Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4793/1996 Το τίμημα εξ εκποιήσεως παρά του κληρονομουμένου περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιηθείσης εντός τριετίας, προκειμένου περί κινητού και εντός πενταετίας, προκειμένου περί ακινήτου, προ του θανάτου αυτού, θεωρείται ότι ανήκει στην κληρονομία, επιτρεπομένης της περί του εναντίου αποδείξεως δια παντός νομίμου μέσου. Τα νόμιμα μέσα ορίζονται ρητά από το νόμο, ενώ η εξέταση μαρτύρων ανήκει στην κρίση του Δικαστηρίου.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 4793/1996
Το τίμημα εξ εκποιήσεως παρά του κληρονομουμένου περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιηθείσης εντός τριετίας, προκειμένου περί κινητού και εντός πενταετίας, προκειμένου περί ακινήτου, προ του θανάτου αυτού, θεωρείται ότι ανήκει στην κληρονομία, επιτρεπομένης της περί του εναντίου αποδείξεως δια παντός νομίμου μέσου. Τα νόμιμα μέσα ορίζονται ρητά από το νόμο, ενώ η εξέταση μαρτύρων ανήκει στην κρίση του Δικαστηρίου.


ΣτΕ 4793/1996 Το τίμημα εξ εκποιήσεως παρά του κληρονομουμένου περιουσιακού στοιχείου πραγματοποιηθείσης εντ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


7. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα γενόμενα δεκτά με την αναιρεσιβαλλομένη
απόφαση, με τις ένδικες πράξεις της Φορολογικής Αρχής, όπως μεταρρυθμίσθηκαν
πρωτοδίκως, προσετέθη στη δηλωθείσα από τους αιτούντες κληρονομιαία περιουσία
ποσόν 2.500.000 δρχ., το οποίο ο κληρονομηθείς ...... είχε εισπράξει ως τίμημα
από την πώληση ακινήτου του δυόμισυ περίπου μήνες προ του θανάτου του και το
οποίο εθεωρήθη σωζόμενο στην κληρονομία, κατ' εφαρμογήν του προμνημονευθέντος
τεκμηρίου του άρθρου 3, παρ. 3 του Ν.Δ.118/1973. Οι αιτούντες, προς ανατροπήν
του τεκμηρίου τούτου, ισχυρίσθηκαν ότι το ως άνω τίμημα είχε αναλωθή από τον
κληρονομηθέντα για την εξόφληση υφισταμένων χρεών του, προς απόδειξιν δε της
υπάρξεως των εν λόγω χρεών, οι αναιρεσείοντες επεκαλέσθησαν ένορκη ενώπιον
συμβολαιογράφου βεβαίωση δύο μαρτύρων, αποφάσεις Πολιτικών Δικαστηρίων, καθώς
και (μεταγενέστερη του θανάτου του κληρονομηθέντος) απόδειξη πληρωμής
οφειλομένων από αυτόν κοινοχρήστων. Το Διοικητικό Εφετείο, με τη σκέψη ότι η ως
άνω ένορκη βεβαίωση, μη αποτελούσα νόμιμο αποδεικτικό μέσον, δεν ηδύνατο να
ληφθεί υπ' όψιν και ότι, κατά τα λοιπά, δεν απεδεικνύετο ανάλωση του ανωτέρω
ποσού του τιμήματος, έκρινε, με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, ότι το τελευταίο
ορθώς, κατά την ως άνω διάταξη, είχε προστεθή στην κληρονομιαία περιουσία. Με
την κρινομένη αίτηση προβάλλεται ότι η κρίση αυτή είναι πλημμελώς
αιτιολογημένη, διότι το Δικαστήριο ώφειλε να λάβει υπ' όψιν την ως άνω ένορκη
βεβαίωση των δύο μαρτύρων, διότι ώφειλε να απαντήσει στο προβληθέν με την έφεση
αίτημα περί εξετάσεως των μαρτύρων τούτων, διότι, εν πάση περιπτώσει, ώφειλε
και αυτεπαγγέλτως να εκδώσει προδικαστικήν απόφαση διατάσσουσα την εξέτασή τους
και, τέλος, διότι παρέλειψε να λάβει υπ' όψιν τα λοιπά ως άνω αποδεικτικά μέσα.
Οι λόγοι, όμως, αυτοί αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Ο πρώτος,
διότι, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η προσαχθείσα ένορκη ενώπιον
συμβολαιογράφου βεβαίωση μαρτύρων δεν αποτελούσε νόμιμο αποδεικτικό μέσον και,
συνεπώς, ορθώς δεν ελήφθη υπ' όψιν, ο δεύτερος, προεχόντως διότι οι αιτούντες
δεν ισχυρίζονται ότι είχαν επικαλεσθή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ειδικούς
λόγους, επιβάλλοντες, κατά τα προεκτεθέντα, την εξέταση μαρτύρων, ο τρίτος,
διότι η έκδοση προδικαστικής αποφάσεως περί συμπληρώσεως των αποδείξεων
συνιστά, κατ' άρθρον 95, παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, απλήν
ευχέρεια και όχι υποχρέωση του Δικαστηρίου και ο τέταρτος, διότι το Διοικητικό
Εφετείο, κατά την έννοια της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, έκρινε ότι από τα
λοιπά περί της υπάρξεως χρεών ως άνω αποδεικτικά μέσα δεν απεδεικνύετο ανάλωση
του ενδίκου ποσού εκ μέρους του κληρονομηθέντος προς εξόφλησιν των χρεών
τούτων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης