επιστροφής αυτής, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ή από οποιαδήποτε μη νόμιμη ενέργεια του υποκειμένου στο φόρο, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το πενταπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή του επιστράφηκε χωρίς να το δικαιούται...". Το άρθρο, όμως, αυτό αντικαταστάθηκε στο σύνολό του από το άρθρο 11, παρ. 21 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α'), το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 29, περ. η' αυτού, ισχύει από τη δημοσίευση του τελευταίου αυτού νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7.3.1996), σύμφωνα δε με τη νέα παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986, το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο επιβάλλεται πλέον μόνο σε περίπτωση που η επιστροφή φόρου οφείλεται σε "πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία", όχι δε και όταν οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη μη νόμιμη ενέργεια του υποκειμένου στον φόρο. Η νέα αυτή ρύθμιση, ως επιεικέστερη, κατά τούτο, από την προηγούμενη, έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών υποθέσεων, εφόσον στο Ν.2386/1996 δεν υπάρχει σαφής αντίθετη διάταξη (βλ. Σ.τ.Ε.1525/1955, 2460/1981 και 2672/1984). 6. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε ότι νομίμως επεβλήθη από τη Φορολογική Αρχή στην αναιρεσείουσα, μεταξύ άλλων, το προβλεπόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με την παρ. 21 του άρθρου 11 του Ν.2386/1996, ειδικό πρόστιμο, δεδομένου ότι η επίδικη επιστροφή φόρου οφειλόταν σε μη νόμιμη ενέργειά της, δηλαδή στην υποβολή ανακριβούς, ως προς την αξία των εκροών, προσωρινής δηλώσεως. Η κρίση, όμως, αυτή δεν είναι νόμιμη, διότι, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, εφόσον η επίδικη επιστροφή φόρου δεν οφειλόταν σε υποβολή πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, αλλά σε άλλη, μη νόμιμη ενέργεια, δεν μπορούσε να επιβληθεί στην αναιρεσείουσα το εν λόγω ειδικό πρόστιμο, σύμφωνα με τη νεότερη επιεικέστερη διάταξη του άρθρου 11, παρ. 21 του Ν.2386/1996. Επομένως, για το λόγο αυτό, που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί και κατά το μέρος αυτό, η δε υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση στο πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί, κατά το αναιρούμενο μέρος, στο ίδιο Δικαστήριο, για νέα κρίση.
Taxheaven.gr