Αποτελέσματα live αναζήτησης

132934 ΕΞ 2022 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-09-2022 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

132934 ΕΞ 2022
Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων - Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων


Αριθμ. 132934 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β' 4990/26-09-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α' 180), ιδίως δε την παρ. 3 του άρθρου 29, καθώς και των άρθρων 189 έως 203 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167),
β) των άρθρων 58 έως 60 του ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία» (Α'266),
γ) των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.» (Α' 38) και συμπληρωματικά του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α' 220),
δ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),
ε) του άρθρου 41 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015» (Α' 226),
στ) της υποπαρ. Β6 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α' 107).
ζ) του ν. 4183/2013 «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις» (Α' 186),
η) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α'139),
θ) των άρθρων 13, 18, 19 και 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
ι) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137),
ια) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184), ως προς το Κεφάλαιο ΙΑ' «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
ιβ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119),
ιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),
ιδ) των άρθρων 17 και 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
ιε) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) “για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)” και άλλες διατάξεις» (Α' 151),
ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121),
ιζ) της υπ' αρ. 56660/1679/20.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β' 2910),
ιη) της υπ' αρ. 70330 οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών» (ΒΊ42Ί),
ιθ) της υπό στοιχεία 79292 ΕΞ 2020 /23.07.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων» (Β' 3260),
κ) της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23.07.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β' 3262, Διόρθωση σφαλμάτων Β' 4441),
κα) της υπό στοιχεία 125944 ΕΞ 2020/04.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων» (Β' 4884),
κβ) της υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 (ΥΟΔΔ 1089) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις υπό στοιχεία 2/3935/0004/24.7.2018 (ΥΟΔΔ 428), 9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (ΥΟΔΔ 64), 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (ΥΟΔΔ 20) όμοιες αποφάσεις, περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π.,
κγ) της υπ' αρ. 14/2/17.7.2012 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.: «Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων» (Β'2205), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ' αρ. 103/7/25.04 2014 όμοια απόφαση (Β'1127).
κδ) της υπ' αρ. 554/5/15.04.2021 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.: «Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α'180)» (Β'1633),
κε) της υπ' αρ. 609/2/12.11.2021 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης ''Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β' 3404)'' (Β' 5536),

2. Το γεγονός ότι στις σελίδες 137 - 138 της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4635/2019 (Α'167), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Την υπ' αρ. 615/10.12.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση απόφασης με τίτλο ''Κανονισμός Παιγνίων - Γενικός Κανονισμός Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων'', σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α' 180)».

4. Την ανάγκη θέσπισης Κανονισμού Παιγνίων - Γενικού Κανονισμού Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α' 180), εναρμονισμένου με τις υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β'3262), Διόρθωση σφαλμάτων Β' 4441), 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β'3260) και 125944 ΕΞ 2020/4.11.2020 (Β'4884) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

αποφασίζουμε:


1. Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων - Γενικό Κανονισμό Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ A'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί


Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Άδεια Καταλληλότητας (ΑΚ) είναι η πράξη έγκρισης της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περ. ιθ' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180). Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης.

Διοργάνωση είναι διοργάνωση παιγνίου της περ. ιη' του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α' 180). Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η έννοια της διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής.

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ειδικός Κανονισμός είναι η απόφαση Κανονισμού Παιγνίων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α' 180), κατόπιν υποβολής στην Ε.Ε.Ε.Π. σχεδίου Ειδικού Κανονισμού από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, με τον οποίο ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα Διοργάνωσης και Διεξαγωγής κάθε Κρατικού Λαχείου του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή προβολής και προώθησης της διοργάνωσης και διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων ή της εικόνας του Φορέα Εκμετάλλευσης. Στην έννοια της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσσονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και προγράμματα Πιστότητας (Loyalty Programs).

Επιτροπή Κλήρωσης είναι η επιτροπή του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού.

Έσοδα είναι τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από Παίκτες από την πώληση των Λαχνών, εξαιρουμένων των ποσών που έχουν εισπραχθεί από την πώληση ελαττωματικών Λαχνών ή Λαχνών που ακυρώθηκαν ή Λαχνών που σχετίζονται με κληρώσεις οι οποίες αναβλήθηκαν και τα οποία ποσά επιστράφηκαν στη συνέχεια στους Παίκτες.

Ιστότοπος είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση.

Κανονισμός Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι ο Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ) είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ).

Κανονισμός Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων είναι ο Κανονισμός Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

Καταλληλότητα είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης Άδειας Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει) και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Κρατικά Λαχεία είναι:

α. Το Λαϊκό Λαχείο, όπως αυτό ορίζεται στον ν. ΓΝΖ/ 1905 και την υπό στοιχεία Μ14724/1941 υπουργική απόφαση,

β. το Εθνικό Λαχείο, το οποίο συστάθηκε με τον α.ν. 339/1936 και την υπ' αρ. 1419/1937 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων,

γ. το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 1947/1991,

δ. το Ειδικό Κρατικό Λαχείο υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως ή Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, το οποίο συστάθηκε με τον α.ν. 143/1967,

ε. το Ευρωπαϊκό Λαχείο, του άρθρου 10 του ν. 2515/ 1997 και

στ. το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 1947/1991.

Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των Κρατικών Λαχείων από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

Λαχνός είναι το υλικό μέσο που ενσωματώνει το δικαίωμα συμμετοχής σε κλήρωση Κρατικού Λαχείου ή το υλικό μέσο του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου. Ο Λαχνός υποδιαιρείται σε Τεμάχια, εκπεφρασμένα με κλασματικό αριθμό (Χ/Ο) ή/και αλφαριθμητική απεικόνιση. Κάθε Λαχνός ή Τεμάχιο παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά στην κλήρωση για την οποία εκδόθηκε.

Οδηγίες είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. που εξειδικεύουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των σχέσεων της Ε.Ε.Ε.Π. με τους διοικούμενους.

Οδηγός Κρατικών Λαχείων ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που εκδίδει ο Φορέας Εκμετάλλευσης στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών σε κάθε Κρατικό Λαχείο του Φορέα Εκμετάλλευσης, η έννοια και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού.

Οργανισμός Πιστοποίησης είναι οργανισμός που λειτουργεί εξειδικευμένο εργαστήριο (Test Lab) και έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε.Ε.Π. ή οργανισμός πιστοποίησης διαπιστευμένος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα, από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα Κρατικά Λαχεία του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Περιστατικό είναι το γεγονός που επήλθε ή αναμένεται να επέλθει και το οποίο εύλογα θα επιφέρει ουσιώδη δυσμενή αποτελέσματα στην ορθή λειτουργία, στη φήμη ή στη δημόσια εικόνα του Παιγνίου Κρατικών Λαχείων ή στα συμφέροντα των Παικτών (παράγραφος 10.8 της Σύμβασης Παραχώρησης).

Πιστοποίηση είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. της συνδρομής των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προϋποθέσεων και τήρησης των προδιαγραφών των Τεχνικών Μέσων και Υλικών και η εγγραφή αυτών στα αντίστοιχα Μητρώα, προκειμένου να συγκροτείται, λειτουργεί και ελέγχεται η Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Πίνακας Κερδών είναι ο πίνακας που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της κάθε κλήρωσης και τη διανομή των κερδών ανά επιτυχία και έχει το ελάχιστο περιεχόμενο που καθορίζεται στους Ειδικούς Κανονισμούς των Κρατικών Λαχείων.

Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών είναι το συνολικό ποσό των Πληρωμών Κερδών που λαμβάνουν χώρα και το συνολικό ποσό των μη διεκδικηθέντων κερδών σχετικά με όλες τις κληρώσεις σε ένα οικονομικό έτος, διαιρούμενο με τα Έσοδα από όλες τις κληρώσεις του ιδίου οικονομικού έτους, πολλαπλασιαζόμενο με το αριθμό εκατό. Στο συνολικό ποσό των Πληρωμών Κερδών συνυπολογίζονται και οι Πληρωμές Κερδών των οποίων η προθεσμία διεκδίκησης από τους Παίκτες έχει παρέλθει εντός του αυτού οικονομικού έτους. Το Ποσοστό αυτό, αποτελεί το δείκτη που προσδιορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης και αποδίδει το μέρος των Εσόδων από την πώληση των Λαχνών οποιασδήποτε κλήρωσης που επιστρέφεται στους Παίκτες ως Πληρωμές Κερδών, στη διάρκεια ενός οικονομικού έτους.

Πωλητής Λιανικής είναι ο Φορέας Εκμετάλλευσης, όταν ο ίδιος δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση των Κρατικών Λαχείων καθώς και οποιοσδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο δραστηριοποιείται στην λιανική πώληση των Κρατικών Λαχείων μέσω ενός Σημείου Λιανικής Πώλησης ή ο πλανόδιος λαχειοπώλης. Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συνάψει Σύμβαση Λιανικής Πώλησης με τον Φορέα Εκμετάλλευσης και έχουν λάβει το προβλεπόμενο από τον παρόντα Κανονισμό πιστοποιητικό.

Πωλητής Χονδρικής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει Σύμβαση Χονδρικής Πώλησης με τον Φορέα Εκμετάλλευσης με σκοπό τη μεταπώληση Λαχνών σε Πωλητές Λιανικής ή/και Πωλητές Χονδρικής και έχει λάβει το προβλεπόμενο από τον παρόντα Κανονισμό πιστοποιητικό.

Πληρωμή Κερδών είναι οι πληρωμές κερδών που πραγματοποιούνται στους Παίκτες σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Κανονισμού.

Σημεία Λιανικής Πώλησης είναι οποιοδήποτε σημείο, στο οποίο δυνάμει Σύμβασης Λιανικής Πώλησης, οι Λαχνοί πωλούνται νόμιμα στους Παίκτες που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στο σημείο. Στην έννοια των Σημείων Λιανικής Πώλησης συμπεριλαμβάνονται τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., καταστήματα, περίπτερα και μηχανήματα που διαθέτουν Λαχνούς.

Σύμβαση Λιανικής Πώλησης είναι η γραπτή σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και του κάθε Πωλητή Λιανικής για την προσφορά και την πώληση Λαχνών στους Παίκτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.

Σύμβαση Χονδρικής Πώλησης είναι η γραπτή σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και του κάθε Πωλητή Χονδρικής με σκοπό τη μεταπώληση Λαχνών στους Πωλητές Λιανικής ή/και Πωλητές Χονδρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού.

Σύμβαση Παραχώρησης είναι η από 30.07.2013 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, κυρωθείσα με το άρθρο πρώτο του ν. 4183/2013 (Α' 186), όπως τροποποιήθηκε με την από 28.02.2014 σύμβαση.

Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης και του Παίκτη, προκειμένου αυτός να συμμετέχει νόμιμα στα Κρατικά Λαχεία, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται στο άρθρο 22 του παρόντος Κανονισμού.

Συμμετοχή είναι η νόμιμη απόκτηση από τον Παίκτη ενός Λαχνού ή Τεμαχίου του Κρατικού Λαχείου.

Σύστημα Διανομής Κερδών είναι η περιγραφή της κατανομής του συνόλου των αποδιδόμενων κερδών μίας κλήρωσης κατανεμημένο σε κατηγορίες κερδών για κάθε Κρατικό Λαχείο, το οποίο ανακοινώνει ο Φορέας Εκμετάλλευσης με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε κατηγορία κερδών προσδιορίζεται το είδος και η αξία των κερδών που περιλαμβάνει. Το Σύστημα Διανομής Κερδών περιέχεται στον Οδηγό κάθε Κρατικού Λαχείου.

Τεχνικό Μέσο και Υλικό (ΤΜΚΥ) σημαίνει οποιοδήποτε πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται Πιστοποίηση, μέσο/ υλικό/μηχάνημα ηλεκτρονικό/μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό -SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται για τη Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί/καταγράφει τα αποτελέσματα των Κρατικών Λαχείων ή γενικότερα τη Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων. Στην έννοια του Τεχνικού Μέσου και Υλικού περιλαμβάνεται και το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των τεχνικών μέσων για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι το σύνολο των αρχών και υποχρεώσεων του Φορέα Εκμετάλλευσης καθώς και των ρυθμίσεων του κανονιστικού πλαισίου και των οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους παίκτες από τη συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

Φορέας Εκμετάλλευσης είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.».

Άρθρο 2
Γενικές Αρχές


2.1. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Κρατικά Λαχεία που διοργανώνει και διεξάγει ο Φορέας Εκμετάλλευσης.

2.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η παραγωγή, Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και τις κείμενες διατάξεις, με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια και δεν επηρεάζει δυσμενώς την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των συναλλαγών.

2.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διεξάγει τις σχετικές με τα Κρατικά Λαχεία δραστηριότητες με τρόπο υπεύθυνο και συνετό και διασφαλίζει την τήρηση του ηλικιακού ορίου και την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για τη Συμμετοχή στα Κρατικά Λαχεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.4. Η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων πραγματοποιείται με τη χρήση Λαχνών, αποκλειστικά και μόνο με έγχαρτη μορφή μέσω επίγειων σημείων πώλησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ηλεκτρονική Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων, περιλαμβανομένης της Διοργάνωσης και Διεξαγωγής τους μέσω διαδικτύου.

2.5 Απαγορεύεται η πώληση Λαχνών των Κρατικών Λαχείων σε άτομα κάτω των 18 ετών.

2.6. Η διακίνηση και διαχείριση των αρχείων και εγγράφων, μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και του Φορέα Εκμετάλλευσης, τελείται ηλεκτρονικά. Προς τούτο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει ψηφιακές υπογραφές για την ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση των εγγράφων.

2.7. Η Ε.Ε.Ε.Π. εξακριβώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.

2.8. Η πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή Διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων, είναι συνεχής υποχρέωση, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα του Φορέα Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

2.9. Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι δυνατόν να προβαίνει σε Πιστοποίηση των Τεχνικών Μέσων και Υλικών Διοργάνωσης και Διεξαγωγής των Κρατικών Λαχείων που παράγονται ή/ και πωλούνται νόμιμα σε άλλες χώρες, εφόσον πιστοποιούνται από Οργανισμούς Πιστοποίησης, με επιβάρυνση των αιτούμενων την Πιστοποίηση. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., ορίζονται οι δικαιοδοσίες που εμπίπτουν στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

2.10. Η Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισμού κάθε Κρατικού Λαχείου.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 3
Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων


3.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων, την παραγωγή των Λαχνών καθώς και τη διάθεση και χρήση των λοιπών Τεχνικών Μέσων και Υλικών που απαιτούνται για τη Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων.

3.2. Ο Κατασκευαστής των Λαχνών και των λοιπών Τεχνικών Μέσων και Υλικών, θα πρέπει να έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που χρησιμοποιούνται για την Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων να πιστοποιηθούν από την Ε.Ε.Ε.Π.

3.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον Κατασκευαστή των Λαχνών και των λοιπών Τεχνικών Μέσων και Υλικών που επιλέγει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταλληλότητας και υποβάλλει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Άρθρο 4
Μορφή, εμφάνιση και διαστάσεις των Λαχνών των Κρατικών Λαχείων


4.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού και των παρ. 4.2 και 4.3 του παρόντος άρθρου, καθορίζει τη μορφή, εμφάνιση και τις διαστάσεις των Λαχνών των Κρατικών Λαχείων.

4.2 Στην κύρια όψη κάθε Λαχνού και Τεμαχίου, εκτός των Λαχνών του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, αναγράφεται με ευανάγνωστο τρόπο και σε εμφανές σημείο, κατ' ελάχιστον, το όνομα του αντίστοιχου Κρατικού Λαχείου, το τίμημα (τουλάχιστον αριθμητικώς), ο αριθμός του Λαχνού και της τυχόν σειράς ή έκδοσης, τα στοιχεία του Τεμαχίου, τα στοιχεία της κλήρωσης, η προθεσμία πληρωμής των κερδών και το κατώτατο όριο ηλικίας των ατόμων προς τα οποία επιτρέπεται η πώληση Λαχνών.

4.3. Στην κύρια όψη των Λαχνών του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, αναγράφεται με ευανάγνωστο τρόπο και σε εμφανές σημείο, κατ' ελάχιστον, το όνομα της έκδοσης του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, το τίμημα (τουλάχιστον αριθμητικώς), ο αριθμός του Λαχνού, απλές και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο που παίζεται το συγκεκριμένο Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο και το κατώτατο όριο ηλικίας των ατόμων προς τα οποία επιτρέπεται η πώληση Λαχνών.

4.4. Στην πίσω όψη κάθε Λαχνού των Κρατικών Λαχείων αναγράφονται με ευανάγνωστο τρόπο και σε εμφανές σημείο, κατ' ελάχιστον, ο τρόπος με τον οποίο ο Παίκτης μπορεί να διαπιστώσει ποιοι Λαχνοί έχουν κερδίσει και ο τρόπος εξαργύρωσης αυτών, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, χωρίς χρέωση, καθώς και ο Ιστότοπος του Φορέα Εκμετάλλευσης, όπου παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα Κρατικά Λαχεία, πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό των Κρατικών Λαχείων, οι τηλεφωνικές γραμμές στήριξης ή/και λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης για την απεξάρτηση από τον εθισμό στα Κρατικά Λαχεία. Στα Κρατικά Λαχεία με κλήρωση, αναγράφονται και οι κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ακύρωσης της κλήρωσης.

4.5. Κάθε Λαχνός του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου πλέον των στοιχείων της ανωτέρω παραγράφου 4.4. του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνει στην πίσω όψη του, την προθεσμία καταβολής κερδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ειδικό Κανονισμό του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου.

4.6 Ο Λαχνός, εκτός των Λαχνών του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, δύναται να παράγεται και εκτυπώνεται σε θερμικό χαρτί μέσω τερματικής μηχανής. Στην περίπτωση αυτή, τα Τεμάχια του Λαχνού και η αρίθμησή τους μπορούν να απεικονίζονται διακριτά ή ενιαία σε έναν Λαχνό, όπως καθορίζεται στον Ειδικό Κανονισμό και στον Οδηγό κάθε Κρατικού Λαχείου, ενώ τα στοιχεία της παραγράφου 4.4 του παρόντος άρθρου αναγράφονται στην κύρια όψη του Λαχνού.

4.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε ο Λαχνός, ανεξάρτητα από τον τρόπο/μέθοδο/υλικό εκτύπωσης ή παραγωγής του, να παραμένει αναλλοίωτος εντός του προβλεπόμενου χρόνου εξαργύρωσης αυτού τουλάχιστον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5
Διανομή και πώληση Λαχνών


5.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οι Λαχνοί θα πωλούνται στους Παίκτες από τον ίδιο ή τους Πωλητές Λιανικής.

5.2. Οι Πωλητές Λιανικής προμηθεύονται τους Λαχνούς των Κρατικών Λαχείων από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή/και τους Πωλητές Χονδρικής.

5.3. Οι Πωλητές Λιανικής και οι Πωλητές Χονδρικής συνδέονται με τον Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω Σύμβασης Λιανικής Πώλησης και Σύμβαση Χονδρικής Πώλησης, αντίστοιχα, και διαθέτουν, για κάθε Σημείο Πώλησης που εκμεταλλεύονται, σχετικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ιδιότητά τους. Το πιστοποιητικό χορηγείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

5.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης δύναται να διαθέτει Λαχνούς στους Παίκτες και μέσω του Ιστοτόπου του. Η διάθεση αφορά στην παραγγελία από τον Παίκτη και αποστολή σε αυτόν ή παραλαβή από αυτόν Λαχνών και διενεργείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, στον παρόντα Κανονισμό και στους Ειδικούς Κανονισμούς των Κρατικών Λαχείων.

Άρθρο 6
Λειτουργία Σημείων Λιανικής Πώλησης


Οι Πωλητές Λιανικής οφείλουν να διατηρούν τα Σημεία Λιανικής Πώλησης κατάλληλα για τη δραστηριότητά τους και ασφαλή για το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες. Τα Σημεία Λιανικής Πώλησης φέρουν τη σήμανση «Σημείο Πώλησης Κρατικών Λαχείων».

Άρθρο 7
Συμβάσεις Λιανικής και Χονδρικής Πώλησης


7.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης τηρεί αρχείο όλων των Συμβάσεων Λιανικής Πώλησης και των Συμβάσεων Χονδρικής Πώλησης, καθώς και κάθε τροποποίησης αυτών και χορηγεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε σχετική πληροφορία, κατά τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.

7.2. Οι Συμβάσεις Λιανικής Πώλησης ρυθμίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα:

α. Τις διαδικασίες καταβολής των κερδών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β. Τη διαδικασία πώλησης των Λαχνών.

γ. Την υποχρέωση των Πωλητών Λιανικής να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.

δ. Την υποχρέωση των Πωλητών Λιανικής να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, του παρόντος Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών.

ε. Τους λόγους καταγγελίας των συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, του παρόντος Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Λιανικής Πώλησης.

7.3. Οι Συμβάσεις Χονδρικής Πώλησης ρυθμίζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα:

α. Τη διαδικασία προμήθειας των Λαχνών και μεταπώλησης αυτών στους Πωλητές Λιανικής ή/και Χονδρικής.

β. Την υποχρέωση των Πωλητών Χονδρικής να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π..

γ. Την υποχρέωση των Πωλητών Χονδρικής να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, του παρόντος Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών.

δ. Τους λόγους καταγγελίας των Συμβάσεων, ανάμεσα στους οποίους πρέπει να περιλαμβάνεται και η παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, του παρόντος Κανονισμού και των Ειδικών Κανονισμών καθώς και τις συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Χονδρικής Πώλησης.

ε. Την πλήρη ευθύνη του Πωλητή Χονδρικής έναντι του Φορέα Εκμετάλλευσης για τους Πωλητές Λιανικής ή/και Πωλητές Χονδρικής με τους οποίους συνεργάζεται και τη γνωστοποίηση των στοιχείων των προσώπων αυτών στον Φορέα Εκμετάλλευσης.

7.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης φέρει την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις και την συμπεριφορά των Πωλητών και των υπαλλήλων και αντιπροσώπων τους σε σχέση με τις δραστηριότητες των Κρατικών Λαχείων. Η ευθύνη αυτή δεν αναιρείται από την περ. ε' της παρ. 7.3 άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις για την Πιστοποίηση των Πωλητών Λιανικής και Πωλητών Χονδρικής


8.1. Οι Πωλητές Λιανικής και οι Πωλητές Χονδρικής δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και τυχερών παιγνίων.

8.2. Εάν οι Πωλητές Λιανικής και οι Πωλητές Χονδρικής είναι νομικά πρόσωπα, οι παραπάνω περιορισμοί ισχύουν, στη μεν περίπτωση των προσωπικών εταιρειών για τους εταίρους, στη δε περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών και των συνεταιρισμών, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διαχειριστές.

Άρθρο 9
Έλεγχος Σημείων Λιανικής και Χονδρικής Πώλησης


9.1. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των Σημείων Λιανικής Πώλησης και των Πωλητών Χονδρικής.

9.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης παρακολουθεί τη συμμόρφωση των Σημείων Λιανικής Πώλησης, των Πωλητών Λιανικής και των Πωλητών Χονδρικής με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και υποβάλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Ε.Ε.Ε.Π..

9.3. Εφόσον ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαπιστώσει παράβαση που αφορά στο άρθρο 28 του παρόντος Κανονισμού, υποβάλλει, εντός 48 ωρών από τη διαπίστωση της παράβασης, έγγραφη αναφορά προς την Ε.Ε.Ε.Π., στην οποία περιλαμβάνει τα άμεσα μέτρα που έχει λάβει για τη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση Παραχώρησης, τον παρόντα Κανονισμό και τους Ειδικούς Κανονισμούς καθώς και τα μέτρα αποτροπής παρόμοιων παραβάσεων.

9.4. Οι Πωλητές Χονδρικής υποχρεούνται να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τους Πωλητές Λιανικής ή/και Χονδρικής με τους οποίους συνεργάζονται, να παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, των Ειδικών Κανονισμών και των οδηγιών του Φορέα Εκμετάλλευσης και να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών στον Φορέα Εκμετάλλευσης, στην Ε.Ε.Ε.Π. και σε κάθε αρμόδια αρχή.

Άρθρο 10
Άδειες Καταλληλότητας

10.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί Τεχνικά Μέσα και Υλικά που διατίθενται σε αυτόν από πρόσωπα που έχουν λάβει την απαιτούμενη Άδεια Καταλληλότητας και έχουν εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

10.2. Κάθε Τεχνικός προκειμένου να προβαίνει νόμιμα στην επισκευή και συντήρηση ΤΜΚΥ, υποχρεούται να έχει λάβει Άδεια Καταλληλότητας Τεχνικού και να έχει εγγραφεί στο οικείο Μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.

Άρθρο 11
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης


11.1. Τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη Διεξαγωγή και Διοργάνωση των Τυχερών Παιγνίων διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό και τις προδιαγραφές τις οποίες θέτει η Ε.Ε.Ε.Π., η οποία έχει εκδοθεί από Οργανισμό Πιστοποίησης και υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π..

11.2. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται, κατά την κρίση της, να ζητά τη συμπλήρωση των υποβληθέντων πιστοποιητικών συμμόρφωσης.

11.3. Αλλαγές στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα Εκμετάλλευσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ).

Άρθρο 12
Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα


12.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος ώστε το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων να:

α. διασφαλίζει την απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων,

β. αποτελείται από εξοπλισμό, μέσα δικτύωσης και επικοινωνίας και λογισμικό προηγμένης τεχνολογίας,

γ. επιτρέπει πλήρη πρόσβαση της Ε.Ε.Ε.Π. για την παρακολούθηση μέσω σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο των εκτελουμένων από αυτό λειτουργιών,

δ. εξασφαλίζει τη δημιουργία αντιγράφων [back-up),

ε. παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής του χρόνου σύνδεσης και αποσύνδεσης οποιουδήποτε περιφερειακού σημείου συνδεδεμένου με αυτό,

στ. έχει τη δυνατότητα διάγνωσης και εντοπισμού τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων και

ζ. εφαρμόζει διαδικασίες αποκλεισμού σε περιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρχουν δυσλειτουργίες ή προσπάθεια αλλοίωσης σε οποιοδήποτε από τα μέρη του συστήματος.

12.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να διαπιστώνει την άρτια λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και όλων των υποσυστημάτων αυτού.

12.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επιτρέπεται η λειτουργία, η δημιουργία, η τροποποίηση και η φύλαξη αρχείων και δεδομένων, η ταυτοποίηση Λαχνού καθώς και γενικά η οποιαδήποτε επεξεργασία που σχετίζεται με τη λειτουργία και τη διαχείριση των Κρατικών Λαχείων σε σύστημα άλλο από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ή σε εξοπλισμό μη συνδεδεμένο με αυτό.

12.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, στην περίπτωση παραγγελίας Λαχνών μέσω του Ιστοτόπου, υποχρεούται:

α. Να διασφαλίζει τις κατάλληλες συνδέσεις με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση με τον ίδιο τρόπο που παρακολουθούνται τα Σημεία Λιανικής Πώλησης.

β. Να εφαρμόζει μέτρα ως προς την επιβεβαίωση ότι το πρόσωπο που προέβη στην παραγγελία Λαχνών μέσω του Ιστοτόπου είναι το ίδιο με το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται ή από το οποίο παραλαμβάνονται οι Λαχνοί και πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού. Με Οδηγία της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.

Άρθρο 13
Καταλληλότητα και ασφάλεια


13.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει:

α. Ότι τα Τεχνικά και Υλικά Μέσα που χρησιμοποιούνται για Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Κρατικών Λαχείων είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και πληρούν τις προβλεπόμενες για τη λειτουργία και την εγκατάστασή τους προδιαγραφές ασφάλειας.

β. Τη φύλαξη των ηλεκτρονικών αρχείων και δεδομένων, τη δυνατότητα ακριβούς αναπαραγωγής τους και την αποτελεσματική ανάκτηση δεδομένων.

γ. Την κεντρική καταγραφή της παραγωγής, της ενεργοποίησης και της ταυτοποίησης των Λαχνών.

13.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει:

α. Κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλεια των Λαχνών και των εσόδων από τις Συμμετοχές στα Κρατικά Λαχεία, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες κλοπής, απάτης ή κατάχρησης.

β. Όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα, τον εξοπλισμό ή στα αρχεία του.

γ. Όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέπονται οι οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές, διαδικτυακές ή άλλες παρεμβάσεις καθώς και οι οποιεσδήποτε επιδράσεις πεδίων, συχνοτήτων, ακτινοβολίας ή άλλες στα συστήματα, στον εξοπλισμό και στα ηλεκτρονικά αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των Κρατικών Λαχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

Άρθρο 14
Ειδικοί Κανονισμοί Κρατικών Λαχείων

Στον Ειδικό Κανονισμό κάθε Κρατικού Λαχείου περιλαμβάνονται ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν, κατ' ελάχιστον, τον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των Λαχνών, τη διαδικασία διενέργειας κλήρωσης για κάθε Κρατικό Λαχείο, τον τρόπο επαλήθευσης των Λαχνών, την καταβολή κερδών και απόδοσης μη χρηματικών επάθλων στους Παίκτες, τη διαδικασία ακύρωσης και απόσυρσης Λαχνών και τον τρόπο χειρισμού Περιστατικών από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

Άρθρο 15
Κληρώσεις


15.1. Για τα Κρατικά Λαχεία που διεξάγονται με κλήρωση, αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανικής κληρωτίδας. Σε ειδικές περιπτώσεις κληρώσεων που σχετίζονται με προωθητικές ενέργειες ή επιβραβεύσεις (όπως ενδεικτικά οι κληρώσεις δεύτερης ευκαιρίας του Στιγμιαίου Λαχείου) δύναται να χρησιμοποιούνται και ηλεκτρονικές κληρωτίδες που έχουν πιστοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.

15.2. Οι κληρώσεις πραγματοποιούνται σε χρόνο και τόπο που ορίζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και αναφέρονται στον Οδηγό.

15.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. το προτεινόμενο πρόγραμμα κληρώσεων καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τους τόπους διεξαγωγής κάθε κλήρωσης κάθε Κρατικού Λαχείου.

15.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης προβλέπει και διατηρεί εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου του τρόπου διεξαγωγής και διασφάλισης της αξιοπιστίας των κληρώσεων των Κρατικών Λαχείων, οι οποίες διαλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον, περί της περιοδικότητας συντήρησης και ελέγχου των τεχνικών μέσων καθώς και περί της τήρησης των διαδικασιών συντήρησης και λειτουργίας των μέσων διεξαγωγής κληρώσεων που τυχόν προβλέπει ο Κατασκευαστής, τα στάδια κληρώσεων και τις ενδεδειγμένες ενέργειες ανά στάδιο κλήρωσης, τα υπεύθυνα πρόσωπα και τον τρόπο δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Οι διαδικασίες αυτές και κάθε τροποποίησή τους γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π. πριν τεθούν σε ισχύ από το Φορέα Εκμετάλλευσης.

Άρθρο 16
Επιτροπή Κλήρωσης


16.1. Οι κληρώσεις των Κρατικών Λαχείων, διενεργούνται με ευθύνη της Επιτροπής Κλήρωσης.

16.2. Η Επιτροπή Κλήρωσης αποτελείται από τουλάχιστον πέντε τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 2/3 (ήτοι, τουλάχιστον 4 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη) είναι ανεξάρτητα μέλη, δηλαδή, δεν είναι υπάλληλοι, μέλη Δ.Σ. ή στελέχη του Φορέα Εκμετάλλευσης ή συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών. Η θητεία της Επιτροπής Κληρώσεων καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της και είναι ετήσια.

16.3. Τα μέλη της Επιτροπής Κλήρωσης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και τυχερών παιγνίων.

16.4. Στο τέλος κάθε κλήρωσης η Επιτροπή Κληρώσεων συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό το οποίο συνιστά και το πρωτόκολλο της κάθε κλήρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17.5. Το πρακτικό προσυπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Κλήρωσης.

16.5. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον ορισμό της Επιτροπής Κλήρωσης, τον κανονισμό λειτουργίας της καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών, πριν τη διεξαγωγή της κλήρωσης στην οποία οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν. Τα πρακτικά, οι αποφάσεις, τα πρωτόκολλα αδιάθετων γραμματίων και τα πρωτόκολλα κλήρωσης της Επιτροπής Κλήρωσης φυλάσσονται με ευθύνη του Φορέα Εκμετάλλευσης καθ' όλο το διάστημα της Σύμβασης Παραχώρησης.

Άρθρο 17
Διενέργεια κληρώσεων

17.1. Η διενέργεια της κλήρωσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα εξής στάδια:

α. Έλεγχος των μέσων διεξαγωγής της κλήρωσης πριν τη διεξαγωγή των κληρώσεων, όπως ενδεικτικά, ζύγισμα σφαιριδίων, δοκιμαστική λειτουργία κληρωτίδων (ψευδοκλήρωση), οπτικός έλεγχος των σφαιριδίων που έχουν τοποθετηθεί στους τροφοδότες των κληρωτίδων αν ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους αριθμούς. Οι έλεγχοι καθορίζονται από την Επιτροπή Κλήρωσης, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε κληρωτίδας και τις υποδείξεις των Κατασκευαστών.

β. Έλεγχος ότι έχει παραχθεί και διατηρείται ηλεκτρονικό αρχείο - αναφορά σε ασφαλή και μη επεξεργάσιμη μορφή όλων των αδιάθετων γραμματίων της κλήρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ειδικούς Κανονισμούς. Αντ' αυτού, η Επιτροπή Κλήρωσης συντάσσει πριν από κάθε κλήρωση πρωτόκολλο αδιάθετων γραμματίων το οποίο υπογράφεται από την Επιτροπή Κλήρωσης και γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ηλεκτρονικά μέσα πριν τη διεξαγωγή της αντίστοιχης κλήρωσης.

γ. Ρίψη των σφαιριδίων στις κληρωτίδες ή/και αποσφράγιση κληρωτίδας.

δ. Διενέργεια της κλήρωσης σύμφωνα με προβλεπόμενα στον Ειδικό Κανονισμό κάθε Κρατικού Λαχείου.

ε. Ολοκλήρωση της κλήρωσης, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και δημόσια σφράγιση της κληρωτίδας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ειδικό Κανονισμό κάθε Κρατικού Λαχείου.

17.2 Εάν, κατά τους ελέγχους, διαπιστωθεί δυσλειτουργία ή βλάβη της κληρωτίδας, η κλήρωση διεξάγεται με τη χρήση εφεδρικής κληρωτίδας. Στην περίπτωση που η κλήρωση δεν είναι δυνατή ούτε με τη χρήση της εφεδρικής, με απόφαση της Επιτροπής Κλήρωσης που γνωστοποιείται στον Φορέα Εκμετάλλευσης, η κλήρωση αναβάλλεται και ορίζεται ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής της.

17.3 Εάν, κατά τους ελέγχους, διαπιστωθεί μη αποδεκτή απόκλιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των σφαιριδίων σε σύγκριση με αυτά που υποδεικνύουν οι Κατασκευαστές, τότε χρησιμοποιείται άλλο σύνολο (σετ) σφαιριδίων, το οποίο υπόκειται στους ίδιους ελέγχους.

17.4 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της κληρωτίδας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και πριν αυτή ολοκληρωθεί, η κλήρωση συνεχίζεται για τους υπολειπόμενους αριθμούς με τη χρήση της εφεδρικής κληρωτίδας, άλλως η κλήρωση διακόπτεται και, με απόφαση της Επιτροπής Κλήρωσης που γνωστοποιείται στον Φορέα Εκμετάλλευσης, ορίζεται ο ακριβής χρόνος συνέχισής της από το σημείο που ακριβώς διακόπηκε.

17.5 Μετά το τέλος της διαδικασίας της κλήρωσης η Επιτροπή Κλήρωσης συντάσσει πρακτικό (πρωτόκολλο κλήρωσης) στο οποίο καταγράφονται, το όνομα του Κρατικού Λαχείου, η ημερομηνία και ο αριθμός κλήρωσης, τα παρόντα μέλη της Επιτροπής Κλήρωσης, τα αποτελέσματα της κλήρωσης, όπως προκύπτουν από τις κληρωτίδες, δήλωση της Επιτροπής Κλήρωσης ότι τηρήθηκαν τα στάδια της διαδικασίας κλήρωσης και τυχόν λειτουργικές απαιτήσεις του Κατασκευαστή, ο αριθμός των πωληθέντων Λαχνών και των αδιάθετων Λαχνών και Τεμαχίων, το τυχόν μεταφερόμενο ποσό κερδών από προηγούμενες κληρώσεις λόγω ΤΖΑΚ-ΠΟΤ με βάση το Σύστημα Διανομής Κερδών, καθώς και το τυχόν μεταφερόμενο ποσό σε επόμενη κλήρωση βάσει του Συστήματος Διανομής Κερδών.

17.6. Οι κληρώσεις είναι δημόσιες. Η παρουσία του κοινού στις κληρώσεις είναι ελεύθερη, χωρίς χρέωση εισόδου.

17.7. Οι κληρώσεις μαγνητοσκοπούνται με μέριμνα του Φορέα Εκμετάλλευσης, το σχετικό δε αρχείο φυλάσσεται με ευθύνη του, για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

17.8. Η κλήρωση μεταδίδεται, είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μαγνητοσκοπημένη, από τηλεοπτικά ή και ηλεκτρονικά μέσα.

17.9. Σε περίπτωση διακοπής της ζωντανής μετάδοσης της κλήρωσης σε πραγματικό χρόνο από οποιαδήποτε αιτία, η κλήρωση συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί.

17.10. Εάν λόγω απρόβλεπτου γεγονότος, διαπιστωθεί αδυναμία διενέργειας της κλήρωσης, που βεβαιώνεται από την Επιτροπή Κλήρωσης σε σχετικό πρακτικό, η κλήρωση αναβάλλεται και ορίζεται, με απόφαση του Φορέα Εκμετάλλευσης, ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής της. Η απόφαση του Φορέα Εκμετάλλευσης και το πρακτικό της Επιτροπής Κλήρωσης κοινοποιούνται αμελλητί στην Ε.Ε.Ε.Π. Εάν το ανωτέρω περιστατικό συμβεί κατά τη διενέργεια της κλήρωσης και πριν αυτή ολοκληρωθεί, η Επιτροπή Κλήρωσης, κατά την κρίση της, αποφασίζει εάν η κλήρωση πρέπει να διακοπεί ή μπορεί να συνεχιστεί. Σε περίπτωση διακοπής, η κλήρωση αναβάλλεται και, με απόφαση της Επιτροπής Κλήρωσης που γνωστοποιείται στον Φορέα Εκμετάλλευσης, ορίζεται ο ακριβής χρόνος συνέχισής της από το σημείο, ακριβώς, που διακόπηκε. Το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Κλήρωσης κοινοποιείται αμελλητί στην Ε.Ε.Ε.Π. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει το κοινό και τους παίκτες για τις αποφάσεις αυτές.

17.11. Τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που χρησιμοποιεί ο Φορέας Εκμετάλλευσης για τη διενέργεια κληρώσεων με τη χρήση μηχανικών κληρωτίδων λειτουργούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες του Κατασκευαστή που γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο πιστοποιούνται από Οργανισμό Πιστοποίησης.

Άρθρο 18
Οδηγοί Κρατικών Λαχείων

18.1. Για κάθε Κρατικό Λαχείο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης εκδίδει στην ελληνική γλώσσα τον Οδηγό. Ο Οδηγός γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π., αναρτάται στον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης και είναι διαθέσιμος στο καταναλωτικό κοινό μέσω του Ιστοτόπου και των Σημείων Λιανικής Πώλησης, εξαιρουμένων των πλανόδιων λαχειοπωλών.

18.2 Ο Οδηγός κάθε Κρατικού Λαχείου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α. Το όνομα του Κρατικού Λαχείου.

β. Την κατώτατη ηλικία των ατόμων στα οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Κρατικό Λαχείο.

γ. Τον τρόπο και τον απώτατο χρόνο αγοράς Λαχνών του Κρατικού Λαχείου, όπου εφαρμόζεται.

δ. Τις εκδόσεις των Κρατικών Λαχείων, όπου εφαρμόζεται.

ε. Το αντίτιμο αγοράς κάθε Κρατικού Λαχείου.

στ. Το Σύστημα Διανομής Κερδών και τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους.

ζ. Τον χρόνο και τόπο διενέργειας των κληρώσεων, για τα Κρατικά Λαχεία που διεξάγονται με κλήρωση.

η. Την προθεσμία διεκδίκησης των κερδών από τους Παίκτες.

θ. Τον τρόπο πληρωμής των Κερδών στους Παίκτες.

ι. Πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα φορολογία επί των κερδών.

ια. Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση πελατών και την υποβολή καταγγελιών.

ιβ. Την τηλεφωνική γραμμή, χωρίς χρέωση, για την παροχή πληροφοριών, την αναγγελία των αποτελεσμάτων των κληρώσεων και την υποβολή καταγγελιών.

ιγ. Την τηλεφωνική γραμμή, χωρίς χρέωση, για θέματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την υποστήριξη των Παικτών που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά.

ιδ. Την πληροφορία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης εποπτεύεται από την Ε.Ε.Ε.Π., καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής.

ιε. Ότι ο Κανονισμός και ο εκάστοτε Ειδικός Κανονισμός του Κρατικού Λαχείου βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης και στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

18.3. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις των Οδηγών Κρατικών Λαχείων, γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π. και στο καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο πριν την έναρξη διάθεσης των Λαχνών, τους οποίους αφορούν.

Άρθρο 19
Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κερδών


Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται το ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κερδών των Κρατικών Λαχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 20
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


20.1. Η Εμπορική Επικοινωνία των Κρατικών Λαχείων διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.

20.2. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, στον Κανονισμό και στη Σύμβαση Παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Άρθρο 21
Όροι Συμμετοχής των Παικτών


21.1 Η Συμμετοχή των Παικτών στα Κρατικά Λαχεία γίνεται με την νόμιμη απόκτηση ενός Λαχνού ή Τεμαχίου αυτού.

21.2 Οι ειδικότεροι όροι και ο τρόπος Συμμετοχής στα Κρατικά Λαχεία ρυθμίζονται με τους Ειδικούς Κανονισμούς και εμπεριέχονται στους Οδηγούς.

21.3. Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια του Φορέα Εκμετάλλευσης μέσω παρένθετων προσώπων.

21.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης λαμβάνει τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Άρθρο 22
Σύμβαση Προσχώρησης


22.1. Η Συμμετοχή στα Κρατικά Λαχεία επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει συναφθεί με τον Παίκτη η Σύμβαση Προσχώρησης.

22.2. Η Σύμβαση Προσχώρησης για τη Συμμετοχή στο Κρατικό Λαχείο συνάπτεται με την αγορά του Λαχνού και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τον τρόπο απόδοσης των κερδών και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και συνάπτεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ειδικό Κανονισμό του κάθε Κρατικού Λαχείου.

22.3. Η Σύμβαση Προσχώρησης και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν πρότασης του Φορέα Εκμετάλλευσης και αναρτάται στον ιστότοπο του Φορέα Εκμετάλλευσης.

Άρθρο 23
Σύστημα Διανομής Κερδών


23.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης καθορίζει ένα Σύστημα Διανομής Κερδών για κάθε Κρατικό Λαχείο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναθεωρεί. Το Σύστημα Διανομής Κερδών και οι τυχόν αναθεωρήσεις του, καθίστανται ισχυρές κατά την ημερομηνία που ανακοινώνονται δημόσια από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Ουδεμία αναθεώρηση του Συστήματος Διανομής Κερδών μπορεί να ισχύσει μετά την έναρξη διάθεσης των Λαχνών στους Παίκτες.

23.2. Το Σύστημα Διανομής Κερδών των Κρατικών Λαχείων καθώς και οι αναθεωρήσεις του δημοσιοποιούνται στο καταναλωτικό κοινό με κάθε πρόσφορο τρόπο και γνωστοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π., πριν την έναρξη διάθεσης των Λαχνών, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στους Ειδικούς Κανονισμούς των Κρατικών Λαχείων.

Άρθρο 24
Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων κληρώσεων


Μετά από κάθε κλήρωση, κάθε Πωλητής Λιανικής αναρτά τον Πίνακα Κερδών σε εμφανή θέση στο Σημείο Λιανικής Πώλησης και μέχρι την επόμενη κλήρωση ή, στην περίπτωση πλανόδιων λαχειοπωλών, φέρει τον Πίνακα Κερδών μέχρι την επόμενη κλήρωση. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να αναρτά τον Πίνακα Κερδών στον Ιστότοπό του, το αργότερο εντός έξι (6) ωρών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και για χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Άρθρο 25
Επαλήθευση Λαχνών


Προκειμένου ένας Λαχνός να πιστοποιηθεί ως έγκυρος κερδοφόρος Λαχνός θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στους Ειδικούς Κανονισμούς των Κρατικών Λαχείων και να μην εμπίπτει στις περιπτώσεις του άκυρου Λαχνού.

Άρθρο 26
Άκυροι Λαχνοί


26.1. Άκυροι είναι οι Λαχνοί οι οποίοι:

α. Δεν φέρουν τα στοιχεία που περιγράφονται στις παραγράφους 4.2, 4.3, 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 του παρόντος ή στους Ειδικούς Κανονισμούς.

β. Δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού, των Ειδικών Κανονισμών και από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα ή δεν έχουν διατεθεί στους Παίκτες από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή τους Πωλητές Λιανικής.

γ. Ανακηρύσσονται ως τέτοιοι από τον Φορέα Εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στους Ειδικούς Κανονισμούς.

δ. Φέρουν αλλοιώσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, με οριστικό τρόπο, τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους σύμφωνα με τις υποπαραγράφους α' και β' ανωτέρω.

26.2. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι ακυρότητας Λαχνών, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την Ε.Ε.Ε.Π. αναφέροντας τους λόγους ακυρότητας, την αιτία και την έκταση αυτής και ακολουθεί τις ενέργειες που προβλέπονται στους Ειδικούς Κανονισμούς. Εφόσον το πρόβλημα διαπιστωθεί μετά τη διανομή των Λαχνών στα Σημεία Χονδρικής ή και Λιανικής Πώλησης, πέραν των ανωτέρω ενεργειών, ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό με δημόσια ανακοίνωση τουλάχιστον στον Ιστότοπο.

26.3. Εφόσον Λαχνός είναι άκυρος για λόγο για τον οποίο δεν ευθύνεται ο Παίκτης, ο οποίος αγόρασε το Λαχνό καλόπιστα, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται με επιλογή του Παίκτη, να αντικαταστήσει τον άκυρο Λαχνό με Λαχνό ίσης αξίας της ίδιας κλήρωσης ή της επόμενης κλήρωσης, από τότε που ο Παίκτης λαμβάνει γνώση της ακυρότητας με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της ως άνω δημόσιας ανακοίνωσης και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας του άρθρου 29 (στην περίπτωση των λαχείων κλήρωσης), ή της ίδιας έκδοσης ή επανέκδοσης (στην περίπτωση του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου) ή να του αποδώσει το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του.

26.4. Εφόσον Λαχνός που κερδίζει, ακυρώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των όσων προβλέπονται στους Ειδικούς Κανονισμούς, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να καταβάλει στον κάτοχο του Λαχνού το αποδιδόμενο κέρδος που αναλογεί.

Άρθρο 27
Ανωτέρα Βία


27.1 Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία διεξαγωγής της κλήρωσης οποιουδήποτε Κρατικού Λαχείου, που βεβαιώνεται από την Επιτροπή Κλήρωσης σε σχετικό πρακτικό, αναστέλλεται η διενέργεια κληρώσεων με απόφαση του Φορέα Εκμετάλλευσης. Η απόφαση του Φορέα Εκμετάλλευσης και το πρακτικό της Επιτροπής Κλήρωσης κοινοποιούνται αμελλητί στην Ε.Ε.Ε.Π. Ο νέος χρόνος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζεται με απόφαση του Φορέα Εκμετάλλευσης και κοινοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό και τους παίκτες για την απόφαση αυτή.

27.2 Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, που έχουν ως αποτέλεσμα την αντικειμενική αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας κλήρωσης, διακόπτεται η διενέργεια της κλήρωσης. Το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Κλήρωσης κοινοποιείται αμελλητί στην Ε.Ε.Ε.Π. και στον Φορέα Εκμετάλλευσης. Ο νέος χρόνος διεξαγωγής της κλήρωσης, εφόσον δεν ορίζεται στο πρακτικό της Επιτροπής Κλήρωσης, ορίζεται με απόφαση του Φορέα Εκμετάλλευσης. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενημερώνει το κοινό και τους παίκτες με κάθε πρόσφορο τρόπο για τις αποφάσεις αυτές.

Άρθρο 28
Πληρωμή Κερδών


28.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι: α. Οι Παίκτες διαπιστώνουν εάν έχουν κερδίσει, χωρίς επιβάρυνση και χωρίς δυσκολία.

β. Η ταυτοποίηση των Λαχνών που κερδίζουν πραγματοποιείται απρόσκοπτα, τα δε αποδιδόμενα κέρδη καταβάλλονται άμεσα, πλήρως και ολοσχερώς στους κατόχους των Λαχνών που κέρδισαν, σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα.

28.2. Κάθε κέρδος καταβάλλεται στον κομιστή του Λαχνού που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας του Λαχνού, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ειδικών κανονισμών.

28.3 Για την πληρωμή των κερδών, οι Λαχνοί πρέπει να επαληθεύονται ως έγκυροι, και να μην εμπίπτουν στους άκυρους Λαχνούς του άρθρου 26 του παρόντος Κανονισμού.

28.4 Η πληρωμή των κερδών κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

28.5 Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

28.6 Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, καταβάλλονται μετά την αποκοπή τους στα πρώτα δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 29
Παραγραφή Κερδών


29.1. Η αξίωση των κερδών από τους Λαχνούς που κερδίζουν παραγράφεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης κλήρωσης. Στην περίπτωση του Στιγμιαίου Λαχείου η παραπάνω προθεσμία ορίζεται στον Ειδικό Κανονισμό.

29.2 Τα αδιάθετα κέρδη που απομένουν μετά την πάροδο του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, αποδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης.

29.3 Τα προερχόμενα από τις στρογγυλοποιήσεις ποσά, αποδίδονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 30
Βεβαίωση Κερδών


Ο Φορέας Εκμετάλλευσης χορηγεί, κατόπιν αιτήματος του Παίκτη, βεβαίωση κέρδους προ φόρων, για την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση και για τα κέρδη που αποδόθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Άρθρο 31

Πληροφόρηση Παικτών και αξιοπιστία

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι κάθε πληροφορία, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχεται προς το καταναλωτικό κοινό και τους Παίκτες είναι αληθής, ακριβής και κατανοητή και δεν περιέχει ή δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με στοιχεία που μπορούν να θεωρηθούν παραπλανητικά.

Άρθρο 32
Υπεύθυνο Παιχνίδι


32.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης θέτει τις γενικές αρχές για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών.

32.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ασκεί τις δραστηριότητές του στον τομέα των Κρατικών Λαχείων με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η μη λελογισμένη συμμετοχή στα Κρατικά Λαχεία.

Άρθρο 33
Καταγγελίες


33.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εφαρμόζει αποτελεσματικό και επαρκές σύστημα επεξεργασίας καταγγελιών του καταναλωτικού κοινού και των Παικτών, το οποίο γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. και τηρεί αρχείο των καταγγελιών αυτών, προσβάσιμο στην Ε.Ε.Ε.Π. στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει.

33.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διαθέτει σχετικό πρότυπο εντύπου καταγγελιών στον Ιστότοπο. Το περιεχόμενο του εντύπου της καταγγελίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα κάτωθι:

α. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του καταγγέλλοντος.

β. Ημερομηνία γέννησης.

γ. Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ.

δ. Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής.

ε. Διεύθυνση και τρόπο αποστολής της απάντησης.

στ. Περιγραφή συμβάντος.

33.3. Η καταγγελία κατατίθεται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

33.4. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της.

33.5. Σε περίπτωση που η απάντηση του Φορέα Εκμετάλλευσης δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός δύναται να αιτηθεί εντός δέκα (10) ημέρων από την επόμενη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης του Φορέα Εκμετάλλευσης, την εξέταση της καταγγελίας του από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση εξέτασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Φορέα Εκμετάλλευσης, ο οποίος διαβιβάζει, αμελλητί, το σύνολο των σχετικών με την καταγγελία στοιχείων στην Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 34
Καταγγελία μη καταβολής κερδών


34.1. Εφόσον ο Φορέας Εκμετάλλευσης απορρίψει αίτημα καταβολής κερδών ο κάτοχος του αντίστοιχου Λαχνού μπορεί, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της έγγραφης επί αποδείξει γνωστοποίησης των λόγων απόρριψης του αιτήματός του, να υποβάλει γραπτή καταγγελία προς την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και αποφασίζει σχετικά.

34.2. Η εμπρόθεσμη υποβολή καταγγελίας διακόπτει την προθεσμία της παρ. 29.1 του παρόντος Κανονισμού, μέχρι την έκδοση απόφασης από την Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 35
Προστασία ταυτότητας των νικητών

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι ο ίδιος, οι Πωλητές Λιανικής, οι Πωλητές Χονδρικής, καθώς και όσοι διατηρούν σχέση εργασίας, έργου ή εντολής με τους προαναφερόμενους, δεν θα γνωστοποιούν τη ταυτότητα του προσώπου για το οποίο γνωρίζουν ότι δικαιούται ή ενδέχεται να δικαιούται μέρος ή το σύνολο κερδών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου. Η συγκατάθεση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία τέτοιες πληροφορίες παρέχονται προς την Ε.Ε.Ε.Π. ή σε οποιονδήποτε άλλο, βάσει υποχρέωσης που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 36
Τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων


36.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. (7) του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Καν (ΕΕ) 2016/679) και οφείλει να τηρεί τον ΓΚΠΔ, τον ν. 4624/2019 (Α' 137) τον ν. 3471/2006 (Α' 133) και εν γένει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Πέραν των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που προβλέπει η εν λόγω νομοθεσία, ο Φορέας Εκμετάλλευσης οφείλει ειδικώς να λαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Πέραν των κυρώσεων της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων ή/και της υποχρέωσης εχεμύθειας επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α' 180).

36.2. Επιτρέπεται ο περιορισμός εν όλω ή εν μέρει, του δικαιώματος πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στις περιπτώσεις όπου ο Φορέας Εκμετάλλευσης, η Ε.Ε.Ε.Π., οι λοιπές συναρμόδιες αρχές, καθώς και όσοι επεξεργάζονται τα ανωτέρω δεδομένα, εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους για τους σκοπούς του παρόντος, κατά τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η διενέργεια ερευνών, αναλύσεων ή διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 29, στην παρ. 2 του άρθρου 30 και του άρθρου 33 του ν. 4624/2019 (Α'137).

Άρθρο 37
Μέριμνα για άτομα με αναπηρία


Ο Φορέας Εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και λαμβάνει όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε τα άτομα με κινητικές δυσκολίες να έχουν επαρκή πρόσβαση και να μην αποκλείονται από τη Συμμετοχή στα Κρατικά Λαχεία.

Άρθρο 38
Τήρηση αρχείων


38.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης τηρεί ηλεκτρονικά τα αρχεία και Μητρώα του παρόντος Κανονισμού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αρχείο και Μητρώο η Αρχή ορίσει. Η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων και Μητρώων αφορά, κατ' ελάχιστον, τα παρακάτω:

α. Αρχείο οικονομικών αναφορών (πίνακες οικονομικών στοιχείων για κάθε Κρατικό Λαχείο ανά μήνα σε ηλεκτρονική μορφή με την ανάλυση και την περιοδικότητα που η Αρχή ορίζει).

β. Μητρώο Προσωπικού (δεδομένα των στελεχών, υπαλλήλων και των προσώπων που έχουν λάβει σχετική Άδεια Καταλληλότητας).

γ. Μητρώο ΤΜΚΥ που περιλαμβάνει στοιχεία ΤΜΚΥ και έχουν λάβει πιστοποίηση όπου απαιτείται.

δ. Αρχείο με τους Οδηγούς Παιγνίου κάθε Κρατικού Λαχείου και τις τροποποιήσεις τους.

ε. Αρχείο με το Σύστημα Διανομής Κερδών κάθε Κρατικού Λαχείου και τις τροποποιήσεις του.

στ. Αρχείο με τους Πίνακες Κερδών κλήρωσης κάθε Κρατικού Λαχείου.

ζ. Αρχείο με τα αποτελέσματα κληρώσεων κάθε Κρατικού Λαχείου.

η. Αρχείο με τις αποφάσεις, τα πρακτικά και τα πρωτόκολλα κλήρωσης και αδιαθέτων γραμματίων της Επιτροπής Κλήρωσης.

θ. Αρχείο με τις Καταγγελίες (στοιχεία που αφορούν στην καταγραφή καταγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων ή ερωτημάτων ενστάσεων και διαφορών, καθώς και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, του χρόνου και του τρόπου αντιμετώπισης και του αποτελέσματος τυχόν διευθέτησης).

ι. Αρχείο με τα αδιάθετα γραμμάτια και με τους μη έγκυρους Λαχνούς/Τεμάχια για κάθε κλήρωση.

ια. Αρχείο με το Ποσοστό Αποδιδόμενων Κερδών.

ιβ. Αρχείο με τα κέρδη που αποδόθηκαν τελικά στους Παίκτες.

ιγ. Αρχείο με τις αιτήσεις, εκθέσεις, αναφορές που προ-βλέπονται στις διαδικασίες ακύρωσης ή και απόσυρσης Λαχνών.

ιδ. Αρχείο με τις αιτήσεις καταβολής κερδών μη έγκυρων Λαχνών και τις απαντήσεις επί των αιτήσεων και σχετικές αναφορές.

ιε. Τα σώματα των Τεμαχίων που κέρδισαν έπαθλα αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και εξοφλήθηκαν.

38.2. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης τηρεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών τουλάχιστον και παρέχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, στοιχείο και δεδομένο στην Ε.Ε.Ε.Π., κατά τον τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.

38.3. Η διακίνηση και διαχείριση των αρχείων και εγγράφων, μεταξύ της Ε.Ε.Ε.Π. και του Φορέα Εκμετάλλευσης, τελείται ηλεκτρονικά. Προς τούτο, ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται να διαθέτει ψηφιακές υπογραφές.

Άρθρο 39
Υποβολή αναφορών


39.1. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π., στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου του έτους, με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζει η Αρχή, έκθεση για τη διαχείριση και τη λειτουργία των Κρατικών Λαχείων, στην οποία περιλαμβάνονται σε ποσοτική και ποιοτική μορφή τα κάτωθι:

α. Ο αριθμός των Λαχνών που πουλήθηκαν, καθώς και τα αντίστοιχα Έσοδα, κατηγοριοποιούμενα ανά Κρατικό Λαχείο, γεωγραφική περιοχή, τύπο Πωλητή, έκαστο ξεχωριστό Πωλητή και ανά έκαστο ξεχωριστό Σημείο Λιανικής Πώλησης, ανά Κρατικό Λαχείο και ανά Κλήρωση.

β. Η αναλογία των ποσών από τις πωλήσεις των Λαχνών που πληρώθηκαν σε κέρδη (κατηγοριοποιούμενα ανά Κρατικό Λαχείο) και η αναλογία που καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο.

γ. Ο αριθμός και η γεωγραφική κατανομή των Σημείων Λιανικής Πώλησης, καθώς επίσης και μνεία για τυχόν επελθούσες μεταβολές από την τελευταία αναφορά.

δ. Το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε στους Πωλητές Λιανικής και στους Πωλητές Χονδρικής εκπεφρασμένο σε ευρώ και ως ποσοστό των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων.

ε. Η ταχύτητα απόκρισης από τον Φορέα Εκμετάλλευσης σε τηλεφωνικές απορίες και η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας του Φορέα Εκμετάλλευσης.

στ. Ο αριθμός και ο τύπος των καταγγελιών και αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας που σχετίζεται με τις καταγγελίες, τα οποία έχει λάβει ο Φορέας Εκμετάλλευσης, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των εν λόγω καταγγελιών.

ζ. Ο χρόνος επίλυσης των καταγγελιών που ελήφθησαν από τον Φορέα Εκμετάλλευσης.

η. Η διάρκεια, η συχνότητα και ο χρονικός προσδιορισμός των περιόδων, κατά τις οποίες τα Τεχνικά Μέσα και Υλικά που επιτρέπουν στους Παίκτες να αγοράσουν Κρατικά Λαχεία δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

θ. Ο χρόνος αποκατάστασης οιωνδήποτε εγκαταστάσεων που παρέχουν Κρατικά Λαχεία, κατόπιν περιστατικών εξ αιτίας των οποίων οι εγκαταστάσεις αυτές δεν ήταν ολικά ή μερικά διαθέσιμες προς χρήση.

ι. Τα στατιστικά διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των συστημάτων που καλύπτουν οιοδήποτε μέρος του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Τα στατιστικά δεδομένα απόκρισης συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων απόκρισης στις τερματικές μηχανές των Πωλητών Λιανικής, και σε οιαδήποτε άλλη συσκευή πρόσβασης χρήστη, η οποία χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος.

ια. Τα αναλυτικά έξοδα προβολής και διαφήμισης του Φορέα Εκμετάλλευσης αναφορικά με κάθε Κρατικό Λαχείο.

ιβ. Οιαδήποτε έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από ή για λογαριασμό του Φορέα Εκμετάλλευσης, αναφορικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών - Παικτών Κρατικών Λαχείων.

ιγ. Η στελέχωση, οργάνωση και υποδομή του Φορέα Εκμετάλλευσης

ιδ. Οιαδήποτε αναφορά ελέγχου ή ασφάλειας, η οποία έχει συνταχθεί εσωτερικά ή από εξωτερικό φορέα, καθώς επίσης και οιαδήποτε αναφορά έχει συνταχθεί εσωτερικά ή από εξωτερικό φορέα, σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση ή την ανάπτυξη των Κρατικών Λαχείων.

39.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. στο τέλος κάθε χρόνου και στον χρόνο και με τον τρόπο που η Αρχή ορίζει, ετήσια αναφορά του προηγούμενου έτους, που περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α. Σύνολο πωληθέντων Λαχνών κάθε Κρατικού Λαχείου.

β. Σύνολο κύκλου εργασιών (ακαθάριστες εισπράξεις) κάθε Κρατικού Λαχείου και συνολικά.

γ. Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών κάθε Κρατικού Λαχείου και συνολικά.

δ. Κέρδη που αποδόθηκαν τελικά στους Παίκτες από κάθε Κρατικό Λαχείο και συνολικά.

ε. Εκθέσεις Περιστατικών για κάθε Κρατικό Λαχείο.

στ. Ακυρώσεις και αποσύρσεις Λαχνών για κάθε Κρατικό Λαχείο.

ζ. Συνοπτική αναφορά για παράπονα και καταγγελίες για κάθε Κρατικό Λαχείο.

η. Κάθε άλλη πληροφορία την οποία ζητά η Ε.Ε.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 40
Έλεγχοι Συμμόρφωσης - Διοικητικά Μέτρα και Κυρώσεις


40.1. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης του Φορέα Εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων.

40.2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού, λαμβάνονται κατά περίπτωση τα διοικητικά μέτρα και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων, καθώς και στις κείμενες διατάξεις.

2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι υπ' αρ. 14/2/17.7.2012 (Β' 2205) και 103/7/25.4 2014 (Β' 1127) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης