Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 6137/1996 Στην απαλλαγή ή μείωση φόρου υπάγονται εκείνα τα πλοία που τίθενται υπό Ελληνική Σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν.27/1975 (22.4.1975), ανεξαρτήτως εάν είχαν τεθεί υπό Ελληνική Σημαία και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και είχαν διαγραφεί, έστω, μετά την υπόψη ημερομηνία (22.4.1975). Ν.27/1975, άρθρο 7

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 6137/1996
Στην απαλλαγή ή μείωση φόρου υπάγονται εκείνα τα πλοία που τίθενται υπό Ελληνική Σημαία μετά την έναρξη ισχύος του Ν.27/1975 (22.4.1975), ανεξαρτήτως εάν είχαν τεθεί υπό Ελληνική Σημαία και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και είχαν διαγραφεί, έστω, μετά την υπόψη ημερομηνία (22.4.1975). Ν.27/1975, άρθρο 7


ΣτΕ 6137/1996 Στην απαλλαγή ή μείωση φόρου υπάγονται εκείνα τα πλοία που τίθενται υπό Ελληνική Σημαία μετά τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


2. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α') ορίζονται τα
ακόλουθα: "Επί των περί ων το άρθρον 6 του παρόντος νόμου πλοίων της πρώτης
κατηγορίας αναγνωρίζονται αι κατωτέρω απαλλαγαί και μειώσεις επί του κατά τας
διατάξεις του άρθρου τούτου οφειλομένου φόρου: (α) ... (γ) Πλοία ηλικίας κάτω
των είκοσι ετών υφιστάμενα ανακατασκευήν ή μετασκευήν ή αντικατάστασιν του
συστήματος προώσεως ή άλλων μηχανημάτων, ως και πάσης φύσεως συμπληρώσεις και
εν γένει επισκευάς, εφ' όσον αι εργασίαι αύται εκτελούνται εν Ελλάδι, αι δε
δαπάναι των εργασιών τούτων καλύπτονται δι' εισαγωγής ξένου συναλλάγματος,
απαλλάσσονται του φόρου...". Εξάλλου, στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι
"αι υπό του παρόντος άρθρου οριζόμεναι απαλλαγαί ή μειώσεις εκ του φόρου
παρέχονται εις τα δια πρώτην φοράν τιθέμενα υπό Ελληνικήν Σημαίαν πλοία". Κατά
την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 7, ως πλοία
τιθέμενα για πρώτη φορά υπό Ελληνική Σημαία λογίζονται τα πλοία που τίθενται
υπό Ελληνική Σημαία για πρώτη φορά μετά την έναρξη της ισχύος του Ν.27/1975
(22.4.1975). Επομένως, τα εν λόγω πλοία έχουν κατ' αρχήν δικαίωμα στις
απαλλαγές και μειώσεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ανεξάρτητα από το εάν, πριν
από την έναρξη της ισχύος του Ν.27/1975 είχαν διατελέσει και πάλι υπό Ελληνική
Σημαία, την οποία μεταγενεστέρως απώλεσαν.
3. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η
αναιρεσείουσα εταιρία είχε υποβάλει δήλωση φόρου του Ν.27/1975, έτους 1987, για
το πλοίο της "......" και είχε καταβάλει τον αναλογούντα φόρο. Εν συνεχεία, η
εταιρία αυτή, με αίτησή της στη Φορολογική Αρχή, ζήτησε την απαλλαγή της από
τον επίδικο φόρο, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του
Ν.27/1975, διότι είχε προβεί σε επισκευές του πλοίου της στην Ελλάδα με
συνάλλαγμα που είχε εισαγάγει στη χώρα. Η αίτηση αυτή απερρίφθη από τη
Φορολογική Αρχή, με την αιτιολογία ότι το εν λόγω πλοίο δεν ετέθη για πρώτη
φορά υπό Ελληνική Σημαία, αφού είχε εγγραφεί στα ελληνικά νηολόγια το 1971, το
1982 διεγράφη και ετέθη υπό ξένη Σημαία, ενεγράφη δε εκ νέου στα ελληνικά
νηολόγια το 1984. Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι, υπό τα περιστατικά αυτά, η
αναιρεσείουσα δεν είχε δικαίωμα στην επίδικη απαλλαγή, διότι το ανωτέρω πλοίο
της δεν είχε τεθεί για πρώτη φορά υπό Ελληνική Σημαία, όπως απαιτείται από τη
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.27/1975, επεκύρωσε δε την πρωτόδικη
απόφαση, η οποία είχε κρίνει ομοίως. Η κρίση, όμως, αυτή του Διοικητικού
Εφετείου δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι, κατά τα προεκτεθέντα, εφόσον
το ανωτέρω πλοίο της αναιρεσείουσας είχε μεν τεθεί υπό Ελληνική Σημαία, αλλά
πριν από την έναρξη της ισχύος του Ν.27/1975, μεταγενεστέρως δε διεγράφη από το
νηολόγιο και ετέθη και πάλι υπό Ελληνική Σημαία υπό την ισχύ του νόμου αυτού,
λογίζεται ως "το πρώτον τιθέμενο" υπό Ελληνική Σημαία, κατά την έννοια της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου και, συνεπώς, η αναιρεσείουσα είχε κατ'
αρχήν δικαίωμα στην επίδικη απαλλαγή. Για το λόγο, συνεπώς, αυτό, ο οποίος
βασίμως προβάλλεται, καθ' ερμηνεία της κρινομένης αιτήσεως, η προσβαλλομένη
απόφαση πρέπει ν' αναιρεθεί, παρέλκει δε η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως
και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση στο πραγματικό, πρέπει να
παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης