Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1089912 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 (Β' 142) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2022 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Δ.ΟΡΓ.Α 1089912 ΕΞ 2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 (Β' 142) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.


-Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1089912 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 (Β' 142) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

(ΦΕΚ Β 4974/22-09-2022)

-Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα της υποπερ. εε' της περ. θ' της παρ. 4 του άρθρου 14, των περ. θ' και α' της παρ. 2 του άρθρου 9, των άρθρων 2, 7 και 24 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

2. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738) και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B'4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”, ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β' 142).

3. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, υπ' αρ.: α) 69488/20-5-2022 «Ανανέωση θητείας ενός μέλους

και διορισμός τεσσάρων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 424) και

β) 2/77929/0004/27-9-2016 «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).

4. Τις από 17-8-2022 και 14-9-2022 συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά τις οποίες παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του σύμφωνα με τις υπο-παρ. θ' και α' της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016 (υπ' αρ. 59/15-9-2022 έγγραφο του Προέδρου του Σ.Δ.).

5. Την υπ' αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το εδαφίο πρώτο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την ανάγκη ανακαθορισμού των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, ώστε να προσαρμοστούν στις οργανωτικές και υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτές, προκειμένου να στελεχωθούν κατά το δυνατόν ορθολογικότερα και να δύνανται να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υπηρεσιακές τους ανάγκες.

7. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B'4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)“, ως προς την ανακατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ κλάδων αυτής και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού της ΑΑΔΕ, μεταξύ των Υπηρεσιών αυτής» (Β' 142) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε τις οργανικές θέσεις προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα των κατωτέρω Υπηρεσιών, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1'

Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΠΕ

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΔΕ

ΥΕ

Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

I.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)

1.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Δ.ΕΞΥ.)

47

14

36

5

2

2

1

1

2

6

135

1

252

2.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Δ.ΕΠΙΚ.)

13

1

2

7

2

2

2

1

1

     

31

ΙΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

 

ΥΠ/ΝΣΗ Ε' -ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

20

6

4

1

     

1

1

 

2

1

36

Β.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ι.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΦΟ.Τ.Α.)

27

4

3

14

2

 

3

2

   

2

1

58

II.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Κ.Υ.)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

(Δ.ΕΛ.)

87

5

4

       

1

2

   

1

100

                             

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.)

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ

ΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η/Υ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

   

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

ΔΕ

ΥΕ

ΥΕ

 

1.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

Α

45

16

11

1

   

2

2

 

77

2.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

Α

58

20

62

 

1

1

5

3

1

151

3.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΩΝ

Α

71

20

49

 

1

 

3

6

1

151

4.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

A

45

21

19

 

2

 

2

2

 

91

5.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

A-B

17

5

16

   

1

 

2

 

41

6.

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

A

52

12

24

     

1

3

1

93

ΠΙΝΑΚΑΣ Α3'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. KAI Ε.Φ.Κ.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

ΤΑΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

 

ΠΕ

ΤΕ

ΔΕ

 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Β'

4

1

4

9

Β. α) Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), ισχύουν από την ημερομηνία μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ' - Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ' - Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» που λειτουργεί σε αυτό, από τη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) στη Δ.ΕΞΥ. και τη μετονομασία τους σε «Τμήμα Ζ' - Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «Τμήμα Η' - Υπηρεσίας myAADElive Αττικής», αντίστοιχα και τη μετατροπή του «Γραφείου Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» σε Τμήμα της Δ.ΕΞΥ., με τίτλο «Τμήμα Θ' -Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης», πλην των θέσεων των κλάδων ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, οι οποίες θα ισχύσουν από την ημερομηνία μεταφοράς των Αυτοτελών Τμημάτων «Θ' - Υποστήριξης Συναλλασ-σομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «Ι' - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», που υπάγονται απευθείας στον Προϊστάμενο της ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ. τη μετονομασία αυτών σε Τμήματα «Ε' - Υποστήριξης Συναλλασσομένων σε Πρώτο Επίπεδο και Εξερχόμενης Επικοινωνίας» και «ΣΤ' - Πρότυπης Μονάδας Εξυπηρέτησης», αντίστοιχα και την υπαγωγή τους στη Δ.ΕΞΥ.,

β) οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Διεύθυνσης Ελέγχων (Δ.ΕΛ.), ισχύουν από την ημερομηνία μεταφοράς των Τμημάτων «ΙΑ' - Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «ΙΓ' - Υπηρεσίας myAADElive», καθώς και του Γραφείου «Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» που λειτουργεί σε αυτό, από τη Δ.ΕΛ. στη Δ.ΕΞΥ. και τη μετονομασία τους σε «Τμήμα Ζ' - Μητρώου και Εικόνας Φορολογουμένων» και «Τμήμα Η' - Υπηρεσίας myAADElive Αττικής», αντίστοιχα και τη μετατροπή του «Γραφείου Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης» σε Τμήμα της Δ.ΕΞΥ., με τίτλο «Τμήμα Θ' - Υπηρεσίας myAADElive Θεσσαλονίκης»,

γ) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των προαναφερθεισών οργανωτικών μεταβολών, στις περ. α' και β' της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν για τις Δ.ΕΞΥ. και Δ.ΕΛ. οι οργανικές θέσεις προσωπικού, όπως καθορίζονται με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 (Β' 142) απόφαση.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-1-2022 (Β' 142) απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης