ΣτΕ 3118/1998

Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, θεωρούνται καθαρό έσοδο Γ πηγήςΣχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Τόκοι υπερημερίας ως καθαρό έσοδο Σ.τ.Ε.: 3118/1998 Τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται λόγω καθυστέρησης πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος, θεωρούνται καθαρό έσοδο Γ' πηγής <------> 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλομένη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία, μέλος της αναδόχου του δημοσίου έργου "......" Κοινοπραξίας, περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1991 ποσό 1.379.937 δρχ. ως έσοδο Γ' πηγής, υπό την επιφύλαξη ότι το ποσό αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα φορολογούμενα κατά το άρθρο 36α' του Ν.Δ.3323/1955 ακαθάριστα έσοδα, διότι αφορά τόκους υπερημερίας, τους οποίους κατέβαλε το Δημόσιο, εντός του έτους 1990, βάσει δικαστικής αποφάσεως, λόγω καθυστερήσεως πληρωμής της αξίας τεχνικού έργου, απορρέουν αμέσως από τη δραστηριότητα κατασκευής τεχνικού έργου και είναι συνυπολογιστέοι στα φορολογούμενα κατά το άρθρο 36α' του Ν.Δ.3323/1955 ακαθάριστα έσοδα και ότι, ορθώς, με την ίδια αιτιολογία, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, κατ' αποδοχή της προσφυγής της αναιρεσιβλήτου εταιρίας, ακύρωσε την ένδικη αρνητική απάντηση της Φορολογικής Αρχής και δέχθηκε την επιφύλαξη της εταιρίας. Σύμφωνα, όμως, με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η κρίση της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι οι τόκοι υπερημερίας δεν θεωρούνται ως αμέσως απορρέοντες από τη δραστηριότητα κατασκευής τεχνικού έργου και, επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, έπρεπε να φορολογηθούν ως έσοδο Γ' πηγής. Για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, η δε υπόθεση, η οποία χρήζει διευκρινίσεως κατά το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο Δικαστήριο για νέα κρίση.
Taxheaven.gr