Αποτελέσματα live αναζήτησης

836635/21-09-2022 Επιταγές βιβλίων 2022


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-2022 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια, Λοιπά
Αφορά : Επιταγές βιβλίων 2022 - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα από παρόχους

836635/21-09-2022
Συμπληρωματική Δημόσια Πρόσκληση 12/2022 προς παρόχους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2022


ΑΡ. ΠΡΩΤ. 836635/21.09.2022
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ:17456

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12 /2022
ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022


Η Υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88)

2. Την υπ' αριθμ. 74196/04-08-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4216//Β'/10.08.2022): «Κατάρτιση Προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2022»

3. Την υπ' αριθμ. 10/2022 Δημόσια Πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους Παρόχους βιβλιοπωλείων - εκδοτικών οίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων έτους 2022 να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από την 23.09.2022 έως την 31.10.2022 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την 23.09.2022. Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για την υποβολή αιτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μέχρι την 31.10.2022.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η αίτηση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πάροχο των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, όπως αυτοί αναλυτικά αναφέρονται στην Δημόσια Πρόσκληση 10/2022 και την παρούσα.
2. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός καταστημάτων (υποκαταστήματα), τα οποία επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ξεχωριστές ηλεκτρονικές αιτήσεις για κάθε υποκατάστημα, οι οποίες κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 Δ.ΥΠ.Α. που είναι αρμόδια για το υποκατάστημα.
3. Η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γίνεται κατά περίπτωση ως εξής: Πάροχοι που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη έχουν. Σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο των κωδικών, πρέπει να ζητούν ανάκτηση αυτών, ενεργοποιώντας την επιλογή "Ξεχάσατε την ονομασία χρήστη ή το συνθηματικό σας;" ενώ δεν πρέπει να επιχειρούν είσοδο μέσω της πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ.
Σημειώνεται ότι η Δ.ΥΠ.Α. χορηγεί ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για την έδρα και για κάθε υποκατάστημα παρόχου. Συνεπώς, οι πάροχοι που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, χρησιμοποιούν για κάθε αίτηση τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης. Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές, και θέλουν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση για ένα κατάστημα (έδρα ή υποκατάστημα), μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις με τη χρήση κωδικών TAXISnet.
Πάροχοι που δεν έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτές και θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερα του ενός υποκαταστήματα (ή και την έδρα), μπορούν να εγγραφούν και να κάνουν είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την έδρα της επιχείρησης και θα πρέπει να αιτηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το κάθε υποκατάστημα τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης, συνοδεύοντας το αίτημά τους με τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά της επιχείρησης και με Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης που θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος ή θα έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από την ψηφιακή πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΩΣΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ


α. Οι πάροχοι επιλέγουν το έντυπο "Αίτηση παρόχου χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων" από την ψηφιακή πύλη www.gov.gr
Εν συνεχεία, εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τους κωδικούς πρόσβασής τους σύμφωνα με τα παραπάνω.
β. Συμπληρώνεται το έντυπο της αιτήσεως που αφορά στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. γ. Υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση.
Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
δ. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε άλλο υποκατάστημα του παρόχου, με τους ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε υποκατάστημα.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν άμεσα τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά. Κατά τη διαδικασία ελέγχου απορρίπτονται αιτούντες πάροχοι που δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις οικείες Δημόσιες Προσκλήσεις.
2. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ή μη της υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 της περιοχής αρμοδιότητας του καταστήματος.
3. Οι πάροχοι που έτυχαν υπαγωγής στο πρόγραμμα κατόπιν εγκρίσεως του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας εντάσσονται χωρίς άλλη διοικητική πράξη στο Μητρώο Παρόχων.
4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται ελλείψεις ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, οι πάροχοι καλούνται εγγράφως από τις υπηρεσίες να τα υποβάλουν εντός 5 ημερών, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται.
5. Με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η διαδικασία υπαγωγής των παρόχων στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται άμεσα, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και δεν συντρέχει λόγος αναμονής.
6. Οι πάροχοι που απορρίπτονται δεν εντάσσονται στο Μητρώο Αποκλειομένων Παρόχων.
7. Ενστάσεις κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Υπηρεσιών υποβάλλονται εγγράφως εντός 5 ημερών από της κοινοποιήσεώς τους και εξετάζονται από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. μετά από γνώμη του αρμόδιου Οργάνου.

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα από 23.09.2022 έως 15.11.2022.
2. Για οτιδήποτε δεν διαφοροποιείται με την παρούσα και δεν αναφέρεται σε αυτήν ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 10/2022 Δημόσια Πρόσκληση.
3. Η συμπληρωματική Πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.gov.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΠΑ
Γ. ΧΟΡΜΟΒΑ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης