Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 4059/1998 Αντικείμενο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι, εκτός των άλλων, το τυποποιημένο ή μη καθαρισμένο ιωδιούχο αλάτι, επιτραπέζιο ή μη, το μη μετουσιωμένο και μη προοριζόμενο για χημική μεταποίηση ή άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Εξαιρείται η διατήρηση και παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για διατροφή ανθρώπων

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΣτΕ 4059/1998
Αντικείμενο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι, εκτός των άλλων, το τυποποιημένο ή μη καθαρισμένο ιωδιούχο αλάτι, επιτραπέζιο ή μη, το μη μετουσιωμένο και μη προοριζόμενο για χημική μεταποίηση ή άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Εξαιρείται η διατήρηση και παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για διατροφή ανθρώπων


ΣτΕ 4059/1998 Αντικείμενο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι, εκτός των άλλων, το τυποποιημένο ή μη κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο αλάτι Σ.τ.Ε.: 4059/1998 Αντικείμενο του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι, εκτός των άλλων, το τυποποιημένο ή μη καθαρισμένο ιωδιούχο αλάτι, επιτραπέζιο ή μη, το μη μετουσιωμένο και μη προοριζόμενο για χημική μεταποίηση ή άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Εξαιρείται η διατήρηση και παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για διατροφή ανθρώπων <------> 3. Επειδή, στο άρθρο 24, παρ. 1 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α') ορίζονται τα εξής: "Επιβάλλεται φόρος με την ονομασία "Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης" στα παιγνιόχαρτα και στο αλάτι κάθε τύπου και είδους που κατασκευάζονται ή παράγονται στο εσωτερικό ή εισάγονται από το εξωτερικό ως εξής: α) Παιγνιόχαρτα ......, β) Αλάτι δασμολογικής κλάσης 25.01 Α II β (αλάτι καθαρισμένο επιτραπέζιο ή μη, ιωδιούχο), τυποποιημένο ή μη, ποσοστό 15%". Στο κυρωθέν, εξάλλου, με το Ν.1567/1985 (ΦΕΚ 171/Α') και ισχύον κατά τη δημοσίευση του Ν.1591/1986 Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής, η δασμολογική κλάση 25.01 περιγράφεται ως εξής: "Αλας ορυκτού, άλας αλυκών, άλας θαλάσσιου, άλας επιτραπέζιου. Χλωριούχον νάτριον καθαρόν. Αλμόλοιπα αλυκών. Θαλάσσιον ύδωρ: Α. Αλας ορυκτόν, άλας αλυκών, άλας θαλάσσιου, άλας επιτραπέζιον και χλωριούχον νάτριον καθαρόν, έστω και εις υδατικόν διάλυμα: I. Προοριζόμενα δια χημικήν μεταποίησιν (διαχωρισμός Na εκ του Cl) δια την κατασκευήν ετέρων προϊόντων. II. Ετερα: α) Μετουσιωμένα ή προοριζόμενα δι' ετέρας βιομηχανικάς χρήσεις (συμπεριλαμβανομένου και του εξευγενισμού - raffinage), εξαιρέσει της διατηρήσεως ή της παρασκευής προϊόντων προοριζομένων δια διατροφήν ανθρώπων, β) μη κατονομαζόμενα. Β. Αλμόλοιπα αλυκών. Θαλάσσιον ύδωρ". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι αντικείμενο του Ειδικού Φόρου Καταναλώσεως είναι το τυποποιημένη ή μη, καθαρισμένο ιωδιούχο αλάτι, επιτραπέζιο ή μη, το μη μετουσιωμένο και μη προοριζόμενο για χημική μεταποίηση ή για άλλες, πλην της διατηρήσεως ή παρασκευής προϊόντων διατροφής ανθρώπων και ζώων, βιομηχανικές χρήσεις. 4. Επειδή, εν προκειμένω, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι ορθώς ακυρώθηκε πρωτοδίκως η ένδικη αρνητική απάντηση της Φορολογικής Αρχής επί των διατυπωθεισών από την αναιρεσίβλητη εταιρία επιφυλάξεων στις ανωτέρω δηλώσεις Ειδικού Φόρου Καταναλώσεως άλατος, με την αιτιολογία ότι η προβλέπουσα την επιβολή του φόρου αυτού διάταξη του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν.1591/1986 αντίκειται στο άρθρο 78, παρ. 1 του Συντάγματος και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρη. Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι, εφόσον στη δασμολογική κλάση 25.01 Α II β το αλάτι δεν περιγράφεται ως καθαρισμένο, επιτραπέζιο ή μη, ιωδιούχο, όπως στην παρενθετική φράση της ως άνω φορολογικής διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.1591/1986, δημιουργείται ασάφεια ως προς το αντικείμενο του φόρου και, επομένως, παραβιάζεται ο συνταγματικός κανόνας του καθορισμού με τυπικό νόμο φορολογικού αντικειμένου. Εκρινε, επίσης, ότι και αν ακόμη θεωρηθεί αντικείμενο του φόρου το περιγραφόμενο στην παρένθεση αλάτι ως ειδικότερη περίπτωση της δασμολογικής κλάσεως 25.01 Α II β, η διάταξη του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν.1591/1986 αντίκειται στον ίδιο κανόνα, διότι, σύμφωνα με έγγραφα του Γενικού Χημείου Κράτους "δεν μπορεί να διαπιστωθεί με ασφαλή τρόπο (χημικό) αν κάποιο αλάτι είναι καθαρισμένο ή όχι". Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου περί αντισυνταγματικότητος του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν.1591/1986, ως προς την υπαγωγή του άλατος στον Ειδικό Φόρο Καταναλώσεως, είναι εσφαλμένη, διότι με τη διάταξη αυτή προσδιορίζεται το αντικείμενο του φόρου και δη, υπό την προεκτεθείσα έννοια, η δε τήρηση της κατά το άρθρο 78, παρ. 1 του Συντάγματος επιταγής δεν προϋποθέτει ορισμένο τρόπο διατυπώσεως της νομοθετικής βουλήσεως, ούτε αποκλείεται από ενδεχομένη δυσχέρεια εφαρμογής της φορολογικής διατάξεως. Για τους λόγους αυτούς, βασίμως προβαλλόμενους, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, η δε υπόθεση, χρήζουσα διευκρινίσεως κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης