ΣτΕ 2919/1999

Ο συντακτικός νομοθέτης, επιτάσσοντας τη συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα, παρέχει ευρεία ευχέρεια στο νομοθέτη να επιλέγει το κατάλληλο φορολογικό σύστημα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Το θεσπιζόμενο με τις σχετικές διατάξεις του νόμου τεκμήριο έχει το χαρακτήρα του μαχητού, αφού παρέχει τη δυνατότητα αμφισβήτησης του τεκμαρτώς υπολογιζόμενου εισοδήματος στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή στις ιδιαίτερες συνθήκες της προσωπικής κατάστασης του φορολογούμενου (στράτευση, φυλάκιση κ.λπ.). Εφόσον τέτοιες περιπτώσεις δεν συντρέχουν, δεν μπορεί ν αποκρουστεί η εφαρμογή του συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματοςΣχόλια:


1 Ιαν 1999

Taxheaven.gr
 <------> 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, ο αναιρεσείων, ιδιοκτήτης φαρμακείου, με την από 28.2.1995 δήλωσή του φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995, δήλωσε ως ακαθάριστα έσοδα το ποσό των 8.951.538 δρχ. και ως καθαρά κέρδη το ποσό των 984.669 δρχ. Με το επίδικο εκκαθαριστικό σημείωμα προστέθηκε το ποσό των 1.130.756 δρχ. ως διαφορά τεκμηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Ο αναιρεσείων προέβαλε με την προσφυγή του ότι μη νομίμως προσδιορίσθηκε το καθαρό εισόδημά του, δεδομένου ότι από αποδεδειγμένα στοιχεία προκύπτει ότι το ύψος των αγορών του (για τα εμπορεύματα) ανέρχεται σε 7.323.986 δρχ., οπότε, με νόμιμο συντελεστή μικτού κέρδους 11/9, οι ακαθάριστες εισπράξεις ανέρχονται σε 8.951.538 δρχ. και, με νόμιμο συντελεστή καθαρού κέρδους 11/100, τα καθαρά κέρδη ισούνται με 984.669 δρχ. Περαιτέρω, προέβαλε ότι το δηλωθέν ακαθάριστο εισόδημά του ανέρχεται στο ποσό των 2.115.425 δρχ., από το οποίο ποσό εάν αφαιρεθούν οι δαπάνες για εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία, τόκους δανείων, ασφάλιστρα ζωής και δαπάνη ενοικίου, ύψους αντίστοιχα 494.076 δρχ., 206.299 δρχ., 84.617 δρχ. και 396.000 δρχ., απομένει καθαρό εισόδημα 934.543 δρχ. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι ο αναιρεσείων, προκειμένου να αμφισβητήσει το ποσό που προσδιορίσθηκε κατ' εφαρμογή των περί τεκμηρίων διατάξεων, δεν προσκόμισε στοιχεία αναφερόμενα στους οριζόμενους στην παρ. 23 του ως άνω άρθρου 33 του Ν.2238/1994 λόγους ανωτέρας βίας ή προσωπικούς, από τα οποία να προκύπτει πραγματικό καθαρό εισόδημα κατώτερο από το προσδιορισθέν, έκρινε ότι νομίμως εκδόθηκε σε βάρος του αναιρεσείοντος το επίδικο εκκαθαριστικό σημείωμα. Με την κρινόμενη αίτηση, προβάλλεται ότι μη νομίμως το Διοικητικό Εφετείο δεν εφήρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 31, παρ. 1 και 4, παρ. 1 του Ν.2238/1994, κατά τις οποίες το ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης του αναιρεσείοντος θα έπρεπε να αφαιρεθεί από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως δαπάνη αποκτήσεως του εισοδήματος. Ο λόγος, όμως, αυτός αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, διότι, εφόσον το εισόδημα του αναιρεσείοντος προσδιορίσθηκε σύμφωνα με το ανωτέρω αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού, δεν ήταν επιτρεπτή, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις, η έκπτωση της δαπάνης του ενοικίου της επαγγελματικής στέγης αυτού, ούτε η περίπτωση αυτή εμπίπτει στις κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων του άρθρου 3, παρ. 4 του Ν.2214/1994 (άρθρο 33, παρ. 23 του Ν.2238/1994) περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ιδιαιτέρων συνθηκών της προσωπικής καταστάσεως του φορολογούμενου, ώστε να αποκρουσθεί, για το λόγο αυτό, η εφαρμογή του συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος. 7. Επειδή, κατόπιν αυτού, η υπό κρίση αίτηση πρέπει ν' απορριφθεί.
Taxheaven.gr