Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Λογιστικές εγγραφές συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-09-2022 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα
Λογιστικές εγγραφές συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου


Δημήτριος Δημητριάδης

Ελεγκτής Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)


 
Τα τελευταία χρόνια λόγω των απρόβλεπτων καταστάσεων που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας ένα όλο και αυξανόμενο πλήθος μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων άρχισε να εξερευνά τις δυνατότητες  και τις προοπτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις αυτές δεδομένης της διάρθρωσης που έχουν (μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με απλοποιημένες διαδικασίες  διοίκησης και  οικονομικής διαχείρισης) συνήθως έχουν εξωτερικούς συνεργάτες στους οποίους έχουν αναθέσει τη λογιστική παρακολούθηση. Το άρθρο αυτό λοιπόν σκοπεί στο να αποτελέσει μια πρόταση προς αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι είτε δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά λογιστικές εγγραφές που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο είτε βρίσκονται στα πρώτα βήματα της καριέρας τους.

Όλες οι περιπτώσεις οι οποίες θα αναφερθούν εντάσσονται στο πλαίσιο παρακολούθησης των διπλογραφικών βιβλίων και ως εκ τούτου οι  εγγραφές  παρατίθενται όπως θα πραγματοποιούνταν σε ένα ημερολόγιο γενικής λογιστικής. Τα παραδείγματα τα οποία θα αναλυθούν αφορούν σε συναλλαγές οι οποίες αναφέρονται σε εμπόριο αγαθών  τόσο εντός του Ελλαδικού χώρου όσο και άλλες χώρες εντός και εκτός ευρωπαϊκής ένωσης.

Συναλλαγές από απόσταση εντός Ελλάδος και λογιστική απεικόνιση

Οι συναλλαγές οι οποίες αφορούν αγαθά συνήθως διενεργούνται με τον όρο της αποδοχής τους από τον τελικό πελάτη. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο τα αγαθά τα οποία αποστέλλονται σε έναν πελάτη να μην γίνουν τελικά αποδεκτά. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός και εσωτερικές διαδικασίες για να ενημερωθεί ο λογιστικός σύμβουλος για την αναστροφή της πώλησης.

Το πιο αποτελεσματικό κατά τη γνώμη μας θα ήταν στους φορολογικούς μηχανισμούς των επιχειρήσεων οι οποίοι διενεργούν συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου να δημιουργηθεί  ένα ειδικό τμήμα που να αναφερθεί ως  Συναλλαγές Μέσω E-Shop. Ο συγκεκριμένος κωδικός στην ταμειακή μηχανή θα οδηγήσει και στη χρήση ενός διαφορετικού κωδικού παρακολούθησης των εν λόγω συναλλαγών στη Γενική Λογιστική.  Η πρόταση μας είναι να χρησιμοποιηθεί ένας υπό λογαριασμός των λογαριασμών στους οποίους απεικονίζονται οι πωλήσεις. Συγκεκριμένα αν έχουμε χονδρικές πωλήσεις προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 70.00.88.ΧΧΧ Χονδρικές Πωλήσεις μέσω  E shop αναλυμένος με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ που προβλέπονται για τη συναλλαγή. Αντίστοιχα για τις λιανικές συναλλαγές προτείνεται ο λογαριασμός  70.03.88.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις μέσω  E shop.

Η χρήση των ανωτέρω λογαριασμών καταρχήν επιτρέπει στην επιχείρηση να γνωρίζει ποιες συναλλαγές πραγματοποιούνται με τον όρο αποδοχής των αγαθών από τον τελικό λήπτη. Περαιτέρω αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο μετρά την αποδοτικότητα του site της επιχείρησης και κατά πόσο έχει απήχηση σε σχέση με τις φυσικές πωλήσεις. Τέλος αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο εργαλείο βάσει του οποίου η επιχείρηση θα ελέγχει αν έχει εισπράξει το σύνολο των απαιτήσεων της από τους πελάτες του  e shop ή από αυτούς οι οποίοι έχουν αναλάβει την είσπραξη μέσω των εργασιών τους. Οι δεύτεροι αναλύονται σε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων.

 Η πρώτη κατηγορία επιχειρήσεων αφορά εκείνες  οι οποίες αναλαμβάνουν τη φυσική διακίνηση των αγαθών από την επιχείρηση που πραγματοποιεί την πώληση και την είσπραξη των απαιτήσεων από τους τελικούς πελάτες. Παράδειγμα τέτοιων επιχειρήσεων είναι οι εταιρείες courier. Οι εταιρείες αυτές λαμβάνουν μια κατ αποκοπή αμοιβή μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών τους.

Η δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων αφορά εκείνες οι οποίες διαθέτουν ψηφιακές  πλατφόρμες τις οποίες διαθέτουν σε άλλες επιχειρήσεις προκειμένου να διαθέτουν τα αγαθά τους. Σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση  οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν τις πλατφόρμες αναλαμβάνουν την είσπραξη παρακρατώντας ως προμήθεια ένα ποσοστό επί του τιμήματος.  Η επιχείρηση η οποία διαθέτει το προς πώληση αγαθό συνήθως αναλαμβάνει και το κόστος της φυσικής διακίνησης .

Σχηματικά οι δύο κατηγορίες των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στις συναλλαγές ηλεκτρονικού  απεικονίζονται κατωτέρω :

Α ΚατηγορίαΒ Κατηγορία
Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων είναι σημαντική διότι έτσι προκύπτει ποιος αναλαμβάνει το κόστος στις διάφορες φάσεις της διακίνησης των αγαθών  καθώς και τον κίνδυνο σε περίπτωση είτε απώλειας, είτε καταστροφής του αγαθού, είτε μη πληρωμής από τον τελικό πελάτη.
Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που άπτεται των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το θέμα των μεταφορικών και της χρέωσής τους στους πελάτες. Εφόσον η επιχείρηση επιλέξει να χρεώσει τα μεταφορικά στους πελάτες της τότε κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν ανάλογοι λογαριασμοί και στη γενική λογιστική με διάκριση ανάλογα με το είδος της πώλησης δηλαδή ανάλογα με το εάν είναι λιανική ή χονδρική πώληση. Προτείνεται λοιπόν η κάτωθι κατηγοριοποίηση:

 70.00.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Χονδρικών Πωλήσεων μέσω  E shop
 70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων  μέσω  E shop.


Τέλος ένα σημαντικό θέμα που επηρεάζει την ορθή απεικόνιση των πωλήσεων μέσω e-shop είναι και ο τρόπος εξόφλησης από τον τελικό πελάτη (σε περίπτωση που δεν παρεμβάλλεται κάποια ψηφιακή πλατφόρμα). Οι τρόποι εξόφλησης που συνήθως χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές μέσω e shop είναι:

-    Εξόφληση μέσω αντικαταβολής όπου ο πελάτης πληρώνει το τίμημα εφόσον αποδεχθεί το αγαθό. Η εξόφληση σε αυτήν την περίπτωση γίνεται είτε μέσω μετρητών είτε μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών
-    Εξόφληση μέσω προπληρωμής με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
-    Εξόφληση μέσω προπληρωμής μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.
Ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και σχετικοί λογαριασμοί απαιτήσεων. Συστήνονται οι κάτωθι λογαριασμοί ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης:
-    30.00.88.ΧΧΧ  Πελάτες Χονδρικής μέσω E shop
-    30.00.89.XXX  Πελάτες Λιανικής μέσω E shop
-    33.95.00.ΧΧΧ  Απαίτηση από πιστωτικές/χρεωστικές  κάρτες τραπέζης ΧΧ
-    33.95.01.ΧΧΧ   Απαίτηση από εταιρείες courier
-    33.95.02.ΧΧΧ   Απαίτηση από εταιρείες ψηφιακών πλατφορμών

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:


Α Παράδειγμα: Πελάτης λιανικής παραγγέλλει αγαθά μέσω του site της επιχείρησης αξίας 62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η επιχείρηση αναλαμβάνει μέσω εταιρείας courier να αποστείλει τα αγαθά και χρεώνει τον πελάτη με μεταφορικά αξίας  12 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο πελάτης στο παράδειγμα  θα πληρώσει μέσω αντικαταβολής στην εταιρεία courier το τίμημα με μετρητά.
Η αποστολή των αγαθών γίνεται την ίδια μέρα της παραγγελίας.
Η παραλαβή γίνεται δύο μέρες μετά.
Την ημέρα της αποστολής των αγαθών η επιχείρηση έχει συνολικά πωλήσεις όπως προκύπτει από το Ζ ημερήσιων πωλήσεων  (πλέον των μεταφορικών στον πελάτη) 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η είσπραξη πλην των αγαθών που αποστέλλονται μέσω της εταιρείας courier έχει πραγματοποιηθεί  κατά 300 ευρώ με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και κατά το υπόλοιπο με μετρητά.  Οι λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30.00.89.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής μέσω E shop  74  
33.95.00.ΧΧΧ Απαίτηση από πιστωτικές/χρεωστικές  κάρτες τραπέζης ΧΧ 300  
38.00.00.ΧΧΧ Ταμείο 866  
70.03.88.ΧΧΧ

 

Λιανικές Πωλήσεις μέσω  E shop.   50
70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων  μέσω  E shop   9.68
70.03.00.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις   940.32
54.00.70.ΧΧΧ ΦΠΑ Λιανικών Πωλήσεων   240

Οι υπολογισμοί παρατίθενται κατωτέρω:

Τα 74 ευρώ είναι το άθροισμα των 62 ευρώ ( 50 Χ 1,24) συν τα 12 ευρώ (9,68 Χ 1,24) των μεταφορικών.

Τα 866 ευρώ είναι η διαφορά των 1.240 ευρώ (1.000  Χ 1,24) μείον η απαίτηση από πιστωτικές κάρτες και από την απαίτηση από τον πελάτη e shop.

Τα  940.32  ευρώ είναι η διαφορά των 1.000 ευρώ των πωλήσεων μείον τα 50 ευρώ των πωλήσεων μέσω e shop και των 9.68 των μεταφορικών.

Μετά  από 2 μέρες παραδίδονται τα αγαθά στον πελάτη από την εταιρεία courier, τα οποία γίνονται αποδεκτά και καταβάλλει  μετρητά το ποσό στην εταιρεία courier. Η εταιρεία  courier καταθέτει το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας  που διέθεσε τα αγαθά την ίδια μέρα. Οι λογιστικές εγγραφές απεικόνισης της συναλλαγής είναι ως εξής:

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
33.95.01.ΧΧΧ   Απαίτηση από εταιρείες courier 74  
30.00.89.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής μέσω E shop   74

 

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
38.03.00.XXX   Καταθέσεις όψεως 74  
33.95.01.ΧΧΧ   Απαίτηση από εταιρείες courier   74

 

Β Παράδειγμα: Πελάτης λιανικής παραγγέλλει αγαθά μέσω site επιχείρησης η οποία παρέχει ψηφιακή πλατφόρμα πωλήσεων στην δική μας επιχείρηση. Η αξία της παραγγελίας ανέρχεται σε 62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η επιχείρηση που διαθέτει τα αγαθά αναλαμβάνει μέσω εταιρείας courier να τα  αποστείλει και χρεώνει τον πελάτη με 12 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο πελάτης σε αυτήν την περίπτωση θα πληρώσει την εταιρεία που διαθέτει την ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα παρακρατήσει ως προμήθεια ποσοστό 5%  στην καθαρή αξία της πώλησης (πλην των μεταφορικών). Η αποστολή των αγαθών γίνεται την ίδια μέρα της παραγγελίας. Η παραλαβή γίνεται δύο μέρες μετά. Την ημέρα της αποστολής των αγαθών η επιχείρηση έχει συνολικά πωλήσεις με βάση το Ζ των ημερήσιων πωλήσεων (πλέον των μεταφορικών στον πελάτη) 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η είσπραξη πλην των αγαθών που αποστέλλονται μέσω της εταιρείας courier πραγματοποιήθηκε κατά 300 ευρώ με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και κατά το υπόλοιπο με μετρητά.  Οι λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30.00.89.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής μέσω E shop 74  
33.95.00.ΧΧΧ Απαίτηση από πιστωτικές/χρεωστικές  κάρτες τραπέζης ΧΧ 300  
38.00.00.ΧΧΧ Ταμείο 866  
70.03.88.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις μέσω  E shop.   50
70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων  μέσω  E shop   9.68
70.03.00.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις   940.32
54.00.70.ΧΧΧ ΦΠΑ Λιανικών Πωλήσεων   240

 

Περαιτέρω μετά από 2 μέρες η εταιρεία courier παραδίδει τα αγαθά στον πελάτη ο οποίος τα αποδέχεται και καταβάλλει  το ποσό στην εταιρεία η οποία διαθέτει την ψηφιακή πλατφόρμα.  Η εταιρεία που διαθέτει την ψηφιακή πλατφόρμα  καταθέτει το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας την ίδια μέρα αφαιρώντας το ποσό της προμήθειας που της αναλογεί. Οι λογιστικές εγγραφές απεικόνισης της συναλλαγής είναι ως εξής:

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
33.95.01.ΧΧΧ   Απαίτηση από εταιρείες ψηφιακών πλατφορμών 74  
30.00.89.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής μέσω E shop   74

 

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
61.02.01.ΧΧΧ   Προμήθειες για πωλήσεις με ΦΠΑ 2.50  
54.00.29.ΧΧΧ ΦΠΑ Εξόδων Δαπανών 0,60  
50.00.00.ΧΧΧ Προμηθευτές Εσωτερικού   3.10

 

 

 

Η προμήθεια υπολογίστηκε ως εξής: 50 Χ 5%= 2.50 Ευρώ

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
50.00.00.ΧΧΧ Προμηθευτές Εσωτερικού 3.10  
38.03.00.ΧΧΧ Καταθέσεις Όψεως 70.90  
33.95.01.ΧΧΧ   Απαίτηση από εταιρείες ψηφιακών πλατφορμών   74

 

Γ Παράδειγμα: Πελάτης λιανικής παραγγέλλει αγαθά μέσω του site της επιχείρησης αξίας 62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Η επιχείρηση αναλαμβάνει μέσω εταιρείας courier να αποστείλει τα αγαθά και χρεώνει τον πελάτη με 12 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο πελάτης θα πληρώσει μέσω αντικαταβολής στην εταιρεία courier. Η αποστολή των αγαθών γίνεται την ίδια μέρα της παραγγελίας. Η παραλαβή γίνεται δύο μέρες μετά. Ο πελάτης δεν αποδέχεται τελικά τα αγαθά. Την ημέρα της αποστολής των αγαθών η επιχείρηση έχει με βάση το Ζ ημερήσιων πωλήσεων πωλήσεις (πλέον των μεταφορικών στον πελάτη) 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η είσπραξη πλην των αγαθών που αποστέλλονται μέσω της εταιρείας courier έχει πραγματοποιηθεί  κατά 300 ευρώ με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και κατά το υπόλοιπο με μετρητά.  Οι λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30.00.89.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής μέσω E shop 74  
33.95.00.ΧΧΧ Απαίτηση από πιστωτικές/χρεωστικές  κάρτες τραπέζης ΧΧ 300  
38.00.00.ΧΧΧ Ταμείο 866  
70.03.88.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις μέσω  E shop.   50
70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων  μέσω  E shop   9.68
70.03.00.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις   940.32
54.00.70.ΧΧΧ ΦΠΑ Λιανικών Πωλήσεων   240

 

Περαιτέρω μετά από 2 μέρες κατά την παράδοση των αγαθών ο τελικός πελάτης ενημερώνει πως δεν αποδέχεται τα αγαθά. Η εταιρεία  courier  μας ενημερώνει γραπτώς πως ο πελάτης δεν αποδέχεται τα αγαθά. Η επιχείρηση σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εκδώσει πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης με την ημερομηνία που ενημερώθηκε ότι ο πελάτης δεν αποδέχεται τα αγαθά και θα πρέπει να διενεργήσει τις ακόλουθες εγγραφές :

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30.00.89.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής μέσω E shop -74  
70.03.88.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις μέσω  E shop.   -50
70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων  μέσω  E shop   -9.68
54.00.70.ΧΧΧ ΦΠΑ Λιανικών Πωλήσεων   -14.32

 

Η ύπαρξη γραπτού τεκμηρίου σχετικά με την άρνηση παραλαβής των αγαθών από τον τελικό καταναλωτή είναι υψίστης σημασίας καθώς κάθε μειωτικό στοιχείο των πωλήσεων ενέχει μεγαλύτερο ελεγκτικό κίνδυνο από μεριάς φορολογικού ελέγχου.

Συναλλαγές από απόσταση σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λογιστική απεικόνιση

Για τις συναλλαγές που αφορούν λιανικές πωλήσεις εντός ευρωπαϊκής ένωσης  θα πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν υπόψη τη σημαντική αλλαγή που προέκυψε από 1.07.2021 στους κανόνες του ΦΠΑ  που διέπουν τις πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη. Ειδικότερα από 1.7.2021, που τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, ο ΦΠΑ για πωλήσεις κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ μπορεί να καταβληθεί στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση που προβαίνει στις πωλήσεις. Για τις πωλήσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στη θυρίδα (OSS), όπου μπορούν εύκολα να δηλώσουν και να πληρώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες σκοπεύουν να διενεργήσουν λιανικές  συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη παρατίθεται ο κατωτέρω πίνακας  ο οποίος απεικονίζει τους συντελεστές ΦΠΑ ανά κράτος μέλος

Κατάλογος των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ (τελευταία επικαιροποίηση: 1η Ιανουαρίου 2021)
Κράτος μέλος Κωδικός χώρας Κανονικός συντελεστής Μειωμένος συντελεστής Εξαιρετικά μειωμένος συντελεστής Συντελεστής αναμονής
Αυστρία AT 20 10 / 13 - 13
Βέλγιο BE 21 6 / 12 - 12
Βουλγαρία BG 20 9 - -
Κύπρος CY 19 5 / 9 - -
Τσεχία CZ 21 10 / 15 - -
Γερμανία DE 19 7 - -
Δανία DK 25 - - -
Εσθονία EE 20 9 - -
Ελλάδα EL 24 6 / 13 - -
Ισπανία ES 21 10 4 -
Φινλανδία FI 24 10 / 14 - -
Γαλλία FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Κροατία HR 25 5 / 13 - -
Ουγγαρία HU 27 5 / 18 - -
Ιρλανδία IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Ιταλία IT 22 5 / 10 4 -
Λιθουανία LT 21 5 / 9 - -
Λουξεμβούργο LU 17 8 3 14
Λετονία LV 21 12 / 5 - -
Μάλτα MT 18 5 / 7 - -
Κάτω Χώρες NL 21 9 - -
Πολωνία PL 23 5 / 8 - -
Πορτογαλία PT 23 6 / 13 - 13
Ρουμανία RO 19 5 / 9 - -
Σουηδία SE 25 6 / 12 - -
Σλοβενία SI 22 9,5 - -
Σλοβακία SK 20 10 - -

 

Ο συντελεστής αναμονής ισχύει για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι επιλέξιμα για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή, για τα οποία όμως ορισμένες χώρες της ΕΕ ήδη εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές την 1η Ιανουαρίου 1991. Οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν αυτούς τους μειωμένους συντελεστές αντί του κανονικού συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν χαμηλότεροι από 12%.

Για την καλύτερη λογιστική απεικόνιση των λιανικών συναλλαγών στην ευρωπαϊκή ένωση θα πρέπει η επιχείρηση να καθιερώσει σχετικούς λογαριασμούς πωλήσεων. Στο παράδειγμα που παρατίθεται κατωτέρω χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι λογαριασμοί:

-70.03.89.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις στην ΕΕ μέσω E shop. Η περαιτέρω ανάλυση μπορεί να γίνει με βάση τους συντελεστές ΦΠΑ που θα αποδίδονται σε κάθε κράτος μέλος ανάλογα με το εάν η εταιρεία υπερβεί τα σχετικά  όρια που προβλέπονται από τον κανονισμό.

-70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων μέσω E shop. Ο εν λόγω λογαριασμός δεν κρίνεται σκόπιμο να μεταβληθεί σε σχέση με τις λιανικές πωλήσεις εσωτερικού.

- 30.00.90.XXX  Πελάτες Λιανικής Ε.Ε. μέσω E shop. Ο εν λόγω λογαριασμός μπορεί περαιτέρω να αναλυθεί εφόσον υπάρχει συναλλαγή σε νόμισμα άλλο πέραν του ευρώ οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα απαιτηθεί και αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως με βάση τους κανόνες της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Έχοντας τα ανωτέρω δεδομένα παραθέτουμε ένα απλό παράδειγμα απεικόνισης μια συναλλαγής λιανικής πώλησης στην ευρωπαϊκή ένωση.

Παράδειγμα: Πελάτης λιανικής στη Γαλλία  παραγγέλλει αγαθά μέσω του site της επιχείρησης καθαρής  αξίας 50 ευρώ. Η επιχείρηση του παραδείγματος μας δεν έχει υπερβεί το όριο των 10.000 ευρώ και συνεπώς θα επιβάλλει τον ελληνικό ΦΠΑ στα αγαθά που θα αποστείλει. Επίσης η επιχείρηση θα χρεώσει τα μεταφορικά  στον πελάτη αξίας 12 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο πελάτης αφού ενημερωθεί ότι θα επιβαρυνθεί με τον ελληνικό ΦΠΑ προκαταβάλει  με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας το ποσό των 74 ευρώ. Η αποστολή των αγαθών γίνεται μια ημέρα μετά την κατάθεση. Την ημέρα της αποστολής των αγαθών η επιχείρηση με βάση το Ζ ημερήσιων πωλήσεων  έχει συνολικά πωλήσεις (πλέον των μεταφορικών στον πελάτη) 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η είσπραξη πλην των αγαθών που αποστέλλονται μέσω της εταιρείας courier έχει πραγματοποιηθεί  κατά 300 ευρώ με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και κατά το υπόλοιπο με μετρητά.  Οι λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
38.00.00.ΧΧΧ Καταθέσεις Όψεως 74  
30.00.90.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής Ε.Ε μέσω E shop   74

 

Μετά από την κατάθεση και την ημέρα της αποστολής έχουμε την εξής εγγραφή

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30.00.90.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής Ε.Ε μέσω E shop 74  
33.95.00.ΧΧΧ Απαίτηση από πιστωτικές/χρεωστικές  κάρτες τραπέζης ΧΧ 300  
38.00.00.ΧΧΧ Ταμείο 866  
70.03.89.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις στην ΕΕ  μέσω  E shop   50
70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων  μέσω  E shop   9.68
70.03.00.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις   940.32
54.00.70.ΧΧΧ ΦΠΑ Λιανικών Πωλήσεων   240

 

Αν η επιχείρηση επιθυμούσε να αποδώσει τον ΦΠΑ στην Γαλλία αντί για την Ελλάδα θα έπρεπε να υποβάλλει  σχετική δήλωση στο Μητρώο και να επιλέξει  την επιβολή ΦΠΑ ΚΜ κατανάλωσης και πριν συμπληρώσει το όριο των 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή είτε εγγράφεται στο OSS ή εναλλακτικά εγγράφεται σε κάθε ΚΜ κατανάλωσης για την απόδοση του φόρου. Με την υποβολή της παραπάνω δήλωσης στο Μητρώο, ασκεί το δικαίωμα επιλογής φορολόγησης στο ΚΜ κατανάλωσης και δεσμεύεται  από την επιλογή αυτή τουλάχιστον για 2 πλήρη ημερολογιακά έτη.

 

Τέλος  ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να επισημανθεί και αφορά τις χονδρικές συναλλαγές είναι ότι η μη χρέωση ΦΠΑ στα τιμολόγια χονδρικών πωλήσεων ισχύει όταν η επιχείρηση αγοραστής είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα VIES. Προκειμένου η επιχείρηση πωλητής να διαπιστώσει αν η αγοράστρια είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα VIES θα πρέπει να ακολουθήσει τις επόμενες οθόνες

  


Βάζοντας τον αριθμό του ΑΦΜ  στο σχετικό πεδίο προκύπτει αν  η αγοράστρια επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα VIES  και κατά συνέπεια αν θα πρέπει ή όχι να χρεωθεί ΦΠΑ στη συναλλαγή.

 

Συναλλαγές από απόσταση  εκτός ευρωπαϊκής ένωσης και λογιστική απεικόνιση

Για αυτές τις συναλλαγές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υπόψη τους το εξής έγγραφο που παρατίθεται αυτούσιο για σκοπούς διευκόλυνσης των αναγνωστών:

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5005682 ΕΞ 5.3.2014 Εξαγωγή αγαθών προς ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5005682 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ – ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Νικ. Βιδάλης
Τηλέφωνο:210 69.87.482
Fax:210.69.87.489
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ : Εξαγωγή αγαθών προς ιδιώτες κατοίκους τρίτων χωρών.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν προφορικών και γραπτών ερωτημάτων Τελωνειακών αρχών και φορέων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1 . Σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (α) του άρθρου 24 του ν. 2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ), απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση αγαθών που εξάγονται, εκτός της Κοινότητας, από τον πωλητή ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του πωλητή.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 1103551/8478/ΠΟΛ.1262/1993 Α.Υ.Ο., καθορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων δικαιολογείται η απαλλαγή από ΦΠΑ στις περιπτώσεις παράδοσης αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή – εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας. Ειδικότερα προβλέπεται ότι, πέραν των άλλων, απαιτείται τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (νυν Κ.Φ.Α.Σ.)

3. Σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5 και 7 του ισχύοντος (από 1.1.2013) Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 του ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α') και του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), στη λιανική πώληση αγαθών, εκδίδονται από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, με τη χρήση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. (ειδικών ηλεκτρονικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης) του ν.1809/1988 και όχι τιμολόγια.

4. Κατόπιν των ανωτέρω στις περιπτώσεις εξαγωγής αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, υποκείμενο στο ΦΠΑ πρόσωπο, προς ιδιώτες πελάτες κατοίκους Τρίτων Χωρών, το φορολογικό στοιχείο που καλύπτει την εξαγωγή, είναι η Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.

Από το φορολογικό αυτό στοιχείο ή από το προβλεπόμενο από τον ισχύοντα Κ.Φ.Α.Σ. συνοδευτικό στοιχείο ή έγγραφο διακίνησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται η έκδοση τέτοιου συνοδευτικού στοιχείου, πρέπει να προκύπτουν τα απαραίτητα για την εξαγωγή στοιχεία του πελάτη όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνεται στη θέση 44 – 1 ο κωδικός 1731 «Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών».

5. Τέλος επισημαίνεται ότι πέραν των λιανικών πωλήσεων αλλά και ειδικότερων διατάξεων της Κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ. ελλιπείς διασαφήσεις κλπ.) για τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται προς υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα, εκδίδεται το προβλεπόμενο από τον Κ.Φ.Α.Σ. φορολογικό στοιχείο δηλ. Τιμολόγιο, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα για την έκδοση διαφορετικού στοιχείου που να καλύπτει την εξαγωγή.(πχ. προτιμολόγιο, τιμολόγιο μόνο για τελωνειακή χρήση κλπ.). Το φορολογικό αυτό στοιχείο οφείλει ο πωλητής – εξαγωγέας να καταχωρεί στα τηρούμενα βιβλία ώστε να εμφανίζεται στις λογιστικές του καταστάσεις και εκτυπώσεις.

Ο κύριος των αγαθών πωλητής εξαγωγέας, αναγράφεται στη θέση 2 του ΕΔΕ εξαγωγής, συμπληρώνει τον αριθμό του Τιμολογίου που εκδίδει προς εγκατεστημένα σε Τρίτη χώρα πρόσωπα στη θέση 44 – 1 του ΕΔΕ και την αξία αυτού στη θέση 22. Επιπλέον συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του στη θέση 44 – 1 κωδικός 1732 «ΑΦΜ ΕΞΑΓΩΓΕΑ».

6. Πέραν των άλλων ο εξαγωγέας των αγαθών υποχρεούται να διαθέτει το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της εξαγωγής» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την δικαιολογημένη έκδοση των προαναφερόμενων φορολογικών στοιχείων χωρίς ΦΠΑ βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η εξαγωγή αγαθών σε ιδιώτες καταναλωτές εκτός ευρωπαϊκής ένωσης εξομοιώνεται με εξαγωγή προς επιχειρήσεις στις οποίες δεν χρεώνεται ΦΠΑ βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2859/2000.

 Κατά τη γνώμη μας πέρα από την απόδειξη λιανικών συναλλαγών που θα είναι εκφρασμένη σε ευρώ θα πρέπει να υπάρχει και ένα συνοδευτικό έντυπο που να αναλύει και τα ποσά της συναλλαγής στο νόμισμα του αγοραστή των αγαθών.

Στις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών σε χώρες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης θα πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη κατηγοριοποίηση των λογαριασμών όπως στην περίπτωση των πωλήσεων εντός ευρωπαϊκής ένωσης.

-70.03.90.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις εκτός ΕΕ μέσω E shop. Η περαιτέρω ανάλυση μπορεί να γίνει με βάση το νόμισμα.

-70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων μέσω E shop. Ο εν λόγω λογαριασμός δεν κρίνεται σκόπιμο να μεταβληθεί σε σχέση με τις λιανικές πωλήσεις εσωτερικού.

- 30.00.91.XXX  Πελάτες Λιανικής εκτός Ε.Ε. μέσω E shop. Ο εν λόγω λογαριασμός μπορεί περαιτέρω να αναλυθεί με βάση το νόμισμα  εφόσον υπάρχει συναλλαγή σε νόμισμα άλλο πέραν του ευρώ οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα απαιτηθεί και αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως με βάση τους κανόνες της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω παρατίθεται ένα παράδειγμα μια τέτοιας συναλλαγής.

Παράδειγμα: Πελάτης λιανικής στη Αμερική παραγγέλλει αγαθά μέσω του site της επιχείρησης καθαρής  αξίας 50 ευρώ. Επίσης η επιχείρηση θα χρεώσει τα μεταφορικά  στον πελάτη αξίας 12 ευρώ. Ο πελάτης προκαταβάλει  με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας το ποσό των 76 USD  που την ημέρα της συναλλαγής αντιστοιχεί σε 62 ευρώ. Η αποστολή των αγαθών γίνεται μια ημέρα μετά την κατάθεση. Την ημέρα της αποστολής των αγαθών η επιχείρηση έχει με βάση το ημερήσιο Ζ λιανικών πωλήσεων συνολικά πωλήσεις (πλέον των μεταφορικών στον πελάτη) 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η είσπραξη πλην των αγαθών που αποστέλλονται μέσω της εταιρείας courier έχει πραγματοποιηθεί  κατά 300 ευρώ με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και κατά το υπόλοιπο με μετρητά.  Οι λογιστικές εγγραφές που θα πρέπει να γίνουν σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
38.03.00.ΧΧΧ Καταθέσεις Όψεως 62  
30.00.91.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής εκτός Ε.Ε μέσω E shop   62

 

Το ποσό που αντιστοιχεί στα 76 USD.

 

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Χρέωση Πίστωση
30.00.91.ΧΧΧ Πελάτες Λιανικής εκτός  Ε.Ε μέσω E shop 62  
33.95.00.ΧΧΧ Απαίτηση από πιστωτικές/χρεωστικές  κάρτες τραπέζης ΧΧ 300  
38.00.00.ΧΧΧ Ταμείο 863.12  
70.03.90.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις εκτός  ΕΕ  μέσω  E shop   50
70.03.67.ΧΧΧ Μεταφορικά Λιανικών Πωλήσεων  μέσω  E shop   12
70.03.00.ΧΧΧ Λιανικές Πωλήσεις   938
54.00.70.ΧΧΧ ΦΠΑ Λιανικών Πωλήσεων   225.12

 

Στο τέλος της χρήσεως θα πρέπει να διενεργηθεί μια αποτίμηση στα υπόλοιπα του τραπεζικού λογαριασμού σε USD.

Επίλογος: Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω παραδείγματα και τα πλαίσια τα οποία παρατέθηκαν, οι λογιστικές εγγραφές στις εξ αποστάσεως συναλλαγές δεν θα πρέπει να φοβίζουν. Ωστόσο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό ως προς τους κανόνες που τους διέπουν ώστε να επιτευχθεί η ορθότερη κατά το δυνατό λογιστική απεικόνιση.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης